Victims' rights - by country

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

You will be considered a victim of crime if you have suffered harm, for example you have been injured or your property has been damaged or stolen as a result of an incident which constitutes a crime under German law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings.

Criminal proceedings in Germany start with investigations that are conducted by the police and the public prosecutor's office; such investigations may also be initiated by a report from the injured party. If there is insufficient evidence against the suspect to press charges, the public prosecutor’s office terminates the criminal investigation. If, on the other hand, sufficient evidence is available, the public prosecutor’s office takes the suspect to court. It may, however, also terminate proceedings in certain circumstances, for example if the suspect has made reparation for material damage caused to you or has fulfilled certain conditions and instructions.

If the court opens the main proceedings following the indictment, it will examine the evidence against the accused at a hearing in court. If it finds the accused guilty, it will convict them and set a penalty. The court may, in appropriate and less serious cases against the accused, also terminate the proceedings, for example if the accused shows remorse and has participated in victim-offender mediation. If the evidence against the accused is insufficient, the court must acquit them. If a judgment is handed down, the criminal proceedings may be continued in a higher court following an appeal.

You as a victim can take part in criminal proceedings as a witness, or you can take on a more active role by formally becoming a private prosecutor (Privatkläger) or private accessory prosecutor (Nebenkläger) and thus benefit from a variety of rights available to you. As a private prosecutor you will take the place of the public prosecutor; as a private accessory prosecutor you will take part in the proceedings alongside the public prosecutor.

With just one click on the relevant link, you will reach the following factsheets which will take you through the different steps your case will go through, describing your rights as a victim of a crime when you report a crime, during the investigation of the crime, during the trial or after the trial at first instance. Also, you can read more about your entitlement to compensation, and the help and support you can get.

Of course these information sheets are only an introduction to the many, different rules. For example, you would need more specific information for proceedings where the accused is an adolescent or young adult, which are barely touched upon here.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 15/10/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie dostanem od orgánov (napr. od polície, prokurátora) po tom, čo došlo k trestnému činu, ale ešte predtým, ako ho oznámim?

S cieľom pomôcť obetiam trestných činov a poskytnúť usmernenia v otázkach, ktoré sa ich týkajú, spolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa (BMJV) zverejnilo prehľad pre obete trestných činov a príručku pre tieto obete a vytvorilo platformu Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.hilfe-info.de/.

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrehľad pre obete trestných činov je Odkaz sa zobrazí v novom oknek dispozícii vo viac ako 25 jazykoch na domovskej stránke BMJV a prostredníctvom platformy „hilfe-info.de“. Uvádzajú sa v ňom stručné informácie o tom, ako možno nájsť organizáciu na podporu obetí, ako oznámiť trestný čin, ako získať informácie o trestnom konaní, ako vypovedať, ako aj informácie týkajúce sa nákladov, právneho zastúpenia a odškodnenia.

Odkaz sa zobrazí v novom okneV príručke pre obete trestných činov (Opferfibel) sa podrobnejšie opisujú práva poškodených osôb v trestnom konaní vrátane štandardnej korešpondencie a kontaktných adries.

Ďalšie informácie o možnej psychosociálnej pomoci sa uvádzajú v osobitnom Odkaz sa zobrazí v novom okneletáku, ktorý je k dispozícii aj online v nemčine a angličtine.

Na zabezpečenie online prístupu k hlavným informáciám vytvorilo ministerstvo BMJV celoštátnu platformu na ochranu obetí trestných činov. Informácie o pomoci a poradenstve, odškodnení a priebehu trestného konania sú dostupné na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.hilfe-info.de/. Pomocou vyhľadávača poradenských centier získajú obete informácie o tom, kde môžu vo svojom okolí nájsť rýchlu pomoc, a to telefonicky, online alebo osobne.

Na webovom sídle „Hilfe-Info.de“ sú dostupné konkrétne informácie napríklad pre obete domáceho a sexuálneho násilia, počítačovej kriminality alebo teroristických činov. Uvádzajú sa na ňom kontaktné osoby, napr. Edgar Franke, splnomocnenec spolkovej vlády pre obete a pozostalých teroristických činov spáchaných v Nemecku.

Rozhranie webového sídla umožňuje používateľom priamo a rýchlo nájsť správne podporné služby. Na vysvetlenie rôznych foriem pomoci slúžia videozáznamy a zvukové záznamy rozhovorov, ako aj ukážkové videá.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania tretích krajín). Ako sú chránené moje práva?

Trestný čin môžete v Nemecku oznámiť na policajnej stanici alebo prokurátorovi. Prokurátor potom preskúma, či je možné začať trestné stíhanie v Nemecku. Ak nejde o tento prípad alebo trestné stíhanie nie je v Nemecku možné začať z iných dôvodov, prokurátor postúpi vec príslušnému orgánu presadzovania práva v inom členskom štáte EÚ, v ktorom došlo k trestnému činu.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie dostanem?

Dostanete písomné potvrdenie o oznámení trestného činu, ktorého súčasťou bude stručný súhrn vášho oznámenia s uvedením času, miesta a oznámeného trestného činu.

Ak ste o to v oznámení požiadali, budete informovaný o tom, či bolo vyšetrovanie skončené, ako aj o mieste a čase súdneho konania, obvineniach vznesených proti obvinenému a výsledku súdneho konania.

Okrem toho budete ako obeť trestného činu na požiadanie informovaný o tom, či bol odsúdenej osobe udelený zákaz kontaktovať sa s vami alebo približovať sa k vám.

Oznámenie dostanete aj v prípade, že obvinená alebo odsúdená osoba (resp. osoby) bola zatknutá, zadržaná alebo prepustená, resp. či jej bol zmiernený väzenský režim alebo či jej bolo po prvýkrát umožnené opustiť väzbu, ak preukážete oprávnený záujem alebo ste už urobili príslušné vyhlásenie v konaní v súvislosti s tým, aby ste boli účastníkom konania v postavení poškodeného. Oznámi sa vám každé ďalšie zmiernenie väzenského režimu alebo opustenie väzby, ak na tom máte oprávnený záujem a záujem odsúdenej osoby nemá vyššiu váhu.

Oznámi sa vám aj to, ak dôjde k úteku odsúdenej osoby z výkonu trestu odňatia slobody. V takomto prípade budete informovaný aj o opatreniach prijatých na vašu ochranu.

Mám právo na bezplatné tlmočenie alebo preklad (keď sa obrátim na políciu alebo na iné orgány, alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Pri oznámení trestného činu dostanete bezplatne potrebnú pomoc, aby ste oznámenie mohli sformulovať v jazyku, ktorému rozumiete. Na požiadanie dostanete písomné potvrdenie o oznámení vo svojom jazyku.

V prípade potreby budete mať bezplatne k dispozícii tlmočníka pri vypočúvaní počas vyšetrovania a počas súdneho konania, ako aj v prípade, že sa budete aktívne zúčastňovať na konaní v postavení poškodeného.

Ako príslušný orgán zabezpečí, aby so mnou zrozumiteľne komunikoval (ako je to v prípade detí alebo zdravotne postihnutých osôb)?

Deti vypočúvajú skúsené osoby, ktoré sú špeciálne vyškolené. Konania v súvislosti s trestnými činmi, ktoré spáchali dospelé osoby na dieťati alebo mladistvej osobe (prípady ochrany mladistvých), riešia sudcovia a prokurátori v rámci systému pre mladistvých, ktorí sú školení a majú skúsenosti v oblasti vzdelávania a výchovy mladých ľudí.

Osoba s poruchou sluchu alebo reči sa môže rozhodnúť, či komunikácia bude prebiehať ústne, písomne alebo prostredníctvom sprostredkovateľa určeného súdom (napr. tlmočníka posunkovej reči). Súd je povinný zabezpečiť vhodné technické prostriedky na ústnu a písomnú komunikáciu.

Nevidiaca alebo slabozraká osoba môže súdu predkladať písomné podania a iné dokumenty v podobe, ktorú dokáže prečítať, najmä v Braillovom písme. Na žiadosť tejto osoby musia byť jej vyjadrenia a iné dokumenty týkajúce sa súdneho konania za normálnych okolností sprístupnené a musí sa jej umožniť prístup k spisu bez vynaloženia ďalších nákladov.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu obetí?

V trestnom konaní môžete ako obeť trestného činu získať právnu pomoc od právnika, napríklad poradenstvo pre svedkov v záujme vašej svedeckej výpovede, alebo ako poškodený, ktorý má právo byť účastníkom konania, a to ešte pred tým, ako vyjadríte žiadosť stať sa účastníkom konania. Počas vypočúvania vás môže zastupovať právnik, ktorý sa špecializuje na poradenstvo poškodeným osobám, alebo vás môže sprevádzať osoba, ktorej dôverujete, pokiaľ sa tým neohrozí účel vyšetrovania.

Okrem právnej pomoci môžete mať pred súdnym konaním, počas neho a po jeho skončení k dispozícii aj psychosociálnu pomoc, ktorú súd poskytuje bezplatne detským obetiam sexuálnych a násilných trestných činov, ako aj obzvlášť zraniteľným dospelým obetiam závažných násilných a sexuálnych trestných činov. Ďalšie informácie nájdete v Odkaz sa zobrazí v novom okneprehľade psychosociálnej pomoci.

V Nemeckej spolkovej republike zodpovedajú za poskytovanie všeobecnej podpory obetiam spolkové krajiny (Länder). Mnohé spolkové krajiny (Länder) už vymenovali zástupov pre záležitosti obetí trestných činov alebo zriadili jednotné kontaktné miesta pre obete násilia. Konajú na základe vlastnej právomoci v závislosti od vymedzenej oblasti zodpovednosti. Ďalšie informácie o splnomocnencoch pre obete trestných činov, službách na podporu obetí alebo poradenských službách, ako aj dostupné formy pomoci nájdete na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.hilfe-info.de/ a v prehľade „Moje práva na podporu a pomoc“.

Bude ma polícia o podpore obetí automaticky informovať?

Polícia vás bude informovať, či máte nárok na služby na podporu obetí, a to od poradenstva, cez azylové bývanie až po terapiu.

Môžete sa slobodne rozhodnúť, či tieto služby využijete. Poskytnutie týchto služieb nie je automatické.

Ako je chránené moje súkromie?

Vaše osobné údaje a informácie o vás sa poskytnú organizáciám na podporu obetí len na vašu žiadosť a s vaším výslovným súhlasom.

Musím oznámiť trestný čin predtým, ako budem mať prístup k podpore obetí?

Nie, v rámci služieb na podporu obetí sa podpora poskytuje bez ohľadu na to, či ste oznámili trestný čin.

Osobná ochrana, ak som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii? Kto mi môže ponúknuť ochranu?

Ak vám hrozí riziko v dôsledku svedeckej výpovede v trestnom konaní, existujú rôzne spôsoby zabezpečenia vašej ochrany:

V takýchto prípadoch je na základe Trestného poriadku možné osobné údaje považovať úplne alebo čiastočne za dôverné.

Pri podaní svedeckej výpovede musíte vo všeobecnosti presne uviesť svoju totožnosť a adresu.

Ak existujú jednoznačné a zjavné náznaky, že zverejnenie vášho miesta bydliska by mohlo ohroziť zákonné práva vás alebo iných osôb, napríklad preto, že máte odôvodnenú obavu z prenasledovania, alebo existuje dôvod domnievať sa, že by to malo na vás alebo na iných nepriaznivý dosah, napríklad v tom zmysle, že by nebolo možné poskytnúť pravdivú výpoveď alebo by došlo k jej ovplyvneniu, svoje miesto bydliska nemusíte uviesť. Môžete uviesť inú adresu, na ktorej vás možno kontaktovať a na ktorú môžu subjekty verejného sektora posielať korešpondenciu (napr. predvolanie na súd), napríklad adresu právnika alebo organizácie na podporu obetí. Ak existuje riziko ohrozenia života a zdravia alebo vašej slobody, môže vám byť povolené svoju totožnosť aj úplne utajiť. Prokurátor zabezpečí, aby dokumenty týkajúce sa vaše skutočnej domácej adresy alebo totožnosti boli uložené oddelene od spisu, až kým riziko nepominie.

Možnosťou je aj policajná ochrana svedkov:

 • ak vypovedáte ako svedok v konaní a
 • vaša výpoveď je dôležitá,
 • je ohrozená vaša telesná integrita, život, zdravie, sloboda alebo významné materiálne hodnoty,
 • akceptujete opatrenia na ochranu svedkov a
 • tieto opatrenia sú prispôsobené vašej situácii,

vy a vaši príbuzní a blízka rodina môžete byť v prípade potreby zaradení do programu na ochranu svedkov. Program výslovne zahŕňa možnosť dočasnej zmeny vašej totožnosti.

Ak ste obeťou domáceho násilia, môžete požiadať príslušný rodinný súd, aby vám udelil právo na výlučné používanie spoločnej domácnosti v budúcnosti a aby páchateľovi zakázal približovať sa k vám alebo sa s vami kontaktovať. Ako prvé opatrenie pred vydaním súdneho príkazu môže polícia vykázať páchateľa zo spoločnej domácnosti alebo ho zadržať. Ak je obeťou domáceho násilia dieťa, rodič by sa mal obrátiť nielen na políciu, ale aj na úrad starostlivosti o mládež (Jugendamt), ktorý predstavuje prvé kontaktné miesto v súvislosti s pomocou a ochrannými opatreniami pre dieťa.

Posúdi niekto môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma od páchateľa?

Ochranné opatrenia sa budú uplatňovať, kým bude trvať riziko. Ak sa objavia náznaky nového alebo rozšíreného rizika, polícia prijme potrebné bezpečnostné opatrenia.

Bude niekto posudzovať môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma v rámci systému trestnej justície (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Počas trestného konania musí polícia, prokurátor a súd neustále zohľadňovať špecifickú zraniteľnosť svedkov, ktorí sú zároveň poškodenými osobami.

Aká ochrana je k dispozícii pre veľmi zraniteľné obete?

Na ochranu zraniteľných obetí sa prijímajú najmä tieto opatrenia:

 • Ak existuje naliehavé riziko vážneho ohrozenia najlepších záujmov svedka počas vyšetrovania a súdneho konania, vypočúvanie svedkov bude prebiehať prostredníctvom audiovizuálneho spojenia, takže svedok nebude musieť byť v rovnakej miestnosti ako obvinený.
 • Verejnosť môže byť vylúčená z pojednávacej miestnosti, ak sa konanie týka okolností súvisiacich s osobným životom poškodenej osoby.
 • Otázky zasahujúce do ľudskej dôstojnosti alebo týkajúce sa súkromného života osoby sú prípustné, len ak majú zásadný význam.

Som maloletá osoba. Mám osobitné práva?

Osobám mladším ako 18 rokov zákon umožňuje, aby ich vypočul sudca a prípadne sa z vypočutia vytvoril obrazový alebo zvukový záznam. V prípade obete sexuálneho alebo násilného trestného činu sa môže záznam predložiť v rámci súdneho konania a poslúžiť ako dôkaz, takže maloletá osoba nebude musieť prísť na súd a znova absolvovať vypočutie počas súdneho konania.

Od prokurátora sa vyžaduje urýchlenie takéhoto vyšetrovania.

Svedok, ktorý je maloletou osobou, nemá povinnosť podstúpiť vypočúvanie všetkými účastníkmi konania na hlavnom pojednávaní. Vypočúvanie bude viesť len predsedajúci sudca. Ak má na maloletú osobu otázky prokurátor alebo obhajca, za normálnych okolností ich musia položiť prostredníctvom súdu.

Rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké mám práva?

Blízki príbuzní zosnulých osôb môžu podať občianskoprávnu žalobu v trestnom konaní a v tejto súvislosti majú nárok na právnu pomoc.

Takisto majú nárok na podporu vo forme psychosociálnej pomoci.

Ak príbuzný zomrie v dôsledku násilného trestného činu, existuje nárok na odškodnenie podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov (pozri aj časť venovanú odškodneniu – odškodnenie obetí trestných činov).

Rodinný príslušník sa stal obeťou trestného činu. Aké mám práva?

Aj príbuzní môžu využiť možnosť obrátiť sa na špecializované poradenské orgány s cieľom získať informácie a rady.

Rodičia môžu takisto získať rady bezplatne a anonymne prostredníctvom horúcej linky pre rodičov na telefónnom čísle 0800 1110550.

Ak má váš príbuzný vypovedať ako svedok a vy sám nie ste svedkom v rámci konania, môžete ho sprevádzať a poskytovať mu pomoc počas vypočúvania.

Mám prístup k službám mediácie? Za akých podmienok? Budem v priebehu mediácie v bezpečí?

Ak dôjde k dohode medzi vami a obvineným, v Nemecku je možné nariadiť mediačné konanie známe ako „restoratívna spravodlivosť“ (Täter-Opfer-Ausgleich). Prokurátor a súd by mali v jednotlivých štádiách konania preskúmať možnosti na dosiahnutie urovnania medzi obvineným a obeťou trestného činu a vo vhodných prípadoch možné postupy smerujúce k takémuto urovnaniu. Páchatelia alebo obete trestných činov sa však môžu na službu restoratívnej spravodlivosti obrátiť aj priamo. Samotný postup restoratívnej spravodlivosti prebieha mimo trestného konania, často za účasti špeciálne vyškolených mediátorov. Platí, že títo mediátori najskôr samostatne diskutujú s jednotlivými stranami o ich ochote spolupracovať a o predstavách o odškodnení. V zásade platí, že predpokladom restoratívnej spravodlivosti je ochota oboch strán spolupracovať. V rámci tohto postupu musí obvinený prijať aj určitú mieru zodpovednosti za spáchaný protiprávny čin. V rámci restoratívnej spravodlivosti často dochádza k dohode o platbách v hotovosti alebo o iných formách nápravy.

Okrem toho, aby bolo možné podať súkromnú obžalobu, v prípade určitých trestných činov sa vyžaduje uskutočnenie predchádzajúceho mediačného konania na rozhodcovských súdoch na miestnej úrovni, napríklad pri neoprávnenom zásahu voči osobe alebo majetku, ohováraní, porušení dôverného charakteru korešpondencie a ublížení na zdraví.

Kde môžem nájsť zákon, v ktorom sa stanovujú moje práva?

V tomto (neúplnom) zozname sa uvádzajú hlavné právne predpisy obsahujúce ustanovenia trestného, občianskeho a procesného práva. Pomocou odkazov môžete prejsť na texty právnych predpisov:

 • Trestný poriadok (Strafprozessordnung – StPO) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknenemčine a Odkaz sa zobrazí v novom okneangličtine
 • Zákon o zriaďovaní súdov (Gerichtsverfassungsgesetz – GVG) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknenemčine
 • Trestný zákon (Strafgesetzbuch – StGB) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknenemčine a Odkaz sa zobrazí v novom okneangličtine
 • Zákon o harmonizácii ochrany obetí trestných činov (Zeugenschutzharmonisierungsgesetz – ZSHG) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknenemčine
 • Zákon o ochrane proti násiliu (Gewaltschutzgesetz) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknenemčine
 • Občiansky zákonník (Bürgerliches Gesetzbuch) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknenemčine a Odkaz sa zobrazí v novom okneangličtine
 • Zákon o pobyte (Aufenthaltsgesetz) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknenemčine
 • Zákon o súdoch pre mladistvých (Jugendgerichtsgesetz) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknenemčine a Odkaz sa zobrazí v novom okneangličtine
 • Zákon o súdnych poplatkoch (Justizvergütungs- und -Entschädigungsgesetz) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknenemčine
 • Občiansky súdny poriadok (Zivilprozessordnung) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknenemčine
 • Zákon o odškodnení obetí trestných činov (Opferentschädigungsgesetz) – v Odkaz sa zobrazí v novom oknenemčine a Odkaz sa zobrazí v novom okneangličtine
Posledná aktualizácia: 21/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako oznámim trestný čin?

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, môžete to oznámiť:

 • na ktorejkoľvek policajnej stanici alebo akémukoľvek príslušníkovi polície,
 • ktorémukoľvek prokurátorovi,
 • ktorémukoľvek okresnému súdu.

Oznámenie môžete uskutočniť písomne alebo ústne. V prípade ústneho oznámenia zhotoví písomný záznam orgán, ktorý vaše oznámenie prijme. Na požiadanie dostanete písomné potvrdenie o oznámení. Oznámenie môže vo vašom mene podať aj iná osoba. Nepotrebuje na to osobitné splnomocnenie.

Polícia vo väčšine spolkových krajín (Länder) ponúka možnosť oznámiť trestný čin aj prostredníctvom online policajnej stanice (Internetwache alebo Onlinewache).

Pri oznámení by ste mali uviesť svoje osobné a kontaktné údaje, aby ste mohli zodpovedať ďalšie otázky a aby vás bolo možné neskôr predvolať na podanie výpovede pred súdom. Ak máte obavy uviesť svoje osobné údaje, napríklad pre pocit ohrozenia, informujte o tom čo najskôr orgán, ktorý prijíma vaše oznámenie. Ten následne môže preskúmať, či vás v prípade potreby možno kontaktovať na inej adrese, napríklad prostredníctvom právnika alebo organizácie na podporu obetí.

Z hľadiska obsahu vášho oznámenia je dôležité, aby ste v ňom uviedli všetky informácie, ktoré máte o podozrivom(-ých) a o trestnom čine, ktorý oznamujete, aby polícia a prokurátor mohli vaše oznámenie overiť a začať vyšetrovanie.

Na oznámenie trestného činu v zásade neexistuje žiadna konkrétna lehota. Niektoré trestné činy, napríklad ohováranie, neoprávnený zásah voči osobe alebo majetku, však možno stíhať len vtedy, ak ste podali trestné oznámenie, a to písomne miestnemu súdu, prokurátorovi alebo polícii do troch mesiacov odo dňa, keď ste sa o trestnom čine a páchateľovi dozvedeli. Na účely rozpoznania je potrebné páchateľa, resp. páchateľov jednotlivo identifikovať. Nie je potrebné poznať ich mená. Pri oznámení trestného činu budete informovaný o tom, či je potrebné podať trestné oznámenie. Upozorňujeme aj na to, že pri trestných činoch môže dôjsť k premlčaniu, takže ich už viac nemožno stíhať. Dochádza k tomu však až po niekoľkých rokoch a premlčacia lehota sa líši v závislosti od trestného činu.

Ako zistím, čo sa deje s prípadom?

Keď sa obraciate na subjekty verejného sektora so žiadosťou o informácie, je užitočné uviesť referenčné číslo, vďaka čomu možno prípad jednoduchšie a rýchlejšie identifikovať, takže aj odpoveď získate rýchlejšie.

Referenčné číslo dostanete od orgánu, ktorému ste podali oznámenie – zvyčajne je to referenčné číslo polície. Pomocou tohto referenčného čísla si môžete overiť, čo polícia koná, a takisto poskytnúť ďalšie informácie. Ak sa prípad postúpi prokurátorovi, môžete požiadať políciu alebo prokurátora o referenčné číslo prokuratúry, ktoré sa líši od referenčného čísla polície.

Ak referenčné číslo nepoznáte, pri predložení žiadosti uveďte svoje osobné údaje a meno obvinenej osoby, ak ho poznáte.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Právo na bezplatnú právnu pomoc máte v týchto prípadoch:

Ak je z okolností zrejmé, že si nebudete môcť uplatňovať svoje práva počas pojednávania, môže vám počas neho poskytovať pomoc na náklady štátu právnik v úlohe poradcu svedka.

Ak máte právo byť účastníkom konania ako poškodený, v určitých prípadoch, najmä pri závažných násilných a sexuálnych trestných činoch, vám môže poskytovať pomoc právnik na náklady štátu ešte pred vznesením obžaloby. Ak tieto podmienky na poskytnutie právnika nie sú splnené, ako poškodený máte nárok na právnu pomoc a môžete o ňu požiadať, ak vám vaša finančná situácia neumožňuje úhradu trov konania a nedokážete si sami obhajovať svoje záujmy alebo sa to od vás nedá reálne očakávať.

V prípade súkromnej obžaloby, v prípade ktorej prokurátor oficiálne vykonáva dozor, len keď je to vo verejnom záujme, môžete vzniesť súkromnú obžalobu proti obvinenému s cieľom dosiahnuť jeho odsúdenie, ak prokurátor nepodá obžalobu vo verejnom záujme a obvinený mal v čase spáchania trestného činu aspoň 18 rokov. V tomto prípade budete konať v úlohe prokurátora. Ako žalobca môžete súd požiadať o právnu pomoc, pričom tento súd bude rozhodovať aj o vašom prípade. Právna pomoc sa poskytne, ak z vašej finančnej situácie vyplýva, že nedokážete uhradiť trovy konania, a ak je pravdepodobné, že konanie skončí vo váš prospech.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Ak podávate svedeckú výpoveď prokurátorovi alebo súdu, budú vám uhradené cestovné náklady, výdavky, kompenzácia za stratený čas, finančné znevýhodnenie alebo stratu príjmu, ak podáte príslušnú žiadosť do troch mesiacov od vypočutia. Nárok na náhradu výdavkov môže mať aj každý, koho predvolá polícia. Vyplýva to z príslušného spolkového zákona v danej spolkovej krajine.

Môžem podať odvolanie, ak je môj prípad uzavretý ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Prokurátor môže z rôznych dôvodov vo veci ďalej nekonať.

Proti rozhodnutiu o nepokračovaní v konaní môžete podať písomné odvolanie. Ak viete o ďalších skutočnostiach alebo dôkazoch, je dôležité, aby ste ich uviedli v odvolaní. Ak prokurátor potvrdí svoje rozhodnutie, prípad preskúma generálny prokurátor. Na vaše odvolanie vždy dostanete písomnú odpoveď.

V niektorých prípadoch, ak prokurátor a generálny prokurátor odmietnu podať obžalobu, môžete vec postúpiť na príslušný vyšší územný súd (alebo odvolací súd) a začať konanie na dosiahnutie súdneho rozhodnutia. V rozhodnutí prokurátora bude výslovne uvedené, či je vo vašom prípade takéto konanie prípustné. Pri takomto postupe sa však uplatňujú časové lehoty a prísne formálne požiadavky. Žiadosť musí podpísať právnik a v prípade jej zamietnutia budete znášať príslušné trovy.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Ak ste svedok , vaša účasť na súdnom konaní sa obmedzuje na vašu svedeckú výpoveď. Po skončení výpovede môžete aj ďalej sledovať pojednávanie ako divák, ďalej sa však na súdnom konaní nebudete zúčastňovať.

Ak ste účastníkom konania ako poškodený, máte právo zúčastňovať sa na súdnom konaní a podávať žiadosti, najmä požiadavky na vykonanie dôkazov, otázky a vyjadrenia, a to rovnako ako prokurátor. Ako poškodený máte takisto možnosť záverečnej reči (vyjadrenia).

Ako žalobca môžete v trestnom konaní požadovať od páchateľa odškodnenie alebo bolestné. Takisto máte nárok zúčastňovať sa na súdnom konaní ako žalobca. Nemáte však ostatné procesné práva poškodeného.

Aká je moje oficiálna úloha v súdnom systéme? Môžem napríklad byť alebo sa rozhodnúť, že budem obeťou, svedkom, poškodeným alebo súkromným žalobcom?

Pred skončením vyšetrovania máte ako obeť trestného činu v trestnom konaní najmä postavenie svedka. Kedykoľvek sa môžete obrátiť na subjekty verejného sektora a poskytnúť im ďalšie dôkazy a informácie. Obete trestných činov, ktoré sa v Trestnom poriadku označujú ako „poškodení“, majú oprávnenia, ktoré presahujú všeobecné práva svedkov, napríklad právo požadovať informácie o tom, či je podozrivá osoba zadržaná, za určitých okolností právo na prístup k spisu alebo informáciám z neho (pozri aj ďalej v texte) a právo vyhľadať pomoc právnika alebo nechať sa ním zastupovať.

Ak máte právo byť účastníkom konania ako poškodený, sami sa rozhodnete, či chcete byť účastníkom konania. Takisto je na vašom rozhodnutí, či si ako poškodený chcete v rámci trestného konania uplatniť nárok na odškodnenie alebo na náhradu škody.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Ako svedok máte počas vyšetrovania tieto práva:

 • Môžete odmietnuť svedčiť, ak je obvinená osoba vaším manželom/manželkou alebo snúbencom/snúbenicou (platí to aj pre registrované homosexuálne zväzky) alebo je s vami v blízkom vzťahu.
 • Môžete odmietnuť odpovedať na určité otázky, ak by to mohlo viesť k trestnému konaniu proti vám alebo vašim blízkym príbuzným.
 • Otázky, ktoré by mohli mať vplyv na vašu česť alebo ktoré sa týkajú vášho súkromného života, sú prípustné, len ak majú zásadný význam.
 • Môže vás sprevádzať osoba, ktorej dôverujete, pokiaľ jej prítomnosť neohrozí účel vyšetrovania.
 • Môže vás sprevádzať právnik.
 • Ak si sami nebudete môcť uplatňovať svoje práva, za určitých podmienok vám môže na náklady štátu poskytovať pomoc právnik v úlohe poradcu svedka na účely vyšetrovania.
 • Ak dostatočne neovládate nemčinu, pri vyšetrovaní vám bude pridelený tlmočník.
 • Máte právo na náhradu (pozri predchádzajúcu otázku „Mám nárok na náhradu výdavkov?“).

Ako svedok máte tieto hlavné povinnosti:

 • Musíte hovoriť pravdu. Znamená to aj, že nezamlčíte nič, čo môže byť z hľadiska prípadu relevantné. Úmyselná krivá výpoveď na súde je trestný čin a vo všeobecnosti sa trestá odňatím slobody. Svedok, ktorý uvedie krivú výpoveď, môže spáchať aj trestné činy krivého obvinenia alebo marenia spravodlivosti.

Na vyšetrovaní sa musíte zúčastniť, ak vás predvolá prokurátor, polícia v mene prokurátora alebo súd.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo vypovedať? Za akých podmienok?

V prípade predvolania na účasť na súdnom konaní máte ako svedok povinnosť vypovedať, pokiaľ nejde o prípad, v ktorom môžete odoprieť výpoveď (pozri predchádzajúce informácie o právach a povinnostiach svedka).

 

Ako poškodený môžete v rámci konania predniesť vyhlásenie (pozri aj predchádzajúcu časť „Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?“)

Aké informácie dostanem počas súdneho konania?

Ako poškodenému v trestnej veci sa vám na požiadanie poskytne informácia o výsledku súdneho konania.

Budem mať prístup k súdnym spisom?

Ak v trestnej veci došlo k porušeniu vašich práv, nahliadnuť do spisu a overiť dôkazy môže za vás právnik, ak preukáže v tejto veci oprávnený záujem. V takomto prípade sa vám môžu poskytnúť aj informácie a kópie spisu, aby ste sa mohli oboznámiť so stavom konania. Ak máte právo byť účastníkom konania ako poškodený, pri prístupe k informáciám alebo pri poskytovaní informácií nemusíte vy ani váš právnik preukazovať oprávnený záujem.

Ak vás v trestnej veci ako poškodeného nezastupuje právnik, máte osobné právo na prístup k spisu a môžete doň pod dohľadom nahliadnuť.

Právo na prístup k spisu alebo k informáciám z neho sa môže za určitých podmienok zamietnuť, napríklad ak by sa tým ohrozil účel vyšetrovania. Malo by sa zamietnuť, ak z prevažujúcich záujmov obvineného alebo iných osôb vyplýva potreba ochrany. Do vznesenia obvinení a po skončení konania rozhoduje o umožnení prístupu k spisu prokurátor, prípadne súd, ktorý vo veci koná.

Posledná aktualizácia: 21/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti súdnemu rozhodnutiu?

Ako obeť trestného činu môžete konať ako súkromný doplnkový žalobca (Nebenkläger) a proti súdnemu rozhodnutiu sa v zásade môžete odvolať, ale len v prípade, že sa súdne rozhodnutie týka skutočností relevantných z hľadiska súkromnej doplnkovej obžaloby (Nebenklage). Odvolanie však nemôžete podať len z dôvodu, že nesúhlasíte s výškou trestu.

Lehota na odvolanie proti súdnemu rozhodnutiu je jeden týždeň. V prípade vašej prítomnosti alebo prítomnosti vášho právnika na súdnom konaní po vašom vypočutí ako svedka táto lehota začína plynúť dňom vyhlásenia rozsudku. V opačnom prípade začína lehota plynúť dňom, keď vám bol rozsudok zaslaný.

Ako súkromný žalobca (Privatkläger) máte rovnaké právo na odvolanie ako prokurátor, ktorý začal verejné konanie.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Ak ste o to vopred požiadali, budete informovaný o výsledku súdneho konania. Ako súkromný doplnkový žalobca dostanete aj kópiu rozsudku.

Okrem toho sa vám ako obeti trestného činu a na vašu žiadosť oznámi, či bolo odsúdenej osobe nariadené, aby vás nekontaktovala ani sa k vám nepribližovala.

Ak môžete preukázať oprávnený záujem alebo ak ste už preukázali oprávnený záujem pri pripustení vašej súkromnej doplnkovej obžaloby, budete informovaný aj o tom, či sa na odsúdenú osobu budú vzťahovať opatrenia spojené s pozbavením osobnej slobody, či takéto opatrenia boli zrušené, či došlo po prvýkrát k zmierneniu podmienok obmedzenia osobnej slobody alebo či bolo povolené prerušenie pozbavenia osobnej slobody. Ďalšie zmiernenie podmienok obmedzenia osobnej slobody alebo jeho ďalšie prerušenie sa vám oznámi, ak preukážete oprávnený záujem a ak neexistuje prevažujúci záujem z dôvodu ochrany odsúdenej osoby.

Budete informovaný aj v prípade, že odsúdená osoba utiekla z výkonu trestu odňatia slobody. V takomto prípade budete informovaný aj o opatreniach prijatých v záujme vašej ochrany.

Ak napríklad po skončení súdneho konania chcete podať občianskoprávnu žalobu proti odsúdenej osobe, máte právo na prístup k informáciám v spise z trestného konania pred súdom, aby ste mohli pripraviť občianskoprávnu žalobu. Odsúdená osoba sa najskôr vypočuje s cieľom určiť, či existuje prevažujúci záujem z dôvodu ochrany tejto osoby, ktorý by bránil vášmu prístupu k tomuto spisu.

Ak sa vám ako poškodenému v rozsudku v rámci súdneho konania umožní adhézne konanie (Adhäsionsantrag) v súvislosti s odškodnením alebo bolestným, s kópiou tohto právoplatného rozsudku máte právo požiadať vykonávací súd alebo vykonávacieho súdneho úradníka o opatrenia na výkon súdneho rozhodnutia.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Ako dlho?

Počas súdneho konania a po jeho skončení máte nárok na psychosociálnu podporu.

Okrem toho, ako už bolo uvedené, aj naďalej sa vám bude počas konania poskytovať ochrana, ak hrozba voči vám pretrváva.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Ako už bolo vysvetlené (pozri časť „Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?“), na vašu žiadosť budete informovaný o výsledku konania.

Neposkytne sa vám však informácia o tom, kde sa bude odsúdená osoba nachádzať počas pozbavenia osobnej slobody.

Budem informovaný o tom, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Budete o tom informovaný, ak ste o to požiadali (pozri aj predchádzajúcu časť „Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?“).

Budem zapojený do rozhodovania o prepustení alebo podmienečnom prepustení? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Do rozhodovania o prepustení alebo podmienečnom prepustení nebudete zapojený a proti týmto rozhodnutiam sa nemôžete ani odvolať. Pri rozhodovaní o prepustení alebo podmienečnom prepustení môže súd nariadiť opatrenia na vašu ochranu (napríklad zákaz priblíženia sa) alebo vám priznať odškodnenie alebo náhradu (napr. vyplatenie náhrady škody). Ak sa po prepustení odsúdenej osoby z výkonu trestu odňatia slobody vyžaduje sociálny a súdny dohľad (Führungsaufsicht), aj v takýchto prípadoch môže súd nariadiť zákaz priblíženia sa. Ak odsúdená osoba poruší zákaz priblíženia sa, môže byť znova odsúdená.

Posledná aktualizácia: 21/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 - Náhrada škody

Aký je proces uplatnenia nároku na náhradu škody od páchateľa? [napr. súdny spor, občianskoprávna žaloba, adhézne konanie (Adhäsionsverfahren)]

Ak ste utrpeli škodu ako obeť trestného činu, môžete si uplatniť nárok na náhradu škody alebo bolestné podaním občianskoprávnej žaloby, a to bez ohľadu na trestné konanie. Nárok na náhradu škody si však môžete uplatniť aj žiadosťou o adhézne konanie (Adhäsionsverfahren) v rámci trestného konania. Ak v dôsledku rozsudku v trestnom konaní došlo k zaisteniu majetku, ktorý vám patrí (Tatbeute) a zodpovedá majetkovej ujme, ktorá vám vznikla, môžete od prokuratúry získať tento majetok alebo rovnocennú peňažnú sumu.

Súd nariadil páchateľovi zaplatiť mi odškodnenie/náhradu škody. Ako sa ubezpečím, že páchateľ zaplatí?

Rozhodnutia a urovnania dosiahnuté v adhéznom konaní, ako aj rozsudky a urovnania dosiahnuté v občianskom súdnom konaní možno vykonávať v súlade so všeobecnými pravidlami pre výkon rozhodnutia. Nútený výkon sa uskutočňuje na základe vykonateľnej kópie rozsudku alebo dosiahnutého urovnania, ktorú vystaví úradník trestného súdu.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát zaplatiť zálohu? Za akých podmienok?

Zákon neumožňuje zálohovú platbu zo strany štátu v prípade odškodnenia, ktoré má uhradiť odsúdená osoba.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Všeobecné hľadiská

Ak ste sa v Nemecku stali obeťou násilného trestného činu a utrpeli zranenie vedúce k zdravotnému postihnutiu, môžete požiadať o odškodnenie obete trestného činu.

O odškodnenie môžete požiadať aj v prípade, že ste pozostalým po obeti, ktorá zomrela v dôsledku násilného trestného činu.

Od 1. júla 2018 môžu obete, ktoré nie sú nemeckými štátnymi príslušníkmi, so spätnou účinnosťou požiadať o rovnaké odškodnenie ako nemeckí štátni príslušníci.

Od roku 2009 môžu obete s trvalým pobytom v Nemecku požiadať o odškodnenie podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov (Opferentschädigungsgesetz, OEG) aj v prípade, že k násilnému trestnému činu došlo v zahraničí.

V prípade akého druhu trestného činu môžem získať odškodnenie?

V prípade násilného trestného činu, ktorý predstavuje úmyselný a nezákonný útok proti osobe (napr. ujma na zdraví, sexuálne napadnutie, teroristický útok, vražda, otrava, podpaľačstvo).

Aké finančné odškodnenie môžem získať?

Odškodnenie sa nevypláca len za akékoľvek zdravotné postihnutie (telesné a duševné), ale aj za ekonomické dôsledky takéhoto postihnutia.

Výšku a trvanie finančného odškodnenia upravuje spolkový zákon o pomoci (Bundesversorgungsgesetz). Odškodnenie sa vzťahuje najmä na:

 • lekárske/nemocničné ošetrenie,
 • zdravotnícke pomôcky (napr. protézy, zubné protézy, invalidný vozík),
 • odškodnenie pre poškodených a pozostalých,
 • náklady na pohreb a podporu pri úmrtí,
 • doplnkové sociálne dávky pre osoby v ekonomickej núdzi (napr. príspevok na starostlivosť, doplnkový príspevok na náklady na živobytie).

Odškodnenie sa však nevypláca za škody na majetku a finančné straty. Podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov sa nevypláca bolestné. Obete trestných činov s trvalým pobytom v Nemecku môžu dostať aj finančné odškodnenie za násilný trestný čin, ku ktorému došlo v zahraničí, jeho výška však bude nižšia.

Ako a kde môžem požiadať o odškodnenie?

O odškodnenie od štátu môžete požiadať neformálne alebo zaslaním formálnej žiadosti. Na podanie takýchto žiadostí nie je stanovená žiadna lehota. Dávky však vo všeobecnosti dostanete len od dátumu, keď ste o ne požiadali.

Žiadosť môžete odoslať orgánu sociálneho zabezpečenia v spolkovej krajine, v ktorej máte trvalý pobyt.

Ak v Nemecku nemáte trvalý pobyt, ale stali ste sa tam obeťou násilného trestného činu, žiadosť môžete odoslať orgánu sociálneho zabezpečenia v spolkovej krajine, v ktorej k trestnému činu došlo.

Vo všeobecnosti platí, že ak ste požiadali o štátne dávky, máte povinnosť zúčastniť sa na postupe odškodnenia. To znamená oznámiť všetky okolnosti, ktoré slúžia na objasnenie skutkovej podstaty veci. Zahŕňa to aj oznámenie trestného činu polícii. V určitých prípadoch sa oznámenie trestného činu nemusí vyžadovať.

Na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania nemusíte čakať.

Všetky ostatné dôležité informácie o odškodnení od štátu nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu:

Odkaz sa zobrazí v novom okneBMAS – Opferentschädigung (v nemčine)

Odkaz sa zobrazí v novom okneBMAS – Opferentschädigung (v angličtine) [spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí – odškodnenie obetí trestných činov]

Mám nárok na odškodnenie, ak páchateľ nie je odsúdený?

Odškodnenie od štátu je k dispozícii bez ohľadu na to, či je páchateľ zistený alebo odsúdený. Pravidlom je, že na to, aby ste dostali odškodnenie od štátu, nemusíte čakať na ukončenie trestného konania. Príslušné orgány zodpovedné za odškodnenie prijmú nezávislé rozhodnutie o každej žiadosti o odškodnenie od štátu.

Ak páchateľ nie je v trestnom konaní odsúdený, odškodnenie možno vyplatiť, len pokiaľ páchateľ nie je oslobodený spod obžaloby a konanie nie je zastavené pre nedostatok dôkazov. Pri menej závažných trestných činoch sa však konanie zastaví s tým, že sa páchateľovi uložia povinnosti alebo sa mu prikáže určité konanie. V takých prípadoch môže prokuratúra alebo súd nariadiť, aby sa vám ako obeti trestného činu vyplatilo odškodnenie, t. j. náhrada škody alebo bolestné, pričom vyplatením odškodnenia v plnej výške sa konanie ukončí. Ako obeť trestného činu však na takéto odškodnenie nemáte zákonný nárok.

Výsledok trestného konania vrátane oslobodenia spod obžaloby nemá vplyv na občianskoprávnu žalobu. Občiansky súd osobitne posúdi, či je náhrada škody alebo bolestné odôvodnené.

Mám nárok na núdzovú platbu, kým čakám na rozhodnutie o nároku na náhradu škody?

Nie, pred konečným rozhodnutím v trestnom alebo občianskoprávnom konaní nemáte nárok na „preddavkovú platbu“.

Pokiaľ ide o odškodnenie od štátu, na hotovostnú preddavkovú platbu nemáte nárok. Prostredníctvom žiadosti o odškodnenie od štátu však môžete získať finančnú pomoc na lekársku starostlivosť/nemocničnú liečbu alebo ako ambulantný pacient so zranením, a to ešte pred tým, ako príslušný orgán prijme konečné rozhodnutie.

Posledná aktualizácia: 21/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Som obeťou trestného činu. Na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Ak ste obeťou trestného činu, podrobné informácie o podpore a pomoci nájdete na ústrednej platforme na ochranu obetí trestných činov spolkového ministerstva spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa (BMJV) na adreseOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.hilfe-info.de alebo si na domovskej stránke ministerstva BMJV môžete Odkaz sa zobrazí v novom oknestiahnuť príručku s usmerneniami pre obete trestných činov (Opferfibel) (vlastná publikácia, v nemčine). V rámci tejto vnútroštátnej platformy na ochranu obetí trestných činov je k dispozícii aj „vyhľadávač“ poradenských centier, pomocou ktorého môžu obete rýchlo nájsť centrá vo svojom okolí, ktoré poskytujú pomoc telefonicky, online alebo osobne. Príslušné informácie sú k dispozícii v online databáze pre obete trestných činov ODABS na adrese www.odabs.org, ktorú zasa podporuje spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Ďalej nájdete zoznam rôznych dostupných zdrojov pomoci.

Horúce linky podpory pre obete

Zoznam najvýznamnejších bezplatných horúcich liniek (na tieto čísla nemožno volať zo zahraničia). V Nemecku sa na stránke www.hilfe-info.de uvádzajú tieto čísla:

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch (linka pomoci v prípade sexuálneho zneužívania): 0800 2255530

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen (linka pomoci v prípade násilia páchaného na ženách): 0800 0116016

Hilfetelefon Gewalt an Männer (linka pomoci v prípade násilia páchaného na mužoch): 0800 1239900

berta – Beratung und telefonische Anlaufstelle (linka pomoci poskytujúca všeobecné poradenstvo): 0800 3050750

Elterntelefon (linka pomoci pre rodičov): 0800 1110550

Hilfetelefon Schwangere in Not (linka pomoci pre ohrozené tehotné ženy): 0800 4040020

Medizinische Kinderschutzhotline (lekárska linka pomoci na ochranu detí): 0800 1921000

Obete z celej Európy môžu získať pomoc a podporu zavolaním na nepretržite dostupnú linku pomoci zriadenú združením Weisser Ring e.V. na čísle 116006.

Je podpora obetí bezplatná?

Áno.

Aký druh podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

V Nemecku zodpovedajú za poskytovanie všeobecnej pomoci obetiam jednotlivé spolkové krajiny. Každá spolková krajina zaviedla rôzne opatrenia na zlepšenie situácie obetí trestných činov a poskytovanie správneho druhu pomoci pre takéto obete. Medzi opatrenia patrí vymenovanie zástupcov pre ochranu obetí na policajných staniciach, vytvorenie jednotiek starostlivosti o svedkov, dočasné ubytovanie pre týrané ženy a mladé dievčatá, poskytovanie informácií obetiam trestných činov a finančná pomoc. Mnohé spolkové krajiny zriadili osobitné regionálne združenia, ktoré prevádzkujú poradenské centrá a organizácie pre obete trestných činov. Zoznam možností, ktoré ponúkajú jednotlivé spolkové krajiny, nájdete na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.hilfe-info.de/WebS/hilfeinfo/DE/HilfeUndBeratung/AnsprechpartnerUndBeratungsstellen/EinrichtungenOpferhilfe/EinrichtungenDerOpferhilfe.html.

K dispozícii sú aj ústredné kontaktné miesta na spolkovej a regionálnej úrovni. Napríklad pokiaľ ide o celoštátnu úroveň, Dr. Franke bol vymenovaný za splnomocnenca spolkovej vlády pre obete a pozostalých teroristických činov spáchaných na území krajiny. Dr. Felix Klein bol vymenovaný za splnomocnenca spolkovej vlády pre otázky židovskej komunity v Nemecku a boj proti antisemitizmu a Dr. Rörig je nezávislým splnomocnencom pre otázky sexuálneho zneužívania detí.

Aj trinásť spolkových krajín vymenovalo zástupcov pre obete trestných činov. Ich povinnosti sa však líšia. Zoznam jednotlivých kontaktov nájdete na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.hilfe-info.de/WebS/hilfeinfo/DE/HilfeUndBeratung/AnsprechpartnerUndBeratungsstellen/BundUndLaender/BundUndLaender.html.

Ako obeť trestného činu môžete počas trestného konania získať pomoc právnika, napríklad aby vám poskytol podporu pri svedeckej výpovedi. Právo na podporu máte aj ako súkromný doplnkový žalobca ešte pred oznámením účasti na konaní. Ako poškodený máte právo na právne zastúpenie alebo vás na pojednávaní môže sprevádzať osoba, ktorej dôverujete, pokiaľ sa tým neohrozí cieľ vyšetrovania.

Okrem právnej pomoci máte nárok na psychosociálnu podporu pred trestným konaním, počas neho a po jeho skončení. Takáto podpora je bezplatne k dispozícii nielen maloletým obetiam sexuálnych a násilných trestných činov, ale aj obzvlášť zraniteľným dospelým osobám, ktoré utrpeli zranenia v dôsledku veľmi násilného trestného činu alebo sexuálneho napadnutia.

Lekárske ošetrenie

Ambulantné centrá pre pacientov, ktorí utrpeli traumu, poskytujú obetiam násilných trestných činov navyše krátkodobú psychologickú podporu. Takéto centrá sa nachádzajú v celom Nemecku. Obete násilných trestných činov môžu v ambulantnom centre pre pacientov, ktorí utrpeli traumu, získať okamžitú psychologickú podporu. U mnohých obetí trestných činov sa prejaví výrazné zlepšenie už po niekoľkých poradenských a psychoterapeutických sedeniach. V prípade potreby sa liečba môže ponúkať a poskytovať počas dlhšieho obdobia, napr. ako ambulantná psychoterapia alebo ústavná starostlivosť na psychiatrickej alebo psychosomatickej klinike. Mnohé centrá pre pacientov, ktorí utrpeli traumu, sú pridružené k psychiatrickej klinike alebo nemocnici, takže vo väčšine prípadov môžu poskytnúť starostlivosť psychiatra.

Zoznam centier v Nemecku pre pacientov, ktorí utrpeli traumu, nájdete na adrese Hilfe-Info.de.

Obete sexuálneho napadnutia alebo fyzického útoku si môžu nechať zdokumentovať prítomnosť viditeľných poranení. Vo všeobecnosti môžete získať lekárske potvrdenie o zraneniach, ktoré ste utrpeli, a to po vyšetrení všeobecným lekárom v miestnej ambulancii alebo lekárom v miestnej nemocnici. V niektorých mestách sú k dispozícii aj špecializované ambulantné centrá na ochranu proti násiliu, v ktorých možno zdokumentovať zranenia obetí trestných činov.

V týchto centrách sa môžete nechať vyšetriť súdnym lekárom a zdokumentovať zranenia alebo iné fyzické dôkazy.

Finančná podpora

Štát okrem toho poskytuje rôzne druhy finančnej podpory. Každý, kto v dôsledku násilného trestného činu utrpí ujmu na zdraví, môže podľa zákona o odškodnení obetí trestných činov (Opferentschädigungsgesetz) získať finančné odškodnenie. Je potrebné, aby takáto osoba podala oficiálnu žiadosť úradu pre dôchodky a dávky príslušnej spolkovej krajiny (Landesversorgungsamt). Zoznam všetkých úradov pre dôchodky a dávky nájdete aj na platforme na ochranu obetí trestných činov na adrese Hilfe-Info.de. Súčasťou týchto dávok je aj liečba v centrách pre pacientov, ktorí utrpeli traumu.

Po útokoch extrémistov alebo teroristov môžu obete získať odškodnenie za vzniknuté utrpenie (Härteleistungen). V súvislosti s týmito dávkami je vaším kontaktným miestom Odkaz sa zobrazí v novom okneBundesamt für Justiz (spolkový úrad spravodlivosti).

Ak utrpíte zranenie pri násilnom trestnom čine v práci, počas výletu s triedou školy alebo študijnou skupinou vysokej školy alebo na ceste do práce a z práce alebo na takýto výlet alebo z neho, za určitých okolností si môžete uplatniť nárok z povinného úrazového poistenia. Kontaktným miestom pre takéto prípady je Odkaz sa zobrazí v novom okneUnfallkasse alebo Berufsgenossenschaft (fond úrazového poistenia alebo fond poistenia nehôd na pracovisku).

Verkehrsopferhilfe e.V. (združenie obetí dopravných nehôd) predstavuje vhodný poistný fond pri násilných trestných činoch s použitím vozidla. Vzťahuje sa napríklad na prípady, keď vozidlo nebolo poistené, keď vodič nezotrval na mieste spôsobenej dopravnej nehody alebo keď úmyselne konal protiprávne.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Profesionálne a dobrovoľnícke mimovládne organizácie na podporu obetí ponúkajú rôzne opatrenia na zlepšenie situácie obetí trestných činov a poskytovanie správneho druhu pomoci pre takéto obete.

Odborníci, ktorí v týchto organizáciách pracujú, vám môžu pomôcť tým, že s vami budú hovoriť o dôsledkoch trestného činu, poskytnú vám psychosociálnu podporu a budú vás informovať o možnom trestnom konaní a finančnom odškodnení. Môžu vám poskytnúť aj ďalšiu pomoc, napríklad služby právnika alebo terapeuta.

Napríklad združenie Odkaz sa zobrazí v novom okneWeisser Ring e. V. poskytuje podporu obetiam trestných činov na celoštátnej úrovni. Okrem centier po celom Nemecku poskytuje toto združenie aj uvedenú linku pomoci pre obete trestných činov (116006), prostredníctvom ktorej môžu obete okamžite získať odbornú pomoc. Združenie Weisser Ring e. V. ponúka najmä všeobecné poradenstvo, pomoc pri komunikácii s orgánmi verejnej správy a súdmi, bezplatné úvodné sedenie s právnikom, bezplatnú úvodnú zdravotnú/psychologickú podporu v súvislosti so zvládaním stresu spôsobeného trestným činom, sprevádzanie na súdne pojednávania a finančnú podporu. Združenie Weisser Ring e. V. má aj programy v oblasti odškodnenia obetí trestných činov a mediácie medzi obeťou a páchateľom.

Odkaz sa zobrazí v novom okneArbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland e.V. (ADO, pracovná skupina na podporu obetí v Nemecku) pôsobí ako zastrešujúca organizácia pre rôzne odborne aktívne centrá na podporu obetí na regionálnej úrovni. Medzi ich ciele okrem iného patrí podpora pravidelnej výmeny informácií medzi centrami na podporu obetí v Nemecku, určovanie noriem pre profesionálnu podporu obetí, zakladanie ďalších profesionálnych centier na podporu obetí a posilňovanie spolupráce medzi všetkými podpornými centrami. V rámci pracovnej skupiny ADO môžete získať aj poradenstvo a pomoc pri komunikácii s orgánmi verejnej správy, ako aj núdzovú psychologickú podporu, lekárske ošetrenie a terapiu, právne poradenstvo, sprevádzanie na konania na polícii, v rámci orgánov verejnej správy a na súdoch a podporu pri mediácii medzi obeťou a páchateľom.

Rôzne podporné centrá sa špecializujú na poskytovanie poradenstva a pomoci obetiam konkrétnych trestných činov, najmä sexuálnych, rasistických, antisemitských, homofóbnych a transfóbnych trestných činov. Sú organizované aj v rámci rôznych Odkaz sa zobrazí v novom oknezastrešujúcich organizácií, napríklad:

Odkaz sa zobrazí v novom okneVBRGVerband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (združenie poradenských centier pre obete pravicového, rasistického a antisemitského násilia)

Odkaz sa zobrazí v novom okneBFFBundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland (spolkové združenie poradenských centier a horúcich liniek pre ženy v Nemecku)

Okrem celoštátnych iniciatív na podporu obetí pôsobia mnohé centrá pomoci s veľkým nasadením na regionálnej i miestnej úrovni. Zoznam poradenských centier na regionálnej a miestnej úrovni nájdete na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.hilfe-info.de.

Posledná aktualizácia: 21/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.