Práva obetí – podľa krajín

Malta

Autor obsahu
Malta

Ako a kde môžem oznámiť trestný čin?

Ako môžem sledovať činnosť orgánov po tom, čo som oznámil trestný čin?

Ako sa môžem zúčastniť na vyšetrovaní trestného činu?

Aké sú moje práva ako svedka?

Som maloletý. Mám dodatočné práva?

Aké informácie môžem získať od polície alebo od organizácií na pomoc obetiam počas vyšetrovania trestného činu?

Môžem dostať právnu pomoc?

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Na aké služby a pomoc mám počas vyšetrovania trestného činu nárok?

Existujú možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi páchateľom a mnou?

Ako bude môj prípad pokračovať po ukončení vyšetrovania?

Môžem sa odvolať v prípade, ak bol môj prípad uzavretý bez toho, aby sa dostal na súd?

Som cudzinec. Akým spôsobom sú chránené moje práva a záujmy?

Ďalšie informácie

Ako a kde môžem oznámiť trestný čin?

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, môžete ho oznámiť polícii. Trestný čin môže namiesto vás ohlásiť vaša manželka / manžel, rodičia, súrodenci alebo poručník. Políciu môžete informovať aj v prípade, keď ste sa o trestnom čine dozvedeli a nie ste jeho obeťou.

Trestný čin môžete oznámiť ústne na najbližšej policajnej stanici alebo písomne vyhotovením správy na policajnej stanici, či zaslaním listu. Ak sa rozhodnete zaslať písomnú správu, môžete ju vypracovať sám alebo môžete požiadať o pomoc advokáta. Na oznámenie neexistuje žiaden povinný formulár, musí však byť napísané v anglickom alebo maltskom jazyku. Musíte v ňom uviesť svoje osobné údaje. Anonymné oznámenia sú v zásade dovolené, ale polícia začne vyšetrovanie takéhoto oznámenia len vtedy, ak ide o trestný čin veľmi závažnej povahy.

Na oznámenie trestného činu nie je stanovený žiadny termín. Zákon však stanovuje, že ak od spáchania trestného činu uplynul istý čas, páchateľa už nie je možné stíhať. Toto obdobie sa líši v závislosti od druhu spáchaného trestného činu a môže trvať od troch mesiacov za menej závažné trestné činy (napr. slovná urážka) do dvadsať rokov za veľmi závažné trestné činy (napr. vražda). Po uplynutí tejto doby môžete ešte stále podať oznámenie, ale polícia nezačne vyšetrovanie trestného činu a ak ho začne, súd páchateľa oslobodí.

V prípade menej závažných trestných činov musíte polícii podať samostatnú sťažnosť. Ide o prípady, v ktorých polícia bez nej nemôže začať vyšetrovanie. Sťažnosti sa zvyčajne podávajú písomne, čo však nie je podmienkou. Môžete požiadať advokáta, aby ju napísal za vás. V sťažnosti musíte uviesť: svoje osobné údaje (meno, adresu, číslo občianskeho preukazu), informácie o páchateľovi, opis incidentu a zoznam svedkov, ktorých má polícia vypočuť, vrátane ich adries. Odporúča sa uviesť aj odkaz na právne ustanovenie, ktoré podľa vás páchateľ porušil, čo však nie je povinné.

Ako môžem sledovať činnosť orgánov po tom, čo som oznámil trestný čin?

Pri nahlásení trestného činu vám bude pridelené referenčné číslo. Toto číslo môžete použiť na kontrolu priebehu vášho prípadu. V praxi ho môžete skontrolovať aj podľa dátumu, kedy ste podali oznámenie. Informácie o vyšetrovaní môžete dostať aj na policajnej stanici alebo telefonicky.

Ako sa môžem zúčastniť na vyšetrovaní trestného činu?

Počas vyšetrovania nie ste povinný mať advokáta, ale z dôvodu zložitosti konania sa to odporúča. Ak chcete, aby vás zastupoval, musíte mu zaplatiť za jeho služby.

Ak si to želáte, môžete informácie týkajúce sa vášho prípadu oznámiť polícii. Nemusíte dokazovať žiadne aspekty trestného činu, ale ak máte dôkazy, ktoré považujete za dôležité pre priebeh vyšetrovania, vy alebo váš advokát ich môžete predložiť príslušníkovi polície poverenému vedením vášho prípadu.

S najväčšou pravdepodobnosťou budete predvolaný na výsluch ako svedok.

Vo všeobecnosti je spis prípadu počas vyšetrovania dôverný a majú k nemu prístup len orgány, ktoré sa zaoberajú vaším prípadom.

Aké sú moje práva ako svedka?

Ako svedok môžete odmietnuť odpovedať na určité otázky. Odporúča sa však, aby ste odpovedali na všetky otázky, ktoré pomôžu zjednodušiť vyšetrovanie, aby nevzniklo podozrenie, že zatajujete informácie.

Nie ste povinný odpovedať na otázky alebo predložiť dokumenty alebo iné dôkazy, ktoré by vás mohli usvedčiť.

Ak sa nachádzate v nebezpečenstve, máte právo na zaradenie do programu na ochranu svedkov, v rámci ktorého bude chránený váš život a majetok, ako aj život a majetok členov vašej rodiny, a ktorý môže v osobitných prípadoch obsahovať ustanovenia týkajúce sa platby výživného.

Som maloletý. Mám dodatočné práva?

Ak ste maloletý, môžu trestný čin namiesto vás ohlásiť polícii vaši rodičia alebo poručník.

Od Národnej agentúry sociálnej pomoci pre deti a rodiny v núdzi Appogg môžete získať aj psychologické poradenstvo, radu a inú pomoc. Tieto služby sú bezplatné a nezávisia od vyšetrovania trestného činu.

Ak ste dieťa a ste od údajného páchateľa závislý (napr. údajným páchateľom je váš rodič), môžete byť umiestnený do špeciálneho zariadenia ministerstva sociálnej solidarity, kde vám poskytnú pomoc kvalifikovaní psychológovia a sociálni pracovníci.

Aké informácie môžem získať od polície alebo od organizácií na pomoc obetiam počas vyšetrovania trestného činu?

Orgány, ktoré vyšetrujú váš prípad, nie sú povinné poskytovať vám informácie. Informácie o vašich právach a vašej účasti na konaní môžete získať od svojho advokáta, ak nejakého máte.

Môžem dostať právnu pomoc?

Bezplatná právna pomoc nie je pre obete počas vyšetrovania trestného činu k dispozícii.

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Ak polícia dospeje k záveru, že páchateľ je nebezpečná osoba a že existuje riziko následkov, požiada súd, aby vydal príkaz na zadržanie.

Príslušníka polície povereného vedením vášho prípadu môžete požiadať aj o zaradenie do programu na ochranu svedkov. Musíte však vyhlásiť, že počas súdneho pojednávania budete svedčiť proti páchateľovi. Ak sa príslušník polície domnieva, že vaše svedectvo alebo iné dôkazy, ktoré máte, sú pre prípad dôležité, požiada generálneho prokurátora o vaše zaradenie do programu na ochranu svedkov. Do programu môžu byť zaradení aj členovia vašej rodiny a ostatní príbuzní. Program zvyčajne pozostáva z opatrení na zaistenie vašej osobnej bezpečnosti a / alebo ochrany vášho majetku.

Na aké služby a pomoc mám počas vyšetrovania trestného činu nárok?

Môže vám byť poskytnutá lekárska pomoc, za ktorú budete musieť zaplatiť, ak nemáte platné zdravotné poistenie. Občania 27 členských štátov EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska môžu využívať európsky preukaz zdravotného poistenia. V prípade potreby môžete získať aj psychologickú pomoc a iné formy pomoci, avšak za poskytnuté služby musíte zaplatiť.

Ak ste sa stali obeťou sexuálneho násilia, máte nárok na bezplatnú pomoc Komisie pre domáce násilie a agentúry Appogg.

Existujú možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi páchateľom a mnou?

Počas súdneho konania neexistujú žiadne možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi vami a páchateľom. Je možné dosiahnuť len dohodu o priznaní viny medzi prokurátorom a páchateľom, vy však do tohto procesu nebudete zapojený. Ak je dohoda o priznaní viny úspešná, uzavrie sa medzi prokurátorom a páchateľom a následne sa predloží súdu na schválenie.

Ako bude môj prípad pokračovať po ukončení vyšetrovania?

Po ukončení vyšetrovania sa rozhodne, či existuje dostatok dôkazov na začatie súdneho konania. V závislosti od závažnosti trestného činu existujú dve možnosti:

  • Ak má trestný čin menej závažný charakter, príslušník polície, ktorý viedol vyšetrovanie, rozhodne, či prípad predloží magistrátnemu súdu.
  • Ak má trestný čin závažný charakter a vyšetrovanie viedla vyšetrovacia komisia, súdne vypočutie sa bude konať v mieste magistrátneho súdu. Súd na tomto vypočutí preskúma dôkazy a ak rozhodne, že by sa v danom prípade malo uskutočniť súdne konanie, postúpi ich generálnemu prokurátorovi, ktorý ich predloží trestnému súdu.

Ak sa vo vašom prípade bude viesť súdne konanie, polícia vám zašle oznámenie. Ak sa súd rozhodne vypočuť vás ako svedka, v oznámení bude uvedený čas a miesto výsluchu.

Môžem sa odvolať v prípade, ak bol môj prípad uzavretý bez toho, aby sa dostal na súd?

Ak trestný čin vyšetruje príslušník polície a rozhodne sa prípad uzavrieť bez toho, aby ho predložil súdu, môžete sa ako obeť proti tomuto rozhodnutiu odvolať na magistrátnom súde. Súd vás požiada, aby ste pod prísahou potvrdili informácie, ktoré ste uviedli vo svojom oznámení a vyhlásili ochotu svedčiť na súde. Budete musieť zaplatiť aj určitú sumu určenú súdom, ako záruku, že váš záujem o stíhanie páchateľa je vážny. Súd preskúma dôkazy a ak ich považuje za dostatočné, nariadi polícii, aby pokračovala v stíhaní.

Som cudzinec. Akým spôsobom sú chránené moje práva a záujmy?

Ak ste cudzinec a bol voči vám na Malte spáchaný trestný čin, máte všetky vyššie uvedené práva. Ak trestný čin oznámite, ale nehovoríte anglicky alebo maltsky, môžete použiť svoj rodný jazyk. Polícia zabezpečí tlmočníka alebo prijme iné nevyhnutné opatrenia na to, aby mohla plne porozumieť tomu, čo oznamujete.

Počas vyšetrovania môžete využiť pomoc tlmočníka, ktorého služby však musíte uhradiť.

Ďalšie informácie:

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.