Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Práva obetí – podľa krajín

Severné Írsko

Autor obsahu
Severné Írsko

Aký je proces uplatňovania náhrady škôd proti páchateľovi?  (napr. súdny spor, občianskoprávne nároky, konanie o pristúpení)

Ak ste obeťou násilného trestného činu, môžete požiadať o odškodnenie. Pokiaľ neexistujú dostatočné dôvody na to, aby ste tak neurobili, mali by ste incident oznámiť polícii čo najskôr po tom, ako k nemu došlo, a predložiť žiadosť o odškodnenie do dvoch rokov (od dátumu incidentu, ktorý spôsobil zranenie). Od tejto dvojročnej lehoty sa môže upustiť, ak Služby pre vyplácanie odškodnenia usúdia, že existuje dostatočný dôvod na oneskorenie a že je to v záujme spravodlivosti. Ďalšie informácie o odškodnení obetí násilných trestných činov môžete nájsť na adrese http://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Odškodnenie nariadené súdom

Magistrátny súd môže nariadiť povinnosť vyplatiť odškodnenie až do výšky 5 000 GBP za poplatok. Korunný súd má neobmedzené právomoci, ale mal by brať do úvahy prostriedky páchateľa.

Príkazy na vyplatenie odškodnenia budú v takej výške, akú súd považuje za vhodnú, berúc do úvahy všetky dôkazy a vyjadrenia obžaloby a obhajoby.

Súdy prikladajú značnú dôležitosť vypracovávaniu príkazov na vyplatenie odškodnenia a ak nenariadia takýto príkaz, musia uviesť dôvody.

Súd nariadil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody/odškodnenie. Ako sa ubezpečím, že páchateľ mi ho vyplatí?

Vykonávanie príkazov na vyplatenie odškodnenia prináleží súdom.

Ak páchateľ nevyplatí odškodnenie, môže mi štát vyplatiť zálohu?  Za akých podmienok?

Nie – v Severnom Írsku neexistuje žiadna predbežná platba odškodnenia, ktorého vyplatenie bolo nariadené súdom.

Som oprávnený/á na odškodnenie od štátu?

Môžete byť oprávnení podľa systému odškodnenia obetí trestných činov, ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Som oprávnený/á na odškodnenie, ak páchateľ nie je odsúdený?

Podľa systému odškodnenia obetí trestných činov môžete byť aj napriek tomu oprávnení na vyplatenie odmeny, aj keď osoba, ktorá na vás zaútočila, nie je známa alebo nie je odsúdená. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Som oprávnený/á na núdzovú platbu, kým čakám na rozhodnutie o mojom nároku na vyplatenie odškodnenia?

Ak Služby pre vyplácanie odškodnenia rozhodnú, že ste oprávnení na platbu, ale následne nemôžu prijať konečné rozhodnutie, môžu zvážiť uskutočnenie priebežnej platby. Ak nie je schopný prijať konečné rozhodnutie, pravdepodobne to bude preto, že čaká, kým sa nepochopí dlhodobý vplyv ujmy, ktorú ste utrpeli.

Posledná aktualizácia: 14/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.