Cietušo tiesības (katrā valstī)

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Juridiskās palīdzības administrācija

Valsts Policija

Valsts probācijas dienests

Rīgas Pašvaldības policija

Cietušo Atbalsts centrs

Centrs Dardedze

Biedrība Skalbes

Resursu centrs sievietēm Marta

Juridiskās Palīdzības Administrācija

Juridiskās palīdzības administrācija ir institūcija, kas ir atbildīga par juridiskās palīdzības sniegšanu un kompensāciju izmaksu cietušajiem no noziedzīgiem nodarījumiem.

Juridiskās palīdzības administrācija

 • atrodas Tieslietu ministrijas padotība
 • sniedz bezmaksas juridisku palīdzību maznodrošinātām un trūcīgām personām
 • nodrošina likuma paredzētās valsts kompensācijas izmaksu cietušajiem

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: https://www.jpa.gov.lv

Valsts Policija

Valsts Policija pieņem ziņojumus par noziegumiem un veic noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu.

Valsts Policija

 • pieņem ziņojumus par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu
 • veic kriminālprocesu un lietas apstākļu noskaidrošanu
 • aizsargā cietušos, ja viņu intereses tiek apdraudētas

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: https://www.vp.gov.lv

Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienests nodrošina iespēju cietušajam un probācijas klientam brīvprātīgi iesaistīties izlīguma procedūrā ar starpnieka piedalīšanos

Valsts probācijas dienests

 • īsteno sociālās uzvedības korekcijas pasākumus
 • nodrošina iespēju cietušajam un probācijas klientam brīvprātīgi iesaistīties izlīguma procedūrā, ko vada probācijas darbinieks

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: https://www.vpd.gov.lv/lv

Rīgas Pašvaldības policija

Rīgas Pašvaldības policija ir atbildīga par sabiedrisko drošību Rīgā

Rīgas pašvaldības policija

 • ir atbildīga par sabiedrisko drošību Rīgā
 • sadarbojas ar Valsts policiju noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā Rīgas teritorijā

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: https://rpp.riga.lv

Cietušo Atbalsta centrs

Cietušo Atbalsta centrs ir nevalstiskā organizācija, kas sniedz juridisko palīdzību, bezmaksas psiholoģiskās konsultācijas, kā arī piedāvā cietušajiem un likumpārkāpējiem izlīguma procedūras organizēšanu.

Cietušo atbalsta centrs

 • sniedz palīdzību noziedzīgu nodarījumu upuriem
 • strādā, lai novērstu noziedzīgus nodarījumus un aizsargātu cietušo tiesības
 • informē cietušo par tiesībām un atbalstu kriminālprocesā
 • sniedz palīdzību cietušajiem, lai novērstu un mazinātu noziedzīga nodarījuma sekas
 • veicina cietušo un citu riska grupu integrācija sabiedrībā
 • veicina likumpārkāpēja aktivitātes radīto kaitējumu atlīdzināšanai
 • rūpējas par cietušo un likumpārkāpēju interešu aizsardzību (izlīguma procesā)
 • piedāvā juridisko palīdzību, bezmaksas konsultācijas, izlīguma procedūru ar starpnieka piedalīšanos, izglītības un informatīvos pakalpojumus

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: http://www.cac.lv/en

Centrs Dardedze

Centrs Dardedze ir nevalstiskā organizācija, kas piedāvā konsultācijas un palīdzību no vardarbības cietušajiem bērniem.

Centrs „Dardedze”

 • ir nevalstiska organizācija, kas strādā, lai novērstu vardarbību pret bērniem un sniegtu tiešu palīdzību bērniem, kas bijuši pakļauti seksuālajai, fiziskajai, emocionālajai vardarbībai
 • strādā ar bērniem un pieaugušajiem klientiem, sniedzot palīdzību, lai novērstu iespējamo vardarbību pret bērniem
 • piedāvā konsultācijas un palīdzību bērniem, kuri ir cietuši no vardarbības
 • ir profesionāļu komanda, kuru veido sociālie darbinieki, psihologi, terapeiti un pedagogi

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: https://centrsdardedze.lv

Biedrība „Skalbes”

Biedrība Skalbes sniedz psiholoģisko palīdzību krīzes situācijas pa telefonu 7 222 922, kas pieejama 24 stundas, septiņas dienas nedēļā; sniedz psiholoģiskas konsultācijas un informāciju par cietušajiem pieejamo atbalstu.

Biedrība „Skalbes”

 • sniedz psiholoģisko palīdzību krīzes situācijās pa telefonu 7 222 922, kas pieejama 24 stundas, septiņas dienas nedēļā; sniedz psiholoģiskas konsultācijas un informāciju par Latvijā pieejamo atbalstu
 • organizē seminārus citām organizācijām par tādiem jautājumiem, kā vardarbība ģimenē, bērnu ļaunprātīga izmantošana, stress un pašpalīdzība, krīzes iejaukšanās pamatprincipi, nelaimes gadījumi un pēkšņi traumatiski notikumi, komunikācijas un savstarpējās saziņas prasmes
 • organizē atbalsta grupas sievietēm, kas cietušas no seksuālas vardarbības un vardarbības ģimenē, bērnu un jauniešu atbalsta grupas, pašpalīdzības grupas vīriešiem

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: http://www.skalbes.lv/

Resursu centrs sievietēm Marta

Resursu centrs sievietēm „Marta” nodrošina atbalsta pakalpojumus sievietēm, kas cietušas no vardarbības un cilvēku tirdzniecības.

Resursu centrs sievietēm „Marta”

 • veicina savstarpēju atbalstu, sapratni, kā arī sieviešu solidaritāti, neatkarīgi no vecuma, tautības vai sociāli ekonomiskā statusa
 • izglīto klientes par viņu tiesībām, sniedz viņām informāciju, kā arī palīdz sievietēm iegūt jaunas zināšanas un pieredzi lai viņas gūtu pārliecību par savām spējām un veiksmīgi sasniegtu savus mērķus
 • veicina sieviešu ar zemiem ienākumiem sociālo integrāciju
 • nodrošina atbalsta pakalpojumus cilvēktirdzniecības upuriem
 • attīsta plašu sadarbību starp sieviešu organizācijām un veicina tīklu sadarbību starp sieviešu organizācijām Latvijā

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: http://www.marta.lv/

Lapa atjaunināta: 29/09/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.