Práva obetí – podľa krajín

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

Ak žiadate o potrestanie trestného činu alebo o náhradu škody spôsobenej trestným činom, stávate sa účastníkom súdneho konania. Môžu vás vypočuť na účely dokazovania.

Ak sa prokurátor rozhodne nezačať trestné stíhanie, máte právo vzniesť obvinenie.

Ako môžem trestný čin oznámiť?

Trestný čin môžete oznámiť polícii na mieste činu, na policajnej stanici alebo v prípade menej závažných trestných činov aj online alebo telefonicky. Máte právo dostať písomné potvrdenie o oznámení trestného činu.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Polícia vám poskytne kontaktné údaje, ktoré môžete využiť na sledovanie postupu vyšetrovania.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Máte právo na pomoc právneho poradcu pri oznámení trestného činu, výsluchu a počas súdneho konania. Poradcom musí byť právnik, prokurátor poskytujúci právnu pomoc alebo autorizovaný právny poradca.

Osoby s nízkymi a strednými príjmami môžu mať nárok na právnu pomoc financovanú štátom. V takom prípade poplatok za poradenstvo čiastočne alebo v plnej výške zaplatí štát. Požiadať o právnu pomoc môžete na verejnom úrade právnej pomoci alebo prostredníctvom elektronickej služby. Ďalšou možnosťou je požiadať advokátsku kanceláriu, aby požiadala o právnu pomoc vo vašom mene.

Súd vám môže prideliť právneho poradcu a osobu poskytujúcu pomoc v prípade domáceho násilia, sexuálneho násilia alebo závažného trestného činu proti vášmu životu, zdraviu alebo slobode. V týchto prípadoch štát zaplatí poplatok bez ohľadu na váš príjem.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Ak vás predvolajú pred súd, aby ste objasnili skutočnosti súvisiace s prípadom, máte právo, aby vám štát vynahradil cestovné výdavky, ktoré vám vznikli z dôvodu vašej prítomnosti na súde. Môže vám byť vyplatený denný príspevok, cestovné výdavky a náhrada za finančnú stratu.

Môžem podať opravný prostriedok, ak je môj prípad uzavretý ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Sťažnosť proti rozhodnutiu prokurátora nezačať trestné stíhanie možno podať generálnemu prokurátorovi, ktorý má právo vzniesť nové obvinenie.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Áno, môžete sa zúčastniť súdu ako účastník konania. Ak žiadate o potrestanie trestného činu alebo o náhradu škody spôsobenej trestným činom, stávate sa účastníkom súdneho konania. Môžete vyjadriť súhlas so súhrnným trestným rozkazom prokurátora alebo žiadať iný trest. Môžete požiadať o odškodnenie od odporcu alebo prokurátor môže podať nárok na náhradu škody vo vašom mene.

Aká je moja oficiálna úloha v súdnom systéme? Môžem napríklad byť (alebo sa môžem rozhodnúť byť): obeťou, svedkom, poškodeným alebo súkromným žalobcom?

Ak žiadate o potrestanie trestného činu alebo o náhradu škody spôsobenej trestným činom, stávate sa účastníkom súdneho konania. Môžu vás vypočuť na účely dokazovania.

Ak sa prokurátor rozhodne nezačať trestné stíhanie, máte právo vzniesť obvinenie.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Môže vám vzniknúť povinnosť osobne sa dostaviť pred súd, ak je to potrebné na objasnenie skutočností týkajúcich sa prípadu. V takom prípade máte právo, aby vám štát nahradil vzniknuté náklady.

Počas súdneho konania musíte vždy hovoriť pravdu.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo vypovedať? Za akých podmienok?

Ak ste účastníkom konania, máte právo vypovedať. Na hlavnom pojednávaní budete môcť predložiť svoju žalobu a jej dôvody, vypovedať a predniesť záverečnú reč, v ktorej môžete vyjadriť svoj názor na vinu odporcu a trest, ktorý mu má byť uložený.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Dostanete predvolanie na hlavné pojednávanie, ak je vaša prítomnosť potrebná na objasnenie skutočností súvisiacich s prípadom alebo ak ste pred súdom vypovedali, že máte v úmysle predložiť žalobu, ktorú nepredložil prokurátor.

Máte právo byť na vlastnú žiadosť informovaný o čase a mieste súdneho pojednávania, ako aj o verdikte v trestnej veci.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Áno. Ak ste účastníkom konania, máte rovnaké právo na prístup k súdnym spisom ako obvinená osoba. Platí, že máte právo na informácie o obsahu súdnych dokumentov, a to aj tých, ktoré nie sú verejne dostupné.

Posledná aktualizácia: 05/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.