Práva obetí – podľa krajín

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

Ako sa môžem zúčastniť na súdnom konaní?

Aké sú moje práva ako svedka?

Som maloletý. Mám dodatočné práva?

Môžem dostať právnu pomoc?

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Ako môžem požadovať náhradu škody od páchateľa alebo odškodnenie od štátu?

Existujú možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi páchateľom a mnou?

Som cudzinec. Akým spôsobom sú chránené moje práva a záujmy?

Ďalšie informácie

Ako sa môžem zúčastniť na súdnom konaní?

Súdneho konania sa môžete zúčastniť ako obeť bez zvláštneho postavenia alebo ako civilný žalobca. Ako civilný žalobca môžete od páchateľa požadovať náhradu škody a v porovnaní s obeťou môžete mať určité dodatočné práva.

Ako obeť môžete:

 • bezplatne získať preklad dokumentov a tlmočenie počas súdneho konania, ak nerozumiete jazyku, v ktorom sa vedie súdne pojednávanie, zúčastniť sa všetkých verejných a súkromných pojednávaní, ak ste prizvaný ako svedok; ste povinný byť prítomný len ak musíte vypovedať,
 • byť vyzvaný, aby ste svedčili počas vypočutia, ktoré bude prebiehať v ústnej podobe – od verejného prokurátora dostanete písomné predvolanie a budete odpovedať na otázky súdu a obhajcov,
 • dostať bezplatnú kópiu vašej svedeckej výpovede, a to ihneď alebo do jedného mesiaca od vypočutia,
 • byť zastúpený advokátom,
 • získať pomoc od služieb pomoci obetiam trestných činov,
 • zúčastniť sa konania ako civilný žalobca predtým, ako verejný prokurátor vznesie obžalobu.

Ako civilný žalobca:

 • dostanete písomné predvolanie na vypočutie, na ktorom budú ústne predkladané argumenty,
 • máte právo zúčastniť sa všetkých verejných a súkromných vypočutí; ste povinný byť prítomný, aby ste mohli predniesť svoj prípad a aby ste po vypočutí svedkov mohli prehovoriť,
 • môžete diskutovať vo všetkých bodoch, ktoré sa týkajú vášho civilného záujmu, a podať svedectvo o skutočnostiach; váš advokát môže vypočuť znalcov a svedkov obhajoby,
 • máte právo dostať kópiu spisu o prípade prostredníctvom vášho advokáta, aby ste si mohli pripraviť argumenty na súdne konanie,
 • máte právo, pred vaším vystúpením na súde a predtým, ako sudca rozhodne vo veci samej, požiadať o preplatenie vašich výdavkov spojených s konaním a nákladov, spojených predovšetkým so znalcami a svedkami; ak bude páchateľ prepustený alebo ak sa stiahnete z konania, budete znášať vaše vlastné výdavky sám, ale s ohľadom na vašu finančnú situáciu vás súd môže úplne alebo čiastočne tejto povinnosti zbaviť.

Aké sú moje práva ako svedka?

Ak ste počas súdneho konania predvolaný na výsluch ako svedok, musíte sa zúčastniť súdneho vypočutia a sudcovi musíte povedať všetko, čo o incidente viete.

Počas súdneho konania budete sedieť v zadnej časti súdnej siene, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu s obžalovanými.

Ako svedok máte právo požiadať o preplatenie nákladov spojených s vašou svedeckou výpoveďou.

Som maloletý. Mám dodatočné práva?

Ak ste maloletý, máte niekoľko dodatočných práv:

 • ak nie je ochrana vašich záujmov úplne zaistená aspoň jedným z vašich zákonných zástupcov, môže vám byť pridelený osobitný zástupca, ktorý zabezpečí ochranu vašich záujmov a ktorý bude uplatňovať vaše práva ako civilného žalobcu,
 • na vypočutie vás môže sprevádzať dospelá osoba, ktorú si vyberiete.

Môžem dostať právnu pomoc?

Ak nemáte dostatočné finančné zdroje, máte právo na bezplatnú právnu pomoc, ktorú poskytuje advokátska komora, ak ju chcete a ak ste:

 • občan Luxemburska,
 • cudzinec s povolením usadiť sa v tejto krajine,
 • občan členského štátu EÚ;
 • občan tretej krajiny, ktorý má právo na právnu pomoc v Luxembursku v súlade s medzinárodnou dohodou.

Na účely určenia vašich finančných zdrojov sa bude brať do úvahy váš hrubý príjem spolu s príjmami osôb, s ktorými žijete. Odhliadnuc od vašich nedostatočných finančných zdrojov vám môže byť poskytnutá právna pomoc aj z iných závažných dôvodov týkajúcich sa vašej sociálnej, rodinnej alebo materiálnej situácie.

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Počas súdneho konania neexistujú žiadne konkrétne ochranné opatrenia.

Počas výsluchu sedia obžalovaní pri svojich advokátoch, zatiaľ čo vy, ako svedok alebo civilný žalobca, budete sedieť v zadnej časti súdnej siene, aby sa predišlo priamemu kontaktu medzi vami a obžalovaným.

Ako môžem požadovať náhradu škody od páchateľa alebo odškodnenie od štátu?

Aby ste mohli od páchateľa požadovať náhradu škody, musíte sa konania zúčastniť ako civilný žalobca. Ak sa zúčastníte konania počas vypočúvania, musíte tak urobiť prostredníctvom prehlásenia, ktoré podpíše aj súdny úradník, alebo prostredníctvom podania na súd. Počas prezentovania ústnych argumentov budete vy a váš advokát uvádzať dôvody na usvedčenie obžalovaného a náhradu škody, ktorú ste utrpeli.

Tiež môžete požadovať náhradu od štátu. Pozrite si, prosím, informačnú stránku Európskej justičnej siete o náhrade škody pre obete trestných činov v Luxembursku (dostupná v anglickom, francúzskom, nemeckom a iných jazykoch).

Existujú možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi páchateľom a mnou?

Mediáciu nie je možné využiť po začatí verejného trestného konania.

Som cudzinec. Akým spôsobom sú chránené moje práva a záujmy?

Ak ste cudzinec, môžete využívať predovšetkým nasledujúce dodatočné práva:

 • bezplatné tlmočenie, ak nehovoríte žiadnym z úradných jazykov Luxemburska: luxembursky, francúzsky a nemecky,
 • bezplatnú právnu pomoc, ak nemáte dostatočné finančné prostriedky a ak ste cudzinec, ktorý má právo usadiť sa v tejto krajine, ak ste občan členského štátu EÚ alebo občan tretej krajiny, ktorý má právo na právnu pomoc v Luxembursku v súlade s medzinárodnou dohodou.

Ďalšie informácie:

 • zákon o vyšetrovaní trestných činov (Code d’Instruction Criminelle) – vo francúzskom jazyku,
 • zákon z 12. marca 1984 o odškodnení obetí násilných trestných činov, ktoré majú za následok ublíženie na zdraví a odvrátenie podvodnej neriešiteľnosti (Loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommage corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse) – vo francúzskom jazyku.
Posledná aktualizácia: 08/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.