Práva obetí – podľa krajín

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Proti rozhodnutiu súdu sa môžete odvolať len v prípade, že ste sa stali poškodenou osobou. Ak ste totiž „len obeť“, nie ste účastníkom konania.

Okrem toho, ak vám súd priznal štatút poškodenej osoby, t. j. súd schválil, že ste sa stali poškodenou osobou, proti rozhodnutiu sa nemôžete odvolať, ak ide o rozhodnutie o vine alebo alebo udelenom treste. Môžete sa odvolať len proti ustanoveniam, ktoré sa vás týkajú.

Aké sú moje práva po vydaní rozhodnutia?

Vo všetkých prípadoch máte právo:

  • byť informovaní o rozhodnutí, ktorým sa páchateľovi zakazuje nadviazať s vami kontakt;
  • byť informovaní o výkone trestu (prepustenie odsúdenej osoby, zmiernenie jej trestu, miesto jej bydliska atď.) prostredníctvom združenia podpory pre obete alebo priamo Väzenskou integračnou a probačnou službou (SPIP);
  • požiadať sudcu, aby páchateľovi trestného činu zakázal vyhľadávať vás, stretávať sa s vami alebo nadväzovať s vami kontakt, ak je dočasne prepustený alebo podmienečne prepustený alebo ak je jeho trest zmiernený alebo pozmenený;
  • byť informovaní o úniku odsúdeného páchateľa, a o existencii nebezpečenstva pre vás alebo vašich blízkych;
  • získať pomoc od združenia podpory pre obete;
  • na zohľadnenie vašich záujmov pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia o prepustení odsúdenej osoby; a predložiť písomné pripomienky v lehote dvoch týždňov pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia.

Ak ste sa stali poškodenou osobou, máte ďalej právo:

  • byť informovaní súdom/súdnym dvorom o práve obrátiť sa na Kompenzačnú komisiu pre obete trestných činov (CIVI);
  • byť zastupovaní právnym zástupcom a/alebo využiť právnu pomoc;
  • byť informovaní o rozhodnutí (zaslanie rozsudku).

Počas výkonu trestu máte právo:

1. obrátiť sa na súdny orgán v súvislosti s akýmkoľvek porušením vašich záujmov;

2. získať nápravu za vašu ujmu prostredníctvom jej odškodnenia alebo akýmkoľvek iným primeraným spôsobom, vrátane, ak sa uplatňuje, navrhnutia opatrenia restoratívnej spravodlivosti;

3. ak si to želáte, byť informovaní o skončení výkonu trestu odňatia slobody v prípadoch a za podmienok ustanovených v Trestnom poriadku;

4. ak sa uplatňuje, na zohľadnenie nutnosti zabezpečiť vašu pohodu a bezpečnosť.

Súdny orgán je povinný zabezpečovať všetky tieto práva počas celého výkonu trestu bez ohľadu na jeho podmienky.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Po súdnom konaní vám vám môže poskytnúť podporu právny zástupca, ktorý vám môže poradiť o možnostiach odvolania alebo o podmienkach žiadosti o vypracovanie stanoviska súdneho vykonávateľa.

Môžete tiež využiť pomoc od združení podpory pre obete, a to bez časového obmedzenia.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ trestného činu odsúdený?

Ak je páchateľ odsúdený, budete informovaní o treste, pokiaľ obsahuje ustanovenia, ktorými sa páchateľovi zakazuje nadviazať s vami kontakt alebo približovať sa k vášmu bydlisku.

Ak ste sa stali poškodenou osobou, bude vám zaslaná kópia rozsudku s uvedením udeleného trestu.

Ak je páchateľ uväznený, môžete byť informovaní o návrhu podmienečného prepustenia a môžete byť požiadaní o poskytnutie stanoviska.

Budem informovaný/-á o tom, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Ak je daná osoba odsúdená za určité trestné činy (znásilnenie, úmyselné usmrtenie alebo pokus o usmrtenie a v prípade väčšiny protiprávnych činov sexuálnej povahy), a ak ste o to požiadali ako obeť alebo poškodená osoba, môžete byť informovaní priamo alebo prostredníctvom vášho právneho zástupcu o prepustení tejto osoby, keď sa končí jej trest.

V prípade úniku vás informuje prokurátor republiky.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Ak sa vyskytuje riziko, že odsúdená osoba sa dostane do prítomnosti obete alebo poškodenej osoby, a že takémuto stretnutiu by sa malo zabrániť, súdy konajúce vo veci výkonu trestu k akémukoľvek rozhodnutiu, ktoré vedie k dočasnému alebo konečnému uväzneniu, pripoja zákaz nadviazania kontaktu s obeťou alebo poškodenou osobou, a v prípade potreby, zákaz približovania sa k jej bydlisku alebo pracovisku (čl. 712-16-2 ods. 1 Trestného poriadku).

Pokiaľ nie je vydané protichodné osobitne odôvodnené rozhodnutie, tento zákaz je dokonca povinný, ak bola osoba odsúdená za niektorý z trestných činov uvedených v článku 706-47 Trestného poriadku (väčšina sexuálnych trestných činov, čl. 712-16-2 ods. 25 Trestného poriadku).

Na tento účel sa obeti alebo poškodenej osobe zašle oznam, v ktorej je informovaná o tomto opatrení a o možných dôsledkoch porušenia tohto zákazu pre odsúdenú osobu (čl. 712-16-2 ods. 3 Trestného poriadku, pozri vyššie).

Ak poškodená osoba o to požiada (nemôže to byť „len obeť“), jej právny zástupca sa môže zúčastniť na kontradiktórnom konaní a predniesť pripomienky pred sudcom, súdom a senátom konajúcim vo veci výkonu trestu počas posúdenia žiadosti o podmienečné prepustenie týkajúce sa osôb odsúdených na uväznenie v dĺžke päť alebo viac rokov alebo na trest odňatia slobody.

Okrem toho sudcovia konajúci vo veci výkonu trestu môžu pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia informovať obeť alebo poškodenú osobu priamo alebo prostredníctvom jej právneho zástupcu, že môže predložiť písomné pripomienky v lehote dvoch týždňov od oznámenia tejto informácie. Tieto pripomienky môže obeť alebo poškodená osoba zaslať súdu všetkými dostupnými prostriedkami.

Obeť sa nemôže odvolať proti rozhodnutiam, ktoré sa týkajú výkonu trestu odsúdenej osoby. Môže však podať nové oznámenie, ak sa páchateľ dopustí nových prečinov alebo nahlásiť sudcovi, ktorý dohliada na vec, alebo prokurátorovi republiky nedodržanie povinností alebo zákazov zo strany odsúdenej osoby, napr. nedodržiava zákaz nadväzovania kontaktu s obeťou.

Posledná aktualizácia: 04/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.