Práva obetí – podľa krajín

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Aké informácie mi poskytne príslušný orgán (napr. polícia, prokurátor) po tom, ako dôjde k trestnému činu, avšak ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Po vašom prvom kontakte s políciou alebo iným príslušným orgánom vám budú bez zbytočného odkladu a akýmkoľvek dostupným spôsobom poskytnuté informácie o podmienkach prípustnosti trestného oznámenia a o práve na vstup do občianskeho konania ako občianska strana požadujúca odškodnenie (politikós enágon ); o tom, ako a za akých podmienok môžete získať právnu pomoc, podať návrh na odškodnenie alebo získať prekladateľské a tlmočnícke služby; o obnoviteľnej spravodlivosti a o orgánoch, ktoré môžu pomôcť obnoviť škodu sprostredkovaním medzi vami a páchateľom; o tom, ako a za akých podmienok sa môžu uhradiť výdavky vzniknuté v dôsledku vašej účasti na trestnom konaní; a ako môžete podať oznámenie proti orgánu, ak máte pocit, že vaše práva neboli dodržané.

Okrem vašich práv v trestnom konaní budete takisto informovaní

o prístupe k lekárskej starostlivosti a akejkoľvek odbornej pomoci vrátane psychologickej pomoci a náhradného ubytovania a o tom, akým spôsobom a za akých podmienok sa ochranné opatrenia budú uplatňovať.

Ak máte trvalé bydlisko v inom členskom štáte EÚ, o spôsobe a podmienkach vykonávania vašich práv dostanete konkrétne informácie.

Rozsah a obsah poskytnutých informácií sa bude líšiť v závislosti od vašich konkrétnych požiadaviek a osobnej situácie a druhu a charakteru trestného činu. V priebehu konania budú poskytnuté dodatočné a podrobnejšie informácie, a to podľa uváženia príslušného orgánu a v závislosti od vašich potrieb (článok 57 zákona 4478/2017 o práve na poskytnutie informácií od prvého kontaktu s príslušným orgánom (článok 4 smernice 2012/29/EÚ)).

Nežijem v krajine, v ktorej došlo k trestnému činu (občania EÚ a občania mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Ak máte trvalé bydlisko v členskom štáte EÚ, ktorý je iný ako štát, v ktorom došlo k trestnému činu, budete vyzvaní, aby ste ihneď po nahlásení trestného činu vydali písomné vyhlásenie. Môžete tak urobiť v súlade s ustanoveniami trestného zákonníka (Kódikas Poinikís Dikonomías — „KPD“) prostredníctvom komunikačných technológií, napr. video konferencie, telefónu alebo internetu (článok 233 ods. 1 KPD).

Ak máte trvalé bydlisko v Grécku a trestný čin bol spáchaný v inom členskom štáte EÚ, môžete podať trestné oznámenie u prokurátora na magistrátnom súde (eisangeléas plimmeleiodikón) vášho trvalého bydliska, ktorý vaše oznámenie príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní príslušného členského štátu postúpi bez zbytočného odkladu prostredníctvom prokurátora na odvolacom súde (eisangeléas efetón ), pokiaľ v tejto záležitosti nie sú príslušné rozhodovať grécke súdy. Prokurátor nie je povinný postúpiť vaše oznámenie členskému štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný, ak sa uplatňuje grécke právo a trestné konanie sa začalo v Grécku. V takom prípade, s cieľom zabezpečiť, aby vám boli poskytnuté informácie a podporila sa vzájomná právna pomoc, prokurátor na magistrátnom súde, ktorý sa zaoberá prípadom, to oznámi príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní v členskom štáte, v ktorom bol trestný čin spáchaný, bez zbytočného odkladu prostredníctvom prokurátora na odvolacom súde.

[Článok 64 zákona 4478/2017 o právach obetí s pobytom v inom členskom štáte (článok 17 smernice 2012/29/EÚ)]

Ak nahlásim trestný čin, aké informácie dostanem?

Ak podáte trestné oznámenie, zodpovedný príslušník polície je povinný vás informovať o tom, že vám bude poskytnutá kópia vášho oznámenia.

[Článok 58 zákona 4478/2017 o právach obetí, pokiaľ ide o podanie oznámenie (článok 5 smernice 2012/29/EÚ)]

Po podaní trestného oznámenia je trestnému oznámeniu priradené registračné číslo oznámenia (arithmós vivlíou mínysis). Toto číslo umožňuje sledovať priebeh vášho konania pomocou registra vedeného na prokuratúre alebo kontaktovaním zodpovedného úradu pre oznámenia. Môžete tiež požiadať a získať osvedčenie o postupe prípadu (pistopoiitikó poreías), v ktorom uvediete aktuálnu fázu konania (napr. prebieha vyšetrovanie na preukázanie platnosti oznámenia alebo prebieha predbežné vyšetrovanie) a popis výsledku v každej etape (napr. prokurátor prerušil konanie, boli vznesené trestné obvinenia a páchateľ bol pred súdom obžalovaný, v rámci ktorého prípadu vám bude oznámený čas a miesto konania a povaha obvinení; prebieha predbežné súdne vyšetrovanie ( kyría anákrisi), alebo bolo vydané uznesenie o zamietnutí obvinení alebo o ukončení trestného stíhania, bol vydaný súdny rozsudok, ak ste si ako poškodená osoba uplatnili nárok na náhradu škody v rámci tohto konania).

[Článok 59 zákona 4478 o právach obetí na poskytnutie informácií o ich prípade (článok 6 smernice 2012/29/EÚ)]

Ak váš prípad patrí do jurisdikcie Aténskeho súdu prvej inštancie (Protodikeío Athinón), po doručení na súd môže váš právnik sledovať jeho priebeh na webovej stránke gréckej advokátskej komory Athens Bar Association (Dikigorikós Sýllogos Athinónhttp://www.dsa.gr/). Táto možnosť nie je pre samotné obete dostupná, pretože sa vyžaduje zadanie prihlasovacích údajov.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (ak budem kontaktovať políciu alebo iné orgány alebo počas vyšetrovania alebo súdneho pojednávania)?

Ak gréckemu jazyku nerozumiete alebo ho neovládate, trestné oznámenie môžete podať v jazyku, ktorému rozumiete, alebo vám môže byť poskytnutá nevyhnutná jazyková pomoc, ktorá vždy podlieha podmienkam stanoveným v trestnom zákonníku alebo konkrétnych trestných zákonoch — zodpovedný príslušník polície vás bude o tom náležite informovať. Môžete požiadať o bezplatný preklad vášho oznámenia.

[Článok 58 zákona 4478 o právach obetí, pokiaľ ide o podanie oznámenia (článok 5 smernice 2012/29/EÚ)]

Ak vás budú v priebehu ktorejkoľvek fázy konania vypočúvať ako svedka a neovládate grécky jazyk, ani ním nehovoríte, budú vám bezodkladne poskytnuté služby tlmočníka. Právo na tlmočnícke služby zahŕňa poskytovanie náležitej pomoci osobám so sluchovými alebo hlasovými obmedzeniami. V prípade sa môžu použiť komunikačné technológie, ako videokonferencie, telefón alebo internet, pokiaľ fyzická prítomnosť tlmočníka nepovažuje osoba, ktorá vás vypočúva, za nevyhnutnú (článok 233 ods. 1 KPD).

Ako úrad zabezpečí, aby som rozumel, alebo aby mi rozumeli (ak som dieťa, ak som zdravotne postihnutá osoba)

Pri prvom kontakte s vami bude polícia alebo príslušný orgán s vami komunikovať pomocou jednoduchého a dostupného jazyka, a to buď ústne alebo písomne, s ohľadom na vaše osobné charakteristiky, ako sú predovšetkým váš vek, stupeň zrelosti, intelektuálne a mentálne schopnosti, vzdelanie, jazykové zručnosti, akékoľvek sluchové alebo hlasové obmedzenia, alebo na to, či máte vážne emocionálne ťažkosti, ktoré ovplyvňujú vašu schopnosť porozumieť iným alebo schopnosť iných porozumieť vám. Sprievodca vašimi právami je dostupný v najpoužívanejších jazykoch a v Braillovom písme [článok 56 ods. 2 zákona 4478/2017 (článok 3 smernice 2012/29/EÚ)]. Okrem toho, ak máte sluchové alebo hlasové obmedzenia, bude vám poskytnutá náležitá pomoc v podobe tlmočníka (článok 233 ods. 1 KPD).

Som maloletá osoba – vzťahujú sa na mňa nejaké osobitné práva?

Ak ste maloletá osoba (vo veku menej ako 18 rokov), trestný čin môže vo vašom mene nahlásiť váš zákonný zástupca (rodič alebo poručník). Ak máte viac ako 12 rokov, trestný čin môžete nahlásiť spolu s vaším zákonným zástupcom [článok 118 ods. 2 trestného zákonníka (Poinikós Kódikas— ‘PK’)].

To, či sa v rámci trestného konania na vás vzťahujú osobitné práva, závisí od charakteru trestného činu. Napríklad ak ste obeť porušenia vašej osobnej alebo sexuálnej slobody, obchodovania s ľuďmi, sexuálnej turistiky, únosu alebo sexuálneho trestného činu, máte právo:

  • na nahliadnutie do spisu, aj keď ste si ako poškodená osoba neuplatnili nárok na náhradu škody v rámci tohto trestného konania (článok 108A KPD);
  • na také zaznamenanie vášho výsluchu, aby ho bolo možné použiť počas ďalšieho trestného konania a aby ste pred prokurátora či súd nemuseli znovu predstúpiť (článok 226A KPD);
  • poskytnutie pomoci od psychológa alebo detského psychológa, ak vás vypočúvajú ako svedka;
  • na poskytnutie informácií o tom, či bol páchateľ prepustený (článok 108A KPD);
  • požiadať o súdny príkaz proti páchateľovi, ktorý by mu znemožnil kontaktovať vás alebo sa dostať do blízkosti vášho domova.
  • Okrem toho máte vždy právo:
  • na individuálne posúdenie s cieľom zistiť, či sa majú uplatniť špeciálne ochranné opatrenia v prípade, ak existuje riziko opakovanej viktimizácie [článok 68 zákona 4478/2017 o individuálnom posúdení obetí s cieľom identifikovať osobitnú potrebu ochrany (článok 22 smernice 2012/29/EÚ)];
  • žiadať od prokuratúry alebo súdnych orgánov, aby vymenovali zákonného zástupcu neplnoletých osôb (epimelitís anilikón), ktorý vás bude zastupovať v ktorejkoľvek fáze trestného konania, ak vás vaši rodičia nemôžu zastupovať alebo ak ste bez sprievodu alebo oddelení od vašej rodiny [článok 69 ods. 7 zákona 4478/2017 o práve na ochranu obetí počas trestného konania (články 23 a 24 smernice 2012/29/EÚ)];
  • na to, aby ste si za pomoci vášho zákonného zástupcu ako poškodená osoba uplatnili nárok na náhradu škody v rámci tohto trestného konania (článok 82 ods. 2 KPD).

Aké informácie môžem získať od polície alebo organizácií na podporu obetí počas vyšetrovania trestného činu?

Informácie o aktuálnej fáze konania môžete získať od prokurátora, ak bol spis (dikografía) odoslaný prokurátorovi.

Ak ste si ako poškodená osoba v rámci tohto trestného konania uplatnili nárok na náhradu škody, môžete do obsahu spisu nahliadnuť a získať kópie dokumentov v ňom, a to hneď po tom, ako je obvinený vyzvaný, aby predložil vyjadrenie k žalobe (apología) alebo zatýkací rozkaz (éntalma sýllipsis) alebo príkaz na predvolanie (éntalma viaías prosagogís) (článok 108 KPD) alebo ak bol podozrivý orgánmi predvolaný, aby poskytol vysvetlenie. Do tej doby je konanie dôverné.

Služby na podporu a ochranu obetí vám môžu poskytnúť informácie, poradenstvo a podporu týkajúce sa spôsobu, ktorým môžete uplatniť svoje práva, vrátane práva na náhradu škody, ktorú ste utrpeli v dôsledku trestného činu, a vašej úlohy v trestnom konaní ako poškodenej osoby alebo ako svedka [článok 62 zákona 4478/2017 o podpore, ktorú poskytujú služby na podporu obetí (článok 9 smernice 2012/29/EÚ)].

Aké sú moje práva ako svedka?

Ak vás majú vypočúvať ako svedka, dostanete od prokurátora alebo príslušníka polície vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie, alebo okresného trestného súdu (ptaismatodíkis) alebo vyšetrujúceho sudcu (anakritís) predvolanie. Hneď po doručení predvolania sa musíte pred nich dostaviť a predložiť svedeckú výpoveď. Budú od vás vyžadovať, aby ste opísali, čo sa stalo a pravdepodobne aj, aby ste odpovedali na niektoré dodatočné otázky. Ak ste príbuzný podozrivého, môžete odmietnuť svedčiť (článok 222 KPD).

Ak trpíte sluchovým alebo rečovým obmedzením, výsluch môže prebiehať v písomnej forme. Ak neovládate grécky jazyk, máte právo na bezplatné tlmočnícke služby.

Ak ste obeťou obchodovania s ľuďmi, patríte do osobitnej skupiny svedkov: vopred dostanete pomoc od psychológa alebo psychiatra, ktorí budú konať v spolupráci s vyšetrujúc ou políciou alebo súdnymi úradníkmi a používať správne diagnostické metodiky na posúdenie vašich intelektuálnych schopnosti a psychologického stavu. Na vašom výsluchu bude prítomný psychológ alebo psychiater. Takisto vás môže sprevádzať váš právny zástupca pod podmienkou, že jeho účasť nie je zakázaná vyšetrujúcim sudcom, ktorý na tento účel vydal odôvodnený príkaz.

V prípade potreby bude vaša svedecká výpoveď zaznamenaná písomne a audiovizuálne, aby ju bolo možné predložiť súdu elektronicky, pričom v takom prípade nemusíte byť fyzicky prítomní na žiadnej ďalšej fáze konania.

Ak ide o prípad domáceho násilia a ste členom rodiny, nebudete vypovedať pod prísahou. Ak ste neplnoletá osoba, nebudete vyzvaný, aby ste pred súdom svedčili ako svedok. Namiesto toho môžete poskytnúť písomné vyhlásenie, ktoré sa bude v súdnej sieni čítať, pokiaľ sa vaša fyzická prítomnosť nepovažuje za nevyhnutnú.

Na základe vášho výsluchu môžete požiadať o náhradu akýchkoľvek výdavkov, ktoré vám mohli vzniknúť (náklady na dopravu alebo ubytovanie) od orgánu, ktorý vás predvolal, aby ste vypovedali (článok 288 KPD).

Ako môžem získať ochranu, ak som v ohrození?

Existujú rôzne typy ochrany v závislosti od charakteru trestného činu a vašej úlohy v rámci trestného konania.

Ak ste obeťou organizovaného zločinu alebo terorizmu a boli ste predvolaný, aby ste svedčili ako kľúčoví svedkovia ako súčasť predbežného súdneho vyšetrovania trestnej činnosti, môžete požiadať o osobitnú ochranu pred možnou odplatou alebo zastrašovaním. V závislosti od konkrétneho prípadu môže druh ochrany zahŕňať policajnú ochranu, ochranu vašej anonymity (vaše meno, miesto narodenia, adresa domova a práce, zamestnanie, vek atď. budú odstránené zo všetkých písomných záznamov) alebo dokonca zmenu totožnosti a premiestnenie do inej krajiny. Môžete požiadať o poskytnutie svedeckej výpovede prostredníctvom audiovizuálnej technológie. Ak pracujete pre verejnú agentúru, môžete tiež požiadať o dočasné alebo trvalé preradenie na inú pozíciu. Ochranné opatrenia budú podliehať vášmu súhlasu a obmedzia vašu slobodu len v rozsahu potrebnom pre vašu vlastnú bezpečnosť; môžu byť pozastavené, ak o to požiadate písomne alebo ak nespolupracujete, aby ste zabezpečili ich úspešnú realizáciu (článok 9 zákona 2928/2001 o ochrane svedkov).

Ak ste obeťou domáceho násilia, príslušníci polície, ktorí sa zaoberajú vaším prípadom, nesmú za žiadnych okolností prezradiť vašu totožnosť, totožnosť páchateľa, vašu adresu bydliska alebo akékoľvek informácie, ktoré by mohli odhaliť vašu totožnosť (článok 20 zákona 3500/2006).

Ako obeť môžete písomne požiadať o opatrenia na zabránenie akémukoľvek kontaktu medzi vami alebo vašimi rodinnými príslušníkmi a páchateľom v miestach, kde sa trestné konanie vedie. Váš výsluch bude v ktorejkoľvek fáze konania vedený trojčlenným magistrátnym súdom (trimelés plimmeleiodikeío) v mieste trestného konania v ktoromkoľvek štádiu konania v súlade so skráteným konaním v prípade trestných činov in flagrante delicto

[(článok 65 zákona 4478/2017 o práve na zamedzenie kontaktu medzi obeťou a páchateľom (článok 19 smernice 2012/29/EÚ)].

Posledná aktualizácia: 14/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.