Práva obetí – podľa krajín

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Ako môžem trestný čin oznámiť?

Oznámenie môžete podať na polícii alebo žandárskej jednotke, ktorá ju odovzdá prokurátorovi republiky na mieste spáchania trestného činu alebo na mieste bydliska alebo zadržania páchateľa.

Môžete sa tiež priamo obrátiť na prokurátora republiky bežným listom, v ktorom spresníte skutky, ktorých ste sa stali obeťou, dátum a miesto týchto skutkov a uvediete údaje o vašej totožnosti a vašu adresu.

Všetky ostatné osoby okrem obete môžu tiež oznámiť trestný čin za tých istých podmienok.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Informovanie obete o postupe vyšetrovania

Obeť si môže vyžiadať od polície alebo žandárskej jednotky, prokurátora alebo vyšetrovacieho sudcu (ak je mu vec postúpená) informácie o aktuálnom stave vyšetrovania, ktoré sa jej týka.

Ak sa obeť stala poškodenou stranou v súvislosti s trestným činom a určitými prečinmi, vyšetrovací sudca ju každých šesť mesiacov informuje o postupe konania.

Informovanie obete o výsledkoch vyšetrovania

Po skončení vyšetrovania je obeť informovaná o prijatom rozhodnutí: zastavenie konania, alternatívy k trestnému stíhaniu, začatie dokazovania, predvolanie obvinenej osoby na súd alebo súdny dvor. Ak sa má konať súdne konanie, obeť je informovaná o trestných činoch, z ktorých je obvinená podozrivá osoba, o dátume a mieste pojednávania.

Informovanie oznamovateľa

Prokurátor republiky informuje o nadväzujúcich opatreniach každú osobu, ktorá oznámila dané skutky.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Ak nemáte právneho zástupcu, informácie o vašich právach a povinnostiach môžete získať tak, že navštívite súd, dom spravodlivosti a práva, kontaktné miesto prístupu k právu, radnicu či sociálne stredisko, v ktorých združenia podpory pre obete poskytujú stále služby. Zároveň môžete využiť bezplatné právne poradenstvo, ktoré je dostupné bez ohľadu na vek, štátnu príslušnosť alebo finančné zdroje, a poskytujú ho na týchto miestach odborníci na právo, predovšetkým právni zástupcovia.

Právnu pomoc môžete využiť, ak spĺňate tieto podmienky:

 • ste štátnym príslušníkom Francúzska alebo pochádzate z niektorého z členských štátov Európskej únie alebo zo štátu, ktorý podpísal medzinárodný dohovor s Francúzskom, alebo ak máte svoj obvyklý pobyt vo Francúzsku, pričom sú splnené zákonné požiadavky (táto podmienka sa nevyžaduje, ak ste maloletá osoba alebo ak ste sa stali poškodenou osobou);
 • vaše finančné zdroje [1] neprekračujú maximálnu hranicu stanovenú zákonom o finančných zdrojoch. Táto podmienka o finančných zdrojoch sa nevyžaduje, ak ste sa stali obeťou mimoriadne závažného trestného činu (úmyselné siahnutie na váš život, mučenie alebo barbarské činy, teroristický čin, znásilnenie atď.), ak ste poberateľom minimálneho príjmu (RSA – revenu de solidarité active) alebo príspevku solidarity v starobe a nemáte žiadne iné zdroje príjmov, alebo ak si vaša situácia zaslúži osobitnú pozornosť v závislosti od predmetu konania alebo predvídateľných výdavkov na súdne konanie.

Právna pomoc pokrýva:

 • odmenu právneho zástupcu;
 • výdavky na súdneho vykonávateľa, ak sa uplatňuje;
 • výdavky na znalecké posudky atď.;
 • zálohu, ktorá vám môže byť účtovaná.

Právna pomoc môže byť úplná alebo čiastočná. Žiadosť o právnu pomoc je dôležité predložiť hneď na začiatku konania, pretože výdavky, ktoré vám vzniknú pred podaním žiadosti vám nebudú preplatené.

Informácie aj formulár žiadosti o právnu pomoc môžete získať od svojho právneho zástupcu, v dome spravodlivosti a práva, na radnici, na súde v mieste vášho bydliska alebo na súde, ktorý koná v danej veci. Formulár si tiež možno prevziať na tomto odkaze: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.[1] Podmienky o finančných zdrojoch v súvislosti so získaním právnej pomoci:
Pri posudzovaní vašich potrieb v oblasti právnej pomoci orgány zohľadňujú zdroje, ktoré ste získali medzi 1. januárom a 31. decembrom roku, ktorý predchádzal vašej žiadosti. Tieto zdroje zahŕňajú príjmy každej povahy okrem rodinných prídavkov a určitých sociálnych dávok. Ďalej sa zohľadňujú zdroje vášho manžela/manželky, druha/družky, nezaopatrené dieťa/deti a všetky osoby, ktoré majú obvyklý pobyt vo vašej domácnosti.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Výdavky v súvislosti so súdnym konaním môžu byť za určitých podmienok pokryté vašim poistením právnej ochrany, ak táto pomoc čiastočne alebo úplne pokrýva výdavky na právneho zástupcu, súdneho vykonávateľa, trovy konania alebo transakčné poplatky alebo výdavky na znalecký posudok.

Ak to neplatí, po vydaní rozsudku a počas súdneho vyrovnávania ujmy sa na vašu žiadosť tieto výdavky prisúdia odsúdenej osobe.

Môžem podať opravný prostriedok, ak je môj prípad uzavretý ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Ak prokurátor republiky rozhodne o zastavení konania po skončení vyšetrovania, môžete podať odvolanie generálnemu prokurátorovi odvolacieho súdu, do pôsobnosti ktorého patrí súd, ktorý zastavil konanie.

Ak sa generálny prokurátor domnieva, že súdne konanie je nutné, môže nariadiť prokurátorovi, aby začal súdne konanie. Ak sa generálny prokurátor domnieva, že vaše odvolanie je neodôvodnené, informuje vás, že na základe vášho odvolania sa neuskutočnia žiadne kroky.

Okrem toho, ak oznámenie podané prokurátorovi republiky bolo zamietnuté, alebo ak uplynula lehota troch mesiacov od tohto oznámenia, môžete podať oznámenie priamo príslušnému vyšetrovaciemu sudcovi tak, že sa stanete poškodenou osobou.

Obvineného páchateľa tiež môžete priamo predvolať na súd tak, že požiadate súdneho vykonávateľa, aby mu odovzdal predvolanie. V takom prípade musíte uhradiť zálohu, ktorej výšku určuje súd v závislosti od vašich zdrojov.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Ste informovaní o dátume súdneho konania a môžete sa zúčastniť na pojednávaní. V určitých prípadoch súdne konanie nie je otvorené verejnosti a v súdnej sieni môžete zostať len počas vášho svedectva. Ak je súdne konanie neverejné (s vylúčením verejnosti), na celom súdnom konaní sa môžete zúčastniť len v prípade, že ste sa stali poškodenou osobou.

Počas celého súdneho konania máte právo na pomoc združenia podpory pre obete bez akejkoľvek podmienky. Členovia týchto združení vám môžu pomôcť pri podávaní vašej žiadosti o prehlásenie za poškodenú osobu, môžu byť prítomní na rôznych pojednávaniach a môžu vám pomôcť pochopiť písomnosti a rozhodnutia sudcov.

Ak máte ťažkosti s porozumením alebo s vyjadrovaním sa vo francúzštine, bude privolaný tlmočník.

Poškodená osoba môže počas pojednávania predvolať svedkov alebo sa postaviť proti vypočutiu určitých svedkov.

Obeť alebo poškodená osoba môže klásť otázky svedkom a obvinenej/obžalovanej osobe prostredníctvom predsedu súdu alebo súdneho dvora.

Môžete tiež predložiť závery (písomné pripomienky) o technických hľadiskách konania, práva a/alebo skutkovej podstaty veci, na ktoré musí sudca odpovedať.

Aká je moja oficiálna úloha v súdnom systéme? Som napríklad obeťou, svedkom, poškodeným alebo súkromným žalobcom alebo sa nimi môžem stať?

Po tom, ako sa skutky oznámia súdu alebo polícii a žandárskej jednotke, je obeť predvolaná na vypočutie.

Nie je zodpovedná za vyhľadanie páchateľa ani za dokázanie jeho viny, táto úloha prináleží prokurátorovi republiky. Môže byť však napriek tomu vyzvaná, aby poskytla všetky prvky alebo skutočnosti, ktoré umožnia odhaliť pravdu (lekárske osvedčenie, totožnosť svedkov atď.).

Obeť sa môže rozhodnúť, že sa stane poškodenou osobou, z čoho jej plynie právo požiadať o finančnú náhradu za utrpenú ujmu a získať pomoc právneho zástupcu.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Hneď, ako je polícii alebo žandárskej jednotke pridelené vyšetrovanie, vypočuje obeť. Pri tejto príležitosti ju systematicky informujú o jej práve:

 • získať nápravu za vzniknutú ujmu prostredníctvom jej odškodnenia alebo akýmkoľvek primeraným spôsobom, vrátane, ak sa uplatňuje, opatrenia restoratívnej spravodlivosti;
 • stať sa poškodenou osobou v rámci začatia trestného stíhania prokuratúrou alebo prostredníctvom priameho predvolania páchateľa pred príslušný súd alebo v rámci oznámenia podaného vyšetrovaciemu sudcovi;
 • ak si želá stať sa poškodenou osobou, získať pomoc právneho zástupcu, ktorého si môže vybrať alebo ktorého jej na jej žiadosť pridelí predseda advokátskej komory patriaci k príslušnému súdu, pričom výdavky hradí obeť, pokiaľ nespĺňa podmienky prístupu k právnej pomoci alebo pokiaľ nie je krytá poistením právnej ochrany;
 • získať pomoc služby pridruženej k jednému alebo viacerým verejnoprávnym subjektom alebo zmluvného združenia podpory pre obete;
 • ak sa to uplatňuje, obrátiť na kompenzačnú komisiu pre obete trestných činov v prípade určitých trestných činov;
 • byť informovaná o ochranných opatreniach, ktoré môže využiť, najmä o ochranných príkazoch. Obete sú takisto informované o trestoch, ktoré hrozia páchateľovi násilností, a o podmienkach výkonu prípadných rozsudkov, ktoré môžu byť vydané;
 • pre obete, ktoré nerozumejú francúzskemu jazyku, využiť tlmočníka a preklad informácií, ktoré sú nutné pri výkone ich práv;
 • byť na jej žiadosť sprevádzaná vo všetkých fázach konania zákonným zástupcom a plnoletou osobou podľa jej výberu, pokiaľ príslušný súdny orgán neprijme odôvodnené protichodné rozhodnutie;
 • vykázať za bydlisko adresu tretej osoby, pokiaľ s tým táto osoba súhlasí.

Obeť sa musí dostaviť pred súd/súdny dvor a svedčiť, ak bola predvolaná ako svedok.

Poškodená osoba nie je povinná dostaviť sa osobne, ak ju zastupuje právny zástupca. Na druhej strane, ak je poškodená osoba neprítomná a nie je zastúpená, bude sa to považovať za upustenie od žiadosti, pokiaľ súdu alebo súdnemu dvoru písomne neoznámila, čo si nárokuje.

Poškodená osoba a obeť, ktoré boli vyzvané dostaviť sa pred súd alebo súdny dvor, aby poskytli svoje svedectvo, môžu žiadať uhradenie výdavkov, ktoré im vyplynulo z účasti na pojednávaní, ak je táto žiadosť predložená počas súdneho konania.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo predložiť dôkazy? Za akých podmienok?

Na pojednávaní môžete predniesť vyhlásenie a predložiť dôkazy, ktoré však musia spĺňať zásadu kontradiktórnosti a vopred byť zaslané žalovanej strane (obvinenému páchateľovi a/alebo jeho právnemu zástupcovi), ako aj prokurátorovi republiky.

Môžete sa stať poškodenou stranou, a to sami alebo s pomocou právneho zástupcu.

Musíte vyčísliť svoju žiadosť o náhradu škody (peňažná suma určená na nápravu hmotnej ujmy, bolesti a utrpenia, straty času v dôsledku utrpených skutočností). Združenie podpory pre obete vám môže pomôcť a usmerniť vás.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Počas súdneho konania je obeť informovaná o jej práve stať sa poškodenou osobou, využiť pomoc právneho zástupcu a využiť určité podmienky právnej pomoci, ako aj možnosť získať pomoc združenia podpory pre obete.

Obeť, ktorá sa stala poškodenou osobou, je informovaná, že v určitých prípadoch sa môže obrátiť na kompenzačnú komisiu pre obete trestných činov (CIVI) a získať uhradenie náhrady škody, ak o nej rozhodol súd.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Na trestnom súde a priestupkovom súde nemôžete získať priamy prístup k dokumentom, najskôr musíte získať súhlas prokurátora.

Ak ste sa však stali poškodenou osobou, môžete do ich nahliadnuť priamo alebo prostredníctvom svojho právneho zástupcu v závislosti od prípadu, alebo požiadať o ich kópiu.

Na porotnom súde môžete získať bezplatné kópie zápisníc, ktorými sa konštatuje trestný čin, písomné vyhlásenia svedkov a znaleckých posudkov, a môžete získať kópie ostatných spisov súdneho konania.

Posledná aktualizácia: 04/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.