Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.
Swipe to change

Práva obetí – podľa krajín

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávna žaloba, adhézne konanie)

Vo väčšine prípadov to je súd zodpovedný za súdenie páchateľa, ktorý ak uzná obžalovaného vinným, stanoví výšku škody a úrokov priznaných obetiam ako náhradu škody za ich stratu.

Na to, aby mohol súd rozhodnúť o náhrade škody, je nevyhnutné, aby obete uplatnili občianskoprávny nárok v trestnom konaní. Obete môžu uplatniť občianskoprávny nárok kedykoľvek v priebehu vyšetrovania. Obete nie sú povinné dostaviť sa na pojednávanie. Môžu sa nechať zastúpiť advokátom a podať svoje požiadavky v písomnej forme pred pojednávaním.

Ak obete neuplatnia občianskoprávny nárok ani nepodajú žiadne návrhy, súd nemôže z vlastného podnetu priznať obetiam náhradu za spôsobenú škodu a úroky.

Obete, ktoré neuplatnia občianskoprávny nárok počas trestného konania, nestratia svoje právo na náhradu škody.

V skutočnosti budú obete stále môcť podať žalobu proti páchateľovi na občianskych súdoch za predpokladu, že konajú pred uplynutím premlčacej lehoty podľa občianskeho práva a že preukážu, že predmetné skutočnosti predstavujú občianskoprávny delikt.

Súd uložil páchateľovi, aby mi zaplatil náhradu škody. Ako môžem zabezpečiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

Úlohou trestného súdu je vyčísliť škody, ktoré utrpeli obete, ale nezasahuje do vymáhania náhrady škody a priznaných úrokov.

Záleží na obetiach, či po doručení právoplatného rozsudku podniknú kroky na získanie náhrady tejto škody od páchateľa.

Väčšinou to je advokát, ktorý sa postará o dohľad nad vymáhaním náhrady škody a úroku, najskôr zmierlivým spôsobom kontaktuje advokáta odsúdeného alebo požiada súdneho exekútora o vykonanie rozsudku.

Keď odsudzujúci súd uloží podmienečný trest, ktorý zahŕňa povinnosť zaplatiť náhradu škody, generálny prokurátor, ktorý zodpovedá za vykonávanie rozsudkov, skontroluje, či odsúdení plnia svoje povinnosti.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Počas súdneho konania môže súd priznať priebežnú platbu napríklad až do výsledku znaleckého posudku. Ak páchateľ odmietne alebo nemôže vykonať túto platbu, môže to prevziať ministerstvo spravodlivosti v prípade preukázanej potreby.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Zmenený zákon z 12. marca 1984 o odškodnení niektorých obetí ublíženia na zdraví v dôsledku trestného činu oprávňuje na náhradu škody na ťarchu štátneho rozpočtu v prospech niektorých obetí trestných činov. Toto je dôležitým opatrením pre obete v prípade, že:

Páchateľ útoku je neznámy; aj keď je páchateľ agresie známy, nie je možné ho nájsť; páchateľ je platobne neschopný.

Na uplatnenie tohto práva musia obete podať návrh na ministerstvo spravodlivosti, ktoré prijme rozhodnutie o nárokoch na náhradu škody do šiestich mesiacov. Nároky musia byť vypracované vo francúzštine, v nemčine alebo luxemburčine a musia v nich byť uvedené dátum, miesto a presná povaha skutkových okolností. Listinné dôkazy o skutkových okolnostiach a škode spôsobenej obeti, sa musia pripojiť k tejto listine na podporu nároku.

Právo na náhradu škody podlieha určitým podmienkam, ktoré musia obete splniť:

Obete musia mať buď bydlisko alebo obvyklé bydlisko v Luxemburskom veľkovojvodstve, alebo byť štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie alebo Rady Európy. Okrem toho musia mať obete v čase spáchania trestného činu svoje doklady v Luxemburskom veľkovojvodstve v úplnom poriadku alebo musia byť obeťou trestného činu uvedeného v článku 382 ods. 1 Trestného poriadku (obchodovanie s ľuďmi);

Spôsobená škoda musí byť dôsledkom úmyselných činov, ktoré majú povahu trestného činu.

Vzniknutá škoda musí byť ublíženie na zdraví a nie iba majetková škoda (čo vylučuje napríklad náhradu škody v prípade obyčajnej krádeže).

Ujma musí mať za následok vážne narušenie životných podmienok, ktoré môže vyplynúť zo straty alebo zníženia príjmu, zvýšenia mimoriadnych nákladov alebo výdavkov, alebo z neschopnosti vykonávať profesijnú činnosť, zo straty jedného roka školskej dochádzky, z ublíženia na zdraví alebo duševnej ujmy, alebo morálneho alebo estetického poškodenia, ako aj z telesného alebo duševného utrpenia. Obete trestného činu podľa článkov 372 až 376 Trestného poriadku sú oslobodené od preukázania telesnej alebo duševnej ujmy, ktorej existencia sa predpokladá.

Náhradu škody vypláca štát len vtedy, ak obeť nemôže získať skutočnú a dostatočnú náhradu škody akýmkoľvek spôsobom (napr. od páchateľa, zo sociálneho zabezpečenia alebo z osobného poistenia).

Je dôležité vedieť, že náhrada škody sa môže zamietnuť alebo znížiť z dôvodu správania obete v čase skutkového stavu alebo ich vzťahu s páchateľom.

Ak štát odškodní obete, ešte stále môžu pripojiť občianskoprávnu žalobu a domáhať sa dodatočných súm od páchateľa, ak považujú náhradu škody za nedostatočnú. V tomto prípade musia obete informovať súd o skutočnosti, že si uplatnili nárok na náhradu škody od štátu alebo prípadne že získali takúto náhradu škody od štátu.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Obete majú nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený za predpokladu, že sa stali obeťami trestného činu a páchateľ útoku je neznámy, alebo ak je páchateľ útoku známy, ale nemožno ho nájsť, alebo ak páchateľ je platobne neschopný.

Ak neprebieha súdne konanie, a teda súd nestanoví náhradu škody, ministerstvo spravodlivosti môže priznať pevnú sumu a/alebo nariadi znalecký posudok na svoje náklady na určenie výšky náhrady škody, ktorá sa má priznať obeti.

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

V prípade riadne preukázanej potreby minister spravodlivosti môže priznať platbu počas posudzovania žiadosti.

Posledná aktualizácia: 08/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.