Victims' rights - by country

Grécko

Autor obsahu
Grécko

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, as a result of an incident which constitutes an offence under Greek law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after the trial.

Criminal proceedings in Greece start with the investigation (dierévnisi) of the crime. Sometimes the investigation is divided into a preliminary investigation (prokatarktikí exétasi) and a judicial investigation (anákrisi). The aim of a preliminary investigation is to explore the circumstances of the case and establish whether criminal proceedings should be instituted or not.

The investigation is conducted by the police and by officers of the court — the public prosecutor (eisangeléas), the investigating judge (anakritís), or both. At the end of the investigation, the police officer in charge of the case forwards all the evidence collected to the prosecutor. The prosecutor then examines the work done so far and forwards the case to the court together with his or her recommendations for how the case should proceed further.

After reviewing the case file and the prosecutor’s recommendations, the court will either order a trial or close the case.

At the trial the court considers all the evidence collected and decides whether or not the defendant is guilty. If the defendant is found guilty, he or she is convicted and sentenced. If the defendant is found not guilty, he or she is acquitted.

For further information, please refer to the following links:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 22/06/2022

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie mi poskytne príslušný orgán (napr. polícia, prokurátor) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Po vašom prvom kontakte s políciou alebo iným príslušným orgánom vám budú bez zbytočného odkladu a akýmkoľvek dostupným spôsobom poskytnuté informácie o podmienkach prípustnosti trestného oznámenia a o práve na vstup do občianskeho konania ako občianska strana požadujúca odškodnenie (politikós enágon ); o tom, ako a za akých podmienok môžete získať právnu pomoc, podať návrh na odškodnenie alebo získať prekladateľské a tlmočnícke služby; o obnoviteľnej spravodlivosti a o orgánoch, ktoré môžu pomôcť obnoviť škodu sprostredkovaním medzi vami a páchateľom; o tom, ako a za akých podmienok sa môžu uhradiť výdavky vzniknuté v dôsledku vašej účasti na trestnom konaní; a ako môžete podať oznámenie proti orgánu, ak máte pocit, že vaše práva neboli dodržané.

Okrem vašich práv v trestnom konaní budete takisto informovaní

o prístupe k lekárskej starostlivosti a akejkoľvek odbornej pomoci vrátane psychologickej pomoci a náhradného ubytovania a o tom, akým spôsobom a za akých podmienok sa ochranné opatrenia budú uplatňovať.

Ak máte trvalé bydlisko v inom členskom štáte EÚ, o spôsobe a podmienkach vykonávania vašich práv dostanete konkrétne informácie.

Rozsah a obsah poskytnutých informácií sa bude líšiť v závislosti od vašich konkrétnych požiadaviek a osobnej situácie a druhu a charakteru trestného činu. V priebehu konania budú poskytnuté dodatočné a podrobnejšie informácie, a to podľa uváženia príslušného orgánu a v závislosti od vašich potrieb (článok 57 zákona 4478/2017 o práve na poskytnutie informácií od prvého kontaktu s príslušným orgánom (článok 4 smernice 2012/29/EÚ)).

Nežijem v krajine, v ktorej došlo k trestnému činu (občania EÚ a občania mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Ak máte trvalé bydlisko v členskom štáte EÚ, ktorý je iný ako štát, v ktorom došlo k trestnému činu, budete vyzvaní, aby ste ihneď po nahlásení trestného činu vydali písomné vyhlásenie. Môžete tak urobiť v súlade s ustanoveniami trestného zákonníka (Kódikas Poinikís Dikonomías — „KPD“) prostredníctvom komunikačných technológií, napr. video konferencie, telefónu alebo internetu (článok 233 ods. 1 KPD).

Ak máte trvalé bydlisko v Grécku a trestný čin bol spáchaný v inom členskom štáte EÚ, môžete podať trestné oznámenie u prokurátora na magistrátnom súde (eisangeléas plimmeleiodikón) vášho trvalého bydliska, ktorý vaše oznámenie príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní príslušného členského štátu postúpi bez zbytočného odkladu prostredníctvom prokurátora na odvolacom súde (eisangeléas efetón ), pokiaľ v tejto záležitosti nie sú príslušné rozhodovať grécke súdy. Prokurátor nie je povinný postúpiť vaše oznámenie členskému štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný, ak sa uplatňuje grécke právo a trestné konanie sa začalo v Grécku. V takom prípade, s cieľom zabezpečiť, aby vám boli poskytnuté informácie a podporila sa vzájomná právna pomoc, prokurátor na magistrátnom súde, ktorý sa zaoberá prípadom, to oznámi príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní v členskom štáte, v ktorom bol trestný čin spáchaný, bez zbytočného odkladu prostredníctvom prokurátora na odvolacom súde.

[Článok 64 zákona 4478/2017 o právach obetí s pobytom v inom členskom štáte (článok 17 smernice 2012/29/EÚ)]

Ak nahlásim trestný čin, aké informácie dostanem?

Ak podáte trestné oznámenie, zodpovedný príslušník polície je povinný vás informovať o tom, že vám bude poskytnutá kópia vášho oznámenia.

[Článok 58 zákona 4478/2017 o právach obetí, pokiaľ ide o podanie oznámenie (článok 5 smernice 2012/29/EÚ)]

Po podaní trestného oznámenia je trestnému oznámeniu priradené registračné číslo oznámenia (arithmós vivlíou mínysis). Toto číslo umožňuje sledovať priebeh vášho konania pomocou registra vedeného na prokuratúre alebo kontaktovaním zodpovedného úradu pre oznámenia. Môžete tiež požiadať a získať osvedčenie o postupe prípadu (pistopoiitikó poreías), v ktorom uvediete aktuálnu fázu konania (napr. prebieha vyšetrovanie na preukázanie platnosti oznámenia alebo prebieha predbežné vyšetrovanie) a popis výsledku v každej etape (napr. prokurátor prerušil konanie, boli vznesené trestné obvinenia a páchateľ bol pred súdom obžalovaný, v rámci ktorého prípadu vám bude oznámený čas a miesto konania a povaha obvinení; prebieha predbežné súdne vyšetrovanie ( kyría anákrisi), alebo bolo vydané uznesenie o zamietnutí obvinení alebo o ukončení trestného stíhania, bol vydaný súdny rozsudok, ak ste si ako poškodená osoba uplatnili nárok na náhradu škody v rámci tohto konania).

[Článok 59 zákona 4478 o právach obetí na poskytnutie informácií o ich prípade (článok 6 smernice 2012/29/EÚ)]

Ak váš prípad patrí do jurisdikcie Aténskeho súdu prvej inštancie (Protodikeío Athinón), po doručení na súd môže váš právnik sledovať jeho priebeh na webovej stránke gréckej advokátskej komory Athens Bar Association (Dikigorikós Sýllogos AthinónOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dsa.gr/). Táto možnosť nie je pre samotné obete dostupná, pretože sa vyžaduje zadanie prihlasovacích údajov.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (ak budem kontaktovať políciu alebo iné orgány alebo počas vyšetrovania alebo súdneho pojednávania)?

Ak gréckemu jazyku nerozumiete alebo ho neovládate, trestné oznámenie môžete podať v jazyku, ktorému rozumiete, alebo vám môže byť poskytnutá nevyhnutná jazyková pomoc, ktorá vždy podlieha podmienkam stanoveným v trestnom zákonníku alebo konkrétnych trestných zákonoch — zodpovedný príslušník polície vás bude o tom náležite informovať. Môžete požiadať o bezplatný preklad vášho oznámenia.

[Článok 58 zákona 4478 o právach obetí, pokiaľ ide o podanie oznámenia (článok 5 smernice 2012/29/EÚ)]

Ak vás budú v priebehu ktorejkoľvek fázy konania vypočúvať ako svedka a neovládate grécky jazyk, ani ním nehovoríte, budú vám bezodkladne poskytnuté služby tlmočníka. Právo na tlmočnícke služby zahŕňa poskytovanie náležitej pomoci osobám so sluchovými alebo hlasovými obmedzeniami. V prípade sa môžu použiť komunikačné technológie, ako videokonferencie, telefón alebo internet, pokiaľ fyzická prítomnosť tlmočníka nepovažuje osoba, ktorá vás vypočúva, za nevyhnutnú (článok 233 ods. 1 KPD).

Ako úrad zabezpečí, aby som rozumel, alebo aby mi rozumeli (ak som dieťa, ak som zdravotne postihnutá osoba)

Pri prvom kontakte s vami bude polícia alebo príslušný orgán s vami komunikovať pomocou jednoduchého a dostupného jazyka, a to buď ústne alebo písomne, s ohľadom na vaše osobné charakteristiky, ako sú predovšetkým váš vek, stupeň zrelosti, intelektuálne a mentálne schopnosti, vzdelanie, jazykové zručnosti, akékoľvek sluchové alebo hlasové obmedzenia, alebo na to, či máte vážne emocionálne ťažkosti, ktoré ovplyvňujú vašu schopnosť porozumieť iným alebo schopnosť iných porozumieť vám. Sprievodca vašimi právami je dostupný v najpoužívanejších jazykoch a v Braillovom písme [článok 56 ods. 2 zákona 4478/2017 (článok 3 smernice 2012/29/EÚ)]. Okrem toho, ak máte sluchové alebo hlasové obmedzenia, bude vám poskytnutá náležitá pomoc v podobe tlmočníka (článok 233 ods. 1 KPD).

Som maloletá osoba – vzťahujú sa na mňa nejaké osobitné práva?

Ak ste maloletá osoba (vo veku menej ako 18 rokov), trestný čin môže vo vašom mene nahlásiť váš zákonný zástupca (rodič alebo poručník). Ak máte viac ako 12 rokov, trestný čin môžete nahlásiť spolu s vaším zákonným zástupcom [článok 118 ods. 2 trestného zákonníka (Poinikós Kódikas— ‘PK’)].

To, či sa v rámci trestného konania na vás vzťahujú osobitné práva, závisí od charakteru trestného činu. Napríklad ak ste obeť porušenia vašej osobnej alebo sexuálnej slobody, obchodovania s ľuďmi, sexuálnej turistiky, únosu alebo sexuálneho trestného činu, máte právo:

 • na nahliadnutie do spisu, aj keď ste si ako poškodená osoba neuplatnili nárok na náhradu škody v rámci tohto trestného konania (článok 108A KPD);
 • na také zaznamenanie vášho výsluchu, aby ho bolo možné použiť počas ďalšieho trestného konania a aby ste pred prokurátora či súd nemuseli znovu predstúpiť (článok 226A KPD);
 • poskytnutie pomoci od psychológa alebo detského psychológa, ak vás vypočúvajú ako svedka;
 • na poskytnutie informácií o tom, či bol páchateľ prepustený (článok 108A KPD);
 • požiadať o súdny príkaz proti páchateľovi, ktorý by mu znemožnil kontaktovať vás alebo sa dostať do blízkosti vášho domova.
 • Okrem toho máte vždy právo:
 • na individuálne posúdenie s cieľom zistiť, či sa majú uplatniť špeciálne ochranné opatrenia v prípade, ak existuje riziko opakovanej viktimizácie [článok 68 zákona 4478/2017 o individuálnom posúdení obetí s cieľom identifikovať osobitnú potrebu ochrany (článok 22 smernice 2012/29/EÚ)];
 • žiadať od prokuratúry alebo súdnych orgánov, aby vymenovali zákonného zástupcu neplnoletých osôb (epimelitís anilikón), ktorý vás bude zastupovať v ktorejkoľvek fáze trestného konania, ak vás vaši rodičia nemôžu zastupovať alebo ak ste bez sprievodu alebo oddelení od vašej rodiny [článok 69 ods. 7 zákona 4478/2017 o práve na ochranu obetí počas trestného konania (články 23 a 24 smernice 2012/29/EÚ)];
 • na to, aby ste si za pomoci vášho zákonného zástupcu ako poškodená osoba uplatnili nárok na náhradu škody v rámci tohto trestného konania (článok 82 ods. 2 KPD).

Aké informácie môžem získať od polície alebo organizácií na podporu obetí počas vyšetrovania trestného činu?

Informácie o aktuálnej fáze konania môžete získať od prokurátora, ak bol spis (dikografía) odoslaný prokurátorovi.

Ak ste si ako poškodená osoba v rámci tohto trestného konania uplatnili nárok na náhradu škody, môžete do obsahu spisu nahliadnuť a získať kópie dokumentov v ňom, a to hneď po tom, ako je obvinený vyzvaný, aby predložil vyjadrenie k žalobe (apología) alebo zatýkací rozkaz (éntalma sýllipsis) alebo príkaz na predvolanie (éntalma viaías prosagogís) (článok 108 KPD) alebo ak bol podozrivý orgánmi predvolaný, aby poskytol vysvetlenie. Do tej doby je konanie dôverné.

Služby na podporu a ochranu obetí vám môžu poskytnúť informácie, poradenstvo a podporu týkajúce sa spôsobu, ktorým môžete uplatniť svoje práva, vrátane práva na náhradu škody, ktorú ste utrpeli v dôsledku trestného činu, a vašej úlohy v trestnom konaní ako poškodenej osoby alebo ako svedka [článok 62 zákona 4478/2017 o podpore, ktorú poskytujú služby na podporu obetí (článok 9 smernice 2012/29/EÚ)].

Aké sú moje práva ako svedka?

Ak vás majú vypočúvať ako svedka, dostanete od prokurátora alebo príslušníka polície vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie, alebo okresného trestného súdu (ptaismatodíkis) alebo vyšetrujúceho sudcu (anakritís) predvolanie. Hneď po doručení predvolania sa musíte pred nich dostaviť a predložiť svedeckú výpoveď. Budú od vás vyžadovať, aby ste opísali, čo sa stalo a pravdepodobne aj, aby ste odpovedali na niektoré dodatočné otázky. Ak ste príbuzný podozrivého, môžete odmietnuť svedčiť (článok 222 KPD).

Ak trpíte sluchovým alebo rečovým obmedzením, výsluch môže prebiehať v písomnej forme. Ak neovládate grécky jazyk, máte právo na bezplatné tlmočnícke služby.

Ak ste obeťou obchodovania s ľuďmi, patríte do osobitnej skupiny svedkov: vopred dostanete pomoc od psychológa alebo psychiatra, ktorí budú konať v spolupráci s vyšetrujúc ou políciou alebo súdnymi úradníkmi a používať správne diagnostické metodiky na posúdenie vašich intelektuálnych schopnosti a psychologického stavu. Na vašom výsluchu bude prítomný psychológ alebo psychiater. Takisto vás môže sprevádzať váš právny zástupca pod podmienkou, že jeho účasť nie je zakázaná vyšetrujúcim sudcom, ktorý na tento účel vydal odôvodnený príkaz.

V prípade potreby bude vaša svedecká výpoveď zaznamenaná písomne a audiovizuálne, aby ju bolo možné predložiť súdu elektronicky, pričom v takom prípade nemusíte byť fyzicky prítomní na žiadnej ďalšej fáze konania.

Ak ide o prípad domáceho násilia a ste členom rodiny, nebudete vypovedať pod prísahou. Ak ste neplnoletá osoba, nebudete vyzvaný, aby ste pred súdom svedčili ako svedok. Namiesto toho môžete poskytnúť písomné vyhlásenie, ktoré sa bude v súdnej sieni čítať, pokiaľ sa vaša fyzická prítomnosť nepovažuje za nevyhnutnú.

Na základe vášho výsluchu môžete požiadať o náhradu akýchkoľvek výdavkov, ktoré vám mohli vzniknúť (náklady na dopravu alebo ubytovanie) od orgánu, ktorý vás predvolal, aby ste vypovedali (článok 288 KPD).

Ako môžem získať ochranu, ak som v ohrození?

Existujú rôzne typy ochrany v závislosti od charakteru trestného činu a vašej úlohy v rámci trestného konania.

Ak ste obeťou organizovaného zločinu alebo terorizmu a boli ste predvolaný, aby ste svedčili ako kľúčoví svedkovia ako súčasť predbežného súdneho vyšetrovania trestnej činnosti, môžete požiadať o osobitnú ochranu pred možnou odplatou alebo zastrašovaním. V závislosti od konkrétneho prípadu môže druh ochrany zahŕňať policajnú ochranu, ochranu vašej anonymity (vaše meno, miesto narodenia, adresa domova a práce, zamestnanie, vek atď. budú odstránené zo všetkých písomných záznamov) alebo dokonca zmenu totožnosti a premiestnenie do inej krajiny. Môžete požiadať o poskytnutie svedeckej výpovede prostredníctvom audiovizuálnej technológie. Ak pracujete pre verejnú agentúru, môžete tiež požiadať o dočasné alebo trvalé preradenie na inú pozíciu. Ochranné opatrenia budú podliehať vášmu súhlasu a obmedzia vašu slobodu len v rozsahu potrebnom pre vašu vlastnú bezpečnosť; môžu byť pozastavené, ak o to požiadate písomne alebo ak nespolupracujete, aby ste zabezpečili ich úspešnú realizáciu (článok 9 zákona 2928/2001 o ochrane svedkov).

Ak ste obeťou domáceho násilia, príslušníci polície, ktorí sa zaoberajú vaším prípadom, nesmú za žiadnych okolností prezradiť vašu totožnosť, totožnosť páchateľa, vašu adresu bydliska alebo akékoľvek informácie, ktoré by mohli odhaliť vašu totožnosť (článok 20 zákona 3500/2006).

Ako obeť môžete písomne požiadať o opatrenia na zabránenie akémukoľvek kontaktu medzi vami alebo vašimi rodinnými príslušníkmi a páchateľom v miestach, kde sa trestné konanie vedie. Váš výsluch bude v ktorejkoľvek fáze konania vedený trojčlenným magistrátnym súdom (trimelés plimmeleiodikeío) v mieste trestného konania v ktoromkoľvek štádiu konania v súlade so skráteným konaním v prípade trestných činov in flagrante delicto

[(článok 65 zákona 4478/2017 o práve na zamedzenie kontaktu medzi obeťou a páchateľom (článok 19 smernice 2012/29/EÚ)].

Posledná aktualizácia: 22/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem ohlásiť trestný čin?

Ak ste obeťou trestného činu, môžete trestný čin nahlásiť prokurátorovi alebo polícii podaním trestného oznámenia (énklisi alebo mínysi). (Presnejšie povedané, énklisi je trestné oznámenie predložené samotnou obeťou. V niektorých situáciách sa trestné konanie začne len vtedy, ak takéto oznámenie existuje (napr. v prípade trestného činu proti čestnosti a dobrému menu človeka). Mínysi je trestné oznámenie alebo správa, ktorú predkladá iná strana než obeť, a to v prípade trestného činu, kedy orgány môžu z vlastného podnetu stíhať bez ohľadu na to, či sa obeť sťažuje alebo nie. V praxi sa však výraz mínysi používa na označenie oboch druhov oznámenia. Preto keď sa trestné oznámenie akéhokoľvek druhu predloží prokuratúre, dostane jedinečné registračné číslo trestného oznámenia známe ako arithmós vivlíou minýseon — použitím slova minýsi).

Takisto môžete požiadať inú osobu, aby nahlásila trestný čin vo vašom mene. V tomto prípade musíte podpísať písomné vyhlásenie (dílosi alebo exousiodótisi), v ktorom uvediete osobu podávajúcu trestné oznámenie vo vašom mene. Toto vyhlásenie nemá predpísanú formu, musí sa však podpísať pred úradníkom ústredného alebo miestneho vládneho orgánu alebo pred právnikom (vrátane vášho vlastného právnika, ak ho už máte), ktorý váš podpis overí. Osoba, ktorá nahlasuje trestný čin vo vašom mene musí byť právnikom alebo niekto iný, komu dôverujete. Ak ide o prípad, kde si trestné konanie vyžaduje, aby trestné oznámenie predložila obeť a tá je mŕtva, právo na podanie sťažnosti prechádza na jeho pozostalého manžela/manželku a deti alebo na jej rodičov (článok 118 ods. 4 trestného zákona (Kódikas Poinikís Dikonomías — „KPD“). Ak obeť zomrela v dôsledku trestného činu, tieto osoby si tiež môžu uplatniť nárok na náhradu škody a bolestné, ktoré utrpeli, v rámci tohto trestného konania.

Trestný čin môžete nahlásiť ústne alebo písomne. Ak sa rozhodnete nahlásiť trestný čin ústne, úradník, ktorému predložíte trestné oznámenie, zostaví správu, do ktorej sa toto trestné oznámenie zaznamená.

Za podanie trestného oznámenia musíte zaplatiť poplatok; výška poplatku sa pravidelne upravuje spoločným rozhodnutím ministra financií a ministra spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv. Vo výnimočných situáciách budete poplatok môcť uhradiť po podaní trestného oznámenia, ale v každom prípade tak musíte urobiť do troch dní. Ak poplatok neuhradíte, vaše trestné oznámenie bude zamietnuté ako neprípustné. Poplatok neplatíte, ak vám bola priznaná právna pomoc. Poplatok nemusíte platiť ani vtedy, ak ste obeťou trestného činu proti sexuálnej slobode alebo finančného zneužívania sexuálneho života, domáceho násilia alebo rasovej diskriminácie (články 81A a 361B trestného zákona (Poinikós Kódikas — „PK“) alebo ak došlo k porušeniu rovnakého zaobchádzania (článok 46 ods. 2 KPD).

V prípade trestných činov, ktoré možno stíhať z iniciatívy orgánov bez ohľadu na to, či obeť o to požiadala alebo nie, neexistujú žiadne lehoty na oznámenie trestného činu, okrem prípadov, kedy sú stredne závažné trestné činy (plimmelímata) po piatich rokoch premlčané. V niektorých prípadoch však trestný čin môže byť stíhaný iba vtedy, ak vy ako obeť, ktorá v jeho dôsledku utrpela ujmu, požiadate o začatie trestného konania. V takýchto situáciách musíte podať trestné oznámenie (énklisi) do troch mesiacov od dátumu, kedy ste sa dozvedeli o trestnom čine dozvedeli a totožnosti páchateľa (ak viete, kto je páchateľ).

Na podanie trestného oznámenia neexistuje predpísaná forma.

Vaše trestné oznámenie musí obsahovať nasledujúce informácie:

 • všetky vaše identifikačné údaje,
 • páchateľ a jeho kontaktné údaje, ak ich poznáte,
 • podrobný opis skutočností,
 • akýkoľvek zdokumentovaný dôkaz podporujúci vaše trestné oznámenie,
 • akíkoľvek svedkovia, ktorých navrhujete, aby sa zúčastnili vyšetrovania,
 • údaje o vašom právnikovi, ak ste si už nejakého vybrali.

Ak gréckemu jazyku nerozumiete alebo ho neovládate, trestné oznámenie môžete podať v jazyku, ktorému rozumiete, alebo vám môže byť poskytnutá nevyhnutná jazyková pomoc, ktorá vždy podlieha podmienkam stanoveným v trestnom zákonníku alebo v ktorýchkoľvek iných konkrétnych trestných zákonoch. Môžete požiadať o bezplatný preklad dokumentu [článok 58 zákona 4478/2017 o právach obetí pri podávaní oznámení (článok 5 smernice 2012/29/EÚ)].

Ako zistím, čo sa deje v súvislosti s prípadom?

Po podaní trestného oznámenia je trestnému oznámeniu priradené jedinečné registračné číslo oznámenia. Toto číslo umožňuje sledovať priebeh vášho prípadu pomocou registra vedeného na prokuratúre alebo na zodpovednom úrade pre oznámenia. Môžete tiež požiadať o potvrdenie o priebehu prípadu (pistopoiitikó poreías), v ktorom sa uvádza aktuálna fáza konania.

Ak váš prípad patrí do jurisdikcie Aténskeho súdu prvej inštancie (Protodikeío Athinón), po doručení na súd môže váš právnik sledovať jeho priebeh na webovej stránke gréckej advokátskej komory Athens Bar Association (Dikigorikós Sýllogos AthinónOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dsa.gr/). Táto možnosť nie je pre samotné obete dostupná, pretože sa vyžaduje zadanie prihlasovacích údajov.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho pojednávania)? Za akých podmienok?

Počas súdneho pojednávania môžete využívať služby právnika, za ktoré však musíte zaplatiť.

Ak je váš ročný rodinný príjem nižší ako dve tretiny ročného minimálneho príjmu fyzických osôb definovaného v národnej všeobecnej kolektívnej pracovnej zmluve, bude vám bezplatne pridelený právnik, ktorý trestné oznámenie pripraví a podá, a ktorý vás bude zastupovať ako občiansku stranu v ktorejkoľvek fáze konania, za predpokladu, že ste obeťou jedného z nasledujúcich trestných činov: mučenie alebo iný trestný čin proti ľudskej dôstojnosti (článok 137 ods. A a B trestného zákona); diskriminácia alebo nerovnaké zaobchádzanie, trestný čin proti životu, osobnej slobode alebo sexuálnej slobode; finančné zneužívanie sexuálneho života; trestný čin proti majetku alebo vlastníckym právam; zranenie osôb; alebo trestný čin súvisiaci s manželstvom alebo rodinou. Trestný čin musí byť závažným trestným činom (kakoúrgima) alebo stredne závažným trestným činom (plimmélima) v jurisdikcii trojčlenného súdu (trimeloús plimmeleiodikeío), ktorý sa trestá odňatím slobody najmenej na šesť mesiacov [zákon č. 3226/2004 (úradný vestník 24/Α/ 4/4.2.2004), v znení a doplnení zákona č. 4274/2014]. Osoba, ktorá posúdi vašu žiadosť o právnu pomoc v trestnom konaní, je predsedajúci sudca na súde, na ktorom prebieha konanie vo veci vášho prípadu alebo na ktorý má byť odvolanie podané.

Právnik, ktorý vás zastupuje, vám pomôže pripraviť a predložiť požadovanú dokumentáciu, aby ste si mohli uplatniť nárok na náhradu škody a bude vám k dispozícii počas celého konania.

Môžem sa odvolať, ak bol môj prípad uzavretý pred tým, ako sa dostal na súd?

Ak prokurátor na magistrátnom súde (eisangeléas plimmeleiodik) nariadi zamietnuť vaše oznámenie ako nedôvodné z právneho hľadiska alebo zjavne neopodstatnené vo veci tejto otázky alebo ktoré súd nedokáže posúdiť, môžete toto nariadenie napadnúť (eisangeléas efetón) (články 47 a 48 KPD) do troch mesiacov od dátumu vydania príkazu — táto lehota sa nemôže zo žiadnych dôvodov predĺžiť. Ak chcete nariadenie napadnúť, budete musieť zaplatiť poplatok, ktorý vám bude v prípade, ak ju prokurátor prijme, vrátený.

Môžem si uplatniť nárok na náhradu škody v rámci súdneho pojednávania?

Uplatniť nárok na náhradu škody v rámci súdneho pojednávania môžete iba ako poškodená osoba (politikó enágon), ktorá požiada súd, aby jej poskytol náhradu škody za stratu alebo morálnu ujmu alebo bolesť a utrpenie. Žiadosť o uplatnenie náhrady škody v rámci trestného konania môžete ako poškodená osoba predložiť príslušnému prokurátorovi osobne alebo prostredníctvom právnika, ktorý má na tento účel všeobecné alebo osobitné oprávnenie, či už v rámci trestného oznámenia alebo v samostatnom dokumente, do konca predbežného vyšetrovania (článok 308 KPD). Vaša občianskoprávna žaloba je zaznamenaná spolu s právnikovým oprávnením (článok 83 KPD). Ak ste vo vašom trestnom oznámení nepožiadali, aby bolo s vami zaobchádzané ako s poškodenou osobou, môžete tak ešte urobiť pred trestným súdom (článok 82 KPD), a to pred tým, ako súd pristúpi k posudzovaniu dôkazov.

Vaša žiadosť o uplatnenie nároku na náhradu škody v rámci trestného konania ako poškodená osoba sa zamietne ako neprípustná v prípade, ak nebude obsahovať krátky opis prípadu, dôvody vášho oznámenia, a ak nemáte trvalé bydlisko v rámci územnej jurisdikcie súdu, výber zástupcu v rámci tejto jurisdikcie. Zástupca bude oprávnený akceptovať doručenie všetkých dokumentov alebo oznámení, ktoré sú adresované vám ako poškodenej osobe (článok 84 KPD). Aby ste boli na trestnom súde vypočutý ako poškodená osoba, musíte si vybrať oprávneného právnika a zaplatiť paušálny poplatok v prospech štátu, ktorý sa vzťahuje na celé konanie, až kým nebude vynesený rozsudok, ktorý už nie je predmetom odvolania. Výška poplatku sa pravidelne upravuje spoločným rozhodnutím ministra hospodárstva a financií a ministra spravodlivosti.

Ako poškodená osoba ste účastníkom konania a máte niekoľko práv. Môžete sa zúčastňovať všetkých súdnych pojednávaní vrátane neverejných pojednávaní a v danom prípade máte prístup ku všetkým dokumentom. Môžete vypovedať pred súdom, a uplatniť tak svoje nároky, a po vypočutí svedka môžete takisto predložiť svoje pripomienky alebo dôkazy alebo vysvetlenia k akémukoľvek svedectvu alebo predloženým dôkazom (článok 358 KPD). Prostredníctvom svojho právnika môžete klásť otázky páchateľovi, svedkom a ostatným účastníkom (napr. akýmkoľvek technickým odborníkom vymenovaným v tejto veci). Budete vyzvaný, aby ste svedčili ako svedok (hoci nie pod prísahou) a môžete tiež navrhnúť svedkov za predpokladu, že súd bude o tom včas informovaný. Máte právo požiadať o odloženie vypočutia alebo výmenu sudcu.

V každom prípade ako obeť môžete byť pred súd predvolaný ako svedok. V takom prípade ste povinný sa dostaviť na súd. Keď budete vyšetrovaný ako svedok, budete mať príležitosť vysvetliť súdu skutočnosti týkajúce sa trestného činu. Sudca vám môže tiež položiť niekoľko ďalších otázok.

Aká je moja oficiálna úloha v súdnom systéme? Napríklad, som povinný alebo sa môžem rozhodnúť vystupovať ako: obeť, svedok, poškodená osoba alebo súkromný žalobca?
Aké sú moje práva a povinnosti v rámci tejto úlohy?

Môžete si vybrať, či budete v rámci trestného konania vystupovať ako poškodená osoba, ktorá z vás robí účastníka celého konania s kľúčovými procesnými právami, alebo jednoducho vypovedať ako dôležitý svedok, keďže trestné konanie prebieha najmä ako dôsledok trestného činu spáchaného proti vám. Koncepcia súkromnej obžaloby v gréckom súdnom systéme neexistuje.

Môžem počas konania vydať vyhlásenie alebo poskytnúť dôkazy? Za akých podmienok?

Môžete predložiť dokumenty, ktoré sa na súde prečítajú (článok 364 KPD) a zahrnú do spisu, môžete tiež predvolať svedkov a upovedomiť o tom súd (článok 326 ods. 2-1 KPD).

Aké informácie mi budú počas súdneho pojednávania poskytnuté?

V priebehu konania sa môžete zúčastniť verejných vypočutí, zaisťovania dôkazov, vypočuť si vyjadrenia obžalovaného k žalobe, vyjadrenia advokátov a rozsudok súdu.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Ako poškodená osoba máte prístup k obsahu spisu a môžete získať kópie rozsudku súdu.

Posledná aktualizácia: 22/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa proti rozsudku odvolať?

Súd po skončení súdneho konania obžalovaného odsúdi alebo obviní v závislosti od predložených dôkazov. Ak súd neuzná obžalovaného vinným, oslobodí ho spod obvinenia a ak ste si uplatnili nárok na náhradu škody v rámci tohto konania ako poškodená osoba (politikós enágon), nerozhodne sa o vašom nároku na odškodnenie alebo finančnej náhrade škody za morálnu ujmu alebo bolesť a utrpenie. V takomto prípade má obžalovaný právo podať proti vám návrh na náhradu škody a všetky výdavky, ktoré mu vznikli v súvislosti s daným prípadom [článok 71 trestného zákona (Kódikas Poinikís Dikonomías — „KPD“)]. Ak súd uzná obžalovaného vinným, odsúdi ho a rozhodne o výške náhrady škody, ktorú dostanete od obžalovaného na základe vášho občianskoprávneho nároku.

Ak súd obžalovaného oslobodí, proti rozsudku sa môžete odvolať iba vtedy, ak vám bolo nariadené zaplatiť náhradu škody a uhradiť výdavky obžalovaného, a iba na tento účel, a to podľa článku 486 ods. 1 písm. b) KPD. Okrem toho, ak ste poškodenou osobou, môžete sa odvolať proti časti rozsudku, na základe ktorej bol váš nárok zamietnutý ako právne neopodstatnený alebo proti časti, ktorá vám poskytla finančnú náhradu škody alebo odškodnenie (článok 488 KPD).

Prípadne môžete požiadať prokurátora, aby sa odvolal proti rozsudku.

Aké sú moje práva po vynesení rozsudku?

Po nadobudnutí platnosti rozsudku sa vaša úloha v rámci trestného konania vo všeobecnosti končí. Počas vykonávania rozsudku grécka legislatíva neposkytuje obetiam trestných činov žiadne ďalšie práva. Existuje len jedna výnimka: ak ste maloletou osobou, ktorá je obeťou trestného činu proti osobnej a sexuálnej slobode, máte všetky prislúchajúce práva, a to aj vtedy, ak ste si v rámci tohto konania neuplatnili nárok na náhradu škody ako poškodená osoba, vrátane práva byť informovaný verejným prokurátorom o dočasnom alebo trvalom prepustení páchateľa a akejkoľvek dovolenke, ktorá mu bola počas väzby udelená (článok 108A KPD).

Mám po súdnom pojednávaní nárok na podporu alebo ochranu? Na ako dlho?

Ako obeť máte nárok na bezplatné a všeobecné alebo špecializované pomocné a opatrovateľské služby dôverného charakteru v závislosti od vašich potrieb pred trestným konaním, počas neho a na primerané obdobie aj po jeho ukončení. Tieto práva sa môžu vzťahovať aj na vašich rodinných príslušníkov v závislosti od ich potrieb a závažnosti škody, ktorú utrpeli v dôsledku trestného činu, ktorý bol spáchaný voči vám. Polícia alebo akýkoľvek iný príslušný orgán, ktorému bolo vaše oznámenie doručené, vám môže poskytnúť informácie na základe vašej žiadosti alebo vás odkázať na: sociálne služby orgánov miestnej samosprávy prvého a druhého stupňa; psychiatrického zariadenia; Komunitné centrá (Kéntra Koinótitas), poradenské centrá (symvoulevtiká kéntra) generálneho sekretariátu pre rodovú rovnosť; podporné štruktúry Národného centra sociálnej solidarity (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis); Nezávislé úrady na ochranu neplnoletých osôb ( Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton ) ministerstva spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv; alebo súkromné subjekty a profesijné a dobrovoľnícke združenia. Ak ste žena, ktorá sa stala obeťou trestného činu proti vašej osobnej alebo sexuálnej slobode alebo finančného zneužívania sexuálneho života, domáceho násilia, obchodovania s ľuďmi, kupliarstva alebo rasistického zločinu, vaše deti majú tiež nárok na podporné a opatrovateľské služby [článok 61 zákona 4478/2017 o práve na prístup k službám na podporu obetí (článok 8 smernice 2012/29/EÚ)].

Služby všeobecnej podpory a starostlivosti vám okrem iného poskytujú informácie a rady týkajúce sa vašich práv ako obete a váš nárok na náhradu škody vzniknuté v dôsledku trestného činu; informácie o tom, ako si môžete v rámci trestného konania uplatniť nárok na náhradu škody ako poškodená osoba alebo ako svedok; informácie o priamych odkazoch na príslušné odborné podporné služby; emocionálnu a psychologickú podporu; poradenstvo týkajúce sa finančných a praktických otázok vyplývajúcich z trestného činu; alebo poradenstvo týkajúce sa prevencie sekundárnej a opakovanej viktimizácie, zastrašovania a pomsty.

Služby špecializovanej podpory a starostlivosti odkážu obete na prístrešie alebo akékoľvek iné prechodné ubytovanie, ktoré potrebujú bezpečné miesto z dôvodu bezprostredného rizika sekundárnej a opakovanej viktimizácie, zastrašovania a pomsty, a poskytujú cielenú a integrovanú podporu obetiam s osobitnými potrebami, ako napríklad obetiam násilných sexuálnych deliktov, obetiam rodovo motivovaného násilia a obetiam násilia páchaného blízkou osobou [článok 62 zákon 4478/2017 o práve na prístup k službám na podporu obetí (článok 9 smernice 2012/29/EÚ)].

Aké informácie dostanem v prípade odsúdenia páchateľa?

Ako obeť budete informovaný o priebehu trestného konania a bezodkladne vám bude oznámené súdne rozhodnutie v súlade s príslušnými ustanoveniami trestného zákona, a to za predpokladu, že ste si uplatnili nárok na náhradu škody ako poškodená osoba v rámci trestného konania. Ak ste si v rámci trestného konania uplatnili nárok na náhradu škody ako poškodená osoba, informácie o konaní vám môžu byť doručené e-mailom, osobne alebo prostredníctvom vášho právnika (článok 59 zákona 4478/2017 o práve na informácie o svojom prípade (článok 6 smernice 2012/29/EÚ)).

Budem informovaný o tom, či bol páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo či utiekol z väzenia?

Máte právo byť informovaný, ak príslušný súdny orgán zruší alebo zmení dočasné ochranné opatrenie, alebo ak je páchateľ z väzenia trvalo prepustený alebo ak z neho utiekol alebo mu bolo udelené povolenie príslušnými úradníkmi väzobného zariadenia vrátane informácií o opatreniach, ktoré môžu byť prijaté na vašu ochranu v prípade, ak páchateľ bol prepustený alebo utiekol z väzenia. Takéto informácie vám musia byť poskytnuté na základe súhlasu prokuratúry, ak existuje skutočné alebo potenciálne nebezpečenstvo pre vašu bezpečnosť, za predpokladu, že v dôsledku zverejnenia takýchto informácií nevznikne žiadne riziko poškodenia páchateľa [článok 59 zákona 4478/2017 o práve na informácie o svojom prípade (článok 6 smernice 2012/29/EÚ)].

Budem zapojený do rozhodovania o prepustení alebo podmienečnom prepustení? Môžem napríklad urobiť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Nie. Súd však môže požadovať náhradu škody, ktorú utrpela obeť trestného činu [článok 100 ods. 3a trestného zákona (Poinikós Kódikas — „PK“)], ako alternatívu alebo predpoklad pre pozastavenie trestu, podliehajúcu probácii alebo kontrole zo strany úradníka sociálnej pomoci (epimelitís koinonikís arogís) (článok 100 PK). Dodržiavanie súladu s požiadavkami súdu obžalovaným monitoruje úradník sociálnej pomoci a v prípade nesúladu môže príslušný prokurátor požiadať súd, ktorý nariadil pozastavenie, o zrušenie príkazu.

Posledná aktualizácia: 22/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 - Náhrada škody

Nárok na náhradu škody páchateľom si môžete uplatniť uplatnením nároku v rámci občianskeho práva. Svoj občianskoprávny nárok môžete uplatniť ako súčasť trestného konania, v priebehu vyšetrovania alebo počas súdneho pojednávania. Predložením nároku si uplatňujete nárok na náhradu škody v rámci tohto trestného konania (politikos enágon). Môžete si uplatniť nárok na finančnú náhradu škody vzniknutej na vašom majetku a/alebo za nemajetkovú ujmu a bolesť či utrpenie. K vášmu nároku môžete pripočítať všetky výdavky v súvislosti s prípadom (odmeny advokátov a právnych zástupcov, odmeny súdnych exekútorov, cestovné náklady atď.).

Ak súd uzná páchateľa za vinného, nariadi mu, aby vám vyplatil odškodnenie. Toto odškodnenie je v praxi často len symbolické a je nižšie ako skutočná škoda, ktoré ste utrpeli. Na vyplatenie zvyšku musíte podať osobitnú žalobu na občianskoprávny súd.

Prípadne môžete svoj nárok predložiť priamo občianskoprávnemu súdu. Občianskoprávny súd následne nariadi páchateľovi vyplatiť odškodné, ktoré zodpovedá skutočnej ujme, ktorú ste utrpeli.

Ak o vašom nároku prebieha trestné konanie, môžete ho opätovne predložiť v rámci trestného konania, čím sa prípad pred občianskoprávnym súdom skončí.

Ak ste obeťou úmyselne spáchaného trestného činu, máte právo na odškodnenie od štátu. Prečítajte si prehľad odškodnení obetí trestných činov v Grécku (dostupné v anglickom, gréckom a iných jazykoch) Európskej justičnej siete (restoratívna spravodlivosť).

Posledná aktualizácia: 22/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Generálny sekretariát pre rodovú rovnosť (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon), ktorý je súčasťou ministerstva vnútra, vedie poradenské centrá pre ženy, ktoré sú obeťami násilia.

Vytvoril integrovanú sieť 62 zariadení na pomoc týmto ženám.

Sieť pozostáva linky pomoci (SOS 15900), ktorá je k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni, 40 poradenských centier a 21 ubytovacích zariadení pre ženy a ich deti.

Linku pomoci SOS15900 je možné kontaktovať aj na e-mailovej adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknesos15900@isotita.gr. Funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni, 365 dní v roku, v gréckom a anglickom jazyku. Poplatky za hovor sú spoplatnené v zmysle poplatkov za miestne hovory.

Poradenské centrá ponúkajú bezplatnú psychosociálnu podporu a právne poradenstvo. Rozsah ponúkaných služieb sa v súčasnosti rozširuje o zamestnanosť žien a ženy, ktoré trpia viacerými formami diskriminácie (podpora utečencom, osamelým rodičom, príslušníkom rómskej komunity atď.). Kontaktné informácie o poradných centrách nájdete na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.womensos.gr/ a na Facebooku: WomenSOS.gr

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo Generálneho sekretariátu pre rodovú rovnosť: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.isotita.gr/

Výskumné centrum rodovej rovnosti (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas — „KEThI“)

Výskumné centrum rodovej rovnosti poskytuje psychologickú podporu a právnu pomoc obetiam domáceho násilia a prevádzkuje ubytovňu pre ženy, ktoré sú obeťami násilia, a ich deťom.

Výskumné centrum rodovej rovnosti

 • je súkromnoprávny orgán zriadený v roku 1994, ktorý podlieha dohľadu Generálneho sekretariátu pre rodovú rovnosť
 • zahŕňa regionálne a miestne služby poskytujúce psychologickú podporu a právnu pomoc obetiam domáceho násilia
 • poskytuje bezplatnú psychologickú podporu a právnu pomoc
 • poskytuje informácie, poradenstvo a podporu ženám, ktoré čelia otázkam zamestnanosti a sociálneho vylúčenia
 • v spolupráci s aténskou prefektúrou prevádzkuje od roku 1993 ubytovňu pre ženy, ktoré sú obeťami násilia, a ich deti.
 • KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://kethi.gr/

Národné centrum pre sociálnu solidaritu (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis — „EKKA“)

Národné centrum sociálnej solidarity prevádzkuje sieť, ktorá ponúka služby sociálnej podpory jednotlivcom, rodinám a sociálnym skupinám, ktoré majú psychosociálne ťažkosti alebo potrebujú okamžitú sociálnu podporu.

Národné centrum sociálnej solidarity

 • je súkromnoprávny orgán so sídlom v Aténach, ktorý podlieha dohľadu ministerstva práce, sociálneho zabezpečenia a sociálnej solidarity
 • Zabezpečuje tieto služby:
 • Priama linka sociálnej pomoci 197 pre všetkých občanov funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni. Hovory sú bezplatné.
 • Vnútroštátna horúca linka na ochranu detí 1107, ktorá sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa detí, funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni.
 • Centrá sociálnej podpory v Aténach, Pireu a Solúne
 • Ubytovne pre občanov, ktorí zažívajú vážne sociálno-finančné problémy v regióne Atika
 • Prevádzkuje prístrešky pre rizikové ženy a ich deti v Atike a v Solúne
 • Rozsah ponúkaných služieb:
 • poradenstvo a informácie o otázkach sociálnej starostlivosti
 • sociálna a psychologická podpora jednotlivcov a rodín, poskytovanie prístrešku rizikovým ženám a ich deťom (najmä obetiam domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi)
 • krátkodobé ubytovanie pre osoby, ktoré prechádzajú krízou alebo sociálnou núdzou
 • spolupráca a mediácia s cieľom uľahčiť prístup k službám sociálnej solidarity, ktoré ponúkajú iné organizácie.
 • V neposlednom rade centrum zabezpečuje rozmiestnenie psychosociálnych podporných tímov rýchleho zásahu, ktoré pozostávajú predovšetkým zo psychológov a sociálnych pracovníkov, v situáciách prírodných katastrof (zemetrasenie, povodeň, požiar), nehôd, havárií lodí s veľkým počtom obetí a akejkoľvek krízy zahŕňajúcej veľký počet ľudí, kde sa prítomnosť týchto tímov považuje za nevyhnutnú.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ekka.org.gr/

Liečebné rehabilitačné centrum pre obete mučenia (Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Liečebné rehabilitačné centrum pre obete mučenia poskytuje rehabilitačné centrum pre ľudí, ktorí boli mučení, a ich rodiny. Zabezpečuje školenie gréckych a zahraničných zdravotníckych pracovníkov v oblasti vyšetrovania a liečby obetí mučenia, vykonáva vedecký výskum a ponúkajú stimuly na výskum mučenia a jeho následkov.

Liečebné rehabilitačné centrum pre obete mučenia

 • poskytuje rehabilitačné centrum pre ľudí, ktorí boli mučení, a ich rodiny
 • zabezpečuje školenie gréckych a zahraničných zdravotníckych pracovníkov v oblasti vyšetrovania a liečby obetí mučenia
 • prispieva k intenzívnemu šíreniu poznatkov o praktikách mučenia a jeho rôznych formách a možnosti rehabilitácie obetí mučenia
 • vykonáva vedecký výskum a ponúka stimuly pre výskum mučenia a jeho následkov
 • spravuje a rozvíja informačné (dokumentačné) centrum
 • prispieva k predchádzaniu mučeniu tým, že sleduje tieto ciele.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mrct.org/

Centrum pre podporu a výskum obetí zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia (Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú — „EKYThKKA“)

Centrum pre výskum a podporu obetí zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia zabezpečuje zdravotnú, psychologickú, sociálnu a právnu podporu obetiam mučenia a organizovaného násilia, zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia.

Centrum pre výskum a podporu obetí zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia

 • je neziskové súkromnoprávne združenie
 • zabezpečuje zdravotnú, psychologickú, sociálnu a právnu podporu obetiam mučenia a organizovaného násilia, zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia
 • zvyšuje povedomie o otázkach ľudských práv a šíri poznatky o existencii prejavov násilia a sociálneho vylúčenia a metód na ich riešenie v Grécku aj v zahraničí
 • zabezpečuje humanitárnu pomoc pre sociálne skupiny, ktoré boli vystavené organizovanému násiliu, mučeniu, zlému zaobchádzaniu a sociálnemu vylúčeniu, a to v Grécku aj v zahraničí
 • vykonáva vedecký výskum v oblasti násilia a mučenia, zlého zaobchádzania a sociálneho vylúčenia
 • prispieva k predchádzaniu mučeniu, zlému zaobchádzaniu a sociálnemu vylúčeniu.


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.cvme.gr/

Grécka rada pre utečencov (Ellinikó Symvoulio gia tous Prósfyges)

Grécka rada pre utečencov je mimovládna organizácia, ktorá zabezpečuje podporu pre utečencov a žiadateľov o azyl v Grécku prostredníctvom širokého spektra psychosociálnych a právnych služieb.

Grécka rada pre utečencov

 • je mimovládna organizácia založená v roku 1989 na podporu utečencov a žiadateľov o azyl v Grécku
 • pomáha utečencom plynule sa integrovať do Grécka prostredníctvom širokého spektra psychosociálnych a právnych služieb
 • je jediná grécka mimovládna organizácia, ktorá sa venuje výlučne ľuďom, ktorí v Grécku žiadajú o azyl a ktorí sú považovaní za utečencov
 • je zaregistrovaná na ministerstve zahraničia a ministerstva zdravotníctva a sociálnej solidarity ako špeciálna charitatívna organizácia
 • je jednou zo šiestich mimovládnych organizácií, ktoré chránia ľudské práva v Grécku, a je členom Národnej komisie pre ľudské práva (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou)
 • je partnerom Vysokého komisára OSN pre utečencov zodpovedným za vykonávanie a členom Európskej rady pre utečencov a exulantov.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.gcr.gr/

Organizácia Greek Helsinki Monitor (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Organizácia Greek Helsinki Monitor monitoruje, uverejňuje články a vykonáva lobing týkajúci sa otázok ľudských práv v Grécku.

Organizácia Greek Helsinki Monitor

 • bola založená v roku 1992
 • je gréckym členom Medzinárodnej helsinskej federácie pre ľudské práva
 • monitoruje, uverejňuje články a vykonáva lobing týkajúci sa ľudských práv v Grécku a z času na čas aj na Balkáne
 • sa zúčastňuje a často koordinuje monitorovanie gréckych a balkánskych médií v oblasti stereotypov a nenávistných prejavov a pripravuje podrobné výročné správy, orgánom zmluvných strán OSN paralelné/neoficiálne správy a špecializované správy o zlom zaobchádzaní a etnických, etnicko-lingvistických, náboženských komunitách imigrantov.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://greekhelsinki.wordpress.com/

Grécka sekcia organizácie Amnesty International (Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Amnesty International sa zaoberá vládami, medzivládnymi organizáciami, ozbrojenými politickými skupinami, spoločnosťami a ďalšími neštátnymi subjektmi a systematicky a nestranne vyšetruje jednotlivé prípady a modely porušovania ľudských práv.

Amnesty International

 • je celosvetové nezávislé hnutie dobrovoľníkov, ktorí bojujú za ochranu ľudských práv
 • obhajuje väzňov svedomia, násilia a chudoby
 • sa snaží ukončiť násilie voči ženám
 • sa snaží zrušiť trest smrti, mučenie a obmedzenia slobody uložené v mene „vojny proti terorizmu“
 • bojuje proti diskriminácii utečencov, imigrantov, menšín a obhajcov ľudských práv.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.amnesty.org.gr/

Posledná aktualizácia: 22/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.