Práva obetí – podľa krajín

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Som obeťou trestného činu. Na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Ak ste obeťou trestného činu, podrobné informácie o podpore a pomoci nájdete na ústrednej platforme na ochranu obetí trestných činov spolkového ministerstva spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa (BMJV) na adresehttp://www.hilfe-info.de alebo si na domovskej stránke ministerstva BMJV môžete stiahnuť príručku s usmerneniami pre obete trestných činov (Opferfibel) (vlastná publikácia, v nemčine). V rámci tejto vnútroštátnej platformy na ochranu obetí trestných činov je k dispozícii aj „vyhľadávač“ poradenských centier, pomocou ktorého môžu obete rýchlo nájsť centrá vo svojom okolí, ktoré poskytujú pomoc telefonicky, online alebo osobne. Príslušné informácie sú k dispozícii v online databáze pre obete trestných činov ODABS na adrese www.odabs.org, ktorú zasa podporuje spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Ďalej nájdete zoznam rôznych dostupných zdrojov pomoci.

Horúce linky podpory pre obete

Zoznam najvýznamnejších bezplatných horúcich liniek (na tieto čísla nemožno volať zo zahraničia). V Nemecku sa na stránke www.hilfe-info.de uvádzajú tieto čísla:

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch (linka pomoci v prípade sexuálneho zneužívania): 0800 2255530

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen (linka pomoci v prípade násilia páchaného na ženách): 0800 0116016

Hilfetelefon Gewalt an Männer (linka pomoci v prípade násilia páchaného na mužoch): 0800 1239900

berta – Beratung und telefonische Anlaufstelle (linka pomoci poskytujúca všeobecné poradenstvo): 0800 3050750

Elterntelefon (linka pomoci pre rodičov): 0800 1110550

Hilfetelefon Schwangere in Not (linka pomoci pre ohrozené tehotné ženy): 0800 4040020

Medizinische Kinderschutzhotline (lekárska linka pomoci na ochranu detí): 0800 1921000

Obete z celej Európy môžu získať pomoc a podporu zavolaním na nepretržite dostupnú linku pomoci zriadenú združením Weisser Ring e.V. na čísle 116006.

Je podpora obetí bezplatná?

Áno.

Aký druh podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

V Nemecku zodpovedajú za poskytovanie všeobecnej pomoci obetiam jednotlivé spolkové krajiny. Každá spolková krajina zaviedla rôzne opatrenia na zlepšenie situácie obetí trestných činov a poskytovanie správneho druhu pomoci pre takéto obete. Medzi opatrenia patrí vymenovanie zástupcov pre ochranu obetí na policajných staniciach, vytvorenie jednotiek starostlivosti o svedkov, dočasné ubytovanie pre týrané ženy a mladé dievčatá, poskytovanie informácií obetiam trestných činov a finančná pomoc. Mnohé spolkové krajiny zriadili osobitné regionálne združenia, ktoré prevádzkujú poradenské centrá a organizácie pre obete trestných činov. Zoznam možností, ktoré ponúkajú jednotlivé spolkové krajiny, nájdete na adrese https://www.hilfe-info.de/WebS/hilfeinfo/DE/HilfeUndBeratung/AnsprechpartnerUndBeratungsstellen/EinrichtungenOpferhilfe/EinrichtungenDerOpferhilfe.html.

K dispozícii sú aj ústredné kontaktné miesta na spolkovej a regionálnej úrovni. Napríklad pokiaľ ide o celoštátnu úroveň, Dr. Franke bol vymenovaný za splnomocnenca spolkovej vlády pre obete a pozostalých teroristických činov spáchaných na území krajiny. Dr. Felix Klein bol vymenovaný za splnomocnenca spolkovej vlády pre otázky židovskej komunity v Nemecku a boj proti antisemitizmu a Dr. Rörig je nezávislým splnomocnencom pre otázky sexuálneho zneužívania detí.

Aj trinásť spolkových krajín vymenovalo zástupcov pre obete trestných činov. Ich povinnosti sa však líšia. Zoznam jednotlivých kontaktov nájdete na adrese https://www.hilfe-info.de/WebS/hilfeinfo/DE/HilfeUndBeratung/AnsprechpartnerUndBeratungsstellen/BundUndLaender/BundUndLaender.html.

Ako obeť trestného činu môžete počas trestného konania získať pomoc právnika, napríklad aby vám poskytol podporu pri svedeckej výpovedi. Právo na podporu máte aj ako súkromný doplnkový žalobca ešte pred oznámením účasti na konaní. Ako poškodený máte právo na právne zastúpenie alebo vás na pojednávaní môže sprevádzať osoba, ktorej dôverujete, pokiaľ sa tým neohrozí cieľ vyšetrovania.

Okrem právnej pomoci máte nárok na psychosociálnu podporu pred trestným konaním, počas neho a po jeho skončení. Takáto podpora je bezplatne k dispozícii nielen maloletým obetiam sexuálnych a násilných trestných činov, ale aj obzvlášť zraniteľným dospelým osobám, ktoré utrpeli zranenia v dôsledku veľmi násilného trestného činu alebo sexuálneho napadnutia.

Lekárske ošetrenie

Ambulantné centrá pre pacientov, ktorí utrpeli traumu, poskytujú obetiam násilných trestných činov navyše krátkodobú psychologickú podporu. Takéto centrá sa nachádzajú v celom Nemecku. Obete násilných trestných činov môžu v ambulantnom centre pre pacientov, ktorí utrpeli traumu, získať okamžitú psychologickú podporu. U mnohých obetí trestných činov sa prejaví výrazné zlepšenie už po niekoľkých poradenských a psychoterapeutických sedeniach. V prípade potreby sa liečba môže ponúkať a poskytovať počas dlhšieho obdobia, napr. ako ambulantná psychoterapia alebo ústavná starostlivosť na psychiatrickej alebo psychosomatickej klinike. Mnohé centrá pre pacientov, ktorí utrpeli traumu, sú pridružené k psychiatrickej klinike alebo nemocnici, takže vo väčšine prípadov môžu poskytnúť starostlivosť psychiatra.

Zoznam centier v Nemecku pre pacientov, ktorí utrpeli traumu, nájdete na adrese Hilfe-Info.de.

Obete sexuálneho napadnutia alebo fyzického útoku si môžu nechať zdokumentovať prítomnosť viditeľných poranení. Vo všeobecnosti môžete získať lekárske potvrdenie o zraneniach, ktoré ste utrpeli, a to po vyšetrení všeobecným lekárom v miestnej ambulancii alebo lekárom v miestnej nemocnici. V niektorých mestách sú k dispozícii aj špecializované ambulantné centrá na ochranu proti násiliu, v ktorých možno zdokumentovať zranenia obetí trestných činov.

V týchto centrách sa môžete nechať vyšetriť súdnym lekárom a zdokumentovať zranenia alebo iné fyzické dôkazy.

Finančná podpora

Štát okrem toho poskytuje rôzne druhy finančnej podpory. Každý, kto v dôsledku násilného trestného činu utrpí ujmu na zdraví, môže podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov (Opferentschädigungsgesetz) získať finančné odškodnenie. Je potrebné, aby takáto osoba podala oficiálnu žiadosť úradu pre dôchodky a dávky príslušnej spolkovej krajiny (Landesversorgungsamt). Zoznam všetkých úradov pre dôchodky a dávky nájdete aj na platforme na ochranu obetí trestných činov na adrese Hilfe-Info.de. Súčasťou týchto dávok je aj liečba v centrách pre pacientov, ktorí utrpeli traumu.

Po útokoch extrémistov alebo teroristov môžu obete získať odškodnenie za vzniknuté utrpenie (Härteleistungen). V súvislosti s týmito dávkami je vaším kontaktným miestom Bundesamt für Justiz (spolkový úrad spravodlivosti).

Ak utrpíte zranenie pri násilnom trestnom čine v práci, počas výletu s triedou školy alebo študijnou skupinou vysokej školy alebo na ceste do práce a z práce alebo na takýto výlet alebo z neho, za určitých okolností si môžete uplatniť nárok z povinného úrazového poistenia. Kontaktným miestom pre takéto prípady je Unfallkasse alebo Berufsgenossenschaft (fond úrazového poistenia alebo fond poistenia nehôd na pracovisku).

Verkehrsopferhilfe e.V. (združenie obetí dopravných nehôd) predstavuje vhodný poistný fond pri násilných trestných činoch s použitím vozidla. Vzťahuje sa napríklad na prípady, keď vozidlo nebolo poistené, keď vodič nezotrval na mieste spôsobenej dopravnej nehody alebo keď úmyselne konal protiprávne.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Profesionálne a dobrovoľnícke mimovládne organizácie na podporu obetí ponúkajú rôzne opatrenia na zlepšenie situácie obetí trestných činov a poskytovanie správneho druhu pomoci pre takéto obete.

Odborníci, ktorí v týchto organizáciách pracujú, vám môžu pomôcť tým, že s vami budú hovoriť o dôsledkoch trestného činu, poskytnú vám psychosociálnu podporu a budú vás informovať o možnom trestnom konaní a finančnom odškodnení. Môžu vám poskytnúť aj ďalšiu pomoc, napríklad služby právnika alebo terapeuta.

Napríklad združenie Weisser Ring e. V. poskytuje podporu obetiam trestných činov na celoštátnej úrovni. Okrem centier po celom Nemecku poskytuje toto združenie aj uvedenú linku pomoci pre obete trestných činov (116006), prostredníctvom ktorej môžu obete okamžite získať odbornú pomoc. Združenie Weisser Ring e. V. ponúka najmä všeobecné poradenstvo, pomoc pri komunikácii s orgánmi verejnej správy a súdmi, bezplatné úvodné sedenie s právnikom, bezplatnú úvodnú zdravotnú/psychologickú podporu v súvislosti so zvládaním stresu spôsobeného trestným činom, sprevádzanie na súdne pojednávania a finančnú podporu. Združenie Weisser Ring e. V. má aj programy v oblasti odškodnenia obetí trestných činov a mediácie medzi obeťou a páchateľom.

Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland e.V. (ADO, pracovná skupina na podporu obetí v Nemecku) pôsobí ako zastrešujúca organizácia pre rôzne odborne aktívne centrá na podporu obetí na regionálnej úrovni. Medzi ich ciele okrem iného patrí podpora pravidelnej výmeny informácií medzi centrami na podporu obetí v Nemecku, určovanie noriem pre profesionálnu podporu obetí, zakladanie ďalších profesionálnych centier na podporu obetí a posilňovanie spolupráce medzi všetkými podpornými centrami. V rámci pracovnej skupiny ADO môžete získať aj poradenstvo a pomoc pri komunikácii s orgánmi verejnej správy, ako aj núdzovú psychologickú podporu, lekárske ošetrenie a terapiu, právne poradenstvo, sprevádzanie na konania na polícii, v rámci orgánov verejnej správy a na súdoch a podporu pri mediácii medzi obeťou a páchateľom.

Rôzne podporné centrá sa špecializujú na poskytovanie poradenstva a pomoci obetiam konkrétnych trestných činov, najmä sexuálnych, rasistických, antisemitských, homofóbnych a transfóbnych trestných činov. Sú organizované aj v rámci rôznych zastrešujúcich organizácií, napríklad:

VBRGVerband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (združenie poradenských centier pre obete pravicového, rasistického a antisemitského násilia)

BFFBundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland (spolkové združenie poradenských centier a horúcich liniek pre ženy v Nemecku)

Okrem celoštátnych iniciatív na podporu obetí pôsobia mnohé centrá pomoci s veľkým nasadením na regionálnej i miestnej úrovni. Zoznam poradenských centier na regionálnej a miestnej úrovni nájdete na adrese http://www.hilfe-info.de.

Posledná aktualizácia: 21/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.