Práva obetí – podľa krajín

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Obeť sa môže odvolať proti rozhodnutiu, aj keď je subsidiárny súkromný žalobca, súkromný žalobca alebo občiansky účastník alebo v prípade, keď rozhodnutie obsahuje ustanovenia umožňujúce odvolanie. Občiansky účastník môže podať odvolanie proti ustanoveniu v jeho podstate, ktorým sa prisudzuje občianskoprávny nárok. Ak rozhodnutie obsahuje akékoľvek ustanovenie týkajúce sa obete, obeť sa môže proti takýmto ustanoveniam odvolať.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Ak bolo podané odvolanie proti trestu na prvom alebo druhom stupni, obeť je oprávnená zúčastniť sa na súdnom konaní a verejnom zasadnutí vedenom súdom druhého alebo tretieho stupňa, získať prístup k dokumentom predloženým v priebehu konania, podať návrhy a námietky a obrátiť sa na súd po záverečnej reči prokurátora.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Odpoveď na túto otázku v rozsahu v akom sa týka podpory obete patrí do kompetencií zástupcu štátneho sekretariátu pre spravodlivosť a legislatívu v oblasti súkromného práva ministerstva spravodlivosti a zástupcu štátneho tajomníka pre správu metodiky spravodlivosti ministerstva spravodlivosti, zatiaľ čo ochrana obete, patrí do zodpovednosti ministerstva vnútra.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Rozsudok, z ktorého sa obeť môže dozvedieť o obsahu trestu a to povahu, druh, rozsah a obsah trestu alebo opatrení uložených proti obžalovanému musí súd doručiť obeti.

Budem informovaný o tom, keď bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Obeť alebo v prípade jej smrti osoba, ktorá vykonáva jej práva je na základe žiadosti oprávnená byť informovaná v súvislosti s trestným činom týkajúcim sa obete o:

a) prepustení alebo úteku obžalovaného z vyšetrovacej väzby;

b) podmienečnom prepustení alebo prepustení alebo úteku, ako aj o prerušení výkonu trestu odňatia slobody osoby odsúdenej na trest odňatia slobody;

c) prepustení alebo úteku osoby zadržanej v zaisťovacej väzbe, ako aj o prerušení výkonu zaisťovacej väzby;

d) prepustení alebo úteku osoby dočasnej nútenej liečby;

e) prepustení, opustení bez povolenia a adaptačnom opustení osoby z nútenej liečby a

f) v prípade vzdelávania pre mladistvých páchateľov o dočasnom alebo trvalom prepustení, opustení inštitúcie bez povolenia a prerušenie vzdelávania mladistvých páchateľov.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Posledný deň uväznenia určí väzenské zariadenie a v ten deň zabezpečí prepustenie odsúdeného. Ak väzenské zariadenie podá návrh na podmienečné prepustenie odsúdeného, trestný sudca vykoná vypočutie, o ktorom obeť nebude informovaná a na ktorom sa nemôže zúčastniť. Obeť nemôže urobiť vyhlásenie a nemôže sa odvolať proti rozhodnutiu súdu vo veci podmienečného prepustenia.

Posledná aktualizácia: 10/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.