Práva obetí – podľa krajín

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Ako môžem nahlásiť trestný čin?

  • Nahlásenie sa vykoná tak, že osoba, ktorá má poznatky o všeobecne stíhateľnom trestnom čine, informuje o tom prokuratúru alebo oddelenie kriminálneho vyšetrovania. Nahlásenie trestného činu je dobrovoľné, ale stáva sa povinným vo viacerých prípadoch, ktoré sú jednoznačne stanovené v zákone. Nahlásenie musí obsahovať základné informácie o incidente, dátum, kedy ste sa o trestnom čine dozvedeli, a zdroje zaznamenaného svedectva. Okrem toho, ak je to možné, nahlásenie má obsahovať osobné údaje, miesto pobytu a akékoľvek iné informácie, ktoré môžu pomôcť pri identifikácii osoby podozrivej zo spáchania trestného činu, ako aj vaše osobné údaje ako poškodenej strany a údaje každej osoby, ktorá by mohla poskytnúť relevantné informácie vedúce k zisteniu, čo sa stalo. Ak nie sú k dispozícii žiadne užitočné údaje, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii osoby podozrivej z trestného činu, nebráni to začatiu trestného konania, keďže môžete podať nahlásenie proti neznámym osobám, ktoré musia policajné orgány predložiť príslušnej prokuratúre spolu s informáciami o všetkých vyšetrovacích úkonoch vykonaných s cieľom identifikovať páchateľov trestného činu.
  • Trestné oznámenie je vyhlásenie, ktorým obeť trestného činu (alebo jej právny zástupca) vyjadruje želanie, aby bol páchateľ potrestaný. Týka sa to trestných činov, ktoré nie sú všeobecne stíhateľné. Vyhlásenie musí obsahovať opis spáchaného trestného činu a musí v ňom byť vyjadrené jednoznačné želanie oznamovateľa, aby sa na základe tohto obvinenia konalo a aby bol vinník potrestaný. Podané trestné oznámenie môžete neskôr stiahnuť, s výnimkou prípadov sexuálneho útoku alebo sexuálneho styku s maloletou osobou. Na to, aby bolo trestné oznámenie zrušené, musí s jeho stiahnutím súhlasiť občan, proti ktorému bolo trestné oznámenie podané, ktorý ak je nevinný, môže chcieť súdnym konaním preukázať, že s daným trestným činom nemá nič spoločné.
  • Žiadosť o zásah orgánov presadzovania práva do sporu medzi súkromnými osobami podáva jedna z dotknutých strán alebo obidve dotknuté stany. Na základe žiadosti o úradný zásah pracovník orgánu presadzovania práva pozve obidve strany na stretnutie s cieľom pokúsiť sa o zmierenie a vypracovať o tom hlásenie. Ak pracovník orgánu presadzovania práva uzná, že bol spáchaný trestný čin a ide o všeobecne stíhateľný trestný čin, musí o tom informovať súdne orgány. Pokiaľ ide o trestný čin stíhateľný na základe trestného oznámenia, pracovník sa môže na požiadanie pokúsiť o predbežné riešenie sporu, čo sa nedotýka vášho následného práva podať trestné oznámenie.

Nahlásenia, trestné oznámenia a žiadosti sa musia podávať na úradoch príslušnej zložky orgánov presadzovania práva [veliteľstvá provinčnej polície, miestne policajné stanice a úrady vojenskej polície (Carabinieri)]. Nahlásenie alebo žiadosť sa môže predložiť aj prokurátorovi.

Ako sa dozviem, čo sa deje s mojím prípadom?

Po podaní nahlásenia dostanete údaje týkajúce sa: orgánov, na ktoré sa môžete obrátiť, ak chcete dostať informácie o svojom prípade, vašej úlohy pri vyšetrovaní a súdnom konaní, vášho práva na informácie o termíne a mieste súdneho konania a o súdnom poplatku, a ak sa konania zúčastníte ako poškodený, vášho práva na oznámenie rozsudku, a to aj vo forme abstraktu. Okrem toho môžete dostávať aktualizované informácie o stave konania a o podaniach do úradného registra nahlásených trestných činov, dostanete upozornenie na každú žiadosť o ukončenie veci, ako aj informáciu, ako namietať proti akémukoľvek porušeniu vašich práv. Môžete takisto svoju vec vyriešiť stiahnutím trestného oznámenia, ak to okolnosti dovoľujú, alebo prostredníctvom mediácie [článok 90a Trestného poriadku (Codice di procedura penale alebo c.p.p.)].

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Po prvom kontakte s orgánmi prokuratúry dostanete v jazyku, ktorému rozumiete, informácie týkajúce sa vášho nároku na právne poradenstvo a právnu pomoc hradenom talianskym štátom (článok 90a c.p.p.). Môžete podať žiadosť o štátom hradenú právnu pomoc podľa ustanovení zákona o pomoci znevýhodneným občanom (článok 98 c.p.p.). Prístup k štátom hradenej právnej pomoci môžete mať aj v prípade, že váš príjem nepresahuje hranicu stanovenú v zákone. Na to, aby ste mali nárok na štátom hradenú právnu pomoc, budete musieť podať príslušnú žiadosť na súd prvého stupňa bezprostredne po podaní nahlásenia. Po skončení prvého stupňa konania, na ktorom má právny zástupca právo účasti, a v každom prípade pred pozvaním na vypočúvanie alebo najneskôr v čase oznámenia, že predbežné vyšetrovanie bolo ukončené, prokuratúra musí vyšetrovanej osobe písomne oznámiť, že jej bol súdom pridelený právny zástupca, inak budú všetky následné akty neplatné (článok 369a c.p.p.).

Toto oznámenie musí obsahovať:

a) informáciu, že je povinnosťou mať počas trestného konania profesionálneho právneho zástupcu, a informáciu o právach priznaných vyšetrovanej osobe v zákone;

b) meno právneho zástupcu prideleného súdom, jeho adresu a telefónne číslo;

c) informáciu o práve obvineného určiť si vlastného obhajcu s poučením, že ak to neurobí, bude ho počas vyšetrovania zastupovať súdom pridelený právny zástupca;

d) upozornenie, že obvinený bude musieť zaplatiť za súdom prideleného právneho zástupcu, ak nespĺňa požiadavky na získanie štátom hradenej právnej pomoci, a upozornenie, že ak by bol vyhlásený za platobne neschopného, začne sa exekučné konanie;

da) informácie týkajúce sa práva na tlmočníka a preklad dôležitých dokumentov;

e) informácie týkajúce sa požiadaviek, ktoré podmieňujú nárok na štátom hradenú právnu pomoc.

Bezplatná právna pomoc je inštitút založený na práve na obhajobu zaručenom v článku 24 talianskej ústavy, na základe ktorého má každý človek právo na pomoc na každom stupni a na každej úrovni súdneho systému a osoby vo finančných ťažkostiach majú možnosť nielen získať pomoc právnika a odborníkov na náklady štátu, ale aj neplatiť súdne trovy. Bezplatná právna pomoc je dostupná v trestných veciach a v občianskoprávnych veciach spojených s trestnými vecami, ako aj v rámci ďalších úkonov v oblasti trestnoprávneho presadzovania, bezpečnosti, prevencie a konaní týkajúcich sa dohľadu, a napokon v občianskoprávnych veciach vychádzajúcich z trestného konania.

Právo na prístup k bezplatnej právnej pomoci sa netýka len samotných talianskych občanov, ale aj cudzích štátnych príslušníkov, a to aj v prípade, ak prebieha konanie vo veci ich administratívneho vyhostenia, nie sú osobami s pobytom v Taliansku alebo sú osobami bez štátnej príslušnosti žijúcimi v Taliansku.

O bezplatnú právnu pomoc môžu požiadať všetky strany konania, ale ak ste obeťou určitých sexuálnych trestných činov, príjmové hranice stanovené v zákone sa nebudú uplatňovať.

Štát chráni aj maloleté osoby, ktoré môžu dostať bezplatnú právnu pomoc, takisto ako osoby, ktoré sú vystavené predbežnému vyšetrovaniu, ak boli zatknuté, zadržané alebo podliehajú väzobným opatreniam pred súdnym konaním.

Na to, aby ste mali nárok na bezplatnú právnu pomoc, váš príjem nesmie byť vyšší, než je maximálna hodnota stanovená v zákone a rovná sume 11 369,24 EUR, pričom sa počíta s jej zvýšením sa každú ďalšiu osobu, ktorá žije s vami, o 1 032,90 EUR.

Môžem si uplatniť nárok na úhradu výdavkov (za účasť na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Bezplatná právna pomoc, inštitút založený na práve na obhajobu zaručenom v článku 24 talianskej ústavy, umožňuje každému človeku, ktorý spĺňa požiadavky (týkajúce sa situácie finančných ťažkostí), získať na každom stupni a na každej úrovni súdneho systému pomoc právnika a odborníkov vrátane odborných poradcov na náklady štátu, ale takisto umožňuje oslobodenie od platenia súdnych trov.

Môžem sa odvolať, ak sa moja vec ukončí pred predložením súdu?

Ak podáte námietku proti žiadosti o ukončenie veci, žiadate o pokračovanie predbežného vyšetrovania. Musíte uviesť predmet ďalšieho vyšetrovania a zodpovedajúce dôkazy, inak bude námietka vyhlásená za neprípustnú. Ak je vaša námietka neprípustná a oznámenie trestného činu je neopodstatnené, sudca odôvodneným výnosom nariadi ukončenie veci a dokumenty sa vrátia prokuratúre. Ak žiadosť nie je prijatá, sudca stanoví termín neverejného pojednávania pre vás a pre vyšetrovanú osobu a informuje o tom prokuratúru. Sudca informuje aj generálneho prokurátora na odvolacom súde (Corte di Appello), že bol stanovený termín pojednávania. Ak po pojednávaní sudca považuje ďalšie vyšetrovanie za potrebné, vyjadrí to nariadením prokuratúre, v ktorom stanoví pevný termín, dokedy musí byť toto vyšetrovanie ukončené. Ak sudca neprijme žiadosť o ukončenie veci, nariadi prokuratúre, aby do desiatich dní sformulovala obvinenie. Do dvoch dní od vznesenia obvinenia sudca vydá rozhodnutie, ktorým stanoví termín predbežného pojednávania.

Ak ste obeťou násilného trestného činu voči osobe, vždy budete mať navyše právo na informáciu v prípade, že bola podaná žiadosť o ukončenie veci, a to aj keď túto informáciu výslovne nepožadujete, a od prijatia tohto oznámenia budete mať 20 dní na preskúmanie dokumentov a podanie odôvodnenej žiadosti o pokračovanie predbežného vyšetrovania (článok 408 ods. 3a c.p.p.).

Môžem byť zapojený(-á) do súdneho konania?

Ako obeť trestného činu môžete výkonom práv, ktoré vám boli priznané, poveriť právneho zástupcu. Na to, aby ste sa uistili, že dostanete oznámenia, na ktoré máte nárok zo zákona, a že budete môcť vykonávať svoje osobitné práva, musíte určiť a uviesť adresu na doručovanie. Musíte takisto oznámiť každú zmenu tejto adresy počas trestného konania. Ak ste si určili právneho zástupcu, nemusíte túto informáciu poskytovať, keďže všetky oznámenia sa budú posielať jemu.

Máte právo predkladať vyjadrenia a uvádzať dôkazy, a to počas štádia vyšetrovania, aj počas súdneho konania (článok 90a c.p.p.). Môžete takisto kontrolovať podania do úradného registra nahlásených trestných činov (článok 335 c.p.p.). Musíte byť informovaný(-á), keď sa ukončia znalecké posudzovania, ktoré nemožno opakovať (článok 360 c.p.p.). Môžete takisto podať žiadosť na prokuratúre o zhromažďovanie dôkazov v rámci pojednávania pred súdnym konaním. Môžete požiadať aj o oznámenie každej žiadosti o odloženie vyšetrovania alebo o ukončenie veci, a to hneď pri podaní nahlásenia alebo následne. Musíte konkrétne požiadať, aby vás informovali o žiadosti o odloženie vyšetrovania (článok 406 c.p.p.) a o žiadosti o ukončenie veci (článok 408 c.p.p.). V priebehu súdneho konania máte právo byť informovaný(-á) o mieste, dátume a čase prvého pojednávania. Nasledujúce pojednávania vám nebudú oznamované a termíny odročenia si musíte zistiť sám/sama od súdu prvého stupňa. Nie ste povinný(-á) zúčastňovať sa pojednávaní, okrem pojednávania, na ktorom poskytujete svedectvo. Po ukončení vyšetrovania máte právo nahliadnuť do všetkých dokumentov týkajúcich sa danej veci a urobiť si ich kópie. Spravidla to však nemôžete urobiť, kým vyšetrovanie stále prebieha, aj keď prokuratúra to môže povoliť, ak existuje osobitný dôvod záujmu.

Keď prebieha súdne konanie a vy ste boli postihnutý(-á) spáchaným trestným činom, môžete požiadať o náhradu škody a zúčastňovať sa konania ako poškodený(-á).

Aké je moje oficiálne postavenie v súdnom systéme? Som alebo si môžem vybrať, že budem napríklad: obeť, svedok, poškodený alebo súkromný žalobca?

Obeť, ako osoba postihnutá trestným činom, má všetky už uvedené práva. Okrem toho môžete byť v rámci súdneho konania vypočutý(-á) ako svedok(-kyňa), a ak máte právo na náhradu škody spôsobenej trestným činom, môžete v rámci súdneho konania podať občianskoprávnu žalobu a zúčastňovať sa konania ako poškodený(-á).

Aké sú moje práva a povinnosti v tomto postavení?

Bez toho, aby boli dotknuté skutočnosti už uvedené v súvislosti s vašimi právami a záujmami ako poškodenej strany, ak vystupujete aj ako svedok(-kyňa), platia tieto pravidlá:

Ako svedok(-kyňa) musíte predstúpiť pred sudcu, riadiť sa jeho pokynmi týkajúcimi sa formálnych náležitostí a pravdivo odpovedať na jeho otázky. Nie ste povinný(-á) uviesť nič, čo by mohlo viesť k vášmu trestnému stíhaniu. Ak sa stane, že v deň pojednávania sa vyskytne problém, ktorý vám znemožní účasť, musíte to včas oznámiť a uviesť dôvod svojej neprítomnosti. V tom prípade, ak sudca považuje vašu neprítomnosť za odôvodnenú, vydá ďalšie predvolanie na nasledujúce pojednávanie. Ak ste predvolaný(-á) viackrát a neprídete bez uvedenia legitímneho dôvodu, bude vám pridelený povinný sprievod a môže vám byť stanovená povinnosť zaplatiť pokutu príslušnému úradu (cassa delle ammende), ako aj náklady spôsobené vašou neprítomnosťou, v zmysle článku 133 c.p.p. Ste povinný(-á) pravdivo odpovedať na otázky, ktoré vám položia. Článok 372 c.p.p. obsahuje ustanovenia o potrestaní svedkov, ktorí odmietajú odpovedať, uvádzajú nepravdivé vyhlásenia alebo nepovedia, čo vedia. Ak ste ako svedok(-kyňa) neochotný(-á) alebo nespolupracujete, môže vám byť udelený trest odňatia slobody. Svedok nemôže byť počas pojednávania zadržaný. Ak pred vynesením rozsudku stiahnete nepravdivé vyhlásenie alebo potvrdíte pravdu, nemôžu vás obviniť z trestného činu. Ak poskytnete falošné svedectvo s úmyslom zachrániť seba alebo blízkeho príbuzného pred odsúdením za trestný čin, nebudete potrestaný(-á) (článok 384 c.p.p.).

Môžem počas súdneho konania urobiť vyhlásenie alebo podať svedectvo? Za akých podmienok?

Ako obeť trestného činu môžete vystúpiť aj ako svedok(-kyňa). Vaše vyhlásenia sa môžu použiť ako svedectvo na usvedčenie obvineného, pokiaľ sa pri preskúmaní potvrdí ich objektívna aj subjektívna dôveryhodnosť. Sudca môže slobodne vyhodnotiť vaše svedectvo a práve samotné vaše svedectvo môže tvoriť základ na usvedčenie obvineného. Musíte povedať pravdu, aj keď nie ste povinný(-á) obviniť sám/samu seba (právo odoprieť výpoveď). Blízki príbuzní obvineného nie sú povinní vystúpiť ako svedkovia, pokiaľ sami nepodajú nahlásenie alebo trestné oznámenie, alebo v prípade, keď oni alebo ich blízki príbuzní sú obeťami trestného činu, vo veci ktorého sa vedie konanie. Môžete takisto odmietnuť odpovede na otázky, ktoré by mohli viesť k prezradeniu služobného tajomstva. Ak urobíte vyhlásenia počas predbežného vyšetrovania, môžete mať nárok na rôzne ochranné opatrenia.

Aké informácie dostanem počas súdneho konania?

(pozri vyššie)

Budem mať prístup k súdnym spisom?

Prokuratúra bezodkladne uloží do príslušného registra svojho úradu oznámenie každého trestného činu, ktoré dostane alebo ktoré vypracuje z vlastnej iniciatívy, a zároveň, alebo hneď ako je k dispozícii, aj meno osoby podozrivej zo spáchania trestného činu. Ak sa v priebehu predbežného vyšetrovania zmení právna kvalifikácia incidentu, alebo sa podrobné údaje ukážu ako odlišné, prokuratúra tieto informácie v registri aktualizuje. Informácie z registra budú na požiadanie poskytnuté osobe obvinenej z trestného činu, vám ako obeti a príslušným právnym zástupcom. Ak požiadate o informácie týkajúce sa podaní do úradného registra nahlásených trestných činov, sekretariát prokurátora vám požadované informácie poskytne v prípade, že takéto podania boli vykonané a nič nebráni ich poskytnutiu. Inak vyhlási, že neexistujú žiadne podania, o ktorých je možné poskytnúť informácie. Ak sa vyskytnú osobitné požiadavky týkajúce sa vyšetrovania, prokuratúra po rozhodovaní, či žiadosti vyhovieť, môže odôvodneným výnosom nariadiť, že podania do registra zostanú utajené najviac na obdobie troch mesiacov, ktoré nie je možné predĺžiť (článok 335 c.p.p.).

Ak prokuratúra nemieni požiadať o ukončenie konania, keď sa vec týka zneužívania členov rodiny a partnerov alebo prenasledovania, oznámi vášmu právnemu zástupcovi, alebo ak ho nemáte, vám samotným, že predbežné vyšetrovanie bolo ukončené (článok 415a c.p.p.).

Posledná aktualizácia: 13/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.