Práva obetí – podľa krajín

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Som obeťou trestného činu, na koho sa mám obrátiť pre podporu a pomoc?

Po prvom kontakte s orgánmi prokuratúry ako poškodená strana dostanete v jazyku, ktorému rozumiete, informácie týkajúce sa: zariadení zdravotnej starostlivosti v miestnej oblasti, ubytovacích zariadení, útulkov a prístreškov. Ak sú medzi obeťami maloleté osoby, informovaný musí byť súd pre mladistvých, aby posúdil situáciu a ochranné opatrenia. Ak o to požiadate, orgány presadzovania práva majú povinnosť kedykoľvek vás skontaktovať s týmito organizáciami:

 • služby na podporu obetí,
 • špecializované orgány právnej podpory,
 • rady advokátskych komôr (Consigli dell’Ordine),
 • mimovládne organizácie,
 • právne kliniky a oddelenia súdneho lekárstva,
 • štátne orgány zaoberajúce sa právnou podporou (ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo vnútra).

Organizácie na podporu obetí

Mimovládne organizácie a združenia poskytujúce právnu podporu obetiam trestných činov:

 1. odborové zväzy: Talianska všeobecná konfederácia práce (Videokonferencie Generale Italiana del Lavoro; CGIL), Talianska konfederácia odborových zväzov pracujúcich (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; CISL), Taliansky odborový zväz (Unione Italiana del Lavoro; UIL);
 2. združenie Libera [antimafiánska organizácia] – 0832 683 429, 683 430;
 3. útulok pre ženy Rím – 06 6840 172006;
 4. spotrebiteľské združenia;
 5. Národná sieť združení pre práva starších osôb (Associazioni per i Diritti degli Anziani; ADA) – 06 4890 7327;
 6. sieť Dafne (podpora obetí násilia) – 011 568 3686.

Linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi – 800 290 290

Linka pomoci obetiam násilia – 1522

Linka pomoci obetiam diskriminácie – 800 90 10 10

Linka pomoci obetiam mrzačenia pohlavných orgánov – 800 300 558

Linka pomoci obetiam terorizmu a organizovaného zločinu – 06 4654 8373, 06 4654 8374, 06 4654 8375

Linka pomoci obetiam zločinov súvisiacich s mafiou – 800 191 000

Linka pomoci obetiam vydierania a úžerníctva – 800 999 000

Linka pomoci vo všetkých jazykoch na hlásenie prípadov diskriminácie a rasizmu – 800 90 10 10

Linka pomoci pre maloleté osoby – 114

Je podpora obetí bezplatná?

Podpora obetí je bezplatná.

Aké druhy podpory môžem dostať od štátnych služieb alebo orgánov?

Trestné činy páchané s použitím násilia môžu mať traumatické účinky na obeť, a preto môžete vyhľadať pomoc príslušných verejných služieb, ktoré zabezpečujú miestne zdravotnícke orgány (Azienda Sanitaria Locale; ASL), ako sú poradenské centrá pre rodinné záležitosti (consultorio familiare), a orgány miestnej správy (sociálne služby). Ak sú medzi obeťami maloleté osoby, informovaný musí byť súd pre mladistvých, aby posúdil situáciu a ochranné opatrenia. Ak o to požiadate, policajné orgány (vojenská polícia (Carabinieri), štátna polícia, mestská polícia atď.) majú povinnosť kedykoľvek vás skontaktovať s týmito organizáciami: niektoré útulky majú bezpečné domy, v ktorých môžete byť ubytovaný(-á) vo vážnejších prípadoch, aby ste unikli ďalšiemu násiliu. Ak chcete získať informácie o útulkoch vo svojej oblasti a/alebo sa s nimi skontaktovať, môžete telefonovať aj na bezplatnú linku 1522, ktorú prevádzkuje úrad talianskeho predsedu vlády. Ak sa nachádzate v osobných ťažkostiach, môžete takisto požiadať o pomoc administrátora podpory (Amministratore di Sostegno), človeka, ktorý pracuje pre sekciu poručníctva občianskeho súdu a zodpovedá za bezplatnú pomoc jednotlivcom, ktorí sa ocitnú v ťažkostiach vrátane prechodných ťažkostí, aby zabezpečil uspokojenie ich potrieb. Môžete podať žiadosť priamo občianskemu súdu alebo vysvetliť svoje ťažkosti sociálnym službám orgánov miestnej správy, aby mohli informovať úrad prokuratúry pre občianske záležitosti, ktorý môže podať žalobu vo vašom mene.

Aké druhy podpory môžem dostať od mimovládnych organizácií?

Mimovládne organizácie poskytujú rôzne druhy podpory vrátane psychologickej podpory, dočasného ubytovania v zariadeniach, ako sú útulky, právnej podpory a poradenstva, materiálnej podpory, uspokojovania základných potrieb atď.

Posledná aktualizácia: 13/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.