Práva obetí – podľa krajín

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Aké informácie dostanem od orgánu po tom, ako bol spáchaný trestný čin (napríklad od polície, verejného prokurátora), no pred tým, ako ohlásim trestný čin?

Úrad verejného prokurátora a oddelenie kriminálnej polície vás na základe oznámenia o trestnom čine musia poučiť o tom, že ako poškodená strana máte právo na právneho zástupcu, aby ste si mohli uplatniť práva, ktoré vám patria, a o tom, že máte právo na právnu pomoc od talianskeho štátu [článok 101 talianskeho trestného poriadku (Codice di procedura penale alebo len „c.p.p.“)].

Po prvom kontakte s vyšetrujúcimi orgánmi dostanete v jazyku, ktorému rozumiete, informácie o:

 • postupe podania správy alebo sťažnosti, úlohe, ktorú budete zohrávať pri vyšetrovaní a súdnom procese, svojom práve byť informovaný(-á) o termíne a mieste konania súdneho pojednávania a súdnych poplatkoch, a ak sa zúčastňujete konania ako poškodený(-á), svojom práve byť informovaný(-á) o rozsudku vrátane jeho zhrnutia,
 • svojom práve na právne poradenstvo a právnu pomoc, ktorú hradí taliansky štát,
 • spôsobe, ako si uplatniť právo na tlmočnícke služby a preklad spisového materiálu,
 • akýchkoľvek dostupných opatreniach na svoju ochranu,
 • svojich právach vyplývajúcich z právneho poriadku, ak sa zdržiavate v inom členskom štáte EÚ ako v tom, v ktorom došlo k spáchaniu trestného činu,
 • spôsobe, akým vám budú nahradené akékoľvek náklady, ktoré vám vznikli v dôsledku účasti v trestnom konaní,
 • možnosti domáhať sa náhrady škody alebo ujmy spôsobenej v dôsledku trestného činu,
 • možnosti ukončenia konania späťvzatím sťažnosti alebo prostredníctvom mediácie,
 • právach, ktoré budete mať v konaní, ak obvinený žiada o prerušenie konania a podmienečné odsúdenie, alebo v takom konaní, v ktorom sa uplatní výnimka z uloženia trestu pre zanedbateľnú povahu trestného činu,
 • miestnych zdravotníckych zariadeniach, ubytovacích zariadeniach a zariadeniach núdzového ubytovania.

(článok 90a c.p.p.)

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ aj osoby z tretích krajín) Ako sú chránené moje práva?

Ak nehovoríte taliansky alebo nerozumiete tomuto jazyku, pri podávaní správy alebo sťažnosti na úrade verejného prokurátora na okresnom súde prvej inštancie (tribunale) máte právo používať jazyk, ktorému rozumiete. Rovnako máte právo na to, aby bolo potvrdenie o podaní správy alebo sťažnosti preložené do jazyka, ktorému rozumiete, ak o to požiadate [článok 107b usmernení k uplatňovaniu trestného poriadku (Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale alebo len „disp. att.“)].

Ak máte bydlisko alebo trvalý pobyt v Taliansku, verejný prokurátor zašle správy alebo sťažnosti týkajúce sa trestných činov spáchaných v iných členských štátoch Európskej únie generálnemu prokurátorovi na odvolacom súde (Corte di appello), aby ich generálny prokurátor mohol predložiť príslušnému súdnemu orgánu (článok 108b disp. att.).

Pozri aj:

Ak nahlásim trestný čin, aké informácie dostanem?

Po prvom kontakte s vyšetrujúcimi orgánmi dostanete v jazyku, ktorému rozumiete, informácie o:

 • svojom práve dostávať informácie o stave konania a zápisoch do úradného registra nahlásených trestných činov,
 • svojom práve byť informovaný(-á) o žiadosti o ukončenie konania,
 • o spôsobe, akým sa môžete brániť proti porušeniu svojich práv,
 • orgánoch, od ktorých môžete získať informácie o svojom prípade,
 • spôsobe, akým vám budú nahradené všetky náklady, ktoré vám vznikli v dôsledku účasti v trestnom konaní.

V konaní o násilných trestných činoch proti určitej osobe budete na svoju žiadosť prostredníctvom oddelenia kriminálneho vyšetrovania informovaný(-á) o príprave na prepustenie alebo na ukončenie ochranného opatrenia, a takisto budete rovnakým spôsobom včas informovaný(-á), ak odporca unikne z väzby alebo väzenia, alebo ak svojvoľne nesplní podmienky ochranného opatrenia, ibaže by to páchateľa vystavilo skutočnému riziku (článok 90b c.p.p.).

Mám právo na bezplatné tlmočnícke a prekladateľské služby (keď kontaktujem políciu alebo iné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Vyšetrujúci orgán ustanoví prekladateľa, ak je potrebné preložiť dokument do cudzieho jazyka alebo do dialektu, ktorý je ťažšie pochopiteľný, alebo tlmočníka, ak chcete alebo musíte urobiť určité vyhlásenie a nehovoríte taliansky. Toto vyhlásenie je takisto možné urobiť písomne a pripojiť ho k správe, pričom jeho preklad zabezpečí prekladateľ.

V prípade potreby orgán z vlastného podnetu ustanoví tlmočníka, ak nehovoríte alebo nerozumiete taliansky a vaše dôkazy je potrebné vykonať vypočutím a v prípadoch, ak sa chcete zúčastniť na pojednávaní a požiadali ste o pomoc tlmočníka.

Ak je to možné, pomoc tlmočníka je možné zabezpečiť aj pomocou technológií vzdialenej komunikácie, ak nie je nutné, aby bol tlmočník fyzicky prítomný, aby ste si mohli riadne uplatniť svoje práva alebo aby ste úplne rozumeli konaniu.

Ak nehovoríte taliansky alebo nerozumiete tomuto jazyku, máte právo na bezplatný preklad dokumentov alebo tých častí, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa uplatnenia vašich práv. Preklad je možné poskytnúť ústnou formou alebo vo forme zhrnutia, ak vyšetrujúci orgán nerozhodne o tom, že by to porušilo vaše práva (článok 143a c.p.p.).

Ak nehovoríte taliansky alebo nerozumiete tomuto jazyku, pri podávaní správy alebo sťažnosti na úrade verejného prokurátora na okresnom súde prvej inštancie máte právo používať jazyk, ktorému rozumiete. Rovnako máte právo na to, aby bolo potvrdenie o podaní správy alebo sťažnosti preložené do jazyka, ktorému rozumiete, ak o to požiadate (článok 107b disp. att.).

Akým spôsobom orgán zabezpečí, že rozumiem a že môj prejav je zrozumiteľný (ak som dieťa; ak mám zdravotné postihnutie)?

Vyšetrujúci orgán ustanoví prekladateľa, ak je potrebné preložiť dokument do cudzieho jazyka alebo do dialektu, ktorý je ťažšie pochopiteľný, alebo tlmočníka, ak chcete alebo musíte urobiť určité vyhlásenie a nehovoríte taliansky. Ak ste maloletou osobou, sudca môže nariadiť znalecké dokazovanie, a to aj z vlastného podnetu, pokiaľ existuje pochybnosť o vašom veku [platí domnienka, že v prípade pochybností budete na účely uplatnenia procesných usmernení považovaný(-á) za maloletú osobu]. Rovnaké znalecké dokazovanie je možné nariadiť s cieľom určiť, či máte nejaké zdravotné postihnutie.

Článok 351 ods. 1b c.p.p.

Ak si v konaní o trestných činoch podľa článkov 572, 600, 600a, 600b, 600c, 600c.1, 600d, 601, 602, 609a, 609c, 609d, 609g, 609j a 612a talianskeho Trestného poriadku oddelenie kriminálneho vyšetrovania vyžaduje zhrnutie dôkazov od maloletých osôb, musí požiadať o pomoc kvalifikovaného psychológa alebo detského psychiatra ustanoveného úradom verejného prokurátora. To platí aj v prípade, že sa zhrnutie dôkazov vyžaduje od plnoletých osôb, ktoré sú osobitne zraniteľné. V každom prípade je zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, osobitne zraniteľné osoby neprídu do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudú opakovane predvolávané na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie.

Článok 362 ods. 1a c.p.p.

V konaní o trestných činoch podľa článku 351 ods. 1b musí úrad verejného prokurátora pri získavaní dôkazov od maloletých osôb žiadať o pomoc odborníka z oblasti psychológie alebo detskej psychiatrie. To platí aj v prípade, že sa zhrnutie dôkazov vyžaduje od plnoletých osôb, ktoré sú osobitne zraniteľné. V každom prípade je zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, osobitne zraniteľné osoby neprídu do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudú opakovane predvolávané na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie.

Článok 498 ods. 4 až 4c c.p.p.

4. Výsluch svedkov, ktorí sú maloletými osobami, vrátane otázok a námietok strán vykonáva predsedajúci sudca. Pri vykonávaní výsluchu môže predsedajúci sudca požiadať o pomoc niektorého z príbuzných maloletej osoby alebo kvalifikovaného detského psychológa. Ak predsedajúci sudca po výsluchu strán usúdi, že maloletá osoba nebude priamym výsluchom negatívne ovplyvnená, príkazom nariadi svedeckú výpoveď v súlade s postupom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch. V priebehu výsluchu je možné tento príkaz odvolať.

4a. Ak o to požiada jedna zo strán alebo ak to predsedajúci sudca považuje za nevyhnutné, uplatní sa postup stanovený v článku 398 ods. 5a.

4b. V konaní o trestných činoch podľa článkov 572, 600, 600a, 600b, 600c, 600d, 601, 602, 609a, 609b, 609c, 609f a 612a talianskeho Trestného poriadku sa obete trestného činu (trestných činov), ktoré sú maloletými osobami alebo plnoletými osobami s duševnou poruchou, na ich žiadosť alebo na žiadosť ich právneho zástupcu vypočujú pomocou zrkadlového skla a komunikačného systému.

4c. Ak je poškodená strana v osobitne zraniteľnom stave a je potrebné ju vypočuť, ak to obeť alebo jej právny zástupca navrhne, sudca nariadi prijatie ochranných opatrení. Ustanovenia predchádzajúcich odsekov tým nie sú dotknuté.

Článok 398 ods. 5c c.p.p.
Ak je poškodená strana v osobitne zraniteľnom stave a je potrebné ju vypočuť, použijú sa ustanovenia článku 498 ods. 4c. Ustanovenie odseku 5b tým nie je dotknuté.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje pomoc obetiam trestných činov?

Pomoc obetiam trestných činov poskytujú zdravotnícke zariadenia v danom regióne, ubytovacie zariadenia, zariadenia núdzového ubytovania a iné zariadenia spravované miestnymi a regionálnymi organizáciami. Vo všeobecnosti majú mnohé regióny sieť združení pozostávajúcich z miestnych organizácií, úradov verejného prokurátora, okresných súdov a zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú bezplatnú pomoc obetiam trestných činov akéhokoľvek druhu.

Odkáže ma polícia automaticky na pomoc obetiam trestných činov?

Áno. Najmä ak ste obeťou určitých druhov trestných činov (napríklad obchodovania s ľuďmi, zneužívania v rodine, sexuálneho útoku), existujú dobre fungujúce organizácie, ktoré sú v kontakte s orgánmi presadzovania práva, ktoré vám poskytnú informácie o zariadeniach núdzového ubytovania a ubytovacích zariadeniach, ktoré vás môžu prijať.

Ako je chránené moje súkromie?

Ak ste osobitne zraniteľnou osobou, je v každom prípade zabezpečené, že ak sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, neprídete do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudete opakovane predvolávaný(-á) na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie.

Navyše, legislatívny dekrét č. 196 z 30. júna 2003 (zákon o ochrane osobných údajov) obsahuje osobitné pravidlá pre spracovanie súdnych údajov, ktorých cieľom je ochrana ich dôvernosti a bezpečnosti. Odhliadnuc od toho sa predpokladá, že keďže ako obeť trestného činu nadobúdate postavenie poškodenej strany v trestnom konaní, bude sa od vás vyžadovať predloženie dôkazov na súde. V zákone sa stanovujú pravidlá týkajúce sa spôsobu, akým sa to má vykonať, ktorých cieľom je zabrániť, aby ste museli opakovať svoje dôkazy niekoľkokrát (predsúdne pojednávanie ? incidente probatorio) a pravidlá, ktoré chránia vaše právo ako obete trestného činu vyhýbať sa kontaktu so stranou, ktorá je vyšetrovaná/obvinenou osobou. Ak ste obeťou trestného činu do 18 rokov, vaša podobizeň ani vaše meno sa nesmú objaviť v novinách. Druhý uvedený bod sa vzťahuje aj na obete trestného činu nad 18 rokov. Cieľom systému je predchádzať šíreniu vašich osobných údajov a informácií, na základe ktorých je vás možné identifikovať.

Musím predtým, než získam prístup k službám pomoci obetiam trestných činov, nahlásiť trestný čin?

Prístup k službám pomoci obetiam trestných činov nie je podmienený nahlásením trestného činu.

Osobná ochrana, ak som v nebezpečí

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Za určitých okolností, ktoré sú stanovené zákonom (články 273 a 274 c.p.p.), ktoré môžu zahŕňať, okrem iného, nebezpečnú situáciu, v ktorej sa ako poškodená strana môžete nachádzať (nebezpečenstvo vyplývajúce najmä z možnosti, že páchateľ bude pokračovať v nezákonnom správaní), môžu súdne orgány nariadiť páchateľovi, aby sa podrobil opatreniam dohľadu. Páchateľ môže byť napríklad okamžite vykázaný z obydlia; môže mať zákaz chodiť na miesta, ktoré často navštevujete a môže mať zákaz zdržovať sa na určitých miestach. Inak môže byť umiestnený do domáceho väzenia alebo predsúdnej väzby.

Máte právo byť informovaný(-á) o žiadosti o zrušenie alebo nahradenie opatrení dohľadu, ktoré boli páchateľovi uložené, na podanie vyjadrenia do dvoch dní, ktorým budete proti tomu namietať, a na prejavenie svojho názoru (článok 299 c.p.p.). Takisto máte právo byť informovaný(-á) o vydaných súdnych príkazoch na zmenu, zrušenie alebo nahradenie opatrení dohľadu proti podozrivému.

Najmä ak ste osobitne zraniteľnou osobou, maloletou osobou alebo obeťou určitých trestných činov, je možné nariadiť ďalšie procesné opatrenia, najmä:

 • ak ste osobitne zraniteľnou osobou, je v každom prípade zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, neprídete do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudete opakovane predvolávaný(-á) na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie,
 • ak ste maloletou osobou a oddelenie kriminálnej polície od vás vyžaduje zhrnutie dôkazov, musí požiadať o pomoc kvalifikovaného psychológa alebo detského psychiatra ustanoveného úradom verejného prokurátora (článok 351 ods. 1b c.p.p.),
 • ak ste maloletou osobou a úrad verejného prokurátora od vás vyžaduje poskytnutie dôkazov, musí požiadať o pomoc kvalifikovaného psychológa alebo detského psychiatra. Ak ste osobitne zraniteľnou osobou, je v každom prípade zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, neprídete do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudete opakovane predvolávaný(-á) na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie (článok 362 ods. 1a c.p.p.),
 • vypočúvanie svedkov, ktorí sú maloletými osobami, vykonáva predsedajúci sudca, pričom môže požiadať o pomoc niektorého z príbuzných maloletej osoby alebo kvalifikovaného psychológa (článok 498 c.p.p.),
 • ak strana, ktorá má vypovedať, je maloletou osobou, a niektorá zo strán o to požiada, alebo ak to predsedajúci sudca považuje za nevyhnutné, súd môže vydať príkaz, ktorým stanoví miesto, čas a osobitný postup predsúdneho pojednávania, ak je to nevyhnutné a vhodné na ochranu dotknutých osôb. Pojednávanie sa môže uskutočniť na inom mieste ako na súde prvého stupňa a súd môže využiť špecializované zariadenia alebo bydlisko osoby, ktorá predkladá dôkazy, pokiaľ tieto zariadenia nie sú k dispozícii,
 • svedecké výpovede sa musia zaznamenať v úplnosti pomocou zvukových alebo audiovizuálnych zariadení. Ak nahrávacie zariadenie ani technickí pracovníci nie sú k dispozícii, vypracujú sa odborné správy alebo sa poskytne technické poradenstvo,
 • v prípadoch týkajúcich sa násilných trestných činov sa obete trestných činov, ktoré sú maloletými osobami alebo plnoletými osobami s duševnou poruchou, na ich žiadosť alebo na žiadosť ich právneho zástupcu vypočujú pomocou zrkadlového skla a komunikačného systému.

Kto mi poskytne ochranu?

(pozri vyššie)

Posúdi niekto môj prípad s cieľom zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšia ujma?

Ak vzniknú požiadavky na osobitnú ochranu, v zákone sa vyžaduje, aby obete trestného činu podstúpili individuálne posúdenie s cieľom určiť, či by im pomohli osobitné opatrenia v priebehu konania a v akej miere. Ak ste maloletou a/alebo osobitne zraniteľnou osobou, postupuje sa s osobitnou starostlivosťou. Bude závisieť od posúdenia sudcu, či získate primerané ochranné opatrenia v priebehu trestného konania. Počas vyšetrovania sa vaše výsluchy musia uskutočniť na vhodnom mieste a musia ich vykonávať kvalifikovaní odborníci. Ak sú medzi obeťami maloleté osoby, treba upovedomiť súd pre mladistvých s cieľom posúdiť situáciu a prijať primerané opatrenia. S cieľom chrániť vás pred ďalšími trestnými činmi môže súd prvého stupňa nariadiť opatrenia obmedzujúce slobodu páchateľa (zadržanie, zákaz chodenia na miesta, ktoré často navštevujete, vykázanie z rodinného obydlia). O uplatnení týchto opatrení musíte byť oboznámený(-á) (článok 282c c.p.p.). Môžete takisto požiadať, aby sudca popri nariadení, že páchateľ má byť vykázaný z rodinného obydlia, alebo neskôr, nariadil páchateľovi, aby zaplatil aj výživné (článok 282a c.p.p.). Príslušné regionálne oddelenia polície (Questura) majú odbor, ktorý vykonáva podobné právomoci.

Posúdi niekto môj prípad s cieľom zistiť, či mi v rámci systému trestného súdnictva hrozí ďalšia ujma (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)?

Obete násilných trestných činov, či už sú maloletými, alebo osobitne zraniteľnými osobami, majú právo predkladať dôkazy pri zavedení ochranných opatrení. Osobitne je možné prijať opatrenia, aby sa zabránilo tomu, že počas vyšetrovania alebo súdneho konania prídete do kontaktu s páchateľom. Navyše, ak ste osobitne zraniteľnou osobou, bude možné využiť audiovizuálne zaznamenávanie vašej výpovede aj v prípade, že to nie je absolútne nevyhnutné.

Usmernenia pre odporúčanie 
(článok 413 c.p.p.): Žiadosť vyšetrovanej osoby alebo obete trestného činu

 1. Vyšetrovaná osoba alebo obeť trestného činu môžu požiadať generálneho prokurátora, aby vydal odporúčanie podľa článku 412 ods. 1 (ak úrad verejného prokurátora nebude vec vyšetrovať alebo nepožiada o uzavretie v lehote stanovenej zákonom alebo predĺženej sudcom).
 2. Ak sa vydá odporúčanie, generálny prokurátor vykoná nevyhnutné predbežné vyšetrovanie a vydá akékoľvek požiadavky do tridsiatich dní odo dňa, keď bola žiadosť predložená v súlade s článkom 412 ods. 1.

Aká ochrana sa poskytuje veľmi zraniteľným osobám?

Stav osobitnej zraniteľnosti obete trestného činu sa môže okrem veku a akéhokoľvek telesného postihnutia alebo duševnej poruchy zakladať na druhu trestného činu a postupoch a okolnostiach dotknutého prípadu. S cieľom posúdiť stav zraniteľnosti sa bude prihliadať na to, či daný prípad zahŕňa násilný trestný čin proti osobe alebo trestný čin motivovaný rasovou nenávisťou, či sa týka organizovaného zločinu alebo terorizmu vrátane trestnej činnosti na medzinárodnej úrovni, obchodovania s ľuďmi, či nastal v dôsledku diskriminácie a či je obeť trestného činu emočne, psychologicky alebo ekonomicky závislá od páchateľa (článok 90c c.p.p.).

Ak ste osobitne zraniteľnou osobou, audiovizuálny záznam vašej výpovede sa povolí v každom prípade, a to aj ak to nie je absolútne nevyhnutné.

POŽIADAVKY NA VYKONÁVANIE DÔKAZOV V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH – V prípadoch týkajúcich sa trestných činov zneužívania členov rodiny a partnera v rodine, obmedzovania alebo zadržiavania v otroctve, detskej prostitúcie, detskej pornografie, virtuálnej pornografie, turistických iniciatív zameraných na využívanie detskej prostitúcie, obchodovania s ľuďmi, obchodovania s otrokmi, sexuálneho útoku, závažných trestných činov, sexuálneho styku s maloletou osobou, skupinového sexuálneho útoku, sexuálneho obťažovania maloletých osôb a stalkingu, ak ste osobitne zraniteľnou osobou a je potrebné, aby ste vypovedali, pokiaľ ste už vypovedali počas predsúdneho pojednávania alebo vo výsluchu v rámci konfrontácie s osobou, proti ktorej bola vaša výpoveď namierená, alebo ak existuje písomný záznam o vašej výpovedi, výpoveď sa od vás bude vyžadovať iba v prípade, že sa týka skutočností a okolností odlišných od tých, ktoré ste uviedli vo svojej predchádzajúcej výpovedi, alebo ak to sudca alebo jedna zo strán považuje za nevyhnutné na základe osobitných požiadaviek.

ZHRNUTIE DÔKAZOV – Ak si oddelenie kriminálnej polície vyžaduje dôkazy od obetí trestných činov v stave osobitnej zraniteľnosti, musí požiadať o pomoc kvalifikovaného psychológa alebo detského psychiatra ustanoveného úradom verejného prokurátora, a to aj ak má táto osoba viac ako 18 rokov. V každom prípade je zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, osobitne zraniteľné osoby neprídu do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudú opakovane predvolávané na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie (článok 351 ods. 1b).

ZABEZPEČOVANIE DÔKAZOV – Ak si úrad verejného prokurátora vyžaduje zhrnutie dôkazov od obetí trestných činov v stave osobitnej zraniteľnosti, musí požiadať o pomoc kvalifikovaného psychológa alebo detského psychiatra, a to aj ak má táto osoba viac ako 18 rokov. V každom prípade je zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, osobitne zraniteľné osoby neprídu do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudú opakovane predvolávané na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie (článok 362 ods 1a).

VYPOČÚVANIE SVEDKOV – Vaše svedecké vypočúvanie vrátane otázok a protinávrhov strán bude vykonávať predsedajúci sudca. Pri vykonávaní svedeckého vypočúvania môže predsedajúci sudca požiadať o pomoc niektorého z vašich príbuzných alebo kvalifikovaného detského psychológa. Ak predsedajúci sudca po výsluchu strán usúdi, že nebudete priamym výsluchom negatívne ovplyvnený(-á), príkazom nariadi svedeckú výpoveď v súlade s postupom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch. Tento príkaz je možné zrušiť v priebehu výpovede (článok 498 c.p.p.).

Ak o to požiada jedna zo strán alebo ak to predsedajúci sudca považuje za nevyhnutné, uplatní sa postup stanovený v článku 398 ods. 5a (vykonávanie dôkazov v predsúdnom pojednávaní, pozri nižšie).

VYKONÁVANIE DÔKAZOV V PREDSÚDNOM POJEDNÁVANÍ – (článok 398 ods. 5a) Ak o to požiada jedna zo strán alebo ak to predsedajúci sudca považuje za nevyhnutné, uplatní sa tento postup: v prípadoch týkajúcich sa trestných činov zneužívania členov rodiny a partnera v rodine, obmedzovania alebo zadržiavania v otroctve, detskej prostitúcie, detskej pornografie, virtuálnej pornografie, turistických iniciatív zameraných na využívanie detskej prostitúcie, obchodovania s ľuďmi, obchodovania s otrokmi, sexuálneho útoku, závažných trestných činov, sexuálneho styku s maloletou osobou, skupinového sexuálneho útoku, sexuálneho obťažovania maloletých osôb alebo stalkingu, ak sa medzi osobami, ktoré majú poskytnúť dôkazy, nachádzajú dospelé osoby v stave osobitnej zraniteľnosti, súd môže vydať príkaz, ktorým stanoví miesto, čas a osobitný postup vykonávania dôkazov, ak je to nevyhnutné a vhodné na ochranu dotknutých osôb. Pojednávanie sa môže uskutočniť na inom mieste ako na súde prvej inštancie a súd môže využiť špecializované zariadenia alebo bydlisko osoby, ktorá predkladá dôkazy, pokiaľ tieto zariadenia nie sú k dispozícii. Svedecké výpovede sa musia zaznamenať v úplnosti pomocou zvukových alebo audiovizuálnych zariadení. Ak nahrávacie zariadenie ani technickí pracovníci nie sú k dispozícii, vypracujú sa odborné správy alebo sa poskytne technické poradenstvo. Z vykonávania dôkazov sa takisto vypracuje písomná správa vo forme zhrnutia. Písomný prepis záznamu sa vypracuje iba na žiadosť strán.

Ak sa nachádzate v stave osobitnej zraniteľnosti a je nevyhnutné vás vypočuť, sudca nariadi prijatie ochranných opatrení, ak o to požiadate vy alebo váš právny zástupca (článok 498 ods. 4c c.p.p.).

V konaní týkajúcom sa uvedených trestných činov vás môže úrad verejného prokurátora vyzvať na poskytnutie dôkazov na predsúdnom pojednávaní aj v prípadoch, keď to nie je uvedené ako nevyhnutné, a to aj na vašu žiadosť alebo žiadosť vyšetrovanej osoby. Ak sa nachádzate v stave osobitnej zraniteľnosti, úrad verejného prokurátora vás môže vyzvať na poskytnutie dôkazov v predsúdnom pojednávaní, a to aj na vašu žiadosť alebo žiadosť vyšetrovanej osoby (článok 392 c.p.p.).

Zabezpečovanie dôkazov, ktoré si vyžaduje účasť obetí trestných činov v stave osobitnej zraniteľnosti, je možné vykonať prostredníctvom zabezpečeného postupu v rámci predsúdneho pojednávania, ktorého cieľom je, okrem iného, predísť tomu, aby vám vznikla dodatočná ujma (sekundárna viktimizácia) v dôsledku toho, že neprestajne vystupujete v tomto konaní.

PRÁVNA POMOC ? Ak ste obeťou trestných činov týkajúcich sa zneužívania rodinných príslušníkov a partnerov v rodine, zohavenia ženských pohlavných orgánov, sexuálneho útoku, sexuálneho styku s maloletou osobou, skupinového sexuálneho útoku a stalkingu, v každom prípade máte nárok na bezplatnú právnu pomoc, a to aj v prípade, že váš príjem je nad hranicou stanovenou zákonom pre nárok na bezplatnú právnu pomoc. Ak ste maloletou osobou, uvedené platí aj v prípade, že ste obeťou trestného činu týkajúceho sa obmedzovania alebo zadržiavania v otroctve, detskej prostitúcie, detskej pornografie, virtuálnej pornografie, turistických iniciatív zameraných na využívanie detskej prostitúcie, obchodovania s ľuďmi, obchodovania s otrokmi alebo zneužívania maloletých.

Som maloletý(-á). Mám osobitné práva?

(pozri vyššie)

Moji rodinní príslušníci zomreli v dôsledku trestného činu ? aké mám práva?

Ak obeť trestného činu v dôsledku trestného činu zomrie, práva, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov, vykonávajú jej najbližší príbuzní.

(článok 90 ods. 3 c.p.p.)

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu ? aké mám práva?

(pozri vyššie)

Mám prístup k službám mediácie? Aké sú podmienky? Budem počas mediácie v bezpečí?

Trestnoprávna mediácia má právny základ v legislatívnom dekréte č. 274/2000, ktorý obeti trestného činu umožňuje, aby podala priamu žalobu proti páchateľovi s cieľom nárokovať si náhradu škody za to, že boli poškodené jej záujmy. Toto právo je možné uplatniť iba v súvislosti s trestnými činmi, pre ktoré je možné podať sťažnosť (menej závažné trestné činy).

Na začatie a uskutočnenie trestnoprávnej mediácie je z hľadiska dosiahnutia uspokojivej dohody potrebný súhlas strán. V priebehu konania musí zmierovací sudca v maximálnej možnej miere napomáhať dosiahnutie zmieru medzi stranami. K trestným činom v pôsobnosti zmierovacieho sudcu, ktoré sú vo svojej podstate vhodné na mediáciu, patria: ohováranie, urážka na cti, útok malej závažnosti, bitka, menšia ujma na zdraví a vandalizmus.

Okrem toho sa strany trestnoprávneho konania alebo ich právni zástupcovia môžu obrátiť priamo na mediačnú kanceláriu s cieľom alternatívneho vymedzenia trestnoprávneho konania v pôsobnosti zmierovacieho sudcu v súlade s článkom 35 legislatívneho dekrétu č. 274/2000 alebo s cieľom rozhodnúť o tom, že v dôsledku nápravných opatrení prijatých páchateľom došlo k zahladeniu trestného činu.

Pri trestných činoch, pre ktoré môžete podať sťažnosť, máte právo žiadať o predvolanie osoby podozrivej zo spáchania trestného činu s cieľom, aby sa dostavila pred zmierovacieho sudcu. Žiadosť musíte podpísať vy ako poškodená strana alebo váš právny zástupca a váš advokát. Váš podpis overuje váš právny zástupca. Ak ste maloletou osobou do 14 rokov, trpíte duševnou poruchou alebo zdravotným postihnutím, žiadosť musí byť podpísaná vaším rodičom, opatrovníkom v plnom rozsahu, opatrovníkom v obmedzenom rozsahu alebo špeciálnym opatrovníkom. Podanie žiadosti má rovnaké účinky ako podanie sťažnosti (článok 21).

Podanie žiadosti: žiadosť treba vopred doručiť na sekretariát úradu verejného prokurátora a následne ju žiadateľ s potvrdením o tomto doručení do troch mesiacov od nahlásenia trestného činu podá do kancelárie súdneho úradníka miestneho zmierovacieho sudcu. Ak ste už v súvislosti s týmto činom podali sťažnosť, musíte to v žiadosti uviesť, priložiť kópiu sťažnosti a podať ďalšiu kópiu na sekretariát úradu verejného prokurátora. V tom prípade zmierovací sudca nariadi získanie originálu sťažnosti (článok 22).

Zúčastnenie sa konania ako poškodený. Ak sa chcete zúčastniť konania ako poškodený, musíte tak urobiť v čase podania žiadosti, inak toto právo zaniká. Ak je v žiadosti zahrnutá odôvodnená žiadosť o náhradu škody, vo svojej podstate ide o účasť na konaní ako poškodený (článok 23).

Žiadosť sa zamietne ako neprípustná:

 1. ak je podaná oneskorene;
 2. ak je podaná v inom prípade ako v tom, ktorý stanovuje zákon;
 3. ak neobsahuje povinné informácie alebo nie je podpísaná;
 4. ak sú opis skutku alebo identifikácia pôvodu dôkazov nedostatočné;
 5. ak úrad verejného prokurátora nebol oboznámený so žiadnymi dôkazmi.

Žiadosti úradu verejného prokurátora (článok 25): do desiatich dní od doručenia žiadosti predloží úrad verejného prokurátora svoje žiadosti kancelárii súdneho úradníka zmierovacieho sudcu. Ak úrad verejného prokurátora považuje žiadosť za neprípustnú, zjavne neopodstatnenú alebo predloženú miestne nepríslušnému zmierovaciemu sudcovi, žiadosť neprijme alebo uvedie, že obvinenie uvedené v odvolaní potvrdzuje alebo mení.

Po uplynutí lehoty zmierovací sudca pokračuje v konaní aj v prípade, že úrad verejného prokurátora nepredložil žiadosti. Ak zmierovací sudca žiadosť nepovažuje za neprípustnú, zjavne neopodstatnenú alebo takú, ktorej chýba miestna príslušnosť, vydá príkaz, ktorým strany predvolá na pojednávanie do 20 dní odo dňa, keď bola žiadosť doručená.

Podanie žiadosti jednou z poškodených strán nebráni tomu, aby sa mohli konania za pomoci právneho zástupcu zúčastniť iné strany s rovnakými právami, aké má hlavný žiadateľ. Dotknuté poškodené strany môžu vstúpiť do občianskoprávneho konania ešte pred vyhlásením o začatí pojednávania. Ak sa poškodené strany, ktorým bol príkaz riadne doručený, nedostavia na pojednávanie, usudzuje sa, že tieto strany sa vzdali svojho práva na podanie sťažnosti alebo svoju sťažnosť vzali späť, ak ju už podali.

Súdne pojednávanie: najmenej sedem dní pred plánovaným dňom súdneho pojednávania podá úrad verejného prokurátora alebo vy ako poškodená strana predvolanie do kancelárie súdneho úradníka zmierovacieho sudcu s relevantnými oznámeniami.

Ak ide o trestný čin, pre ktorý je možné podať sťažnosť, sudca navrhne stranám zmierovacie konanie. V tom prípade, ak by to bolo prospešné na účely zmierovacieho konania, môže sudca pojednávanie odložiť najviac o dva mesiace a v prípade potreby môže využiť mediačné opatrenia poskytované verejnými alebo súkromnými centrami a zariadeniami v regióne. V každom prípade však vyhlásenia strán v priebehu zmierovacieho konania nemožno v nijakom prípade použiť na účely súdneho rozhodovania (článok 29).

Ak sa dosiahne dohoda, pripraví sa správa, ktorou sa potvrdí späťvzatie sťažnosti alebo vzdanie sa žiadosti, a súvisiace prijatie. Vzdanie sa žiadosti má rovnaké účinky ako späťvzatie sťažnosti.

Mediácia môže viesť k tomu, že vašu sťažnosť vezmete späť, v dôsledku čoho sa vyhlási, že konanie sa končí pre nedostatok dôvodov na pokračovanie v konaní. Navyše, mediácia môže mať pozitívny výsledok v tom, že povedie k náhrade škody spôsobenej trestným činom a povedie k rozhodnutiu, že došlo k náprave trestného činu v dôsledku náhrady škody, ktorú páchateľ poskytol pred uskutočnením súdneho pojednávania alebo v dôsledku zanedbateľnej povahy trestného činu.

Ako si vyhľadám právne predpisy, ktoré stanovujú moje práva?

Pravidlá ochrany obetí trestných činov sa nachádzajú s Trestnom poriadku, v legislatívnom dekréte č. 212 z 15. decembra 2015, ktorým sa vykonáva smernica 2012/29/EÚ o právach, podpore a ochrane obetí trestných činov, v legislatívnom dekréte č. 204 z 9. novembra 2007, v dekréte č. 222 z 23. decembra 2008 (ktorým sa vykonáva legislatívny dekrét č. 204/2007), v článku 11 zákona č. 122 zo 7. júla 2016 (európsky zákon 2015-2016 o odškodňovaní obetí násilných trestných činov) a v iných regulačných predpisoch týkajúcich sa obetí určitých druhov trestných činov.

Posledná aktualizácia: 13/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.