Práva obetí – podľa krajín

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Aký je proces uplatnenia nároku na náhradu škody od páchateľa? [napr. súdny spor, občianskoprávna žaloba, adhézne konanie (Adhäsionsverfahren)]

Ak ste utrpeli škodu ako obeť trestného činu, môžete si uplatniť nárok na náhradu škody alebo bolestné podaním občianskoprávnej žaloby, a to bez ohľadu na trestné konanie. Nárok na náhradu škody si však môžete uplatniť aj žiadosťou o adhézne konanie (Adhäsionsverfahren) v rámci trestného konania. Ak v dôsledku rozsudku v trestnom konaní došlo k zaisteniu majetku, ktorý vám patrí (Tatbeute) a zodpovedá majetkovej ujme, ktorá vám vznikla, môžete od prokuratúry získať tento majetok alebo rovnocennú peňažnú sumu.

Súd nariadil páchateľovi zaplatiť mi odškodnenie/náhradu škody. Ako sa ubezpečím, že páchateľ zaplatí?

Rozhodnutia a urovnania dosiahnuté v adhéznom konaní, ako aj rozsudky a urovnania dosiahnuté v občianskom súdnom konaní možno vykonávať v súlade so všeobecnými pravidlami pre výkon rozhodnutia. Nútený výkon sa uskutočňuje na základe vykonateľnej kópie rozsudku alebo dosiahnutého urovnania, ktorú vystaví úradník trestného súdu.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát zaplatiť zálohu? Za akých podmienok?

Zákon neumožňuje zálohovú platbu zo strany štátu v prípade odškodnenia, ktoré má uhradiť odsúdená osoba.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Všeobecné hľadiská

Ak ste sa v Nemecku stali obeťou násilného trestného činu a utrpeli zranenie vedúce k zdravotnému postihnutiu, môžete požiadať o odškodnenie obete trestného činu.

O odškodnenie môžete požiadať aj v prípade, že ste pozostalým po obeti, ktorá zomrela v dôsledku násilného trestného činu.

Od 1. júla 2018 môžu obete, ktoré nie sú nemeckými štátnymi príslušníkmi, so spätnou účinnosťou požiadať o rovnaké odškodnenie ako nemeckí štátni príslušníci.

Od roku 2009 môžu obete s trvalým pobytom v Nemecku požiadať o odškodnenie podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov (Opferentschädigungsgesetz, OEG) aj v prípade, že k násilnému trestnému činu došlo v zahraničí.

V prípade akého druhu trestného činu môžem získať odškodnenie?

V prípade násilného trestného činu, ktorý predstavuje úmyselný a nezákonný útok proti osobe (napr. ujma na zdraví, sexuálne napadnutie, teroristický útok, vražda, otrava, podpaľačstvo).

Aké finančné odškodnenie môžem získať?

Odškodnenie sa nevypláca len za akékoľvek zdravotné postihnutie (telesné a duševné), ale aj za ekonomické dôsledky takéhoto postihnutia.

Výšku a trvanie finančného odškodnenia upravuje spolkový zákon o pomoci (Bundesversorgungsgesetz). Odškodnenie sa vzťahuje najmä na:

  • lekárske/nemocničné ošetrenie,
  • zdravotnícke pomôcky (napr. protézy, zubné protézy, invalidný vozík),
  • odškodnenie pre poškodených a pozostalých,
  • náklady na pohreb a podporu pri úmrtí,
  • doplnkové sociálne dávky pre osoby v ekonomickej núdzi (napr. príspevok na starostlivosť, doplnkový príspevok na náklady na živobytie).

Odškodnenie sa však nevypláca za škody na majetku a finančné straty. Podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov sa nevypláca bolestné. Obete trestných činov s trvalým pobytom v Nemecku môžu dostať aj finančné odškodnenie za násilný trestný čin, ku ktorému došlo v zahraničí, jeho výška však bude nižšia.

Ako a kde môžem požiadať o odškodnenie?

O odškodnenie od štátu môžete požiadať neformálne alebo zaslaním formálnej žiadosti. Na podanie takýchto žiadostí nie je stanovená žiadna lehota. Dávky však vo všeobecnosti dostanete len od dátumu, keď ste o ne požiadali.

Žiadosť môžete odoslať orgánu sociálneho zabezpečenia v spolkovej krajine, v ktorej máte trvalý pobyt.

Ak v Nemecku nemáte trvalý pobyt, ale stali ste sa tam obeťou násilného trestného činu, žiadosť môžete odoslať orgánu sociálneho zabezpečenia v spolkovej krajine, v ktorej k trestnému činu došlo.

Vo všeobecnosti platí, že ak ste požiadali o štátne dávky, máte povinnosť zúčastniť sa na postupe odškodnenia. To znamená oznámiť všetky okolnosti, ktoré slúžia na objasnenie skutkovej podstaty veci. Zahŕňa to aj oznámenie trestného činu polícii. V určitých prípadoch sa oznámenie trestného činu nemusí vyžadovať.

Na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania nemusíte čakať.

Všetky ostatné dôležité informácie o odškodnení od štátu nájdete tu:

BMAS – Opferentschädigung (v nemčine)

BMAS – Opferentschädigung (v angličtine) [spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí – odškodnenie obetí trestných činov]

Mám nárok na odškodnenie, ak páchateľ nie je odsúdený?

Odškodnenie od štátu je k dispozícii bez ohľadu na to, či je páchateľ zistený alebo odsúdený. Pravidlom je, že na to, aby ste dostali odškodnenie od štátu, nemusíte čakať na ukončenie trestného konania. Príslušné orgány zodpovedné za odškodnenie prijmú nezávislé rozhodnutie o každej žiadosti o odškodnenie od štátu.

Ak páchateľ nie je v trestnom konaní odsúdený, odškodnenie možno vyplatiť, len pokiaľ páchateľ nie je oslobodený spod obžaloby a konanie nie je zastavené pre nedostatok dôkazov. Pri menej závažných trestných činoch sa však konanie zastaví s tým, že sa páchateľovi uložia povinnosti alebo sa mu prikáže určité konanie. V takých prípadoch môže prokuratúra alebo súd nariadiť, aby sa vám ako obeti trestného činu vyplatilo odškodnenie, t. j. náhrada škody alebo bolestné, pričom vyplatením odškodnenia v plnej výške sa konanie ukončí. Ako obeť trestného činu však na takéto odškodnenie nemáte zákonný nárok.

Výsledok trestného konania vrátane oslobodenia spod obžaloby nemá vplyv na občianskoprávnu žalobu. Občiansky súd osobitne posúdi, či je náhrada škody alebo bolestné odôvodnené.

Mám nárok na núdzovú platbu, kým čakám na rozhodnutie o nároku na náhradu škody?

Nie, pred konečným rozhodnutím v trestnom alebo občianskoprávnom konaní nemáte nárok na „preddavkovú platbu“.

Pokiaľ ide o odškodnenie od štátu, na hotovostnú preddavkovú platbu nemáte nárok. Prostredníctvom žiadosti o odškodnenie od štátu však môžete získať finančnú pomoc na lekársku starostlivosť/nemocničnú liečbu alebo ako ambulantný pacient so zranením, a to ešte pred tým, ako príslušný orgán prijme konečné rozhodnutie.

Posledná aktualizácia: 21/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.