Práva obetí – podľa krajín

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

Budete považovaný za obeť trestného činu, ak vám bola spôsobená ujma konaním, ktoré podľa maďarského právneho poriadku predstavuje trestný čin, napr. ak ste boli zranený alebo váš majetok bol poškodený či odcudzený. Ako obeti trestného činu vám maďarský právny poriadok poskytuje rôzne práva pred, počas a po súdnom konaní (procese). V závislosti od štádia konania môžete od vyšetrovacieho orgánu, prokurátora alebo súdu požadovať informácie o vašich právach a povinnostiach v trestnom konaní.

Trestné konanie v Maďarsku začína vyšetrovaním. Vyšetrovanie zvyčajne vykonáva polícia pod dohľadom prokurátora. Po ukončení vyšetrovania prokurátor buď rozhodne o podaní obžaloby a prípad tak bude postúpený súdu, alebo pre nedostatok dôkazov, vylúčenie či neuplatnenie trestnej zodpovednosti bude prípad uzavretý vo fáze vyšetrovania.

Ak sa prípad dostane na súd, súd preskúma zhromaždené dôkazy a rozhodne, či páchateľ je alebo nie je vinný. V maďarskom trestnom konaní (s výnimkou niektorých foriem konania) môže súd vykonávať dokazovanie priamo na verejnom vypočutí, takže môžete byť predvolaný na súdne pojednávanie a vypočutý ako svedok. Ak je páchateľ uznaný vinným, bude obvinený a odsúdený. Ak páchateľ vinný nie je, bude oslobodený.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií:

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 10/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.