Práva obetí – podľa krajín

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Som obeťou trestného činu – na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

 1. Oddelenie podpory obetí Estónskej národnej rady sociálneho poistenia
 2. Centrá podpory pre ženy
 3. Útvar policajnej a hraničnej stráže

Horúca linka podpory pre obete

 1. Horúca linka podpory pre obete: 6121360 alebo 16106 (hovory sa prijímajú od pondelka do piatku od 9.00h do 17.00h).
 2. Horúca linka podpory pre deti: 16111 (pre podávanie oznámení detí, ktoré potrebujú pomoc, sú hovory prijímané 24 hodín každý deň).

Je podpora pre obete bezplatná?

Áno, služby na podporu obetí sú bezplatné.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Štátna služba na podporu obetí zahŕňa:

 1. poradenstvo pre obete;
 2. pomoc obetiam pri komunikácii so štátnymi orgánmi a orgánmi miestnej správy a právnickými osobami;
 3. zabezpečenie bezpečného ubytovania;
 4. zabezpečenie stravovania;
 5. zabezpečenie prístupu k potrebným službám zdravotnej starostlivosti;
 6. poskytnutie potrebnej materiálnej pomoci;
 7. poskytnutie potrebnej psychologickej pomoci;
 8. zariadenie prekladateľských a tlmočníckych služieb potrebných na prijatie služieb na podporu obetí;
 9. poskytnutie ďalších služieb potrebných pre telesnú a psychosociálnu rehabilitáciu obetí.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Poskytovatelia štátnych služieb na podporu obetí vás môžu nasmerovať na vhodné mimovládne organizácie.

Útulok pre ženy

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.