Práva obetí – podľa krajín

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Za obeť budete považovaní vtedy, ak ste utrpeli škodu, napr. ste boli zranení alebo váš majetok bol poškodený alebo odcudzený v dôsledku incidentu, ktorý podľa gréckeho práva predstavuje trestný čin. Ako obeti trestného činu vám zákon priznáva určité práva pred súdnym konaním, počas neho a po ňom.

V Grécku sa trestné konanie začína vyšetrovaním (dierévnisi) trestného činu. Vyšetrovanie sa niekedy rozdeľuje na predbežné vyšetrovanie (prokatarktikí exétasi) a na súdne vyšetrovanie (anákrisi). Cieľom predbežného vyšetrovania je zistiť okolnosti prípadu a určiť, či je trestné konanie potrebné začať alebo nie.

Vyšetrovanie vedie polícia a súdni úradníci — prokurátor (eisangeléas), vyšetrujúci sudca (anakritís) alebo obaja. Na konci vyšetrovania policajný príslušník poverený prípadom predloží všetky zhromaždené dôkazy prokurátorovi. Prokurátor následne preskúma doposiaľ vykonanú prácu a postúpi prípad súdu spolu so svojimi odporúčaniami, ako v tejto veci ďalej postupovať.

Súd po preskúmaní spisu a odporúčaní prokurátora buď nariadi súdne konanie alebo prípad uzavrie.

Súd na súdnom pojednávaní posúdi všetky zhromaždené dôkazy a rozhodne, či je obžalovaný vinný alebo nie. Ak je obžalovaný uznaný za vinného, bude obvinený a odsúdený. Ak obžalovaný nie je uznaný za vinného, bude zbavený obvinenia.

Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 09/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.