Práva obetí – podľa krajín

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Budete považovaný za obeť trestného činu, ak ste utrpeli ujmu (napr. ste boli zranený alebo váš osobný majetok bol poškodený či odcudzený atď.) v dôsledku incidentu, ktorý podľa vnútroštátneho práva predstavuje trestný čin. Ako obeti trestného činu vám zákon udeľuje určité osobitné práva pred, počas a po súdnom konaní.

Trestné konanie vo Francúzsku pozostáva z vyšetrovania a súdneho konania. Podľa druhu spáchaného trestného činu existujú dva typy vyšetrovania: policajné vyšetrovanie, ktoré uskutočňujú príslušníci kriminálnej polície pod dohľadom prokuratúry a súdne vyšetrovanie, ktoré uskutočňujú príslušníci kriminálnej polície pod dohľadom vyšetrujúceho sudcu alebo samotný vyšetrovací sudca.

V závislosti od zhromaždených dôkazov môže byť po ukončení vyšetrovania prípad uzavretý alebo postúpený súdu na účely súdneho konania. V druhom prípade súd preskúma zhromaždené dôkazy a rozhodne, či údajný páchateľ je alebo nie je vinný. Ak je údajný páchateľ uznaný vinným, súd mu uloží trest. Ak údajný páchateľ vinný nie je, je uznaný za nevinného a následne prepustený alebo oslobodený.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 04/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.