Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Práva obetí – podľa krajín

Severné Írsko

Autor obsahu
Severné Írsko

Môžem sa odvolať proti rozsudku?

Obete nemajú právo odvolať sa proti odsudzujúcemu rozsudku pre páchateľa alebo trestu, ktorý bol páchateľovi uložený.

Aké sú moje práva po tom, ako je páchateľ uznaný za vinného?

Po ukončení súdneho konania ste oprávnení na:

 • náhradu akýchkoľvek výdavkov, o ktorých rozhodol PPS, ak ste sa zúčastnili súdu, aby ste poskytli dôkazy;
 • to, aby ste boli zo strany Jednotky starostlivosti o obete a o svedkov informovaní o výsledku súdneho konania vrátane, ak je k dispozícii, stručného súhrnu dôvodov rozhodnutia;
 • to, aby vás Jednotka starostlivosti o obete a o svedkov priviedla k službám na podporu obetí v prípade, kedy je to vhodné a kedy sú k dispozícii.

i) Ak je podaná žiadosť na Korunný súd s cieľom odvolať sa proti odsudzujúcemu rozsudku alebo trestu na Magistrátnom súde.

Ste oprávnení na to, aby vám zo strany vašej Jednotky starostlivosti o obete a o svedkov boli poskytnuté informácie týkajúce sa týchto informácií:

 • akékoľvek oznámenie o odvolaní, ktoré bolo podané;
 • dátum, čas a miesto akéhokoľvek pojednávania;
 • výsledok tohto odvolania vrátane akýchkoľvek zmien pôvodného rozsudku.

Taktiež ste oprávnení na:

 • to, aby ste na súde mohli čakať a sedieť v oddelenom priestore od priestoru, v ktorom čaká a sedí odvolateľ a jeho rodina a priatelia. Súd zabezpečí, aby sa to vykonalo, ak je to možné;
 • to, aby vám bolo poskytnuté kontaktné miesto na Korunnom súde;
 • to, aby vám boli poskytnuté informácie o službách na podporu obetiam v prípade, kedy je to vhodné a kedy sú k dispozícii.

ii) Ak je podaná žiadosť o odvolanie proti odsudzujúcemu rozsudku alebo rozsudku na odvolacom súde, alebo sa podá návrh alebo odvolanie na Najvyšší súd Spojeného kráľovstva v trestnej veci v právnej otázke.

Ste oprávnení na to, aby vám zo strany vašej Jednotky starostlivosti o obete a o svedkov boli poskytnuté informácie týkajúce sa týchto informácií:

 • to, aby ste boli informovaní o tom, že odvolateľovi bolo povolené odvolať sa;
 • to, aby vám boli poskytnuté informácie o dátume, čase a mieste akéhokoľvek pojednávania;
 • to, aby ste boli informovaní o tom, ak má byť odvolateľ prepustený na kauciu pred odvolaním alebo ak sa podmienky kaucie zmenili;
 • to, aby vám boli poskytnuté aktualizované informácie o akýchkoľvek zmenách v dátumoch pojednávaní;
 • to, aby vám bolo poskytnuté kontaktné miesto pre Úrad pre odvolania v trestných prípadoch alebo kontaktné miesto pre zamestnancov najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva;
 • to, aby ste boli informovaní o výsledku odvolania. To zahŕňa akékoľvek zmeny pôvodného rozsudku.
 • to, aby ste na súde mohli čakať a sedieť v oddelenom priestore od priestoru, v ktorom čaká a sedí odvolateľ a jeho rodina a priatelia. Zamestnanci súdu zabezpečia, aby sa to vykonalo, ak je to možné. Odvolateľ sa zriedkavo zúčastňuje na pojednávaniach na Najvyššom súde. Prijmú sa osobitné opatrenia, ktoré budú určené pre vás, ak bude odvolateľ prítomný a vy si nebudete želať sedieť v súdnej sieni;
 • to, aby ste mohli požiadať Úrad pre odvolania v trestných prípadoch alebo zamestnancov Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva o kópiu rozsudku súdu vo veci, hneď ako sa tento rozsudok uverejní.

Po udelení povolenia na odvolanie, ak ste pozostalým blízkym príbuzným, v oprávnenom prípade máte právo na to, aby vám bolo umožnené stretnutie s PPS s cieľom vysvetliť vám povahu odvolania a priebeh súdneho konania.

Komisia na preskúmanie trestných vecí

Po obdržaní žiadosti od páchateľa vykoná Komisia na preskúmanie trestných vecí preskúmanie odsudzujúcich rozsudkov a trestov uložených v dôsledku spáchania trestného činu zo strany páchateľa. Komisia môže postúpiť odsudzujúci rozsudok alebo trest na nové odvolanie, ak existujú nové informácie alebo nové argumenty, ktoré by mohli znamenať, že odsudzujúci rozsudok nie je bezpečný alebo trest je príliš dlhý. Komisia dostáva každoročne približne 1000 žiadostí od odsúdených osôb a postupuje 30 až 40 prípadov na nové odvolanie. Pri preskúmavaní veci Komisia posúdi potenciálny vplyv na vás a rozhodne, či by vám mala oznámiť výsledok. Komisia zaznamená dôvody svojich rozhodnutí, pokiaľ ide o formu kontaktu s vami, a vo vhodných prípadoch oznámi tieto rozhodnutia polícii.

 • Ste oprávnení na to, aby vám Komisia oznámila výsledok, ak sa domnieva, že existuje odôvodnený predpoklad na to, aby vás upozornila na preskúmanie.
 • Ak sa Komisia rozhodne, že je vhodné vás kontaktovať v priebehu preskúmavania, oznámi vám, že prijala žiadosť a že vo veci prebieha preskúmavanie. V nadväznosti na preskúmanie Komisia rozhodne, či by odsudzujúci rozsudok alebo trest mala postúpiť na súdy a oznámi vám svoje rozhodnutie, pokiaľ ste výslovne nepožiadali, aby ste neboli informovaní.
 • Ak sa Komisia rozhodne, že nie je vhodné vás kontaktovať počas preskúmania, ale potom sa rozhodne postúpiť odsudzujúci rozsudok alebo trest na súdy, predpokladá sa, že vás bude o postúpení informovať.

Som oprávnený/á na to, aby mi po súdnom konaní bola poskytnutá podpora alebo ochrana? Na ako dlho?

 • Ste oprávnení na to, aby vám bol poskytnutý prístup k službám na podporu obetiam kedykoľvek, či už ste oznámili trestný čin alebo nie, a po ukončení vyšetrovania a stíhania.

Aké informácie dostanem v prípade odsúdenia páchateľa?

 • Ste oprávnení na to, aby vám zo strany Jednotky starostlivosti o obete a o svedkov boli poskytnuté informácie o rozsudku, ktorý bol vynesený proti osobe podozrivej zo spáchania trestného činu (ak bola odsúdená). To zahŕňa krátke vysvetlenie významu a účinku odsudzujúceho rozsudku.
 • Ste oprávnení na to, aby vaša vec bola postúpená na PPS, ktorý vám odpovie na akékoľvek otázky, ktoré by ste mohli mať v súvislosti s rozsudkom, a na ktoré vám Jednotka starostlivosti o obete a o svedkov nedokáže odpovedať.
 • Okrem vyššie uvedených nárokov, ak ste pozostalým blízkym príbuzným, v oprávnenom prípade máte právo aj na to, aby vám bolo umožnené stretnutie so zástupcom PPS, ktorý vám vysvetlí vynesený rozsudok. Toto stretnutie sa spravidla koná na súde.

Budem informovaný/á o tom, či bol páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo utiekol z väznice?

Ak je páchateľ odsúdený na trest odňatia slobody, obmedzený na prevoz do nemocnice alebo pod dozorom probačného výboru, ste oprávnení na to, aby vám zo strany Jednotky starostlivosti o obete a o svedkov boli poskytnuté informácie o prístupe k príslušnému systému informácií pre obete po odsúdení páchateľa. Ste tiež oprávnení na to, aby ste mohli požiadať Jednotku informácií pre obete, aby vám poskytla určité informácie. Jednotka, ktorú spravuje probačný výbor pre Severné Írsko, koordinuje jednotnú službu obetiam, ktorá zahŕňa všetky tri systémy informácií pre obete. Týmito tromi systémami sú systém informácií pre obete týkajúcich sa prepustenia väzňov (PRVIS), systém informácií pre obete poskytovaný probačným výborom pre Severné Írsko a systém informácií pre obete páchateľov trpiacich duševnými poruchami. Týkajú sa:

 • mladistvých páchateľov, ktorým bol Korunným súdom uložený trest zodpovedajúci doživotnému trestu odňatia slobody, ktorí boli odsúdení za závažný trestný čin alebo ktorí boli odsúdení na väzbu v Stredisku pre mladistvých páchateľov (v prípade, že mladistvý páchateľ dovŕšil vek 18 rokov). Väzenský systém sa vzťahuje aj na dospelých páchateľov (18 a viac rokov), ktorí boli odsúdení na šesť mesiacov odňatia slobody alebo viac;
 • páchateľov, ktorí dostali trest, ktorý zahŕňa dozor probačného výboru pre Severné Írsko; a
 • páchateľov, ktorí podliehajú príkazu na hospitalizáciu s príkazom na obmedzenie.

Systém informácií pre obete týkajúcich sa prepustenia väzňov (PRVIS)

Ak sa zaregistrujete do tohto systému, ste oprávnení na to, aby vám zo strany Jednotky informácií pre obete boli bez zbytočného odkladu (ak táto jednotka bola informovaná o rozhodnutí alebo výsledku) poskytnuté informácie o:

 • roku a mesiaci, v ktorom sa očakáva, že väzeň bude prepustený z väzby alebo bude oprávnený na to, aby sa mohla zvažovať možnosť, že bude dočasne prepustený;
 • zvažovaní možnosti dočasného prepustenia väzňa;
 • akomkoľvek rozhodnutí prijatom v súvislosti s dočasným prepustením; a
 • akýchkoľvek známych podmienkach prepustenia väzňa alebo podmienkach uložených na dočasné prepustenie a o akomkoľvek porušení týchto podmienok, ktoré vedie k opätovnému vzatiu väzňa do väzby, pokiaľ zdieľanie informácií niekoho neohrozí alebo ak neexistuje zistené riziko poškodenia páchateľa, ktoré by vzniklo v dôsledku týchto opatrení.

V prípade väzňov, ktorým bol uložený doživotný trest odňatia slobody, výkon trestu na neurčité obdobie alebo výkon trestu na predĺžené obdobie, ktorí podliehajú úvahám o prepustení komisármi pre posúdenie podmienečného prepustenia, ste oprávnení na to, aby vám zo strany Jednotky informácií pre obete boli poskytnuté informácie o tom, že sa zvažuje možnosť prepustenia väzňa. Tiež budete oprávnení na to, aby ste mohli vyjadriť svoje názory na prepustenie pred komisármi pre posúdenie podmienečného prepustenia (prostredníctvom Jednotky informácií pre obete) predtým, než sa začne zvažovať možnosť prepustenia takéhoto väzňa. Ste oprávnení na to, aby ste mohli byť informovaní o rozhodnutí, ktoré prijali komisári pre posúdenie podmienečného prepustenia, a ak má byť väzeň prepustený, ste oprávnení na to, aby ste mohli byť informovaní o opatreniach týkajúcich sa povolenia na prepustenie, ktoré sa uplatňujú.

Ste tiež oprávnení na to, aby ste mali možnosť predložiť stanoviská Jednotke informácií pre obete alebo aby boli zaregistrované obavy, ktoré máte v súvislosti s vašou osobnou bezpečnosťou, a aby tieto obavy boli považované za súčasť procesu posudzovania, ak páchateľ požiada o dočasné prepustenie alebo sa má prepustiť na základe udelenia povolenia.

Po tom, ako došlo k prepusteniu páchateľa, môžete byť o tomto prepustení informovaní len veľmi príležitostne. V prípade veľmi nepravdepodobnej možnosti, že páchateľ prípadu, do ktorého ste zapojení, utečie z väzby, budete oprávnení na to, aby ste o tom boli bez zbytočného odkladu informovaní políciou alebo väzenskou službou, pokiaľ zdieľanie informácií neohrozí niekoho alebo ak neexistuje zistené riziko poškodenia páchateľa, ktoré by vzniklo v dôsledku týchto opatrení. Ste tiež oprávnení na to, aby vám zo strany polície alebo väzenskej služby boli poskytnuté informácie o akýchkoľvek opatreniach, ktoré boli následne prijaté na vašu ochranu.

Systém informácií pre obete poskytovaný probačným výborom pre Severné Írsko

Ak sa zaregistrujete do tohto systému, ste oprávnení na to, aby vám zo strany Jednotky informácií pre obete boli bez zbytočného odkladu (ak táto jednotka bola informovaná o rozhodnutí alebo výsledku) poskytnuté informácie o:

 • tom, ako sa má prípad spravovať;
 • druhu a dĺžke trvania dozoru, ktorému bude páchateľ podliehať, a o jeho všeobecných podmienkach (vrátane akejkoľvek zmeny);
 • akýchkoľvek dodatočných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na dozor, vrátane prípadov, keď sa tieto podmienky rôznia;
 • počte hodín verejnoprospešných prác, ak sa týka tohto páchateľa; a
 • akýchkoľvek ďalších rozsudkoch týkajúcich sa prípadu.

Ste tiež oprávnení na to, aby ste si zvolili spôsob, akým tieto informácie dostanete (napríklad osobne, telefonicky alebo písomne) a mohli diskutovať o akýchkoľvek obavách, ktoré môžete mať, so zamestnancom Jednotky informácií pre obete. V niektorých prípadoch vám táto jednotka tiež poskytne možnosť vyjadriť svoje názory a obavy v rámci správy obete, aby ich mohli zohľadniť komisári pre posúdenie podmienečného prepustenia.

Systém informácií pre obete páchateľov trpiacich duševnými poruchami

Tento systém poskytuje informácie o akýchkoľvek obdobiach trvania povolenia neprítomnosti v nemocnici, ktoré sa zvažujú v súvislosti s páchateľom a o jeho podmienečnom alebo definitívnom prepustení z nemocnice. Ak sa zaregistrujete do tohto systému, ste oprávnení na to, aby vám zo strany Jednotky informácií pre obete boli bez zbytočného odkladu (ak táto jednotka bola informovaná o rozhodnutí alebo výsledku) poskytnuté informácie o:

 • tom, že sa má zvážiť obdobie trvania povolenia neprítomnosti v nemocnici;
 • tom, že počas nasledujúcich niekoľkých týždňov sa má udeliť povolenie neprítomnosti v nemocnici alebo páchateľ má byť prepustený z nemocnice spolu so všetkými všeobecnými podmienkami, ktoré sú pre vás relevantné; a
 • všetkých relevantných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na páchateľa opúšťajúceho nemocnicu.

Ste tiež oprávnení na to, aby ste mali možnosť písomne predložiť svoje stanoviská Jednotke informácií pre obete o tom, ako navrhované povolenie neprítomnosti v nemocnici alebo povolenie na prepustenie z nemocnice môže ovplyvniť vašu bezpečnosť alebo pohodu, a tiež o tom, aké podmienky sa môžu vzťahovať na páchateľa pri opúšťaní nemocnice.

Posledná aktualizácia: 14/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.