Victims' rights - by country

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

You are considered the victim of a crime, ‘offended party’, if it is accepted that you hold a legal right that is protected by the criminal legislation which has been breached by an act that constitutes an offence under national law, i.e. that you have suffered the injury that forms part of the essence of the criminal act.

You suffer injury in civil law as a result of a crime when you suffer damage (material or non-material, but in any case damage that can be valued in financial terms) as a result of the crime. Usually, the offended party in criminal law and the injured party in civil law are the same, except, for example, in murder cases, where the victim is the person killed, while their family members are the injured parties and have the right to go to court and obtain compensation for the damage they have suffered.

The criminal law and the civil law provide a victim with various individual rights before, during and after the proceedings.

In Italy, criminal proceedings begin with preliminary inquiries. The police and the public prosecutor investigate the case. At the end of these inquiries, the public prosecutor may bring charges or ask the Judge in charge of preliminary inquiries to close the case. For some criminal offences proceedings may begin only if you, as the victim, submit a complaint to the police or prosecution service.

During the trial, the court examines the evidence gathered and establishes whether the defendant is guilty. Proceedings end when the defendant is sentenced or acquitted by the court, with the possibility of making an appeal to a higher court.

As the victim, you may play an important role in the criminal proceedings, and consequently there are a number of rights you may exercise. You may participate as a victim (offended party) without a specific legal status, or play a more active role by officially bringing a civil action against the offender.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 13/10/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie dostanem od orgánu po tom, ako bol spáchaný trestný čin (napríklad od polície, verejného prokurátora), no pred tým, ako ohlásim trestný čin?

Úrad verejného prokurátora a oddelenie kriminálnej polície vás na základe oznámenia o trestnom čine musia poučiť o tom, že ako poškodená strana máte právo na právneho zástupcu, aby ste si mohli uplatniť práva, ktoré vám patria, a o tom, že máte právo na právnu pomoc od talianskeho štátu [článok 101 talianskeho trestného poriadku (Codice di procedura penale alebo len „c.p.p.“)].

Po prvom kontakte s vyšetrujúcimi orgánmi dostanete v jazyku, ktorému rozumiete, informácie o:

 • postupe podania správy alebo sťažnosti, úlohe, ktorú budete zohrávať pri vyšetrovaní a súdnom procese, svojom práve byť informovaný(-á) o termíne a mieste konania súdneho pojednávania a súdnych poplatkoch, a ak sa zúčastňujete konania ako poškodený(-á), svojom práve byť informovaný(-á) o rozsudku vrátane jeho zhrnutia,
 • svojom práve na právne poradenstvo a právnu pomoc, ktorú hradí taliansky štát,
 • spôsobe, ako si uplatniť právo na tlmočnícke služby a preklad spisového materiálu,
 • akýchkoľvek dostupných opatreniach na svoju ochranu,
 • svojich právach vyplývajúcich z právneho poriadku, ak sa zdržiavate v inom členskom štáte EÚ ako v tom, v ktorom došlo k spáchaniu trestného činu,
 • spôsobe, akým vám budú nahradené akékoľvek náklady, ktoré vám vznikli v dôsledku účasti v trestnom konaní,
 • možnosti domáhať sa náhrady škody alebo ujmy spôsobenej v dôsledku trestného činu,
 • možnosti ukončenia konania späťvzatím sťažnosti alebo prostredníctvom mediácie,
 • právach, ktoré budete mať v konaní, ak obvinený žiada o prerušenie konania a podmienečné odsúdenie, alebo v takom konaní, v ktorom sa uplatní výnimka z uloženia trestu pre zanedbateľnú povahu trestného činu,
 • miestnych zdravotníckych zariadeniach, ubytovacích zariadeniach a zariadeniach núdzového ubytovania.

(článok 90a c.p.p.)

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ aj osoby z tretích krajín) Ako sú chránené moje práva?

Ak nehovoríte taliansky alebo nerozumiete tomuto jazyku, pri podávaní správy alebo sťažnosti na úrade verejného prokurátora na okresnom súde prvej inštancie (tribunale) máte právo používať jazyk, ktorému rozumiete. Rovnako máte právo na to, aby bolo potvrdenie o podaní správy alebo sťažnosti preložené do jazyka, ktorému rozumiete, ak o to požiadate [článok 107b usmernení k uplatňovaniu trestného poriadku (Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale alebo len „disp. att.“)].

Ak máte bydlisko alebo trvalý pobyt v Taliansku, verejný prokurátor zašle správy alebo sťažnosti týkajúce sa trestných činov spáchaných v iných členských štátoch Európskej únie generálnemu prokurátorovi na odvolacom súde (Corte di appello), aby ich generálny prokurátor mohol predložiť príslušnému súdnemu orgánu (článok 108b disp. att.).

Pozri aj:

Ak nahlásim trestný čin, aké informácie dostanem?

Po prvom kontakte s vyšetrujúcimi orgánmi dostanete v jazyku, ktorému rozumiete, informácie o:

 • svojom práve dostávať informácie o stave konania a zápisoch do úradného registra nahlásených trestných činov,
 • svojom práve byť informovaný(-á) o žiadosti o ukončenie konania,
 • o spôsobe, akým sa môžete brániť proti porušeniu svojich práv,
 • orgánoch, od ktorých môžete získať informácie o svojom prípade,
 • spôsobe, akým vám budú nahradené všetky náklady, ktoré vám vznikli v dôsledku účasti v trestnom konaní.

V konaní o násilných trestných činoch proti určitej osobe budete na svoju žiadosť prostredníctvom oddelenia kriminálneho vyšetrovania informovaný(-á) o príprave na prepustenie alebo na ukončenie ochranného opatrenia, a takisto budete rovnakým spôsobom včas informovaný(-á), ak odporca unikne z väzby alebo väzenia, alebo ak svojvoľne nesplní podmienky ochranného opatrenia, ibaže by to páchateľa vystavilo skutočnému riziku (článok 90b c.p.p.).

Mám právo na bezplatné tlmočnícke a prekladateľské služby (keď kontaktujem políciu alebo iné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Vyšetrujúci orgán ustanoví prekladateľa, ak je potrebné preložiť dokument do cudzieho jazyka alebo do dialektu, ktorý je ťažšie pochopiteľný, alebo tlmočníka, ak chcete alebo musíte urobiť určité vyhlásenie a nehovoríte taliansky. Toto vyhlásenie je takisto možné urobiť písomne a pripojiť ho k správe, pričom jeho preklad zabezpečí prekladateľ.

V prípade potreby orgán z vlastného podnetu ustanoví tlmočníka, ak nehovoríte alebo nerozumiete taliansky a vaše dôkazy je potrebné vykonať vypočutím a v prípadoch, ak sa chcete zúčastniť na pojednávaní a požiadali ste o pomoc tlmočníka.

Ak je to možné, pomoc tlmočníka je možné zabezpečiť aj pomocou technológií vzdialenej komunikácie, ak nie je nutné, aby bol tlmočník fyzicky prítomný, aby ste si mohli riadne uplatniť svoje práva alebo aby ste úplne rozumeli konaniu.

Ak nehovoríte taliansky alebo nerozumiete tomuto jazyku, máte právo na bezplatný preklad dokumentov alebo tých častí, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa uplatnenia vašich práv. Preklad je možné poskytnúť ústnou formou alebo vo forme zhrnutia, ak vyšetrujúci orgán nerozhodne o tom, že by to porušilo vaše práva (článok 143a c.p.p.).

Ak nehovoríte taliansky alebo nerozumiete tomuto jazyku, pri podávaní správy alebo sťažnosti na úrade verejného prokurátora na okresnom súde prvej inštancie máte právo používať jazyk, ktorému rozumiete. Rovnako máte právo na to, aby bolo potvrdenie o podaní správy alebo sťažnosti preložené do jazyka, ktorému rozumiete, ak o to požiadate (článok 107b disp. att.).

Akým spôsobom orgán zabezpečí, že rozumiem a že môj prejav je zrozumiteľný (ak som dieťa; ak mám zdravotné postihnutie)?

Vyšetrujúci orgán ustanoví prekladateľa, ak je potrebné preložiť dokument do cudzieho jazyka alebo do dialektu, ktorý je ťažšie pochopiteľný, alebo tlmočníka, ak chcete alebo musíte urobiť určité vyhlásenie a nehovoríte taliansky. Ak ste maloletou osobou, sudca môže nariadiť znalecké dokazovanie, a to aj z vlastného podnetu, pokiaľ existuje pochybnosť o vašom veku [platí domnienka, že v prípade pochybností budete na účely uplatnenia procesných usmernení považovaný(-á) za maloletú osobu]. Rovnaké znalecké dokazovanie je možné nariadiť s cieľom určiť, či máte nejaké zdravotné postihnutie.

Článok 351 ods. 1b c.p.p.

Ak si v konaní o trestných činoch podľa článkov 572, 600, 600a, 600b, 600c, 600c.1, 600d, 601, 602, 609a, 609c, 609d, 609g, 609j a 612a talianskeho Trestného poriadku oddelenie kriminálneho vyšetrovania vyžaduje zhrnutie dôkazov od maloletých osôb, musí požiadať o pomoc kvalifikovaného psychológa alebo detského psychiatra ustanoveného úradom verejného prokurátora. To platí aj v prípade, že sa zhrnutie dôkazov vyžaduje od plnoletých osôb, ktoré sú osobitne zraniteľné. V každom prípade je zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, osobitne zraniteľné osoby neprídu do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudú opakovane predvolávané na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie.

Článok 362 ods. 1a c.p.p.

V konaní o trestných činoch podľa článku 351 ods. 1b musí úrad verejného prokurátora pri získavaní dôkazov od maloletých osôb žiadať o pomoc odborníka z oblasti psychológie alebo detskej psychiatrie. To platí aj v prípade, že sa zhrnutie dôkazov vyžaduje od plnoletých osôb, ktoré sú osobitne zraniteľné. V každom prípade je zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, osobitne zraniteľné osoby neprídu do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudú opakovane predvolávané na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie.

Článok 498 ods. 4 až 4c c.p.p.

4. Výsluch svedkov, ktorí sú maloletými osobami, vrátane otázok a námietok strán vykonáva predsedajúci sudca. Pri vykonávaní výsluchu môže predsedajúci sudca požiadať o pomoc niektorého z príbuzných maloletej osoby alebo kvalifikovaného detského psychológa. Ak predsedajúci sudca po výsluchu strán usúdi, že maloletá osoba nebude priamym výsluchom negatívne ovplyvnená, príkazom nariadi svedeckú výpoveď v súlade s postupom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch. V priebehu výsluchu je možné tento príkaz odvolať.

4a. Ak o to požiada jedna zo strán alebo ak to predsedajúci sudca považuje za nevyhnutné, uplatní sa postup stanovený v článku 398 ods. 5a.

4b. V konaní o trestných činoch podľa článkov 572, 600, 600a, 600b, 600c, 600d, 601, 602, 609a, 609b, 609c, 609f a 612a talianskeho Trestného poriadku sa obete trestného činu (trestných činov), ktoré sú maloletými osobami alebo plnoletými osobami s duševnou poruchou, na ich žiadosť alebo na žiadosť ich právneho zástupcu vypočujú pomocou zrkadlového skla a komunikačného systému.

4c. Ak je poškodená strana v osobitne zraniteľnom stave a je potrebné ju vypočuť, ak to obeť alebo jej právny zástupca navrhne, sudca nariadi prijatie ochranných opatrení. Ustanovenia predchádzajúcich odsekov tým nie sú dotknuté.

Článok 398 ods. 5c c.p.p.
Ak je poškodená strana v osobitne zraniteľnom stave a je potrebné ju vypočuť, použijú sa ustanovenia článku 498 ods. 4c. Ustanovenie odseku 5b tým nie je dotknuté.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje pomoc obetiam trestných činov?

Pomoc obetiam trestných činov poskytujú zdravotnícke zariadenia v danom regióne, ubytovacie zariadenia, zariadenia núdzového ubytovania a iné zariadenia spravované miestnymi a regionálnymi organizáciami. Vo všeobecnosti majú mnohé regióny sieť združení pozostávajúcich z miestnych organizácií, úradov verejného prokurátora, okresných súdov a zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú bezplatnú pomoc obetiam trestných činov akéhokoľvek druhu.

Odkáže ma polícia automaticky na pomoc obetiam trestných činov?

Áno. Najmä ak ste obeťou určitých druhov trestných činov (napríklad obchodovania s ľuďmi, zneužívania v rodine, sexuálneho útoku), existujú dobre fungujúce organizácie, ktoré sú v kontakte s orgánmi presadzovania práva, ktoré vám poskytnú informácie o zariadeniach núdzového ubytovania a ubytovacích zariadeniach, ktoré vás môžu prijať.

Ako je chránené moje súkromie?

Ak ste osobitne zraniteľnou osobou, je v každom prípade zabezpečené, že ak sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, neprídete do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudete opakovane predvolávaný(-á) na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie.

Navyše, legislatívny dekrét č. 196 z 30. júna 2003 (zákon o ochrane osobných údajov) obsahuje osobitné pravidlá pre spracovanie súdnych údajov, ktorých cieľom je ochrana ich dôvernosti a bezpečnosti. Odhliadnuc od toho sa predpokladá, že keďže ako obeť trestného činu nadobúdate postavenie poškodenej strany v trestnom konaní, bude sa od vás vyžadovať predloženie dôkazov na súde. V zákone sa stanovujú pravidlá týkajúce sa spôsobu, akým sa to má vykonať, ktorých cieľom je zabrániť, aby ste museli opakovať svoje dôkazy niekoľkokrát (predsúdne pojednávanie ? incidente probatorio) a pravidlá, ktoré chránia vaše právo ako obete trestného činu vyhýbať sa kontaktu so stranou, ktorá je vyšetrovaná/obvinenou osobou. Ak ste obeťou trestného činu do 18 rokov, vaša podobizeň ani vaše meno sa nesmú objaviť v novinách. Druhý uvedený bod sa vzťahuje aj na obete trestného činu nad 18 rokov. Cieľom systému je predchádzať šíreniu vašich osobných údajov a informácií, na základe ktorých je vás možné identifikovať.

Musím predtým, než získam prístup k službám pomoci obetiam trestných činov, nahlásiť trestný čin?

Prístup k službám pomoci obetiam trestných činov nie je podmienený nahlásením trestného činu.

Osobná ochrana, ak som v nebezpečí

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Za určitých okolností, ktoré sú stanovené zákonom (články 273 a 274 c.p.p.), ktoré môžu zahŕňať, okrem iného, nebezpečnú situáciu, v ktorej sa ako poškodená strana môžete nachádzať (nebezpečenstvo vyplývajúce najmä z možnosti, že páchateľ bude pokračovať v nezákonnom správaní), môžu súdne orgány nariadiť páchateľovi, aby sa podrobil opatreniam dohľadu. Páchateľ môže byť napríklad okamžite vykázaný z obydlia; môže mať zákaz chodiť na miesta, ktoré často navštevujete a môže mať zákaz zdržovať sa na určitých miestach. Inak môže byť umiestnený do domáceho väzenia alebo predsúdnej väzby.

Máte právo byť informovaný(-á) o žiadosti o zrušenie alebo nahradenie opatrení dohľadu, ktoré boli páchateľovi uložené, na podanie vyjadrenia do dvoch dní, ktorým budete proti tomu namietať, a na prejavenie svojho názoru (článok 299 c.p.p.). Takisto máte právo byť informovaný(-á) o vydaných súdnych príkazoch na zmenu, zrušenie alebo nahradenie opatrení dohľadu proti podozrivému.

Najmä ak ste osobitne zraniteľnou osobou, maloletou osobou alebo obeťou určitých trestných činov, je možné nariadiť ďalšie procesné opatrenia, najmä:

 • ak ste osobitne zraniteľnou osobou, je v každom prípade zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, neprídete do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudete opakovane predvolávaný(-á) na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie,
 • ak ste maloletou osobou a oddelenie kriminálnej polície od vás vyžaduje zhrnutie dôkazov, musí požiadať o pomoc kvalifikovaného psychológa alebo detského psychiatra ustanoveného úradom verejného prokurátora (článok 351 ods. 1b c.p.p.),
 • ak ste maloletou osobou a úrad verejného prokurátora od vás vyžaduje poskytnutie dôkazov, musí požiadať o pomoc kvalifikovaného psychológa alebo detského psychiatra. Ak ste osobitne zraniteľnou osobou, je v každom prípade zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, neprídete do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudete opakovane predvolávaný(-á) na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie (článok 362 ods. 1a c.p.p.),
 • vypočúvanie svedkov, ktorí sú maloletými osobami, vykonáva predsedajúci sudca, pričom môže požiadať o pomoc niektorého z príbuzných maloletej osoby alebo kvalifikovaného psychológa (článok 498 c.p.p.),
 • ak strana, ktorá má vypovedať, je maloletou osobou, a niektorá zo strán o to požiada, alebo ak to predsedajúci sudca považuje za nevyhnutné, súd môže vydať príkaz, ktorým stanoví miesto, čas a osobitný postup predsúdneho pojednávania, ak je to nevyhnutné a vhodné na ochranu dotknutých osôb. Pojednávanie sa môže uskutočniť na inom mieste ako na súde prvého stupňa a súd môže využiť špecializované zariadenia alebo bydlisko osoby, ktorá predkladá dôkazy, pokiaľ tieto zariadenia nie sú k dispozícii,
 • svedecké výpovede sa musia zaznamenať v úplnosti pomocou zvukových alebo audiovizuálnych zariadení. Ak nahrávacie zariadenie ani technickí pracovníci nie sú k dispozícii, vypracujú sa odborné správy alebo sa poskytne technické poradenstvo,
 • v prípadoch týkajúcich sa násilných trestných činov sa obete trestných činov, ktoré sú maloletými osobami alebo plnoletými osobami s duševnou poruchou, na ich žiadosť alebo na žiadosť ich právneho zástupcu vypočujú pomocou zrkadlového skla a komunikačného systému.

Kto mi poskytne ochranu?

(pozri vyššie)

Posúdi niekto môj prípad s cieľom zistiť, či mi zo strany páchateľa hrozí ďalšia ujma?

Ak vzniknú požiadavky na osobitnú ochranu, v zákone sa vyžaduje, aby obete trestného činu podstúpili individuálne posúdenie s cieľom určiť, či by im pomohli osobitné opatrenia v priebehu konania a v akej miere. Ak ste maloletou a/alebo osobitne zraniteľnou osobou, postupuje sa s osobitnou starostlivosťou. Bude závisieť od posúdenia sudcu, či získate primerané ochranné opatrenia v priebehu trestného konania. Počas vyšetrovania sa vaše výsluchy musia uskutočniť na vhodnom mieste a musia ich vykonávať kvalifikovaní odborníci. Ak sú medzi obeťami maloleté osoby, treba upovedomiť súd pre mladistvých s cieľom posúdiť situáciu a prijať primerané opatrenia. S cieľom chrániť vás pred ďalšími trestnými činmi môže súd prvého stupňa nariadiť opatrenia obmedzujúce slobodu páchateľa (zadržanie, zákaz chodenia na miesta, ktoré často navštevujete, vykázanie z rodinného obydlia). O uplatnení týchto opatrení musíte byť oboznámený(-á) (článok 282c c.p.p.). Môžete takisto požiadať, aby sudca popri nariadení, že páchateľ má byť vykázaný z rodinného obydlia, alebo neskôr, nariadil páchateľovi, aby zaplatil aj výživné (článok 282a c.p.p.). Príslušné regionálne oddelenia polície (Questura) majú odbor, ktorý vykonáva podobné právomoci.

Posúdi niekto môj prípad s cieľom zistiť, či mi v rámci systému trestného súdnictva hrozí ďalšia ujma (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)?

Obete násilných trestných činov, či už sú maloletými, alebo osobitne zraniteľnými osobami, majú právo predkladať dôkazy pri zavedení ochranných opatrení. Osobitne je možné prijať opatrenia, aby sa zabránilo tomu, že počas vyšetrovania alebo súdneho konania prídete do kontaktu s páchateľom. Navyše, ak ste osobitne zraniteľnou osobou, bude možné využiť audiovizuálne zaznamenávanie vašej výpovede aj v prípade, že to nie je absolútne nevyhnutné.

Usmernenia pre odporúčanie 
(článok 413 c.p.p.): Žiadosť vyšetrovanej osoby alebo obete trestného činu

 1. Vyšetrovaná osoba alebo obeť trestného činu môžu požiadať generálneho prokurátora, aby vydal odporúčanie podľa článku 412 ods. 1 (ak úrad verejného prokurátora nebude vec vyšetrovať alebo nepožiada o uzavretie v lehote stanovenej zákonom alebo predĺženej sudcom).
 2. Ak sa vydá odporúčanie, generálny prokurátor vykoná nevyhnutné predbežné vyšetrovanie a vydá akékoľvek požiadavky do tridsiatich dní odo dňa, keď bola žiadosť predložená v súlade s článkom 412 ods. 1.

Aká ochrana sa poskytuje veľmi zraniteľným osobám?

Stav osobitnej zraniteľnosti obete trestného činu sa môže okrem veku a akéhokoľvek telesného postihnutia alebo duševnej poruchy zakladať na druhu trestného činu a postupoch a okolnostiach dotknutého prípadu. S cieľom posúdiť stav zraniteľnosti sa bude prihliadať na to, či daný prípad zahŕňa násilný trestný čin proti osobe alebo trestný čin motivovaný rasovou nenávisťou, či sa týka organizovaného zločinu alebo terorizmu vrátane trestnej činnosti na medzinárodnej úrovni, obchodovania s ľuďmi, či nastal v dôsledku diskriminácie a či je obeť trestného činu emočne, psychologicky alebo ekonomicky závislá od páchateľa (článok 90c c.p.p.).

Ak ste osobitne zraniteľnou osobou, audiovizuálny záznam vašej výpovede sa povolí v každom prípade, a to aj ak to nie je absolútne nevyhnutné.

POŽIADAVKY NA VYKONÁVANIE DÔKAZOV V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH – V prípadoch týkajúcich sa trestných činov zneužívania členov rodiny a partnera v rodine, obmedzovania alebo zadržiavania v otroctve, detskej prostitúcie, detskej pornografie, virtuálnej pornografie, turistických iniciatív zameraných na využívanie detskej prostitúcie, obchodovania s ľuďmi, obchodovania s otrokmi, sexuálneho útoku, závažných trestných činov, sexuálneho styku s maloletou osobou, skupinového sexuálneho útoku, sexuálneho obťažovania maloletých osôb a stalkingu, ak ste osobitne zraniteľnou osobou a je potrebné, aby ste vypovedali, pokiaľ ste už vypovedali počas predsúdneho pojednávania alebo vo výsluchu v rámci konfrontácie s osobou, proti ktorej bola vaša výpoveď namierená, alebo ak existuje písomný záznam o vašej výpovedi, výpoveď sa od vás bude vyžadovať iba v prípade, že sa týka skutočností a okolností odlišných od tých, ktoré ste uviedli vo svojej predchádzajúcej výpovedi, alebo ak to sudca alebo jedna zo strán považuje za nevyhnutné na základe osobitných požiadaviek.

ZHRNUTIE DÔKAZOV – Ak si oddelenie kriminálnej polície vyžaduje dôkazy od obetí trestných činov v stave osobitnej zraniteľnosti, musí požiadať o pomoc kvalifikovaného psychológa alebo detského psychiatra ustanoveného úradom verejného prokurátora, a to aj ak má táto osoba viac ako 18 rokov. V každom prípade je zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, osobitne zraniteľné osoby neprídu do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudú opakovane predvolávané na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie (článok 351 ods. 1b).

ZABEZPEČOVANIE DÔKAZOV – Ak si úrad verejného prokurátora vyžaduje zhrnutie dôkazov od obetí trestných činov v stave osobitnej zraniteľnosti, musí požiadať o pomoc kvalifikovaného psychológa alebo detského psychiatra, a to aj ak má táto osoba viac ako 18 rokov. V každom prípade je zabezpečené, že pokiaľ sa vyžaduje zhrnutie dôkazov, osobitne zraniteľné osoby neprídu do kontaktu s osobou, ktorá je vyšetrovaná, a nebudú opakovane predvolávané na poskytnutie zhrnutia dôkazov, ibaže by sa ukázalo, že je to absolútne nevyhnutné pre vyšetrovanie (článok 362 ods 1a).

VYPOČÚVANIE SVEDKOV – Vaše svedecké vypočúvanie vrátane otázok a protinávrhov strán bude vykonávať predsedajúci sudca. Pri vykonávaní svedeckého vypočúvania môže predsedajúci sudca požiadať o pomoc niektorého z vašich príbuzných alebo kvalifikovaného detského psychológa. Ak predsedajúci sudca po výsluchu strán usúdi, že nebudete priamym výsluchom negatívne ovplyvnený(-á), príkazom nariadi svedeckú výpoveď v súlade s postupom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch. Tento príkaz je možné zrušiť v priebehu výpovede (článok 498 c.p.p.).

Ak o to požiada jedna zo strán alebo ak to predsedajúci sudca považuje za nevyhnutné, uplatní sa postup stanovený v článku 398 ods. 5a (vykonávanie dôkazov v predsúdnom pojednávaní, pozri nižšie).

VYKONÁVANIE DÔKAZOV V PREDSÚDNOM POJEDNÁVANÍ – (článok 398 ods. 5a) Ak o to požiada jedna zo strán alebo ak to predsedajúci sudca považuje za nevyhnutné, uplatní sa tento postup: v prípadoch týkajúcich sa trestných činov zneužívania členov rodiny a partnera v rodine, obmedzovania alebo zadržiavania v otroctve, detskej prostitúcie, detskej pornografie, virtuálnej pornografie, turistických iniciatív zameraných na využívanie detskej prostitúcie, obchodovania s ľuďmi, obchodovania s otrokmi, sexuálneho útoku, závažných trestných činov, sexuálneho styku s maloletou osobou, skupinového sexuálneho útoku, sexuálneho obťažovania maloletých osôb alebo stalkingu, ak sa medzi osobami, ktoré majú poskytnúť dôkazy, nachádzajú dospelé osoby v stave osobitnej zraniteľnosti, súd môže vydať príkaz, ktorým stanoví miesto, čas a osobitný postup vykonávania dôkazov, ak je to nevyhnutné a vhodné na ochranu dotknutých osôb. Pojednávanie sa môže uskutočniť na inom mieste ako na súde prvej inštancie a súd môže využiť špecializované zariadenia alebo bydlisko osoby, ktorá predkladá dôkazy, pokiaľ tieto zariadenia nie sú k dispozícii. Svedecké výpovede sa musia zaznamenať v úplnosti pomocou zvukových alebo audiovizuálnych zariadení. Ak nahrávacie zariadenie ani technickí pracovníci nie sú k dispozícii, vypracujú sa odborné správy alebo sa poskytne technické poradenstvo. Z vykonávania dôkazov sa takisto vypracuje písomná správa vo forme zhrnutia. Písomný prepis záznamu sa vypracuje iba na žiadosť strán.

Ak sa nachádzate v stave osobitnej zraniteľnosti a je nevyhnutné vás vypočuť, sudca nariadi prijatie ochranných opatrení, ak o to požiadate vy alebo váš právny zástupca (článok 498 ods. 4c c.p.p.).

V konaní týkajúcom sa uvedených trestných činov vás môže úrad verejného prokurátora vyzvať na poskytnutie dôkazov na predsúdnom pojednávaní aj v prípadoch, keď to nie je uvedené ako nevyhnutné, a to aj na vašu žiadosť alebo žiadosť vyšetrovanej osoby. Ak sa nachádzate v stave osobitnej zraniteľnosti, úrad verejného prokurátora vás môže vyzvať na poskytnutie dôkazov v predsúdnom pojednávaní, a to aj na vašu žiadosť alebo žiadosť vyšetrovanej osoby (článok 392 c.p.p.).

Zabezpečovanie dôkazov, ktoré si vyžaduje účasť obetí trestných činov v stave osobitnej zraniteľnosti, je možné vykonať prostredníctvom zabezpečeného postupu v rámci predsúdneho pojednávania, ktorého cieľom je, okrem iného, predísť tomu, aby vám vznikla dodatočná ujma (sekundárna viktimizácia) v dôsledku toho, že neprestajne vystupujete v tomto konaní.

PRÁVNA POMOC ? Ak ste obeťou trestných činov týkajúcich sa zneužívania rodinných príslušníkov a partnerov v rodine, zohavenia ženských pohlavných orgánov, sexuálneho útoku, sexuálneho styku s maloletou osobou, skupinového sexuálneho útoku a stalkingu, v každom prípade máte nárok na bezplatnú právnu pomoc, a to aj v prípade, že váš príjem je nad hranicou stanovenou zákonom pre nárok na bezplatnú právnu pomoc. Ak ste maloletou osobou, uvedené platí aj v prípade, že ste obeťou trestného činu týkajúceho sa obmedzovania alebo zadržiavania v otroctve, detskej prostitúcie, detskej pornografie, virtuálnej pornografie, turistických iniciatív zameraných na využívanie detskej prostitúcie, obchodovania s ľuďmi, obchodovania s otrokmi alebo zneužívania maloletých.

Som maloletý(-á). Mám osobitné práva?

(pozri vyššie)

Moji rodinní príslušníci zomreli v dôsledku trestného činu ? aké mám práva?

Ak obeť trestného činu v dôsledku trestného činu zomrie, práva, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov, vykonávajú jej najbližší príbuzní.

(článok 90 ods. 3 c.p.p.)

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu ? aké mám práva?

(pozri vyššie)

Mám prístup k službám mediácie? Aké sú podmienky? Budem počas mediácie v bezpečí?

Trestnoprávna mediácia má právny základ v legislatívnom dekréte č. 274/2000, ktorý obeti trestného činu umožňuje, aby podala priamu žalobu proti páchateľovi s cieľom nárokovať si náhradu škody za to, že boli poškodené jej záujmy. Toto právo je možné uplatniť iba v súvislosti s trestnými činmi, pre ktoré je možné podať sťažnosť (menej závažné trestné činy).

Na začatie a uskutočnenie trestnoprávnej mediácie je z hľadiska dosiahnutia uspokojivej dohody potrebný súhlas strán. V priebehu konania musí zmierovací sudca v maximálnej možnej miere napomáhať dosiahnutie zmieru medzi stranami. K trestným činom v pôsobnosti zmierovacieho sudcu, ktoré sú vo svojej podstate vhodné na mediáciu, patria: ohováranie, urážka na cti, útok malej závažnosti, bitka, menšia ujma na zdraví a vandalizmus.

Okrem toho sa strany trestnoprávneho konania alebo ich právni zástupcovia môžu obrátiť priamo na mediačnú kanceláriu s cieľom alternatívneho vymedzenia trestnoprávneho konania v pôsobnosti zmierovacieho sudcu v súlade s článkom 35 legislatívneho dekrétu č. 274/2000 alebo s cieľom rozhodnúť o tom, že v dôsledku nápravných opatrení prijatých páchateľom došlo k zahladeniu trestného činu.

Pri trestných činoch, pre ktoré môžete podať sťažnosť, máte právo žiadať o predvolanie osoby podozrivej zo spáchania trestného činu s cieľom, aby sa dostavila pred zmierovacieho sudcu. Žiadosť musíte podpísať vy ako poškodená strana alebo váš právny zástupca a váš advokát. Váš podpis overuje váš právny zástupca. Ak ste maloletou osobou do 14 rokov, trpíte duševnou poruchou alebo zdravotným postihnutím, žiadosť musí byť podpísaná vaším rodičom, opatrovníkom v plnom rozsahu, opatrovníkom v obmedzenom rozsahu alebo špeciálnym opatrovníkom. Podanie žiadosti má rovnaké účinky ako podanie sťažnosti (článok 21).

Podanie žiadosti: žiadosť treba vopred doručiť na sekretariát úradu verejného prokurátora a následne ju žiadateľ s potvrdením o tomto doručení do troch mesiacov od nahlásenia trestného činu podá do kancelárie súdneho úradníka miestneho zmierovacieho sudcu. Ak ste už v súvislosti s týmto činom podali sťažnosť, musíte to v žiadosti uviesť, priložiť kópiu sťažnosti a podať ďalšiu kópiu na sekretariát úradu verejného prokurátora. V tom prípade zmierovací sudca nariadi získanie originálu sťažnosti (článok 22).

Zúčastnenie sa konania ako poškodený. Ak sa chcete zúčastniť konania ako poškodený, musíte tak urobiť v čase podania žiadosti, inak toto právo zaniká. Ak je v žiadosti zahrnutá odôvodnená žiadosť o náhradu škody, vo svojej podstate ide o účasť na konaní ako poškodený (článok 23).

Žiadosť sa zamietne ako neprípustná:

 1. ak je podaná oneskorene;
 2. ak je podaná v inom prípade ako v tom, ktorý stanovuje zákon;
 3. ak neobsahuje povinné informácie alebo nie je podpísaná;
 4. ak sú opis skutku alebo identifikácia pôvodu dôkazov nedostatočné;
 5. ak úrad verejného prokurátora nebol oboznámený so žiadnymi dôkazmi.

Žiadosti úradu verejného prokurátora (článok 25): do desiatich dní od doručenia žiadosti predloží úrad verejného prokurátora svoje žiadosti kancelárii súdneho úradníka zmierovacieho sudcu. Ak úrad verejného prokurátora považuje žiadosť za neprípustnú, zjavne neopodstatnenú alebo predloženú miestne nepríslušnému zmierovaciemu sudcovi, žiadosť neprijme alebo uvedie, že obvinenie uvedené v odvolaní potvrdzuje alebo mení.

Po uplynutí lehoty zmierovací sudca pokračuje v konaní aj v prípade, že úrad verejného prokurátora nepredložil žiadosti. Ak zmierovací sudca žiadosť nepovažuje za neprípustnú, zjavne neopodstatnenú alebo takú, ktorej chýba miestna príslušnosť, vydá príkaz, ktorým strany predvolá na pojednávanie do 20 dní odo dňa, keď bola žiadosť doručená.

Podanie žiadosti jednou z poškodených strán nebráni tomu, aby sa mohli konania za pomoci právneho zástupcu zúčastniť iné strany s rovnakými právami, aké má hlavný žiadateľ. Dotknuté poškodené strany môžu vstúpiť do občianskoprávneho konania ešte pred vyhlásením o začatí pojednávania. Ak sa poškodené strany, ktorým bol príkaz riadne doručený, nedostavia na pojednávanie, usudzuje sa, že tieto strany sa vzdali svojho práva na podanie sťažnosti alebo svoju sťažnosť vzali späť, ak ju už podali.

Súdne pojednávanie: najmenej sedem dní pred plánovaným dňom súdneho pojednávania podá úrad verejného prokurátora alebo vy ako poškodená strana predvolanie do kancelárie súdneho úradníka zmierovacieho sudcu s relevantnými oznámeniami.

Ak ide o trestný čin, pre ktorý je možné podať sťažnosť, sudca navrhne stranám zmierovacie konanie. V tom prípade, ak by to bolo prospešné na účely zmierovacieho konania, môže sudca pojednávanie odložiť najviac o dva mesiace a v prípade potreby môže využiť mediačné opatrenia poskytované verejnými alebo súkromnými centrami a zariadeniami v regióne. V každom prípade však vyhlásenia strán v priebehu zmierovacieho konania nemožno v nijakom prípade použiť na účely súdneho rozhodovania (článok 29).

Ak sa dosiahne dohoda, pripraví sa správa, ktorou sa potvrdí späťvzatie sťažnosti alebo vzdanie sa žiadosti, a súvisiace prijatie. Vzdanie sa žiadosti má rovnaké účinky ako späťvzatie sťažnosti.

Mediácia môže viesť k tomu, že vašu sťažnosť vezmete späť, v dôsledku čoho sa vyhlási, že konanie sa končí pre nedostatok dôvodov na pokračovanie v konaní. Navyše, mediácia môže mať pozitívny výsledok v tom, že povedie k náhrade škody spôsobenej trestným činom a povedie k rozhodnutiu, že došlo k náprave trestného činu v dôsledku náhrady škody, ktorú páchateľ poskytol pred uskutočnením súdneho pojednávania alebo v dôsledku zanedbateľnej povahy trestného činu.

Ako si vyhľadám právne predpisy, ktoré stanovujú moje práva?

Pravidlá ochrany obetí trestných činov sa nachádzajú s Trestnom poriadku, v Odkaz sa zobrazí v novom oknelegislatívnom dekréte č. 212 z 15. decembra 2015, ktorým sa vykonáva smernica 2012/29/EÚ o právach, podpore a ochrane obetí trestných činov, v Odkaz sa zobrazí v novom oknelegislatívnom dekréte č. 204 z 9. novembra 2007, v Odkaz sa zobrazí v novom oknedekréte č. 222 z 23. decembra 2008 (ktorým sa vykonáva legislatívny dekrét č. 204/2007), v článku 11 Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona č. 122 zo 7. júla 2016 (európsky zákon 2015-2016 o odškodňovaní obetí násilných trestných činov) a v iných regulačných predpisoch týkajúcich sa obetí určitých druhov trestných činov.

Posledná aktualizácia: 13/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem nahlásiť trestný čin?

 • Nahlásenie sa vykoná tak, že osoba, ktorá má poznatky o všeobecne stíhateľnom trestnom čine, informuje o tom prokuratúru alebo oddelenie kriminálneho vyšetrovania. Nahlásenie trestného činu je dobrovoľné, ale stáva sa povinným vo viacerých prípadoch, ktoré sú jednoznačne stanovené v zákone. Nahlásenie musí obsahovať základné informácie o incidente, dátum, kedy ste sa o trestnom čine dozvedeli, a zdroje zaznamenaného svedectva. Okrem toho, ak je to možné, nahlásenie má obsahovať osobné údaje, miesto pobytu a akékoľvek iné informácie, ktoré môžu pomôcť pri identifikácii osoby podozrivej zo spáchania trestného činu, ako aj vaše osobné údaje ako poškodenej strany a údaje každej osoby, ktorá by mohla poskytnúť relevantné informácie vedúce k zisteniu, čo sa stalo. Ak nie sú k dispozícii žiadne užitočné údaje, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii osoby podozrivej z trestného činu, nebráni to začatiu trestného konania, keďže môžete podať nahlásenie proti neznámym osobám, ktoré musia policajné orgány predložiť príslušnej prokuratúre spolu s informáciami o všetkých vyšetrovacích úkonoch vykonaných s cieľom identifikovať páchateľov trestného činu.
 • Trestné oznámenie je vyhlásenie, ktorým obeť trestného činu (alebo jej právny zástupca) vyjadruje želanie, aby bol páchateľ potrestaný. Týka sa to trestných činov, ktoré nie sú všeobecne stíhateľné. Vyhlásenie musí obsahovať opis spáchaného trestného činu a musí v ňom byť vyjadrené jednoznačné želanie oznamovateľa, aby sa na základe tohto obvinenia konalo a aby bol vinník potrestaný. Podané trestné oznámenie môžete neskôr stiahnuť, s výnimkou prípadov sexuálneho útoku alebo sexuálneho styku s maloletou osobou. Na to, aby bolo trestné oznámenie zrušené, musí s jeho stiahnutím súhlasiť občan, proti ktorému bolo trestné oznámenie podané, ktorý ak je nevinný, môže chcieť súdnym konaním preukázať, že s daným trestným činom nemá nič spoločné.
 • Žiadosť o zásah orgánov presadzovania práva do sporu medzi súkromnými osobami podáva jedna z dotknutých strán alebo obidve dotknuté stany. Na základe žiadosti o úradný zásah pracovník orgánu presadzovania práva pozve obidve strany na stretnutie s cieľom pokúsiť sa o zmierenie a vypracovať o tom hlásenie. Ak pracovník orgánu presadzovania práva uzná, že bol spáchaný trestný čin a ide o všeobecne stíhateľný trestný čin, musí o tom informovať súdne orgány. Pokiaľ ide o trestný čin stíhateľný na základe trestného oznámenia, pracovník sa môže na požiadanie pokúsiť o predbežné riešenie sporu, čo sa nedotýka vášho následného práva podať trestné oznámenie.

Nahlásenia, trestné oznámenia a žiadosti sa musia podávať na úradoch príslušnej zložky orgánov presadzovania práva [veliteľstvá provinčnej polície, miestne policajné stanice a úrady vojenskej polície (Carabinieri)]. Nahlásenie alebo žiadosť sa môže predložiť aj prokurátorovi.

Ako sa dozviem, čo sa deje s mojím prípadom?

Po podaní nahlásenia dostanete údaje týkajúce sa: orgánov, na ktoré sa môžete obrátiť, ak chcete dostať informácie o svojom prípade, vašej úlohy pri vyšetrovaní a súdnom konaní, vášho práva na informácie o termíne a mieste súdneho konania a o súdnom poplatku, a ak sa konania zúčastníte ako poškodený, vášho práva na oznámenie rozsudku, a to aj vo forme abstraktu. Okrem toho môžete dostávať aktualizované informácie o stave konania a o podaniach do úradného registra nahlásených trestných činov, dostanete upozornenie na každú žiadosť o ukončenie veci, ako aj informáciu, ako namietať proti akémukoľvek porušeniu vašich práv. Môžete takisto svoju vec vyriešiť stiahnutím trestného oznámenia, ak to okolnosti dovoľujú, alebo prostredníctvom mediácie [článok 90a Trestného poriadku (Codice di procedura penale alebo c.p.p.)].

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Po prvom kontakte s orgánmi prokuratúry dostanete v jazyku, ktorému rozumiete, informácie týkajúce sa vášho nároku na právne poradenstvo a právnu pomoc hradenom talianskym štátom (článok 90a c.p.p.). Môžete podať žiadosť o štátom hradenú právnu pomoc podľa ustanovení zákona o pomoci znevýhodneným občanom (článok 98 c.p.p.). Prístup k štátom hradenej právnej pomoci môžete mať aj v prípade, že váš príjem nepresahuje hranicu stanovenú v zákone. Na to, aby ste mali nárok na štátom hradenú právnu pomoc, budete musieť podať príslušnú žiadosť na súd prvého stupňa bezprostredne po podaní nahlásenia. Po skončení prvého stupňa konania, na ktorom má právny zástupca právo účasti, a v každom prípade pred pozvaním na vypočúvanie alebo najneskôr v čase oznámenia, že predbežné vyšetrovanie bolo ukončené, prokuratúra musí vyšetrovanej osobe písomne oznámiť, že jej bol súdom pridelený právny zástupca, inak budú všetky následné akty neplatné (článok 369a c.p.p.).

Toto oznámenie musí obsahovať:

a) informáciu, že je povinnosťou mať počas trestného konania profesionálneho právneho zástupcu, a informáciu o právach priznaných vyšetrovanej osobe v zákone;

b) meno právneho zástupcu prideleného súdom, jeho adresu a telefónne číslo;

c) informáciu o práve obvineného určiť si vlastného obhajcu s poučením, že ak to neurobí, bude ho počas vyšetrovania zastupovať súdom pridelený právny zástupca;

d) upozornenie, že obvinený bude musieť zaplatiť za súdom prideleného právneho zástupcu, ak nespĺňa požiadavky na získanie štátom hradenej právnej pomoci, a upozornenie, že ak by bol vyhlásený za platobne neschopného, začne sa exekučné konanie;

da) informácie týkajúce sa práva na tlmočníka a preklad dôležitých dokumentov;

e) informácie týkajúce sa požiadaviek, ktoré podmieňujú nárok na štátom hradenú právnu pomoc.

Bezplatná právna pomoc je inštitút založený na práve na obhajobu zaručenom v článku 24 talianskej ústavy, na základe ktorého má každý človek právo na pomoc na každom stupni a na každej úrovni súdneho systému a osoby vo finančných ťažkostiach majú možnosť nielen získať pomoc právnika a odborníkov na náklady štátu, ale aj neplatiť súdne trovy. Bezplatná právna pomoc je dostupná v trestných veciach a v občianskoprávnych veciach spojených s trestnými vecami, ako aj v rámci ďalších úkonov v oblasti trestnoprávneho presadzovania, bezpečnosti, prevencie a konaní týkajúcich sa dohľadu, a napokon v občianskoprávnych veciach vychádzajúcich z trestného konania.

Právo na prístup k bezplatnej právnej pomoci sa netýka len samotných talianskych občanov, ale aj cudzích štátnych príslušníkov, a to aj v prípade, ak prebieha konanie vo veci ich administratívneho vyhostenia, nie sú osobami s pobytom v Taliansku alebo sú osobami bez štátnej príslušnosti žijúcimi v Taliansku.

O bezplatnú právnu pomoc môžu požiadať všetky strany konania, ale ak ste obeťou určitých sexuálnych trestných činov, príjmové hranice stanovené v zákone sa nebudú uplatňovať.

Štát chráni aj maloleté osoby, ktoré môžu dostať bezplatnú právnu pomoc, takisto ako osoby, ktoré sú vystavené predbežnému vyšetrovaniu, ak boli zatknuté, zadržané alebo podliehajú väzobným opatreniam pred súdnym konaním.

Na to, aby ste mali nárok na bezplatnú právnu pomoc, váš príjem nesmie byť vyšší, než je maximálna hodnota stanovená v zákone a rovná sume 11 369,24 EUR, pričom sa počíta s jej zvýšením sa každú ďalšiu osobu, ktorá žije s vami, o 1 032,90 EUR.

Môžem si uplatniť nárok na úhradu výdavkov (za účasť na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Bezplatná právna pomoc, inštitút založený na práve na obhajobu zaručenom v článku 24 talianskej ústavy, umožňuje každému človeku, ktorý spĺňa požiadavky (týkajúce sa situácie finančných ťažkostí), získať na každom stupni a na každej úrovni súdneho systému pomoc právnika a odborníkov vrátane odborných poradcov na náklady štátu, ale takisto umožňuje oslobodenie od platenia súdnych trov.

Môžem sa odvolať, ak sa moja vec ukončí pred predložením súdu?

Ak podáte námietku proti žiadosti o ukončenie veci, žiadate o pokračovanie predbežného vyšetrovania. Musíte uviesť predmet ďalšieho vyšetrovania a zodpovedajúce dôkazy, inak bude námietka vyhlásená za neprípustnú. Ak je vaša námietka neprípustná a oznámenie trestného činu je neopodstatnené, sudca odôvodneným výnosom nariadi ukončenie veci a dokumenty sa vrátia prokuratúre. Ak žiadosť nie je prijatá, sudca stanoví termín neverejného pojednávania pre vás a pre vyšetrovanú osobu a informuje o tom prokuratúru. Sudca informuje aj generálneho prokurátora na odvolacom súde (Corte di Appello), že bol stanovený termín pojednávania. Ak po pojednávaní sudca považuje ďalšie vyšetrovanie za potrebné, vyjadrí to nariadením prokuratúre, v ktorom stanoví pevný termín, dokedy musí byť toto vyšetrovanie ukončené. Ak sudca neprijme žiadosť o ukončenie veci, nariadi prokuratúre, aby do desiatich dní sformulovala obvinenie. Do dvoch dní od vznesenia obvinenia sudca vydá rozhodnutie, ktorým stanoví termín predbežného pojednávania.

Ak ste obeťou násilného trestného činu voči osobe, vždy budete mať navyše právo na informáciu v prípade, že bola podaná žiadosť o ukončenie veci, a to aj keď túto informáciu výslovne nepožadujete, a od prijatia tohto oznámenia budete mať 20 dní na preskúmanie dokumentov a podanie odôvodnenej žiadosti o pokračovanie predbežného vyšetrovania (článok 408 ods. 3a c.p.p.).

Môžem byť zapojený(-á) do súdneho konania?

Ako obeť trestného činu môžete výkonom práv, ktoré vám boli priznané, poveriť právneho zástupcu. Na to, aby ste sa uistili, že dostanete oznámenia, na ktoré máte nárok zo zákona, a že budete môcť vykonávať svoje osobitné práva, musíte určiť a uviesť adresu na doručovanie. Musíte takisto oznámiť každú zmenu tejto adresy počas trestného konania. Ak ste si určili právneho zástupcu, nemusíte túto informáciu poskytovať, keďže všetky oznámenia sa budú posielať jemu.

Máte právo predkladať vyjadrenia a uvádzať dôkazy, a to počas štádia vyšetrovania, aj počas súdneho konania (článok 90a c.p.p.). Môžete takisto kontrolovať podania do úradného registra nahlásených trestných činov (článok 335 c.p.p.). Musíte byť informovaný(-á), keď sa ukončia znalecké posudzovania, ktoré nemožno opakovať (článok 360 c.p.p.). Môžete takisto podať žiadosť na prokuratúre o zhromažďovanie dôkazov v rámci pojednávania pred súdnym konaním. Môžete požiadať aj o oznámenie každej žiadosti o odloženie vyšetrovania alebo o ukončenie veci, a to hneď pri podaní nahlásenia alebo následne. Musíte konkrétne požiadať, aby vás informovali o žiadosti o odloženie vyšetrovania (článok 406 c.p.p.) a o žiadosti o ukončenie veci (článok 408 c.p.p.). V priebehu súdneho konania máte právo byť informovaný(-á) o mieste, dátume a čase prvého pojednávania. Nasledujúce pojednávania vám nebudú oznamované a termíny odročenia si musíte zistiť sám/sama od súdu prvého stupňa. Nie ste povinný(-á) zúčastňovať sa pojednávaní, okrem pojednávania, na ktorom poskytujete svedectvo. Po ukončení vyšetrovania máte právo nahliadnuť do všetkých dokumentov týkajúcich sa danej veci a urobiť si ich kópie. Spravidla to však nemôžete urobiť, kým vyšetrovanie stále prebieha, aj keď prokuratúra to môže povoliť, ak existuje osobitný dôvod záujmu.

Keď prebieha súdne konanie a vy ste boli postihnutý(-á) spáchaným trestným činom, môžete požiadať o náhradu škody a zúčastňovať sa konania ako poškodený(-á).

Aké je moje oficiálne postavenie v súdnom systéme? Som alebo si môžem vybrať, že budem napríklad: obeť, svedok, poškodený alebo súkromný žalobca?

Obeť, ako osoba postihnutá trestným činom, má všetky už uvedené práva. Okrem toho môžete byť v rámci súdneho konania vypočutý(-á) ako svedok(-kyňa), a ak máte právo na náhradu škody spôsobenej trestným činom, môžete v rámci súdneho konania podať občianskoprávnu žalobu a zúčastňovať sa konania ako poškodený(-á).

Aké sú moje práva a povinnosti v tomto postavení?

Bez toho, aby boli dotknuté skutočnosti už uvedené v súvislosti s vašimi právami a záujmami ako poškodenej strany, ak vystupujete aj ako svedok(-kyňa), platia tieto pravidlá:

Ako svedok(-kyňa) musíte predstúpiť pred sudcu, riadiť sa jeho pokynmi týkajúcimi sa formálnych náležitostí a pravdivo odpovedať na jeho otázky. Nie ste povinný(-á) uviesť nič, čo by mohlo viesť k vášmu trestnému stíhaniu. Ak sa stane, že v deň pojednávania sa vyskytne problém, ktorý vám znemožní účasť, musíte to včas oznámiť a uviesť dôvod svojej neprítomnosti. V tom prípade, ak sudca považuje vašu neprítomnosť za odôvodnenú, vydá ďalšie predvolanie na nasledujúce pojednávanie. Ak ste predvolaný(-á) viackrát a neprídete bez uvedenia legitímneho dôvodu, bude vám pridelený povinný sprievod a môže vám byť stanovená povinnosť zaplatiť pokutu príslušnému úradu (cassa delle ammende), ako aj náklady spôsobené vašou neprítomnosťou, v zmysle článku 133 c.p.p. Ste povinný(-á) pravdivo odpovedať na otázky, ktoré vám položia. Článok 372 c.p.p. obsahuje ustanovenia o potrestaní svedkov, ktorí odmietajú odpovedať, uvádzajú nepravdivé vyhlásenia alebo nepovedia, čo vedia. Ak ste ako svedok(-kyňa) neochotný(-á) alebo nespolupracujete, môže vám byť udelený trest odňatia slobody. Svedok nemôže byť počas pojednávania zadržaný. Ak pred vynesením rozsudku stiahnete nepravdivé vyhlásenie alebo potvrdíte pravdu, nemôžu vás obviniť z trestného činu. Ak poskytnete falošné svedectvo s úmyslom zachrániť seba alebo blízkeho príbuzného pred odsúdením za trestný čin, nebudete potrestaný(-á) (článok 384 c.p.p.).

Môžem počas súdneho konania urobiť vyhlásenie alebo podať svedectvo? Za akých podmienok?

Ako obeť trestného činu môžete vystúpiť aj ako svedok(-kyňa). Vaše vyhlásenia sa môžu použiť ako svedectvo na usvedčenie obvineného, pokiaľ sa pri preskúmaní potvrdí ich objektívna aj subjektívna dôveryhodnosť. Sudca môže slobodne vyhodnotiť vaše svedectvo a práve samotné vaše svedectvo môže tvoriť základ na usvedčenie obvineného. Musíte povedať pravdu, aj keď nie ste povinný(-á) obviniť sám/samu seba (právo odoprieť výpoveď). Blízki príbuzní obvineného nie sú povinní vystúpiť ako svedkovia, pokiaľ sami nepodajú nahlásenie alebo trestné oznámenie, alebo v prípade, keď oni alebo ich blízki príbuzní sú obeťami trestného činu, vo veci ktorého sa vedie konanie. Môžete takisto odmietnuť odpovede na otázky, ktoré by mohli viesť k prezradeniu služobného tajomstva. Ak urobíte vyhlásenia počas predbežného vyšetrovania, môžete mať nárok na rôzne ochranné opatrenia.

Aké informácie dostanem počas súdneho konania?

(pozri vyššie)

Budem mať prístup k súdnym spisom?

Prokuratúra bezodkladne uloží do príslušného registra svojho úradu oznámenie každého trestného činu, ktoré dostane alebo ktoré vypracuje z vlastnej iniciatívy, a zároveň, alebo hneď ako je k dispozícii, aj meno osoby podozrivej zo spáchania trestného činu. Ak sa v priebehu predbežného vyšetrovania zmení právna kvalifikácia incidentu, alebo sa podrobné údaje ukážu ako odlišné, prokuratúra tieto informácie v registri aktualizuje. Informácie z registra budú na požiadanie poskytnuté osobe obvinenej z trestného činu, vám ako obeti a príslušným právnym zástupcom. Ak požiadate o informácie týkajúce sa podaní do úradného registra nahlásených trestných činov, sekretariát prokurátora vám požadované informácie poskytne v prípade, že takéto podania boli vykonané a nič nebráni ich poskytnutiu. Inak vyhlási, že neexistujú žiadne podania, o ktorých je možné poskytnúť informácie. Ak sa vyskytnú osobitné požiadavky týkajúce sa vyšetrovania, prokuratúra po rozhodovaní, či žiadosti vyhovieť, môže odôvodneným výnosom nariadiť, že podania do registra zostanú utajené najviac na obdobie troch mesiacov, ktoré nie je možné predĺžiť (článok 335 c.p.p.).

Ak prokuratúra nemieni požiadať o ukončenie konania, keď sa vec týka zneužívania členov rodiny a partnerov alebo prenasledovania, oznámi vášmu právnemu zástupcovi, alebo ak ho nemáte, vám samotným, že predbežné vyšetrovanie bolo ukončené (článok 415a c.p.p.).

Posledná aktualizácia: 13/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti súdnemu rozhodnutiu?

Iba obeť, ktorá sa zúčastňovala konania ako poškodený, má vlastné právo na odvolanie, a to je v každom prípade obmedzené na ochranu vašich občianskych záujmov.

Podľa talianskeho zákona č. 46/2006 poškodený už nemá všeobecné právo na odvolanie, odvolať sa môžete iba na kasačný súd (Corte di Cassazione).

Odvolanie môžete podať v týchto prípadoch:

 • proti aspektom rozsudku, ktoré sa týkajú občianskoprávnej žaloby,
 • proti súdnemu rozhodnutiu o zbavení obvinenia, ktoré sa týka iba občianskoprávnych aspektov veci,
 • proti aspektom súdneho rozhodnutia, ktoré sa týkajú vášho práva na odškodnenie a úhradu nákladov.

Aké sú moje práva po vynesení rozsudku?

Pokiaľ ide o preskúmanie, ak ste sa vy, ako obeť, v postavení poškodeného zúčastňovali súdneho konania ukončeného rozsudkom, pri ktorom chcete požiadať o preskúmanie, máte nárok po začatí fázy pojednávania zasiahnuť vzhľadom na prípustnosť samotnej žiadosti. Platí to aj v prípadoch, keď ste podali mimoriadne odvolanie proti rozsudku vynesenému na základe dohody o vine a treste, pričom v osobitnom rozsudku je uvedené, že je možné požiadať o súdne rozhodnutie, aby páchateľ nahradil súdne poplatky, a toto rozhodnutie dosiahnuť.

Mám nárok na podporu alebo ochranu po súdnom konaní? Na ako dlho?

V legislatívnom dekréte č. 9 z 11. februára 2015 sú stanovené pravidlá vykonávania smernice 2011/99/EÚ, ktorá je založená na zásade vzájomného uznávania a ktorou sa upravuje európsky ochranný príkaz na zabezpečenie toho, že opatrenia prijaté na ochranu osoby voči trestnému činu, ktorý jej môže ublížiť alebo ohroziť jej život, telesnú alebo duševnú integritu a dôstojnosť, osobnú slobodu alebo sexuálnu integritu, sa zachová aj v prípade, že táto osoba odíde do iného členského štátu. V smernici sa uvádza, že európsky ochranný príkaz sa môže vydať len vtedy, keď sa predtým v štáte pôvodu prijalo ochranné opatrenie, ktorým sa osobe, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, uložil jeden alebo viacero z týchto zákazov alebo obmedzení: zákaz vstupovať do určitých miestností, miest alebo vymedzených oblastí, kde má chránená osoba pobyt, alebo ktoré navštevuje; zákaz alebo úprava kontaktu s chránenou osobou; zákaz alebo úprava približovania sa k chránenej osobe bližšie ako na určenú vzdialenosť. Po doručení európskeho ochranného príkazu príslušný orgán vykonávajúceho štátu musí tento príkaz bezodkladne uznať a prijať akékoľvek opatrenie, ktoré by bolo dostupné podľa vnútroštátneho práva jeho štátu v obdobnom prípade na zabezpečenie ochrany chránenej osoby.

Aké informácie dostanem, keď bude páchateľ odsúdený?

Po ukončení porady súdu predsedajúci sudca vypracuje a podpíše výrok rozsudku a vypracované bude aj stručné zhrnutie s uvedením faktických dôvodov a právnych predpisov, na ktorých je rozsudok založený. Rozsudok sa zverejní na pojednávaní a prečítaný bude výrok rozsudku. Prečítanie odôvodnenia a výroku rozsudku je rovnocenné oznámeniu rozsudku stranám, ktoré sa pojednávania zúčastňujú alebo by sa ho mali zúčastňovať. Sudca vynesie rozsudok, ak je obvinený mimo akúkoľvek dôvodnú pochybnosť vinný z trestného činu. Spoločne s rozsudkom sudca uvedie podrobné údaje o uloženom treste a o akýchkoľvek preventívnych opatreniach (misure di sicurezza). Ak je odsúdený páchateľ platobne neschopný, sudca nariadi jeho občianskemu zástupcovi, aby zaplatil peňažnú sankciu. V rozsudku sa okrem toho odsúdenému páchateľovi nariadi, aby zaplatil trovy súdneho konania. Zverejnenie rozsudku v tlači nariadi sudca na požiadanie poškodeného a vykoná sa na náklady odsúdeného páchateľa a v prípade potreby jeho občianskeho zástupcu.

Rozsudok bude obsahovať:

 1. titulok „in nome del popolo italiano“ [„v mene talianskeho ľudu“] a označenie orgánu, ktorý ho vydal;
 2. osobné údaje páchateľa a ďalšie osobné informácie, ktoré slúžia na jeho identifikáciu, a všeobecné údaje o ďalších súkromných stranách danej veci;
 3. obvinenie;
 4. označenie podaní jednotlivých strán;
 5. stručné vysvetlenie faktických dôvodov a právnych predpisov, na ktorých je rozhodnutie založené, s označením svedectva, ktoré tvorí základ rozhodnutia, a vysvetlenie dôvodov, prečo sudca považuje protikladné svedectvo za nespoľahlivé;
 6. výrok rozsudku s uvedením článkov uplatnených štatútov;
 7. dátum a podpis sudcu.

Po uverejnení sa rozsudok zaregistruje v kancelárii súdneho úradníka. Ak sa rozsudok neuverejní do tridsiatich dní, alebo v inom stanovenom termíne, ktorý nepresahuje 90 dní odo dňa vydania, oznámenie o vynesení rozsudku dostanú prokuratúra a súkromné strany, ktoré majú právo na odvolanie, ako aj právny zástupca páchateľa, keď bol rozsudok vynesený.

Dostanem informáciu, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo ak utečie z väzenia?

V článku 90b Trestného poriadku (Codice di procedura penale) je stanovené, že v prípade násilného trestného činu voči osobe musíte byť okamžite informovaný(-á), ak ste o to požiadali, o prípravách na prepustenie páchateľa alebo na ukončenie platnosti ochranného opatrenia, a ak obžalovaná osoba utečie z väzby pred súdnym konaním alebo z väzenia, a ak odsúdený páchateľ úmyselne neplní stanovené podmienky.

Budem zapojený do rozhodovania o prepustení alebo podmienečnom prepustení? Môžem napríklad urobiť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Nie je bežnou praxou konzultovať s obeťou pred prijatím týchto rozhodnutí.

Posledná aktualizácia: 13/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 - Náhrada škody

Aký je postup uplatňovania nároku na odškodnenie voči páchateľovi? (napr. súdny spor, občianskoprávne uplatňovanie nároku, adhézne konanie)

Spáchanie trestného činu a následné odsúdenie znamená, že poškodená strana si môže uplatniť nárok na odškodnenie. Talianske právo poskytuje dva spôsoby, ako môžete dosiahnuť náhradu škody, ktorú ste utrpeli:

 • môžete sa zúčastňovať trestného konania proti páchateľovi ako poškodený,
 • môžete podať nezávislú občianskoprávnu žalobu.

Je to vaša voľba, keďže v právnych predpisoch sú tieto dve konania oddelené: trestné konanie a občianske súdne konanie.

Až po podaní žiadosti, aby bola vec odovzdaná na súdne konanie alebo postúpená na súdne konanie (na pojednávaní), môžete s pomocou svojho právneho zástupcu podať občianskoprávnu žalobu a stať sa tak aktívnou stranou konania s plnými právami zastúpenia. Pri vynesení rozsudku trestný súd rozhodne o sume, ktorá je okamžite vymáhateľná, pričom ide o takzvané predbežné rozhodnutie, a na občiansky súd postúpi rozhodnutie o celkovej a konečnej výške náhrady škody, ktoré môže byť prijaté, až keď bude trestný rozsudok výsledkom právoplatne rozsúdenej veci res judicata.

Ako alternatívu k možnosti zúčastňovať sa konania ako poškodený môžete podať nezávislú občianskoprávnu žalobu a požadovať náhradu škody utrpenej v dôsledku konania páchateľa.

Súd nariadil páchateľovi, aby mi zaplatil odškodnenie/náhradu škody. Ako zabezpečím, aby mi páchateľ zaplatil?

Keď súd nariadi páchateľovi, aby zaplatil náhradu za ujmu alebo škodu spôsobenú obeti, ktorá sa zúčastňuje konania ako poškodený, môže urobiť jednu z troch vecí: nariadiť vyrovnanie odškodnenia, vydať všeobecné nariadenie o náhrade škody alebo nariadiť vyplatenie predbežne stanovenej sumy. 
Najlepším riešením pre obeť je, ak sa v rozsudku nariadi konečné vyrovnanie odškodnenia: v tom prípade je skutočne možné informovať páchateľa o rozsudku a platobnom rozkaze (atto di precetto – výzva na zaplatenie, ktorá musí byť vydaná pred začatím exekučného konania), a teda nariadiť vyplatenie dlžnej sumy a vykonať prvý krok potrebný na zavedenie vykonávacích opatrení v prípade pretrvávajúceho neplatenia zo strany páchateľa (v tom prípade sa vždy odporúča vykonať predbežné preskúmanie aktív, na ktoré možno uplatniť nárok).

Pokiaľ nebolo stanovené, že dosiahnutie náhrady škody je jednoznačne predbežne vymáhateľné, vymáhanie je podmienené tým, aby rozsudok nebol zvrátený, teda že v stanovenom termíne nebude podané nijaké odvolanie.

Platobný rozkaz sa preto môže oznámiť spolu s rozsudkom, a to aj v prípadoch, keď rozsudok obsahuje nariadenie platby na základe predbežného rozhodnutia, ktorá sa navyše označuje za okamžite vymáhateľnú. Z pohľadu obete to však nie je vždy uspokojivé. Preto ak to považujete za nedostatočné, musíte podať nezávislú občianskoprávnu žalobu, prostredníctvom ktorej je možné určiť všetky zostávajúce škody a páchateľovi uložiť novú, odlišnú sankciu.

V rámci tretieho scenára je vždy potrebné občianske súdne konanie, pri ktorom trestný súd iba vydá všeobecné nariadenie páchateľovi, aby vyplatil náhradu škody, bez pevného stanovenia jej výšky, v dôsledku nedostatku príslušných postačujúcich dôkazov.

Ak páchateľ neplatí, môže mi štát vyplatiť zálohu? Za akých podmienok?

Na základe smernice 2004/80/ES, ktorá sa v Taliansku vykonáva prostredníctvom už uvedených ustanovení, musí štát zaručiť občanom aj cudzincom, ktorí sú obeťami úmyselného násilného trestného činu (vraždy, úmyselného ťažkého ublíženia na zdraví, sexuálneho útoku), spáchaného na talianskom území, spravodlivú a primeranú náhradu škody vždy, keď páchateľ nie je identifikovaný alebo nebol postavený pred súd, alebo, v každom prípade, ak nemá finančné prostriedky na to, aby nahradil spôsobené škody obeti, alebo ak obeť zomrela, jej rodine.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

(pozri vyššie)

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nebol odsúdený?

Ak sa v rámci trestného konania zistí, že obžalovaná osoba je nevinná, nebráni vám to podať žalobu o náhradu škody na občianskom súde, pokiaľ sa tohto práva nevzdáte tým, že sa zúčastníte trestného konania ako poškodený.

Mám nárok na núdzovú platbu, kým čakám na rozhodnutie o mojom nároku na náhradu škody?

Ak sa zúčastňujete trestného konania ako poškodený a požadujete zaplatenie a náhradu škody, pri vynesení rozsudku sa súd zameria aj na občianskoprávne aspekty veci, podľa článku 533 c.p.p. V prípadoch, keď existuje dôkaz, že obeť utrpela škodu v dôsledku trestného činu (an debeatur), ale nie je známa výška škody (quantum debeatur), súd vydá všeobecné rozhodnutie týkajúce sa občianskoprávnej zodpovednosti a odkáže strany na občiansky súd, ktorý stanoví výšku spôsobenej škody (článok 539 c.p.p.). Poškodený však môže požiadať trestný súd o predbežné rozhodnutie týkajúce sa výšky škody v rámci hraničných hodnôt škody už podložených dôkazmi. Predbežným rozhodnutím sa nariadi páchateľovi a jeho občianskemu zástupcovi vyplatenie danej sumy ako náhrady škody pred definitívnym vypočítaním celkovej sumy, pričom táto suma je okamžite vymáhateľná. Je to nástroj, ktorý na vašu osobitnú žiadosť poskytne odôvodnenie nariadenia páchateľovi, aby vyplatil predbežne stanovenú sumu, keď sa súd domnieva, že už existuje konkrétny dôkaz záväzku, obmedzený na výšku, na základe ktorej bolo prijaté rozhodnutie o predbežne stanovenej sume. Aj v rámci trestného konania v skutočnosti nie je potrebné na účely výpočtu predbežne stanovenej sumy poskytnúť dôkaz o výške samotnej škody, ale postačuje istota, že takáto škoda vznikla, až do sumy určenej rozhodnutím (trestný senát kasačného súdu č. 12634/2001).

Posledná aktualizácia: 13/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Som obeťou trestného činu, na koho sa mám obrátiť pre podporu a pomoc?

Po prvom kontakte s orgánmi prokuratúry ako poškodená strana dostanete v jazyku, ktorému rozumiete, informácie týkajúce sa: zariadení zdravotnej starostlivosti v miestnej oblasti, ubytovacích zariadení, útulkov a prístreškov. Ak sú medzi obeťami maloleté osoby, informovaný musí byť súd pre mladistvých, aby posúdil situáciu a ochranné opatrenia. Ak o to požiadate, orgány presadzovania práva majú povinnosť kedykoľvek vás skontaktovať s týmito organizáciami:

 • služby na podporu obetí,
 • špecializované orgány právnej podpory,
 • rady advokátskych komôr (Consigli dell’Ordine),
 • mimovládne organizácie,
 • právne kliniky a oddelenia súdneho lekárstva,
 • štátne orgány zaoberajúce sa právnou podporou (ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo vnútra).

Organizácie na podporu obetí

Mimovládne organizácie a združenia poskytujúce právnu podporu obetiam trestných činov:

 1. odborové zväzy: Talianska všeobecná konfederácia práce (Videokonferencie Generale Italiana del Lavoro; CGIL), Talianska konfederácia odborových zväzov pracujúcich (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; CISL), Taliansky odborový zväz (Unione Italiana del Lavoro; UIL);
 2. združenie Libera [antimafiánska organizácia] – 0832 683 429, 683 430;
 3. útulok pre ženy Rím – 06 6840 172006;
 4. spotrebiteľské združenia;
 5. Národná sieť združení pre práva starších osôb (Associazioni per i Diritti degli Anziani; ADA) – 06 4890 7327;
 6. sieť Dafne (podpora obetí násilia) – 011 568 3686.

Linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi – 800 290 290

Linka pomoci obetiam násilia – 1522

Linka pomoci obetiam diskriminácie – 800 90 10 10

Linka pomoci obetiam mrzačenia pohlavných orgánov – 800 300 558

Linka pomoci obetiam terorizmu a organizovaného zločinu – 06 4654 8373, 06 4654 8374, 06 4654 8375

Linka pomoci obetiam zločinov súvisiacich s mafiou – 800 191 000

Linka pomoci obetiam vydierania a úžerníctva – 800 999 000

Linka pomoci vo všetkých jazykoch na hlásenie prípadov diskriminácie a rasizmu – 800 90 10 10

Linka pomoci pre maloleté osoby – 114

Je podpora obetí bezplatná?

Podpora obetí je bezplatná.

Aké druhy podpory môžem dostať od štátnych služieb alebo orgánov?

Trestné činy páchané s použitím násilia môžu mať traumatické účinky na obeť, a preto môžete vyhľadať pomoc príslušných verejných služieb, ktoré zabezpečujú miestne zdravotnícke orgány (Azienda Sanitaria Locale; ASL), ako sú poradenské centrá pre rodinné záležitosti (consultorio familiare), a orgány miestnej správy (sociálne služby). Ak sú medzi obeťami maloleté osoby, informovaný musí byť súd pre mladistvých, aby posúdil situáciu a ochranné opatrenia. Ak o to požiadate, policajné orgány (vojenská polícia (Carabinieri), štátna polícia, mestská polícia atď.) majú povinnosť kedykoľvek vás skontaktovať s týmito organizáciami: niektoré útulky majú bezpečné domy, v ktorých môžete byť ubytovaný(-á) vo vážnejších prípadoch, aby ste unikli ďalšiemu násiliu. Ak chcete získať informácie o útulkoch vo svojej oblasti a/alebo sa s nimi skontaktovať, môžete telefonovať aj na bezplatnú linku 1522, ktorú prevádzkuje úrad talianskeho predsedu vlády. Ak sa nachádzate v osobných ťažkostiach, môžete takisto požiadať o pomoc administrátora podpory (Amministratore di Sostegno), človeka, ktorý pracuje pre sekciu poručníctva občianskeho súdu a zodpovedá za bezplatnú pomoc jednotlivcom, ktorí sa ocitnú v ťažkostiach vrátane prechodných ťažkostí, aby zabezpečil uspokojenie ich potrieb. Môžete podať žiadosť priamo občianskemu súdu alebo vysvetliť svoje ťažkosti sociálnym službám orgánov miestnej správy, aby mohli informovať úrad prokuratúry pre občianske záležitosti, ktorý môže podať žalobu vo vašom mene.

Aké druhy podpory môžem dostať od mimovládnych organizácií?

Mimovládne organizácie poskytujú rôzne druhy podpory vrátane psychologickej podpory, dočasného ubytovania v zariadeniach, ako sú útulky, právnej podpory a poradenstva, materiálnej podpory, uspokojovania základných potrieb atď.

Posledná aktualizácia: 13/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.