Práva obetí – podľa krajín

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Za obeť trestného činu budete považovaný, ak ste utrpeli ujmu, napríklad ublíženie na zdraví alebo škodu na majetku alebo jeho odcudzenie, v dôsledku udalosti, ktorá podľa nemeckého práva predstavuje trestný čin. Ako obeti trestného činu vám zákon priznáva určité individuálne práva pred začatím súdneho konania, v jeho priebehu a po jeho skončení.

V Nemecku sa trestné konanie začína vyšetrovaním zo strany polície a prokuratúry, ktoré sa môže začať aj na základe obžaloby podanej poškodenou stranou. Ak nie sú proti obvinenému dostatočné dôkazy k podaniu žaloby, prokuratúra ukončí vyšetrovanie trestného činu. Naopak, ak je k dispozícii dostatok dôkazov, úrad prokurátora vznesie voči podozrivému obžalobu na súde. Výnimočne však môže aj ukončiť konanie, napríklad ak podozrivý nahradil materiálne škody, ktoré vám spôsobil, alebo ak splnil určité podmienky a pokyny.

Ak súd po podaní obžaloby začne konanie vo veci samej, preskúma dôkazy proti obvinenému na pojednávaní na súde. Ak obvineného uzná vinným, odsúdi ho a vymeria mu trest. Súd však môže konanie proti obvinenému aj ukončiť, napríklad ak obvinený prejavil ľútosť a zúčastnil sa na mediácii medzi obeťou a páchateľom. Ak dôkazy proti obvinenému nie sú dostatočné, súd ho musí prepustiť. Po vynesení rozsudku môže trestnoprávne konanie pokračovať na vyššom súde na základe odvolania.

Vy ako obeť sa môžete zúčastniť na trestnoprávnom konaní v úlohe svedka alebo môžete zohrávať aktívnejšiu úlohu tým, že sa formálne stanete súkromným žalobcom (Privatkläger) alebo súkromným dodatočným žalobcom (Nebenkläger) a budete tak môcť využívať rôzne práva, ktoré máte k dispozícii. Ako súkromný žalobca zaujmete miesto prokurátora, ako súkromný dodatočný žalobca sa budete zúčastňovať na konaniach spolu s prokurátorom.

Nasledujúce informačné prehľady, ku ktorým sa dostanete kliknutím na príslušný odkaz, vás oboznámia s rôznymi fázami konania a opíšu vaše práva ako obete trestného činu, pri oznamovaní trestného činu, v priebehu vyšetrovania a súdneho konania alebo po skončení konania v prvom stupni. Prečítajte si viac aj o vašich nárokoch na náhradu škody a odškodnení a pomoci a podpore, ktorú môžete získať.

Informačné stránky sú len úvodom mnohých rôznych pravidiel. Okrem toho existujú konkrétne informácie o konaniach proti mladistvým alebo dospievajúcim obvineným, ktoré sú tu spomenuté len okrajovo.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 21/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.