Práva obetí – podľa krajín

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Proti rozhodnutiu okresného súdu (käräjäoikeus) sa môžete odvolať na odvolacom súde (hovioikeus). Zvyčajne je potrebné pripustenie na ďalšie preskúmanie, aby sa odvolací súd zaoberal prípadom v plnom rozsahu.

Proti rozsudku odvolacieho súdu sa možno odvolať na najvyššom súde (korkein oikeus). Na odvolanie na najvyšší súd je potrebné povolenie. Takéto povolenie sa udeľuje iba za podmienok stanovených zákonom.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

V prípade niektorých závažných trestných činov môžete požiadať, aby vás informovali o prepustení páchateľa z väzenia alebo z vyšetrovacej väzby (pozri ďalej).

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Organizácie na podporu obetí poskytujú podporu a poradenstvo aj po skončení súdneho konania,

tak dlho, ako je potrebné. V prípadoch domáceho násilia sa vypracuje bezpečnostný plán v rámci posúdenia rizika viacerými orgánmi. Nie je to naviazané na koniec súdneho konania.

Ak ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi, vaše právo na osobitnú pomoc od Systému pomoci pre obete obchodovania s ľuďmi zanikne, ak sa trestné konanie skončí bez toho, aby bol konečným rozhodnutím súdu niekto odsúdený za obchodovanie s ľuďmi.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Máte právo na vlastnú žiadosť dostať informácie o rozsudku v trestnej veci. V rozsudku sa uvádza trest uložený obvinenému vrátane dĺžky trestu odňatia slobody.

Účastníkom trestného konania sa poskytne kópia rozsudku. Nebudete oboznámený s tým, do ktorého väzenia môže byť páchateľ umiestnený.

Budem informovaný o tom, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

V prípade niektorých závažných trestných činov môžete požiadať, aby vás informovali o prepustení páchateľa z väzenia alebo z vyšetrovacej väzby, o úteku alebo za určitých podmienok o inom opustení väzenia. Ak si želáte byť informovaný, musíte to oznámiť orgánu, ktorý vedie predbežné vyšetrovanie, alebo prokurátorovi. Vyšetrovací orgán vám poskytne ďalšie informácie.

Informácie dostanete iba vtedy, ak neexistuje dôvod sa domnievať, že to ohrozí život alebo zdravie väzňa alebo osoby vo vyšetrovacej väzbe.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienečnom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Nie, takéto právo nemáte.

Posledná aktualizácia: 19/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.