Práva obetí – podľa krajín

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Každý právoplatný rozsudok má právnu silu rozhodnutej veci hneď po jeho doručení. Predpokladá sa, že rozsudok ako taký predstavuje pravdu tak dlho, pokiaľ sa nezruší uplatnením právneho prostriedku nápravy stanoveného zákonom. Sudca zvyčajne rozhoduje o trestných a občianskoprávnych žalobách v tom istom rozsudku.

Z dôvodu práva na spravodlivý proces právna sila rozhodnutej veci sa vzťahuje len na tých, ktorí boli účastníkmi trestného konania a na časti rozhodnutia, na ktorých títo účastníci mohli uviesť svoje tvrdenia. Ako obeť sa môžete odvolať len vtedy, ak ste boli účastníkom konania, ktorí sa k nemu pripojil ako poškodený.

V tomto postavení môžete podať odvolanie, ale len pokiaľ ide o vaše občianske záujmy a ak máte záujem na konaní, t. j. ak súd odmietol váš nárok na náhradu škody, alebo ak sa domnievate, že priznaná suma je nedostatočná.

Nemôžete preto podať odvolanie z dôvodu, že nesúhlasíte s uloženým trestom alebo preto, že súd oslobodil obvineného. Len štátny prokurátor môže podať odvolanie, ktoré sa týka trestnoprávneho hľadiska konania.

Poraďte sa so svojím advokátom, aby ste zistili, či je rozumné podať odvolanie. Ak vaši advokáti odpovedia kladne, odvolanie sa musí podať do 40 dní na podateľni súdu, ktorý vydal rozsudok.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Po vyhlásení rozsudku môžete dostať jeho kópiu.

Môžete takisto podať odvolanie, ale len vtedy, ak ste boli účastníkom konania, ktorý vstúpil do konania ako poškodený a len pokiaľ ide o vaše občianske záujmy (pozri bod 1).

Ak sa plánuje podmienečné prepustenie, môžete informovať generálneho prokurátora, ktorý je zodpovedný za výkon trestu, ktorý namietate.

Môžete sa naďalej nechať zastupovať advokátom.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Ako poškodený máte právo na právnu pomoc vo všetkých otázkach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia.

Ako obeť úmyselného trestného činu s následkom ublíženia na zdraví môžete za určitých podmienok požiadať ministerstvo spravodlivosti o náhradu škody od štátu, ak vás nemôže odškodniť páchateľ trestného činu.

Polícia a justičný systém majú povinnosť ponúknuť vám ochranu ako obeti. Každé rozhodnutie týkajúce sa podmienečného prepustenia odsúdeného môže podliehať osobitným podmienkam, ktoré sa týkajú najmä ochrany spoločnosti a obete.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Na požiadanie máte právo získať informácie o každom právoplatnom rozsudku v trestnom stíhaní.

Pokiaľ ide o trest uložený páchateľovi, uvedomte si, že v rozhodnutí o treste musia byť uvedené ustanovenia právnych predpisov, ktoré sa uplatnili bez toho, aby sa opakovali podmienky, skutkové okolnosti, ktoré sú podstatou trestného činu, z ktorého je obžalovaný obvinený, alebo uložený trest alebo tresty (článok 195 Trestného poriadku). Pre akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa vykonávania trestov sa môžete obrátiť na službu výkonu trestu úradu štátneho generálneho prokurátora.

V Luxembursku bude právoplatne odsúdená osoba buď vo väznici Schrassig, alebo väznici Givenich.

Budem informovaný o tom, keď bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Na základe článku 4 ods. 1 Trestného poriadku môžete byť na základe osobitnej žiadosti podanej úradu generálneho prokurátora informovaný o prepustení alebo úteku páchateľa, ak existuje nebezpečenstvo alebo zistené riziko ujmy voči vám, pokiaľ toto oznámenie nezahŕňa riziko ujmy voči páchateľovi.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Nie.

Posledná aktualizácia: 08/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.