Práva obetí – podľa krajín

Malta

Autor obsahu
Malta

Aké informácie môžem získať od príslušných orgánov (napr. polície, prokurátora) po tom, ako dôjde k trestnému činu, ale ešte pred tým, ako trestný čin oznámim?

Už pri prvom kontakte s políciou by vám mali poskytnúť tieto informácie:

 1. akú podporu môžete získať a od koho;
 2. postup oznámenia trestného činu a úloha obete v súvisiacich postupoch;
 3. ako a za akých podmienok vám môže byť poskytnutá ochrana;
 4. ako a za akých podmienok môžete vyhľadať právne poradenstvo, právnu pomoc alebo akýkoľvek iný druh poradenstva;
 5. ako a za akých podmienok môžete požiadať o náhradu škody;
 6. ako a za akých podmienok máte nárok na tlmočenie a preklad;
 7. ak sa vaše miesto pobytu nenachádza v členskom štáte, kde bol trestný čin spáchaný, ale v inom členskom štáte, postup alebo osobitné opatrenia dostupné na ochranu vašich záujmov na Malte;
 8. dostupné postupy na podanie sťažnosti v prípade, že polícia porušila vaše práva obete;
 9. kontaktné údaje na komunikáciu o vašom prípade;
 10. dostupné služby restoratívnej justície;

ako a za akých podmienok môžete získať náhradu výdavkov na účasť v trestnom konaní, ktoré vám vznikli.

Nežijem v krajine EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a občania z krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Ako obeť trestného činu spáchaného v inom členskom štáte máte v prípade, že žijete na Malte, právo oznámiť trestný čin maltskej polícii. Keď podáte oznámenie, polícia na Malte je povinná trestné oznámenie bezodkladne odoslať príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný, pokiaľ už tento orgán sám nezačal konanie.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Ak oznámite trestný čin, polícia by vám mala vydať písomné potvrdenie o vašom trestnom oznámení, v ktorom sa uvedú základné prvky daného trestného činu. Okrem toho máte nárok, aby vám na požiadanie poskytli informácie o týchto skutočnostiach:

 1. akékoľvek rozhodnutie nezačať vyšetrovanie alebo ho úplne pozastaviť, prípadne rozhodnutie nepodniknúť kroky proti páchateľovi;
 2. čas a miesto trestného pojednávania a povahu obvinení vznesených proti páchateľovi;
 3. akýkoľvek konečný rozsudok v konaní;
 4. informácie o stave trestného konania;
 5. prepustenie alebo útek páchateľa z väzby a všetky opatrenia podniknuté na vašu ochranu v prípade prepustenia alebo úteku páchateľa.

V prípadoch uvedených v bodoch a) a c) by ste mali dostať odôvodnenie daného rozhodnutia alebo jeho zhrnutie.

Mám nárok na bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné príslušné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Polícia by mala zabezpečiť, aby ste rozumeli ostatným a aby ostatní rozumeli vám. Ak neviete po maltsky ani po anglicky, máte právo na tlmočenie a preklad do jazyka, ktorému rozumiete.

Ako príslušný orgán zabezpečí, aby so mnou zrozumiteľne komunikoval (v prípade detí alebo zdravotne postihnutých osôb)

Komunikácia musí prebiehať v jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku a mali by sa rešpektovať vaše osobné charakteristiky vrátane akéhokoľvek zdravotného postihnutia, ktoré môže mať vplyv to, či budete schopný rozumieť ostatným a či budú ostatní schopní rozumieť vám. Okrem toho máte právo, aby vás pri prvom kontakte s políciou sprevádzala osoba, ktorú si vyberiete, ak v dôsledku trestného činu potrebujete pomoc, aby ste rozumeli ostatným alebo aby ostatní rozumeli vám. Ak je obeťou osoba so zdravotným postihnutím alebo maloletá osoba, polícia vždy požiada o pomoc sociálnych pracovníkov z agentúry Appoġġ (Aġenzija Appoġġ), a ak sa to pokladá za nevyhnutné, môže požiadať o pomoc aj ďalších odborníkov z danej oblasti.

Služby na podporu obetí

Kto poskytuje podporu obetiam? Bude ma polícia o podpore pre obete automaticky informovať?

Pri prvom kontakte vám polícia poskytne informácie o tom, akú podporu môžete získať a od koho, a to vrátane lekárskej podpory, psychologickej podpory a dokonca náhradného ubytovania. Okrem toho by vás polícia mala bezodkladne odkázať na služby na podporu obetí.

Ako je chránené moje súkromie?

Služby podpory sú dôverné.

Musím pred tým, ako získam prístup k podpore pre obete, trestný čin oznámiť?

Na tieto služby sa môžete obrátiť dokonca aj pred tým, ako trestný čin formálne oznámite.

Osobná ochrana v prípade, že som v nebezpečenstve

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Ak polícia po prvom posúdení zistí, že ste v nebezpečenstve, mala by vám ihneď zabezpečiť ochranu. Ak polícia dospeje k záveru, že páchateľ je nebezpečná osoba, môže ho zadržať a urýchlene predložiť prípad súdu, pričom ho požiada, aby nariadil väzbu páchateľa.

Príslušníka polície, ktorý má na starosti váš prípad, môžete tiež požiadať, aby vás zaradil do programu na ochranu svedkov. Budete musieť vyhlásiť, že budete proti páchateľovi svedčiť počas súdneho pojednávania. Ak je príslušník polície presvedčený, že vaše svedectvo alebo iné dôkazy, ktoré máte, sú dôležité pre prípad, požiada generálneho prokurátora, aby vás zaradil do programu na ochranu svedkov. Program sa môže vzťahovať aj na vašich rodinných príslušníkov a iných príbuzných. Zvyčajne pozostáva z opatrení, ktorými sa zabezpečí vaša osobná bezpečnosť a/alebo ochrana vášho majetku.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Polícia.

Posúdi niekto môj prípad, aby zistil, či mi zo strany páchateľa nehrozí ďalšie nebezpečenstvo?

Áno, posúdi ho polícia.

Posúdi niekto môj prípad, aby zistil, či mi nehrozí ďalšie nebezpečenstvo zo strany systému trestného súdnictva (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak počas konania vyjde najavo, že nebezpečenstvo pretrváva, polícia môže požiadať súd, aby vydal ochranný príkaz pre vás a vašu rodinu.

Aká ochrana sa môže poskytnúť veľmi zraniteľným obetiam?

V prípade domáceho násilia sa obete umiestnia do vyhradených útulkov.

Som maloletá osoba. Mám nejaké osobitné práva?

Ak ste maloletá osoba, trestný čin môže namiesto vás oznámiť váš rodič alebo poručník.

Ak ste maloletá osoba a váš rodič alebo poručník vás nemôže zastupovať pre konflikt záujmov, prípadne ak ste bez sprievodu alebo oddelený od svojej rodiny, súd vám z vlastnej iniciatívy pridelí detského advokáta alebo advokáta pre právnu pomoc, aby zastupoval vaše záujmy.

Môj rodinný príslušník zomrel v dôsledku trestného činu. Aké sú moje práva?

Ste považovaný/považovaná za obeť a máte rovnaké práva ako obeť trestného činu.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu. Aké sú moje práva?

Môžete oznámiť trestný čin namiesto obete, ak ide o vášho manželského partnera, rodiča, dieťa alebo súrodenca, prípadne ak ste poručníkom obete.

Môžem mať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Bude počas mediácie zaručená moja bezpečnosť?

Mediácia medzi obeťou a páchateľom bude počas trestného konania dostupná, keď sa páchateľ k trestnému činu prizná alebo ho uznajú za vinného. V prípade priznania alebo uznania za vinného existujú rôzne spôsoby, ako získať prístup k mediácii prostredníctvom súdnych dvorov (Qrati tal-Ġustizzja). Prístup k mediačným službám možno poskytnúť prostredníctvom podania žiadosti súdu, právneho úkonu, prostredníctvom prokurátora a/alebo obhajcu, a/alebo probačného úradníka, aby sa prípad mohol postúpiť na mediáciu.

Ak súd žiadosť schváli, prípad sa postúpi Výboru pre mediáciu medzi obeťou a páchateľom (ďalej len „výbor“) v rámci Oddelenia pre probáciu a podmienečné prepustenie. Daný výbor po preskúmaní všetkých príslušných informácií rozhodne, či je vo veci mediácia vhodná alebo nie. Ak sa výbor rozhodne pristúpiť k mediácii, vec sa pridelí mediátorovi. Mediátor sa skontaktuje s obeťou aj páchateľom a stretne sa osobitne s každým z nich, aby zorganizoval tretie stretnutie, na ktorom sa zúčastnia obe strany. Aby sa mohlo pristúpiť k mediácii, mediátor sa musí uistiť, že proces bude prínosný pre obe strany a že neexistuje riziko sekundárnej viktimizácie.

Kde sa môžem oboznámiť s právnymi predpismi, v ktorých sú stanovené moje práva?

Zákon, v ktorom sa stanovujú vaše práva, je zákon o obetiach trestných činov (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) – kapitola 539 Maltského zákonníka

Pokiaľ ide o mediáciu, uplatniteľným zákonom je zákon o restoratívnej justícii (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) – kapitola 516 Maltského zákonníka

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.