Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Práva obetí – podľa krajín

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Generálny sekretariát pre rodovú rovnosť (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon), ktorý je súčasťou ministerstva vnútra, vedie poradenské centrá pre ženy, ktoré sú obeťami násilia.

Vytvoril integrovanú sieť 62 zariadení na pomoc týmto ženám.

Sieť pozostáva linky pomoci (SOS 15900), ktorá je k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni, 40 poradenských centier a 21 ubytovacích zariadení pre ženy a ich deti.

Linku pomoci SOS15900 je možné kontaktovať aj na e-mailovej adrese sos15900@isotita.gr. Funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni, 365 dní v roku, v gréckom a anglickom jazyku. Poplatky za hovor sú spoplatnené v zmysle poplatkov za miestne hovory.

Poradenské centrá ponúkajú bezplatnú psychosociálnu podporu a právne poradenstvo. Rozsah ponúkaných služieb sa v súčasnosti rozširuje o zamestnanosť žien a ženy, ktoré trpia viacerými formami diskriminácie (podpora utečencom, osamelým rodičom, príslušníkom rómskej komunity atď.). Kontaktné informácie o poradných centrách nájdete na webovom sídle http://www.womensos.gr/ a na Facebooku: WomenSOS.gr

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo Generálneho sekretariátu pre rodovú rovnosť: http://www.isotita.gr/

Výskumné centrum rodovej rovnosti (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas — „KEThI“)

Výskumné centrum rodovej rovnosti poskytuje psychologickú podporu a právnu pomoc obetiam domáceho násilia a prevádzkuje ubytovňu pre ženy, ktoré sú obeťami násilia, a ich deťom.

Výskumné centrum rodovej rovnosti

 • je súkromnoprávny orgán zriadený v roku 1994, ktorý podlieha dohľadu Generálneho sekretariátu pre rodovú rovnosť
 • zahŕňa regionálne a miestne služby poskytujúce psychologickú podporu a právnu pomoc obetiam domáceho násilia
 • poskytuje bezplatnú psychologickú podporu a právnu pomoc
 • poskytuje informácie, poradenstvo a podporu ženám, ktoré čelia otázkam zamestnanosti a sociálneho vylúčenia
 • v spolupráci s aténskou prefektúrou prevádzkuje od roku 1993 ubytovňu pre ženy, ktoré sú obeťami násilia, a ich deti.
 • KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: https://kethi.gr/

Národné centrum pre sociálnu solidaritu (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis — „EKKA“)

Národné centrum sociálnej solidarity prevádzkuje sieť, ktorá ponúka služby sociálnej podpory jednotlivcom, rodinám a sociálnym skupinám, ktoré majú psychosociálne ťažkosti alebo potrebujú okamžitú sociálnu podporu.

Národné centrum sociálnej solidarity

 • je súkromnoprávny orgán so sídlom v Aténach, ktorý podlieha dohľadu ministerstva práce, sociálneho zabezpečenia a sociálnej solidarity
 • Zabezpečuje tieto služby:
 • Priama linka sociálnej pomoci 197 pre všetkých občanov funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni. Hovory sú bezplatné.
 • Vnútroštátna horúca linka na ochranu detí 1107, ktorá sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa detí, funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni.
 • Centrá sociálnej podpory v Aténach, Pireu a Solúne
 • Ubytovne pre občanov, ktorí zažívajú vážne sociálno-finančné problémy v regióne Atika
 • Prevádzkuje prístrešky pre rizikové ženy a ich deti v Atike a v Solúne
 • Rozsah ponúkaných služieb:
 • poradenstvo a informácie o otázkach sociálnej starostlivosti
 • sociálna a psychologická podpora jednotlivcov a rodín, poskytovanie prístrešku rizikovým ženám a ich deťom (najmä obetiam domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi)
 • krátkodobé ubytovanie pre osoby, ktoré prechádzajú krízou alebo sociálnou núdzou
 • spolupráca a mediácia s cieľom uľahčiť prístup k službám sociálnej solidarity, ktoré ponúkajú iné organizácie.
 • V neposlednom rade centrum zabezpečuje rozmiestnenie psychosociálnych podporných tímov rýchleho zásahu, ktoré pozostávajú predovšetkým zo psychológov a sociálnych pracovníkov, v situáciách prírodných katastrof (zemetrasenie, povodeň, požiar), nehôd, havárií lodí s veľkým počtom obetí a akejkoľvek krízy zahŕňajúcej veľký počet ľudí, kde sa prítomnosť týchto tímov považuje za nevyhnutnú.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: http://www.ekka.org.gr/

Liečebné rehabilitačné centrum pre obete mučenia (Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Liečebné rehabilitačné centrum pre obete mučenia poskytuje rehabilitačné centrum pre ľudí, ktorí boli mučení, a ich rodiny. Zabezpečuje školenie gréckych a zahraničných zdravotníckych pracovníkov v oblasti vyšetrovania a liečby obetí mučenia, vykonáva vedecký výskum a ponúkajú stimuly na výskum mučenia a jeho následkov.

Liečebné rehabilitačné centrum pre obete mučenia

 • poskytuje rehabilitačné centrum pre ľudí, ktorí boli mučení, a ich rodiny
 • zabezpečuje školenie gréckych a zahraničných zdravotníckych pracovníkov v oblasti vyšetrovania a liečby obetí mučenia
 • prispieva k intenzívnemu šíreniu poznatkov o praktikách mučenia a jeho rôznych formách a možnosti rehabilitácie obetí mučenia
 • vykonáva vedecký výskum a ponúka stimuly pre výskum mučenia a jeho následkov
 • spravuje a rozvíja informačné (dokumentačné) centrum
 • prispieva k predchádzaniu mučeniu tým, že sleduje tieto ciele.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: http://www.mrct.org/

Centrum pre podporu a výskum obetí zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia (Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú — „EKYThKKA“)

Centrum pre výskum a podporu obetí zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia zabezpečuje zdravotnú, psychologickú, sociálnu a právnu podporu obetiam mučenia a organizovaného násilia, zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia.

Centrum pre výskum a podporu obetí zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia

 • je neziskové súkromnoprávne združenie
 • zabezpečuje zdravotnú, psychologickú, sociálnu a právnu podporu obetiam mučenia a organizovaného násilia, zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia
 • zvyšuje povedomie o otázkach ľudských práv a šíri poznatky o existencii prejavov násilia a sociálneho vylúčenia a metód na ich riešenie v Grécku aj v zahraničí
 • zabezpečuje humanitárnu pomoc pre sociálne skupiny, ktoré boli vystavené organizovanému násiliu, mučeniu, zlému zaobchádzaniu a sociálnemu vylúčeniu, a to v Grécku aj v zahraničí
 • vykonáva vedecký výskum v oblasti násilia a mučenia, zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia
 • prispieva k predchádzaniu mučeniu, zlému zaobchádzaniu a sociálnemu vylúčeniu.


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: http://www.cvme.gr/

Grécka rada pre utečencov (Ellinikó Symvoulio gia tous Prósfyges)

Grécka rada pre utečencov je mimovládna organizácia, ktorá zabezpečuje podporu pre utečencov a žiadateľov o azyl v Grécku prostredníctvom širokého spektra psychosociálnych a právnych služieb.

Grécka rada pre utečencov

 • je mimovládna organizácia založená v roku 1989 na podporu utečencov a žiadateľov o azyl v Grécku
 • pomáha utečencom plynule sa integrovať do Grécka prostredníctvom širokého spektra psychosociálnych a právnych služieb
 • je jediná grécka mimovládna organizácia, ktorá sa venuje výlučne ľuďom, ktorí v Grécku žiadajú o azyl a ktorí sú považovaní za utečencov
 • je zaregistrovaná na ministerstve zahraničia a ministerstva zdravotníctva a sociálnej solidarity ako špeciálna charitatívna organizácia
 • je jednou zo šiestich mimovládnych organizácií, ktoré chránia ľudské práva v Grécku, a je členom Národnej komisie pre ľudské práva (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou)
 • je partnerom Vysokého komisára OSN pre utečencov zodpovedným za vykonávanie a členom Európskej rady pre utečencov a exulantov.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: http://www.gcr.gr/

Organizácia Greek Helsinki Monitor (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Organizácia Greek Helsinki Monitor monitoruje, uverejňuje články a vykonáva lobing týkajúci sa otázok ľudských práv v Grécku.

Organizácia Greek Helsinki Monitor

 • bola založená v roku 1992
 • je gréckym členom Medzinárodnej helsinskej federácie pre ľudské práva
 • monitoruje, uverejňuje články a vykonáva lobing týkajúci sa ľudských práv v Grécku a z času na čas aj na Balkáne
 • sa zúčastňuje a často koordinuje monitorovanie gréckych a balkánskych médií v oblasti stereotypov a nenávistných prejavov a pripravuje podrobné výročné správy, orgánom zmluvných strán OSN paralelné/neoficiálne správy a špecializované správy o zlom zaobchádzaní a etnických, etnicko-lingvistických, náboženských komunitách imigrantov.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: https://greekhelsinki.wordpress.com/

Grécka sekcia organizácie Amnesty International (Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Amnesty International sa zaoberá vládami, medzivládnymi organizáciami, ozbrojenými politickými skupinami, spoločnosťami a ďalšími neštátnymi subjektmi a systematicky a nestranne vyšetruje jednotlivé prípady a modely porušovania ľudských práv.

Amnesty International

 • je celosvetové nezávislé hnutie dobrovoľníkov, ktorí bojujú za ochranu ľudských práv
 • obhajuje väzňov svedomia, násilia a chudoby
 • sa snaží ukončiť násilie voči ženám
 • sa snaží zrušiť trest smrti, mučenie a obmedzenia slobody uložené v mene „vojny proti terorizmu“
 • bojuje proti diskriminácii utečencov, imigrantov, menšín a obhajcov ľudských práv.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: http://www.amnesty.org.gr/

Posledná aktualizácia: 22/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.