Práva obetí – podľa krajín

Malta

Autor obsahu
Malta

Ako sa môžem zúčastniť na súdnom konaní?

Aké sú moje práva ako svedka?

Som maloletý. Mám dodatočné práva?

Môžem dostať právnu pomoc?

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Ako môžem požadovať náhradu škody od páchateľa alebo odškodnenie od štátu?

Existujú možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi páchateľom a mnou?

Som cudzinec. Akým spôsobom sú chránené moje práva a záujmy?

Ďalšie informácie

Ako sa môžem zúčastniť na súdnom konaní?

Na súdnom konaní sa môžete zúčastniť aj ako tzv. civilný účastník. Za týmto účelom musíte súdu predložiť žiadosť. Súd vašu žiadosť posúdi a rozhodne, či vám povolí stať sa civilným účastníkom. Ako civilný účastník sa môžete zúčastniť všetkých zasadnutí súdu, dokonca aj tých neverejných.

Vaše práva sa počas súdneho konania líšia v závislosti od toho, ktorý súd pojednáva o vašom prípade:

  • Ak váš prípad predložil magistrátnemu súdu príslušník polície, máte takmer tie isté práva ako obžalovaný: vy alebo váš advokát môžete predkladať dôkazy, viesť krížový výsluch svedkov (kladením otázok prostredníctvom stíhajúceho príslušníka polície) atď.
  • Ak váš prípad predložil trestnému súdu generálny prokurátor, zástupca generálneho prokurátora alebo prokurátor, môžete sa zúčastniť na pojednávaní a predniesť argumenty, ktoré sa týkajú rozsudku, len ak porota uznala páchateľa vinným.

Počas súdneho konania sa odporúča, aj keď to nie je povinné, využiť služby advokáta, za ktorého služby však musíte zaplatiť. Takisto budete musieť uhradiť všetky ostatné výdavky súvisiace s vašou účasťou na súdnom konaní (napr. cestovné náklady, neplatená dovolenka atď.). Maltský zákon nestanovuje úhradu takýchto výdavkov.

Váš advokát bude môcť nahliadnuť do všetkých dokumentov v spise prípadu a urobiť si poznámky alebo požiadať o vyhotovenie kópie dokumentov. Ak však o vašom prípade pojednáva trestný súd s účasťou poroty, prístup k spisu prípadu bude mať len generálny prokurátor, údajný páchateľ a jeho advokát.

Aké sú moje práva ako svedka?

V priebehu súdneho konania budete pravdepodobne predvolaný na výsluch ako svedok. Bude vám zaslané oznámenie o čase a mieste konania výsluchu. Toto oznámenie vám doručí príslušník polície alebo vám bude zaslané poštou. Výsluchu sa nemusíte zúčastniť, ale odporúča sa to, pretože ak sa súd domnieva, že je vaše svedectvo dôležité, prijme opatrenia na zabezpečenie vašej prítomnosti na nasledujúcom pojednávaní.

Avšak, nie ste povinný odpovedať na otázky alebo predložiť dokumenty alebo iné dôkazy, ktoré by vás mohli usvedčiť.

V niektorých prípadoch môžete byť:

  • vypočutý bez priameho kontaktu s páchateľom,
  • vypočutý v mieste vášho bydliska a / alebo
  • zaradený do programu na ochranu svedkov.

Som maloletý. Mám dodatočné práva?

Ak ste dieťa vo veku menej ako 16 rokov a máte byť vypočutý na súdnom pojednávaní, môžete požiadať o výsluch prostredníctvom videokonferencie. V takom prípade sa nebudete musieť dostaviť na súd a byť prítomný v súdnej sieni.

Ak ste ako dieťa od údajného páchateľa závislý (napr. páchateľom je váš rodič), budete umiestnený do bezpečia, zvyčajne do zariadenia ministerstva sociálnej solidarity, kde vám poskytnú pomoc sociálni pracovníci a psychológovia.

Ako dieťa môžete získať pomoc od Národnej agentúry sociálnej pomoci pre deti a rodiny v núdzi Appogg. Pomoc môže zahŕňať psychologické poradenstvo, sociálnu pomoc, radu atď. Tieto služby sú bezplatné a nesúvisia s trestnoprávnym konaním.

Môžem dostať právnu pomoc?

Obete počas súdneho konania nemajú k dispozícii bezplatnú právnu pomoc.

Ako môžem získať ochranu, ak som v nebezpečenstve?

Ak páchateľ nebol vzatý do väzby a vy sa ho bojíte, vy alebo váš advokát môžete príslušníka polície povereného vedením vášho prípadu požiadať o vydanie zákazu priblíženia. Príslušník polície následne požiada o vydanie takéhoto príkazu súd. Keď súd vydá tento príkaz, vyzve páchateľa, aby zaplatil určitú sumu (zvyčajne od 100 do 2 300 EUR) ako depozit. Ak páchateľ súdny príkaz poruší, táto suma mu nebude vrátená.

Ak ste boli predvolaný na výsluch počas súdneho pojednávania a domnievate sa, že vám hrozí nebezpečenstvo, môžete požiadať o vypočutie bez toho, aby ste prišli do priameho kontaktu s páchateľom. Súd tak môže urobiť takým spôsobom, že vás bude pred páchateľom chrániť (napr. prostredníctvom nepriehľadnej zásteny) alebo tak, že výsluch uskutoční prostredníctvom videokonferencie bez toho, aby ste museli byť prítomný v súdnej sieni.

Príslušníka polície povereného vedením vášho prípadu môžete požiadať aj o zaradenie do programu na ochranu svedkov. Musíte však vyhlásiť, že počas súdneho pojednávania budete svedčiť proti páchateľovi. Ak sa príslušník polície domnieva, že vaše svedectvo alebo iné dôkazy, ktoré máte, sú pre prípad dôležité, požiada generálneho prokurátora o vaše zaradenie do tohto programu. Do programu môžu byť zahrnutí aj členovia vašej rodiny a ostatní príbuzní. Program zvyčajne pozostáva z opatrení na zaistenie vašej osobnej bezpečnosti a / alebo ochrany vášho majetku.

Ako môžem požadovať náhradu škody od páchateľa alebo odškodnenie od štátu?

Podľa maltského práva môžete od páchateľa požadovať náhradu škody len tak, že podáte civilnú žalobu na občianskom súde. Neexistuje možnosť žiadať o náhradu škody v rámci trestnoprávneho konania.

Súd, ktorý pojednáva vo vašom prípade, však v niektorých prípadoch môže páchateľovi nariadiť, aby vám poskytol náhradu za spôsobené škody. Môže sa tak stať v dvoch prípadoch:

  • Keď súd odsúdi páchateľa na trest odňatia slobody, ale výkon tohto trestu odloží, môže mu nariadiť zaplatiť vám odškodnenie za akúkoľvek stratu, ujmu alebo škodu spôsobenú pri spáchaní trestného činu.
  • Keď súd nariadi páchateľovi probáciu (povinné opatrenia bez trestu odňatia slobody), môže mu nariadiť zaplatiť vám odškodnenie za spôsobenú škodu až do výšky 1 164,69 EUR.

Ak ste sa stali obeťou násilného trestného činu, ku ktorému došlo po 1. januári 2006, môžete požiadať o finančné odškodnenie od štátu. Pozrite si, prosím, informačnú stránku Európskej justičnej siete o náhrade škody pre obete trestných činov na Malte (ktorá bude čoskoro dostupná v anglickom a maltskom jazyku).

Existujú možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi páchateľom a mnou?

Počas súdneho konania neexistujú žiadne možnosti na dosiahnutie zmieru alebo začatie mediácie medzi vami a páchateľom. Ak si však z nejakého dôvodu neželáte, aby bol páchateľ stíhaný (napr. ste mu odpustili), môžete počas súdneho pojednávania urobiť na súde vyhlásenie. Súd ho vezme do úvahy pri rozhodovaní o prípade.

Som cudzinec. Akým spôsobom sú chránené moje práva a záujmy?

Ak ste cudzinec, máte všetky vyššie vysvetlené práva. Podľa maltského práva sa tlmočenie alebo preklad dokumentov počas súdneho konania neposkytujú bezplatne. Môžete však využiť pomoc tlmočníka, ak mu za jeho služby zaplatíte.

Ak žijete v cudzine, môžete byť vypočutý ako svedok prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie. Ak vám má byť do zahraničia zaslaný dokument, bude vám poštou zaslaná jeho kópia, a to v jazyku, ktorému rozumiete, spolu s vysvetlením vašich práv a povinností v súvislosti s týmto dokumentom a spôsobu, akým môžete získať jeho originál.

Ďalšie informácie:

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.