Práva obetí – podľa krajín

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Budete považovaný za obeť trestného činu (poškodenú stranu), ak ste utrpeli priamu fyzickú, materiálnu alebo morálnu ujmu v dôsledku protiprávneho činu, napríklad ste boli zranený alebo váš majetok bol zničený či odcudzený, atď. v dôsledku incidentu, ktorý predstavuje trestný čin podľa vnútroštátneho práva. Ako obeti trestného činu vám zákon poskytuje určité osobitné práva pred, počas a po súdnom konaní (procese).

Trestné konania v Estónsku pozostávajú z vyšetrovania trestného činu, ktoré vykonáva polícia a prokuratúra. Počas vyšetrovania sa zhromažďujú dôkazy o spáchanom trestnom čine a údajnom páchateľovi. Ak existujú dostatočné dôkazy, začne sa súdne konanie. Proces sa končí buď odsúdením alebo oslobodením obvineného spod obžaloby. V prípade odsúdenia, súd takisto rozhoduje o občianskoprávnom nároku podanom na súd; v prípade oslobodenia spod obžaloby sa však tento nárok zamieta. V tomto prípade je možné požadovať náhradu v občianskoprávnom konaní. Súd môže rozhodnúť, že úplne alebo čiastočne prijme občianskoprávny nárok, neprijme ho alebo ho zamietne. Ak nesúhlasíte s rozhodnutím, môžete podať odvolanie na vyšší súd.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 01/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.