Práva obetí – podľa krajín

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

Za obeť trestného činu sa budete považovať, ak ste v dôsledku konania, ktoré sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov považuje za trestný čin, utrpeli ujmu, napr. ste sa zranili, bol poškodený alebo odcudzený váš majetok atď. Ako obeti trestného činu vám zákon poskytuje určité osobitné práva pred, počas a po súdnom konaní (procese).

Trestnoprávne konanie v Luxembursku pozostáva z dvoch fáz: vyšetrovania a súdneho konania. Vyšetrovanie obyčajne vykonáva polícia a / alebo vyšetrujúci sudca. Po ukončení vyšetrovania bude prípad postúpený súdnym komorám. Komory rozhodnú o tom, či bude prípad postúpený súdu alebo či bude uzavretý v tejto fáze.

V prípade, že bude postúpený súdu, súd prípad vypočuje s cieľom preskúmať získané dôkazy a rozhodne o tom, či páchateľ je alebo nie je vinný. Ak bude páchateľ uznaný vinným, súd ho obviní a uloží trest. V prípade, že získané dôkazy nestačia na to, aby bol obžalovaný uznaný vinným, súd ho oslobodí.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 08/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.