Práva obetí – podľa krajín

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Môžem sa proti rozsudku odvolať?

Súd po skončení súdneho konania obžalovaného odsúdi alebo obviní v závislosti od predložených dôkazov. Ak súd neuzná obžalovaného vinným, oslobodí ho spod obvinenia a ak ste si uplatnili nárok na náhradu škody v rámci tohto konania ako poškodená osoba (politikós enágon), nerozhodne sa o vašom nároku na odškodnenie alebo finančnej náhrade škody za morálnu ujmu alebo bolesť a utrpenie. V takomto prípade má obžalovaný právo podať proti vám návrh na náhradu škody a všetky výdavky, ktoré mu vznikli v súvislosti s daným prípadom [článok 71 trestného zákona (Kódikas Poinikís Dikonomías — „KPD“)]. Ak súd uzná obžalovaného vinným, odsúdi ho a rozhodne o výške náhrady škody, ktorú dostanete od obžalovaného na základe vášho občianskoprávneho nároku.

Ak súd obžalovaného oslobodí, proti rozsudku sa môžete odvolať iba vtedy, ak vám bolo nariadené zaplatiť náhradu škody a uhradiť výdavky obžalovaného, a iba na tento účel, a to podľa článku 486 ods. 1 písm. b) KPD. Okrem toho, ak ste poškodenou osobou, môžete sa odvolať proti časti rozsudku, na základe ktorej bol váš nárok zamietnutý ako právne neopodstatnený alebo proti časti, ktorá vám poskytla finančnú náhradu škody alebo odškodnenie (článok 488 KPD).

Prípadne môžete požiadať prokurátora, aby sa odvolal proti rozsudku.

Aké sú moje práva po vynesení rozsudku?

Po nadobudnutí platnosti rozsudku sa vaša úloha v rámci trestného konania vo všeobecnosti končí. Počas vykonávania rozsudku grécka legislatíva neposkytuje obetiam trestných činov žiadne ďalšie práva. Existuje len jedna výnimka: ak ste maloletou osobou, ktorá je obeťou trestného činu proti osobnej a sexuálnej slobode, máte všetky prislúchajúce práva, a to aj vtedy, ak ste si v rámci tohto konania neuplatnili nárok na náhradu škody ako poškodená osoba, vrátane práva byť informovaný verejným prokurátorom o dočasnom alebo trvalom prepustení páchateľa a akejkoľvek dovolenke, ktorá mu bola počas väzby udelená (článok 108A KPD).

Mám po súdnom pojednávaní nárok na podporu alebo ochranu? Na ako dlho?

Ako obeť máte nárok na bezplatné a všeobecné alebo špecializované pomocné a opatrovateľské služby dôverného charakteru v závislosti od vašich potrieb pred trestným konaním, počas neho a na primerané obdobie aj po jeho ukončení. Tieto práva sa môžu vzťahovať aj na vašich rodinných príslušníkov v závislosti od ich potrieb a závažnosti škody, ktorú utrpeli v dôsledku trestného činu, ktorý bol spáchaný voči vám. Polícia alebo akýkoľvek iný príslušný orgán, ktorému bolo vaše oznámenie doručené, vám môže poskytnúť informácie na základe vašej žiadosti alebo vás odkázať na: sociálne služby orgánov miestnej samosprávy prvého a druhého stupňa; psychiatrického zariadenia; Komunitné centrá (Kéntra Koinótitas), poradenské centrá (symvoulevtiká kéntra) generálneho sekretariátu pre rodovú rovnosť; podporné štruktúry Národného centra sociálnej solidarity (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis); Nezávislé úrady na ochranu neplnoletých osôb ( Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton ) ministerstva spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv; alebo súkromné subjekty a profesijné a dobrovoľnícke združenia. Ak ste žena, ktorá sa stala obeťou trestného činu proti vašej osobnej alebo sexuálnej slobode alebo finančného zneužívania sexuálneho života, domáceho násilia, obchodovania s ľuďmi, kupliarstva alebo rasistického zločinu, vaše deti majú tiež nárok na podporné a opatrovateľské služby [článok 61 zákona 4478/2017 o práve na prístup k službám na podporu obetí (článok 8 smernice 2012/29/EÚ)].

Služby všeobecnej podpory a starostlivosti vám okrem iného poskytujú informácie a rady týkajúce sa vašich práv ako obete a váš nárok na náhradu škody vzniknuté v dôsledku trestného činu; informácie o tom, ako si môžete v rámci trestného konania uplatniť nárok na náhradu škody ako poškodená osoba alebo ako svedok; informácie o priamych odkazoch na príslušné odborné podporné služby; emocionálnu a psychologickú podporu; poradenstvo týkajúce sa finančných a praktických otázok vyplývajúcich z trestného činu; alebo poradenstvo týkajúce sa prevencie sekundárnej a opakovanej viktimizácie, zastrašovania a pomsty.

Služby špecializovanej podpory a starostlivosti odkážu obete na prístrešie alebo akékoľvek iné prechodné ubytovanie, ktoré potrebujú bezpečné miesto z dôvodu bezprostredného rizika sekundárnej a opakovanej viktimizácie, zastrašovania a pomsty, a poskytujú cielenú a integrovanú podporu obetiam s osobitnými potrebami, ako napríklad obetiam násilných sexuálnych deliktov, obetiam rodovo motivovaného násilia a obetiam násilia páchaného blízkou osobou [článok 62 zákon 4478/2017 o práve na prístup k službám na podporu obetí (článok 9 smernice 2012/29/EÚ)].

Aké informácie dostanem v prípade odsúdenia páchateľa?

Ako obeť budete informovaný o priebehu trestného konania a bezodkladne vám bude oznámené súdne rozhodnutie v súlade s príslušnými ustanoveniami trestného zákona, a to za predpokladu, že ste si uplatnili nárok na náhradu škody ako poškodená osoba v rámci trestného konania. Ak ste si v rámci trestného konania uplatnili nárok na náhradu škody ako poškodená osoba, informácie o konaní vám môžu byť doručené e-mailom, osobne alebo prostredníctvom vášho právnika (článok 59 zákona 4478/2017 o práve na informácie o svojom prípade (článok 6 smernice 2012/29/EÚ)).

Budem informovaný o tom, či bol páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo či utiekol z väzenia?

Máte právo byť informovaný, ak príslušný súdny orgán zruší alebo zmení dočasné ochranné opatrenie, alebo ak je páchateľ z väzenia trvalo prepustený alebo ak z neho utiekol alebo mu bolo udelené povolenie príslušnými úradníkmi väzobného zariadenia vrátane informácií o opatreniach, ktoré môžu byť prijaté na vašu ochranu v prípade, ak páchateľ bol prepustený alebo utiekol z väzenia. Takéto informácie vám musia byť poskytnuté na základe súhlasu prokuratúry, ak existuje skutočné alebo potenciálne nebezpečenstvo pre vašu bezpečnosť, za predpokladu, že v dôsledku zverejnenia takýchto informácií nevznikne žiadne riziko poškodenia páchateľa [článok 59 zákona 4478/2017 o práve na informácie o svojom prípade (článok 6 smernice 2012/29/EÚ)].

Budem zapojený do rozhodovania o prepustení alebo podmienečnom prepustení? Môžem napríklad urobiť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Nie. Súd však môže požadovať náhradu škody, ktorú utrpela obeť trestného činu [článok 100 ods. 3a trestného zákona (Poinikós Kódikas — „PK“)], ako alternatívu alebo predpoklad pre pozastavenie trestu, podliehajúcu probácii alebo kontrole zo strany úradníka sociálnej pomoci (epimelitís koinonikís arogís) (článok 100 PK). Dodržiavanie súladu s požiadavkami súdu obžalovaným monitoruje úradník sociálnej pomoci a v prípade nesúladu môže príslušný prokurátor požiadať súd, ktorý nariadil pozastavenie, o zrušenie príkazu.

Posledná aktualizácia: 14/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.