Práva obetí – podľa krajín

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Aký je postup uplatňovania nároku na odškodnenie voči páchateľovi? (napr. súdny spor, občianskoprávne uplatňovanie nároku, adhézne konanie)

Spáchanie trestného činu a následné odsúdenie znamená, že poškodená strana si môže uplatniť nárok na odškodnenie. Talianske právo poskytuje dva spôsoby, ako môžete dosiahnuť náhradu škody, ktorú ste utrpeli:

  • môžete sa zúčastňovať trestného konania proti páchateľovi ako poškodený,
  • môžete podať nezávislú občianskoprávnu žalobu.

Je to vaša voľba, keďže v právnych predpisoch sú tieto dve konania oddelené: trestné konanie a občianske súdne konanie.

Až po podaní žiadosti, aby bola vec odovzdaná na súdne konanie alebo postúpená na súdne konanie (na pojednávaní), môžete s pomocou svojho právneho zástupcu podať občianskoprávnu žalobu a stať sa tak aktívnou stranou konania s plnými právami zastúpenia. Pri vynesení rozsudku trestný súd rozhodne o sume, ktorá je okamžite vymáhateľná, pričom ide o takzvané predbežné rozhodnutie, a na občiansky súd postúpi rozhodnutie o celkovej a konečnej výške náhrady škody, ktoré môže byť prijaté, až keď bude trestný rozsudok výsledkom právoplatne rozsúdenej veci res judicata.

Ako alternatívu k možnosti zúčastňovať sa konania ako poškodený môžete podať nezávislú občianskoprávnu žalobu a požadovať náhradu škody utrpenej v dôsledku konania páchateľa.

Súd nariadil páchateľovi, aby mi zaplatil odškodnenie/náhradu škody. Ako zabezpečím, aby mi páchateľ zaplatil?

Keď súd nariadi páchateľovi, aby zaplatil náhradu za ujmu alebo škodu spôsobenú obeti, ktorá sa zúčastňuje konania ako poškodený, môže urobiť jednu z troch vecí: nariadiť vyrovnanie odškodnenia, vydať všeobecné nariadenie o náhrade škody alebo nariadiť vyplatenie predbežne stanovenej sumy. 
Najlepším riešením pre obeť je, ak sa v rozsudku nariadi konečné vyrovnanie odškodnenia: v tom prípade je skutočne možné informovať páchateľa o rozsudku a platobnom rozkaze (atto di precetto – výzva na zaplatenie, ktorá musí byť vydaná pred začatím exekučného konania), a teda nariadiť vyplatenie dlžnej sumy a vykonať prvý krok potrebný na zavedenie vykonávacích opatrení v prípade pretrvávajúceho neplatenia zo strany páchateľa (v tom prípade sa vždy odporúča vykonať predbežné preskúmanie aktív, na ktoré možno uplatniť nárok).

Pokiaľ nebolo stanovené, že dosiahnutie náhrady škody je jednoznačne predbežne vymáhateľné, vymáhanie je podmienené tým, aby rozsudok nebol zvrátený, teda že v stanovenom termíne nebude podané nijaké odvolanie.

Platobný rozkaz sa preto môže oznámiť spolu s rozsudkom, a to aj v prípadoch, keď rozsudok obsahuje nariadenie platby na základe predbežného rozhodnutia, ktorá sa navyše označuje za okamžite vymáhateľnú. Z pohľadu obete to však nie je vždy uspokojivé. Preto ak to považujete za nedostatočné, musíte podať nezávislú občianskoprávnu žalobu, prostredníctvom ktorej je možné určiť všetky zostávajúce škody a páchateľovi uložiť novú, odlišnú sankciu.

V rámci tretieho scenára je vždy potrebné občianske súdne konanie, pri ktorom trestný súd iba vydá všeobecné nariadenie páchateľovi, aby vyplatil náhradu škody, bez pevného stanovenia jej výšky, v dôsledku nedostatku príslušných postačujúcich dôkazov.

Ak páchateľ neplatí, môže mi štát vyplatiť zálohu? Za akých podmienok?

Na základe smernice 2004/80/ES, ktorá sa v Taliansku vykonáva prostredníctvom už uvedených ustanovení, musí štát zaručiť občanom aj cudzincom, ktorí sú obeťami úmyselného násilného trestného činu (vraždy, úmyselného ťažkého ublíženia na zdraví, sexuálneho útoku), spáchaného na talianskom území, spravodlivú a primeranú náhradu škody vždy, keď páchateľ nie je identifikovaný alebo nebol postavený pred súd, alebo, v každom prípade, ak nemá finančné prostriedky na to, aby nahradil spôsobené škody obeti, alebo ak obeť zomrela, jej rodine.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

(pozri vyššie)

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nebol odsúdený?

Ak sa v rámci trestného konania zistí, že obžalovaná osoba je nevinná, nebráni vám to podať žalobu o náhradu škody na občianskom súde, pokiaľ sa tohto práva nevzdáte tým, že sa zúčastníte trestného konania ako poškodený.

Mám nárok na núdzovú platbu, kým čakám na rozhodnutie o mojom nároku na náhradu škody?

Ak sa zúčastňujete trestného konania ako poškodený a požadujete zaplatenie a náhradu škody, pri vynesení rozsudku sa súd zameria aj na občianskoprávne aspekty veci, podľa článku 533 c.p.p. V prípadoch, keď existuje dôkaz, že obeť utrpela škodu v dôsledku trestného činu (an debeatur), ale nie je známa výška škody (quantum debeatur), súd vydá všeobecné rozhodnutie týkajúce sa občianskoprávnej zodpovednosti a odkáže strany na občiansky súd, ktorý stanoví výšku spôsobenej škody (článok 539 c.p.p.). Poškodený však môže požiadať trestný súd o predbežné rozhodnutie týkajúce sa výšky škody v rámci hraničných hodnôt škody už podložených dôkazmi. Predbežným rozhodnutím sa nariadi páchateľovi a jeho občianskemu zástupcovi vyplatenie danej sumy ako náhrady škody pred definitívnym vypočítaním celkovej sumy, pričom táto suma je okamžite vymáhateľná. Je to nástroj, ktorý na vašu osobitnú žiadosť poskytne odôvodnenie nariadenia páchateľovi, aby vyplatil predbežne stanovenú sumu, keď sa súd domnieva, že už existuje konkrétny dôkaz záväzku, obmedzený na výšku, na základe ktorej bolo prijaté rozhodnutie o predbežne stanovenej sume. Aj v rámci trestného konania v skutočnosti nie je potrebné na účely výpočtu predbežne stanovenej sumy poskytnúť dôkaz o výške samotnej škody, ale postačuje istota, že takáto škoda vznikla, až do sumy určenej rozhodnutím (trestný senát kasačného súdu č. 12634/2001).

Posledná aktualizácia: 13/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.