Práva obetí – podľa krajín

Malta

Autor obsahu
Malta

Ak sa stanem obeťou trestného činu, na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Polícia
Webové sídlo: https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Národný úrad sociálnej starostlivosti pre deti a rodiny v núdzi, Appoġġ
Webové sídlo: http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Útvar pre spravodlivosť – pokiaľ ide o pomoc v súvislosti s náhradou za ujmu spôsobenú trestným činom
Kontaktné údaje:
E-mailová adresa: info.justicedepartment@gov.mt
Telefónne číslo: +356 25674330
Adresa: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Maltská agentúra pre právnu pomoc Legal Aid Malta
Webové sídlo: https://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Núdzová linka pre podporu obetí

Podporná linka 179

Je podpora pre obete bezplatná?

Áno, podpora pre obete je bezplatná.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Máte právo, aby vám boli poskytnuté tieto služby podpory:

  1. informácie, poradenstvo a podpora v súvislosti s právami obetí vrátane prístupu k systémom náhrady za ujmu spôsobenú trestným činom a informácií o vašej úlohe v trestnom konaní, ako aj vrátane prípravy na účasť na trestnom konaní;
  2. informácie o akýchkoľvek dostupných príslušných službách podpory alebo priame odkázanie na ne;
  3. emočná a v rámci možností psychologická podpora;
  4. poradenstvo o finančných a praktických otázkach;
  5. poradenstvo o riziku sekundárnej alebo opakovanej viktimizácie, zastrašovania a odvety a predchádzaní týmto javom.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

Organizácia na podporu obetí Victim Support Malta vám poskytne emočnú podporu na prekonanie traumy spôsobenej trestným činom, právne informácie o trestnom konaní týkajúce sa obetí trestného činu a praktickú pomoc, napríklad pomoc pri komunikácii s políciou.
Webové sídlo: https://victimsupport.org.mt/
Nadácia St Jeanne Antide Foundation

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.