Práva obetí – podľa krajín

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Za obeť trestného činu „poškodenú stranu“ ste považovaný za predpokladu, že ste držiteľom právneho nároku chránenom trestnoprávnymi predpismi, ktoré boli porušené v dôsledku konania, ktoré podľa vnútroštátneho práva predstavuje trestný čin, t. j. že ste utrpeli ujmu, ktorá je súčasťou podstaty trestného činu.

Podľa občianskeho práva ste v dôsledku trestného činu utrpeli ujmu, ak vám jeho následkom bola spôsobená škoda (majetková alebo nemajetková, každopádne však škoda, ktorú je možné finančne vyčísliť). Poškodená strana v trestnom práve a v občianskom práve sa zvyčajne zhodujú, s výnimkou napríklad v prípadoch vrážd, kde je usmrtená osoba obeťou a rodinní príslušníci sú poškodenou stranou s právom obrátiť sa na súd a získať náhradu spôsobenej škody.

Trestné právo a občianske právo poskytujú obeti rôzne osobitné práva pred, počas a po súdnom konaní.

Trestné konanie v Taliansku začína predbežným vyšetrovaním. Prípad vyšetruje polícia a prokuratúra. Na konci vyšetrovania môže prokurátor podať žalobu alebo požiadať sudcu povereného predbežným vyšetrovaním, aby prípad uzavrel. Pri niektorých trestných činoch môže konanie začať len vtedy, keď ako obeť podáte oznámenie na polícii alebo prokuratúre.

Počas súdneho konania súd preskúma zhromaždené dôkazy a rozhodne o vine obžalovaného. Konanie končí, keď je obžalovaný odsúdený alebo oslobodený súdom, prípadne odvolaním na vyšší súd.

Ako obeť sa na trestnom konaní môžete výrazne podieľať a uplatniť tak viacero práv, ktoré máte k dispozícii. Počas konania môžete vystupovať ako obeť(poškodená strana) bez špecifického právneho postavenia, alebo zohrávať aktívnejšiu úlohu uplatnením občianskoprávneho nároku proti páchateľovi.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 13/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.