Práva obetí – podľa krajín

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Nárok na náhradu škody páchateľom si môžete uplatniť uplatnením nároku v rámci občianskeho práva. Svoj občianskoprávny nárok môžete uplatniť ako súčasť trestného konania, v priebehu vyšetrovania alebo počas súdneho pojednávania. Predložením nároku si uplatňujete nárok na náhradu škody v rámci tohto trestného konania (politikos enágon). Môžete si uplatniť nárok na finančnú náhradu škody vzniknutej na vašom majetku a/alebo za nemajetkovú ujmu a bolesť či utrpenie. K vášmu nároku môžete pripočítať všetky výdavky v súvislosti s prípadom (odmeny advokátov a právnych zástupcov, odmeny súdnych exekútorov, cestovné náklady atď.).

Ak súd uzná páchateľa za vinného, nariadi mu, aby vám vyplatil odškodnenie. Toto odškodnenie je v praxi často len symbolické a je nižšie ako skutočná škoda, ktoré ste utrpeli. Na vyplatenie zvyšku musíte podať osobitnú žalobu na občianskoprávny súd.

Prípadne môžete svoj nárok predložiť priamo občianskoprávnemu súdu. Občianskoprávny súd následne nariadi páchateľovi vyplatiť odškodné, ktoré zodpovedá skutočnej ujme, ktorú ste utrpeli.

Ak o vašom nároku prebieha trestné konanie, môžete ho opätovne predložiť v rámci trestného konania, čím sa prípad pred občianskoprávnym súdom skončí.

Ak ste obeťou úmyselne spáchaného trestného činu, máte právo na odškodnenie od štátu. Prečítajte si prehľad odškodnení obetí trestných činov v Grécku (dostupné v anglickom, gréckom a iných jazykoch) Európskej justičnej siete (restoratívna spravodlivosť).

Posledná aktualizácia: 24/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.