Práva obetí – podľa krajín

Malta

Autor obsahu
Malta

Môžem sa odvolať proti rozsudku?

Súdne konanie sa končí súdnym rozhodnutím, v ktorom sa obvinený uznáva za vinného alebo zbavuje obvinení. Ak sa obvinený uzná za vinného, sudca vynesie rozsudok. Podľa maltského práva majú právo podať odvolanie proti uznaniu za vinného/zbaveniu obvinení a/alebo rozsudku na odvolací trestný súd len obvinený a generálny prokurátor.

Ak sa však podá odvolanie a v prvom súdnom konaní ste vystupovali ako poškodený, váš advokát si bude môcť preštudovať všetky príslušné dokumenty spojené s odvolacím konaním.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Keď rozsudok nadobudne právoplatnosť, máte právo, aby vám bola poskytnutá kópia súdneho rozhodnutia. Ak súd odsúdi páchateľa na odňatie slobody, máte právo, aby vás informovali o prepustení alebo úteku páchateľa.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Právo na podporu alebo ochranu máte po ukončení trestného konania, počas súdneho konania a na primerané obdobie.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Poskytne sa vám kópia konečného rozsudku.

Budem informovaný o tom, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Áno, budete informovaný, keď páchateľa prepustia alebo ujde.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Na prijímaní takýchto rozhodnutí sa nezúčastníte, hoci o nich môžete byť informovaný.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.