Práva obetí – podľa krajín

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polícia, prokuratúra) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Ak trestný čin nebol oznámený a nebol o ňom informovaný súdny orgán ani vyšetrovací orgán (polícia alebo žandárska jednotka), nebudú vám poskytnuté žiadne informácie, pretože trestný čin nie je známy.

Ak sa trestný čin oznámil súdnemu orgánu alebo polícii alebo žandárskej jednotke akýmkoľvek spôsobom (okrem oznámenia obete), budete predvolaní, aby ste boli vypočutí a spresnili, ako ste boli poškodení, a za akých okolností došlo k spáchaniu skutkov, a pri tejto príležitosti budete oboznámení o vašich právach.

Ak sami nahlásite trestný čin polícii alebo žandárskej jednotke alebo súdnemu orgánu, takisto budete vypočutí po oznámení skutkov, pričom vám budú poskytnuté informácie o vašich právach.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Francúzski občania môžu podať oznámenie na akomkoľvek policajnom komisariáte alebo akejkoľvek žandárskej jednotke, ktoré sa nachádzajú na území štátu. Ich oznámenie bude spracované vo Francúzsku, ak majú francúzske orgány rozhodnú právomoc, alebo sa odovzdá príslušným orgánom štátu, v ktorom došlo k skutkom.

Cudzí štátni príslušníci, ktorí boli obeťou trestného činu spáchaného na francúzskom území môžu podať oznámenie na akomkoľvek policajnom komisariáte alebo akejkoľvek žandárskej jednotke, ktoré sa nachádzajú vo Francúzsku. Pri vypočúvaní alebo podávaní oznámenia môže obeti cudzieho pôvodu pomáhať tlmočník. O výsledkoch bude informovaná všetkými príslušnými prostriedkami, jej práva budú chránené rovnako ako práva francúzskych občanov, keďže právo nerozlišuje medzi poskytovaním informácií a právami obetí na základe ich štátnej príslušnosti.

Obeť môže využiť právnu pomoc, ak je štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý podpísal medzinárodný dohovor s Francúzskom.

Ak obeť podá oznámenie alebo svedčí proti inej osobe v súvislosti s kupliarstvom alebo obchodovaním s ľuďmi, má právo získať mimoriadne povolenie na pobyt na francúzskom území, z čoho jej plynie právo na výkon zamestnania, pokiaľ jej prítomnosť nepredstavuje ohrozenie verejného poriadku.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Keď oznámite trestný čin, zaznamenajú sa vaše kontaktné údaje, aby sa s vami bolo možné spojiť počas vyšetrovania. Zároveň ste informovaní o vašich právach a o podmienkach ich uplatnenia.

Informovanie obete o postupe vyšetrovania

Od polície alebo žandárskej jednotky, prokurátora alebo vyšetrovacieho sudcu (ak je mu vec postúpená) si môžete vyžiadať informácie o aktuálnom stave vyšetrovania, ktoré sa vás týka.

Ak ste poškodenou stranou v súvislosti s trestným činom a určitými prečinmi, vyšetrovací sudca vás každých šesť mesiacov informuje o postupe konania.

Informovanie obete o výsledkoch vyšetrovania

Po skončení vyšetrovania ste informovaní o prijatom rozhodnutí: zastavenie konania, alternatívy k trestnému stíhaniu, predvolanie obvinenej osoby na súd alebo súdny dvor. Ak sa má konať súdne konanie, ste informovaní o trestných činoch, z ktorých je obvinená podozrivá osoba, o dátume a mieste pojednávania.

Informovanie obete v prípade postúpenia veci vyšetrovaciemu sudcovi

V prípade, že sa sa začne dokazovanie, prokurátor republiky zverí vyšetrovanie vyšetrovaciemu sudcovi. Tento sudca vám musí oznámiť, že sa začalo takéto konanie, že máte právo vystupovať ako poškodená osoba, a aké sú podmienky uplatnenia tohto práva. Ak ste maloletá osoba, informácie sa poskytujú vašim zákonným zástupcom.

Vyšetrovací sudca vás v oznámení určenom obeti informuje aj o tom, že ak budete vystupovať ako poškodená osoba, máte právo na pomoc právneho zástupcu, ktorého si môžete vybrať alebo ktorého vám na vašu žiadosť pridelí predseda advokátskej komory, pričom spresní, že poplatky hradíte vy, pokiaľ nie ste poberateľom právnej pomoci (pozri podmienky) alebo poistenia právnej ochrany.

Informovanie obete o situácii podozrivej osoby

Nemusíte byť nutne informovaní o tom, že obvinený páchateľ bol vzatý do vyšetrovacej väzby ani o jeho prepustení z väzby.

Na druhej strane ste vždy informovaní o umiestnení obvineného páchateľa pod súdny dohľad, ak bol vydaný príkaz na vašu ochranu.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné príslušné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak nehovoríte francúzskym jazykom alebo mu dostatočne nerozumiete, polícia alebo žandárske jednotky, pred ktoré sa dostavíte, požiadajú o tlmočníka. Tlmočník bude prítomný na vašich vypočutiach, ale aj pri vašich prípadných rozhovoroch s právnym zástupcom či počas súdneho konania.

Počas vyšetrovania môžete požiadať sudcu, ktorému je vec zverená, o preklad hlavných položiek spisu. Tento preklad je bezplatný, ak sa týka dôležitých položiek, no je spoplatnený, ak sa týka iných dokumentov.

Určité dokumenty o právach obetí sú už preložené do najpoužívanejších jazykov a v tom prípade vám ich poskytnú policajti alebo žandári.

Ako mi orgány pomáhajú, aby som im rozumel/-a a aby mi rozumeli (ak som dieťa; ak mám zdravotné postihnutie)?

Ak máte zdravotné postihnutie, ktoré obmedzuje vaše komunikačné schopnosti, bude vám pomáhať tlmočník, ktorého privolajú vyšetrovatelia alebo sudcovia. Tlmočník vás bude sprevádzať na vypočutiach, pri rozhovoroch s právnym zástupcom alebo počas súdneho konania.

Ak neviete alebo nemôžete čítať, dokumenty sa vám prečítajú.

Ak ste maloletá osoba, vaše vypočutie bude prispôsobené vášmu veku a vyspelosti a budú ho vykonávať vyšetrovatelia so špeciálnou odbornou prípravou, ktorým môže niekedy pomáhať psychológ. Ak je potrebných viacero vypočutí, v rámci možností vás vypočúva ten istý vyšetrovateľ.

Na niektorých komisariátoch alebo žandárskych staniciach sa nachádzajú špeciálne miestnosti, aby sa vytvorilo prostredie prispôsobené dieťaťu a aby bolo vypočutie menej formálne.

Vždy môžete požiadať, aby vás na vypočutiach sprevádzala plnoletá osoba podľa vášho výberu.

Ak sa vyšetrovanie týka závažných skutkov, a najmä trestných činov sexuálnej povahy, vaše vypočutia budú zaznamenané na video alebo prinajmenšom sa spraví zvukový záznam.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu pre obete?

Podporu pre obete poskytujú združenia podpory pre obete. Poslaním týchto združení je poskytovať usmernenia, sociálno-právnu pomoc alebo psychologickú podporu všetkým obetiam trestných činov, či už sú alebo nie sú zapojené do trestného konania.

Tieto združenia okrem iného prevádzkujú kancelárie podpory pre obete, ktoré sa nachádzajú na všetkých súdoch prvého stupňa a ich cieľom je poskytovať pomoc a podporu obetiam, ktorých sa týka vykonávané súdne konanie.

Podporu prispôsobenú obetiam osobitných trestných činov (napr. násilie medzi manželmi) môžu okrem toho poskytovať špecializované združenia.

Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

O všetkých vašich právach na podporu vás bude všetkými dostupnými prostriedkami informovať orgán spadajúci do pôsobnosti príslušnej územnej samosprávy alebo združenie podpory pre obete, ktorého kontaktné údaje sa vám poskytnú. V právnych predpisoch sa neustanovuje, aby polícia alebo žandárske jednotky priamo kontaktovali združenia podpory pre obete, no na druhej strane, ak sa v priestoroch nachádzajú sociálni pracovníci (sociálni asistenti alebo psychológovia), či už boli prizvaní alebo zabezpečujú pohotovostnú službu, môžu vám pomáhať pri vykonávaní príslušných krokov.

Na každom riaditeľstve verejnej bezpečnosti departementu bola vymenovaná kontaktná osoba departementu v otázkach podpory pre obete. Poslaním tejto osoby je rozvíjať vzťahy so združeniami, organizovať zlepšovanie prijímania podnetov, zhromažďovať užitočné informácie pre obete, zabezpečiť sledovanie trestných konaní, aby bolo možné poskytnúť informácie o postupe vyšetrovania.

V každom zoskupení žandárov departementu sa nachádza úradník pre prevenciu, partnerstvo a kontakt v otázkach podpory pre obete.

Pri každom podaní oznámenia proti X za závažné skutky policajt oznamovateľovi systematicky odovzdáva formulár podpory pre obete s cieľom oboznámiť ho s činnosťou národného ústavu podpory pre obete a mediáciu (INAVEM) a poskytnúť mu kontaktné údaje združení podpory pre obete alebo sociálnych služieb.

Prokurátor republiky následne môže priamo osloviť združenie podpory pre obete, aby poskytla podporu obeti trestného činu.

V prípade nehody, ktorá zahŕňa veľký počet osôb (hromadná nehoda alebo teroristický čin) môžu združenia podpory pre obete získať prístup k zoznamu obetí a priamo ich kontaktovať.

Ako je chránené moje súkromie?

Počas vyšetrovania máte s povolením prokurátora republiky právo neposkytnúť svoju osobnú adresu a nahlásiť adresu žandárskej stanice alebo policajného komisariátu, prípadne adresu tretej osoby na základe jej vysloveného súhlasu.

Takisto máte možnosť požiadať o súdne konanie za zatvorenými dverami, t. j. s vylúčením verejnosti, čo sudcovia nemôžu zamietnuť, ak ste sa stali obeťou znásilnenia, mučenia, barbarských činov sprevádzaných sexuálnymi útokmi. V iných prípadoch sa súdne konanie uskutočňuje s vylúčením verejnosti, len ak proti tomu nenamietate vy alebo iná poškodená osoba.

V každom prípade údaje o vašej totožnosti sa nesmú objaviť v médiách, pokiaľ to nepovolíte.

Okrem toho služby poskytované združeniami podpory pre obete, ako aj údaje, ktoré zbierajú, sú úplne dôverné.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, ako získam podporu pre obete?

Nemusíte podať oznámenie, aby ste mohli využiť pomoc združenia podpory pre obete.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Ak ste sa stali obeťou násilia medzi manželmi, útočníkovi môže byť nariadený odchod z rodinného bydliska, zákaz vstupu na určité miesta a podrobenie sa lekárskej alebo psychologickej liečbe.

Ak ste sa stali obeťou násilia zo strany vášho (bývalého) manžela alebo manželky alebo vášho (bývalého) druha alebo družky, pričom vám hrozí závažné nebezpečenstvo, prokurátor republiky vám môže udeliť nástroj pomoci na diaľku (telefonická linka v prípade závažného nebezpečenstva). Obeť násilia medzi manželmi tiež môže požiadať sudcu, ktorý rozhoduje o rodinných veciach, aby vydal ochranný príkaz, v ktorom sa ustanovujú určité zákazy pre páchateľa, pokiaľ je zo závažných dôvodov možné predpokladať, že údajné násilie bolo pravdepodobne spáchané a že pravdepodobne existuje nebezpečenstvo, ktorému je vystavená obeť.

Súd/súdny dvor tiež môže ochrániť vás a vašu rodinu pred prípadným ohrozením alebo nátlakom zo strany obvineného páchateľa tak, že prijme opatrenia, ktorými sa zakazuje akýkoľvek kontakt, napr. vyšetrovacia väzba, súdny dohľad a iné súdne obmedzenia.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Ochranu obetí zabezpečuje súdny orgán, ktorý prihliada na riziká a potreby obetí pri vydávaní určitých rozhodnutí, ako je zákaz nadviazania kontaktu alebo vstupu na určité miesta, napr. bydlisko obete. Rozhodnutia o týchto zákazoch sa posielajú policajným komisariátom a žandárskym staniciam, ktoré sú potom zodpovedné za dohľad nad ich dodržiavaním. V prípade porušenia zo strany obvinenej alebo odsúdenej osoby môže byť táto osoba zadržaná, pričom toto správanie môže odôvodniť uväznenie alebo predstavovať nový trestný čin.

Ak bol obeti poskytnutý osobitný nástroj ochrany (telefonická linka v prípade závažného nebezpečenstva), jej bezpečnosť sa zaisťuje pomocou tohto nástroja, ktorý jej umožňuje jednoducho sa spojiť s telefonickou platformou, ktorá potom ihneď oznámi najbližšej policajnej alebo žandárskej jednotke, aby sa vydala za obeťou v ohrození.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Zástupca alebo predstaviteľ súdnej polície, ktorý vás vypočúva, má za úlohu zozbierať základné skutočnosti, ktoré umožňujú posúdiť vašu individuálnu situáciu a vaše potreby v oblasti ochrany. Tieto skutočnosti odovzdá súdnemu orgánu, ktorému bolo zverené konanie, a ktorý rozhodne, ak to uzná za vhodné, o nariadení hĺbkového posúdenia združením podpory pre obete. Cieľom tohto individuálneho posúdenia je predovšetkým určiť, či hrozí zastrašovanie alebo represálie zo strany páchateľa trestného činu.

Môže niekto posúdiť môj prípad a zistiť, či mi hrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Cieľom posúdenia opísaného skôr v texte je tiež určiť, či hrozí sekundárna viktimizácia v dôsledku vašej účasti na trestnom konaní.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

Veľmi zraniteľné obete majú k dispozícii posúdenie a pomoc od združenia podpory pre obete.

Okrem toho sú stanovené rôzne ochranné opatrenia v závislosti od potrieb obete, napr.:

  • obmedzenie množstva vypočutí a lekárskych vyšetrení na striktné minimum nutné pre vyšetrovanie;
  • možnosť požiadať, aby vypočutie viedol vyšetrovateľ rovnakého pohlavia v prípade sexuálneho násilia alebo násilia založeného na pohlaví;
  • vypočutie v prispôsobených priestoroch vyšetrovateľmi s odbornou prípravou, a v rámci možností rovnakými vyšetrovateľmi na všetkých vypočutiach.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

Maloletá obeť má také isté práva ako plnoletá osoba, no zároveň má osobitné práva vyplývajúce z jej maloletosti. Ak rodičia (alebo zákonní zástupcovia) nie sú schopní zabezpečiť ochranu záujmov maloletého dieťaťa, súdny orgán určí správcu ad hoc (blízka osoba dieťaťa alebo oprávnená osoba), ktorá preberá zodpovednosť za zastupovanie maloletej osoby a uplatňovanie jej práva.

Systematicky sa tiež určuje právny zástupca, ktorý obhajuje jej záujmy a musí byť prítomný na každom vypočutí maloletej obete.

V prípade určitých trestných činov, najmä sexuálnej povahy, môže byť maloletá obeť podrobená odbornému lekársko-psychologickému posudku už vo fáze vyšetrovania, ktorého cieľom je posúdiť povahu a závažnosť vzniknutej ujmy a stanoviť, či na jej základe nie je nutná vhodná liečba alebo ošetrenie. Vypočutia maloletej osoby, ktorá sa stala obeťou určitých trestných činov, najmä sexuálnej povahy, sa povinne zaznamenávajú na video, aby sa zabránilo viacnásobnému vypočúvaniu maloletej osoby.

Bez ohľadu na skutky, ktorých obeťou sa stala maloletá osoba, ju na každom vypočutí môže sprevádzať osoba podľa jej výberu (blízka osoba, rodinný príslušník, zákonný zástupca, lekár, psychológ).

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Osoba, ktoré nie je priamou obeťou trestného činu, sa môže napriek tomu považovať za nepriamu obeť a uplatniť si určité práva.

Nepriama obeť, ktorá tvrdí, že jej vznikla ujma, hoci aj čisto morálna, sa môže prehlásiť za poškodenú osobu počas vyšetrovania alebo pred vyšetrovacím sudcom alebo počas pojednávania, ak páchateľ predstúpi pred súd alebo súdny dvor, aby bol súdený v danej veci.

Na druhej strane, na rozdiel od priamej obete trestného činu nepriama obeť nemusí byť nutne predvolaná ani informovaná o pojednávaniach, ak sa predtým neprejavila.

Obeť musí spresniť, aká ujma jej vznikla, aby sudca určil, či jej prehlásenie za poškodenú osobu možno prijať, t. j. či to možno považovať za oprávnené.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

Osoba, ktoré nie je priamou obeťou trestného činu, sa môže napriek tomu považovať za nepriamu obeť a uplatniť si určité práva.

Nepriama obeť, ktorá tvrdí, že jej vznikla ujma, hoci aj čisto morálna, sa môže prehlásiť za poškodenú osobu počas vyšetrovania alebo pred vyšetrovacím sudcom alebo počas pojednávania, ak páchateľ predstúpi pred súd alebo súdny dvor, aby bol súdený v danej veci.

Na druhej strane, na rozdiel od priamej obete trestného činu nepriama obeť nemusí byť nutne predvolaná ani informovaná o pojednávaniach, ak sa predtým neprejavila.

Obeť musí spresniť, aká ujma jej vznikla, aby sudca určil, či jej prehlásenie za poškodenú osobu možno prijať, t. j. či to možno považovať za oprávnené.

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem počas mediácie v bezpečí?

Mediácia je súdne opatrenie, ktoré možno uplatniť, ak by sa ním mohlo zabezpečiť napravenie ujmy spôsobenej obeti, zastaviť ťažkosti vyplývajúce z trestného činu alebo prispieť k rehabilitácii páchateľa skutkov.

O tomto opatrení môže rozhodnúť prokurátor republiky so súhlasom obete alebo na žiadosť obete.

Ak sa násilia dopustil manžel alebo manželka alebo bývalý manžel alebo manželka obete, partner alebo partnerka, s ktorým/-ou uzavrela občiansky pakt solidarity, alebo bývalý partner alebo partnerka, druh alebo družka alebo bývalý druh alebo družka, k mediácii sa pristúpi len vtedy, keď o to vyslovene požiada obeť. V takom prípade sa páchateľovi násilia takisto vydá výstraha.

Ak sa po mediácii medzi páchateľom skutkov a obeťou manžel alebo manželka alebo bývalý manžel alebo manželka obete, partner alebo partnerka, s ktorým/-ou uzavrela občiansky pakt solidarity, alebo bývalý partner alebo partnerka, druh alebo družka alebo bývalý druh alebo družka opätovne dopustí násilia, ďalšia mediácia už nie je možná.

Mediácia môže byť zverená príslušníkovi súdnej polície, zástupcovi prokurátora alebo mediátorovi a pozostáva z opätovného nadviazania kontaktu medzi obeťou a páchateľom skutkov, pričom sa zaručuje bezpečnosť obete, ktorá poskytne svoj súhlas so zásadami a podmienkami tohto postupu. Obeť nemôže byť konfrontovaná s páchateľom proti svojej vôli a v žiadnom prípade nesmie byť s ním ponechaná osamote.

Toto opatrenie sa okrem toho nevykonáva, ak je zrejmé, že opätovné nadviazanie kontaktu medzi páchateľom a obeťou predstavuje nebezpečenstvo pre obeť.

Kde sa môžem oboznámiť s právnym predpisom, v ktorom sú stanovené moje práva?

Všetky francúzske právne predpisy možno nájsť na internetovom sídle. Práva obetí sú upravené v Trestnom poriadku, a najmä v článkoch 10-2 až 10-5 a D1-2 až D1-12.

Posledná aktualizácia: 04/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.