Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Victims' rights - by country

Severné Írsko

Autor obsahu
Severné Írsko

If you have been a victim of crime, the law confers certain individual rights to you, before, during and after court proceedings (trial). You can also benefit from various forms of assistance and may be able to claim compensation for the damages caused by the crime.

Criminal proceedings in Northern Ireland start with investigation, where the police gather evidence. Once the police have completed their investigation, the case is passed to the prosecution service. The public prosecutor examines whether or not there is enough evidence against the suspect for a reasonable prospect of conviction and whether it is in the public interest to prosecute him or her. If the prosecutor decides that a prosecution should not go ahead, the case will be closed. Otherwise the prosecutor will prepare the case for hearing, and prosecute the case in court. In either situation you will be notified of the prosecution decision and, if the case is going to court, you will be contacted about the date of the hearing.

Cases for less serious offences are heard at the magistrates’ courts. Cases for more serious crimes (like rape or robbery) are heard at the Crown Court by a judge and a jury. The jury is composed of 12 people selected at random from the electoral register who listen to the evidence presented during the trial and decide if the defendant is guilty of the crime. The judge decides on matters of law during the trial, such as whether the presentation of certain evidence is allowed. At the end of the trial if the jury finds the defendant guilty the judge decides the sentence for the crime according to the law.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 14/03/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Aké informácie získam od príslušného orgánu po tom, ako došlo k spáchaniu trestného činu (napr. polícia, prokuratúra), ale pred tým, než dokonca oznámim trestný čin?

Ste oprávnení na to, aby vám boli poskytnuté písomné informácie o tom, čo môžete očakávať od systému trestného súdnictva, ako napríklad „brožúra s informáciami pre obete trestných činov“ alebo podrobné údaje o webovom sídle, ktoré tieto informácie obsahuje.

V závislosti od druhu trestného činu, vašich osobných okolností alebo od jeho významu pre konkrétnu fázu vyšetrovania alebo trestného konania sa vám od vášho prvého kontaktu s políciou musí poskytnúť prístup k týmto informáciám:

 • kde a ako získať radu alebo podporu, vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti, akejkoľvek odbornej pomoci (ako je psychologická pomoc) a alternatívnemu ubytovaniu;
 • čo musíte urobiť, aby ste oznámili trestný čin a koho by ste mali kontaktovať v prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa prípadu;
 • ako požadovať odškodnenie;
 • dostupné opatrenia, ak obeť nie je prítomná v Severnom Írsku;
 • dostupnosť tlmočníckych a prekladateľských služieb;
 • ako podať sťažnosť na poskytovateľa služieb;
 • dostupnosť služieb restoratívnej spravodlivosti;
 • ako získať náhradu výdavkov, ktoré ste vynaložili ako svedok v trestnom konaní.

Ste oprávnení na to, aby vám bol poskytnutý prístup k službám na podporu obetiam kedykoľvek, či už ste oznámili trestný čin alebo nie, a po ukončení vyšetrovania a stíhania.

Nežijem v krajine, ktorá je členským štátom EÚ, v ktorej došlo k spáchaniu trestného činu (občania EÚ a osoby, ktoré nie sú občanmi EÚ). Ako sú moje práva chránené?

Ste oprávnení na to, aby vám boli poskytnuté služby uvedené v Charte obetí, ak došlo k spáchaniu trestného činu v Severnom Írsku, alebo ak sa tieto služby týkajú trestného konania, ktoré prebieha v Severnom Írsku. [1]

[1] Oprávnenosť na odškodnenie od Služieb pre vyplácanie odškodnenia môže závisieť od vášho pobytu alebo štátnej príslušnosti, pokiaľ nie ste jednoznačne identifikovaní ako obeť obchodovania s ľuďmi, alebo vám nebol udelený azyl, humanitárna ochrana alebo právo zostať v členskom štáte.

Ak oznámim trestný čin, aké informácie získam?

Ste oprávnení na to, aby vám polícia poskytla:

 • písomné potvrdenie o tom, že ste oznámili trestný čin vrátane základných podrobných údajov o trestnom čine. Písomné potvrdenie môže byť vo forme listu, elektronického oznámenia, ako je napríklad email alebo sms, alebo môže byť napísané rukou. Môžete požiadať o to, aby vám takéto potvrdenie nebolo poskytnuté. Ak polícia usúdi, že existuje riziko vášho ohrozenia v prípade, že vám bude zaslané písomné potvrdenie (napríklad v prípadoch domáceho násilia), môže sa s vami dohodnúť, že vám ho nezašle;
 • jasné vysvetlenie toho, čo môžete očakávať od systému trestného súdnictva, keď oznamujete trestný čin alebo keď sa na vás v priebehu vyšetrovania obrátia ako na obeť;
 • posúdenie, či potrebujete podporu, a ak áno, akú pomoc alebo podporu môžete potrebovať. To pomôže zistiť, či sa nachádzate v jednej z troch kategórií obetí, ktoré môžu potrebovať zvýšenú podporu, a určiť, či a do akej miery môžete využiť osobitné opatrenia. Služby na podporu obetiam môžu vykonávať podrobnejšie posúdenie v mene polície;
 • buď písomné informácie o tom, čo môžete očakávať od systému trestného súdnictva, ako napríklad brožúra s „informáciami pre obete trestných činov“, alebo podrobné údaje o webovom sídle, na ktorom sú obsiahnuté rovnaké informácie, a to čo najskôr, najneskôr však do piatich pracovných dní od oznámenia trestného činu alebo keď sa na vás v priebehu vyšetrovania obrátia ako na obeť;
 • byť informovaný/á o tom, ako často budete dostávať aktualizované informácie o stave prípadu po diskusii s políciou;
 • bez zbytočného odkladu vysvetlenie rozhodnutia nepokračovať vo vyšetrovaní trestného činu;
 • byť upozornený/á, ak bolo vyšetrovanie prípadu ukončené bez toho, aby bola obvinená akákoľvek osoba a vysvetliť vám dôvody.

Ste oprávnení na to, aby vám zo strany polície boli poskytnuté informácie o službách na podporu obetiam vrátane kontaktných údajov na tieto služby, aby ste mohli kedykoľvek získať prístup k podpore, ktorú poskytujú.

Ste oprávnení na to, aby vám zo strany polície boli bez zbytočného odkladu poskytnuté informácie týkajúce sa týchto informácií a vysvetlenie dôvodov, ak bola osoba podozrivá zo spáchania trestného činu:

 • zatknutá;
 • obvinená;
 • prepustená bez toho, aby bolo proti nej vznesené obvinenie;
 • prepustená na policajnú kauciu, alebo ak sa zmenili alebo zrušili podmienky policajnej kaucie.

Som oprávnený/á na to, aby mi boli poskytnuté bezplatné tlmočnícke alebo prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo na iné príslušné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak nerozumiete ani nehovoríte po anglicky, ste oprávnení na to, aby ste mohli požadovať tlmočenie do jazyka, ktorému rozumiete:

 • pri oznámení trestného činu [1]
 • pri policajnom vypočúvaní; a
 • pri poskytovaní dôkazov ako svedok.

Ak nerozumiete ani nehovoríte po anglicky, ste oprávnení na to, aby ste mohli požadovať preklad do jazyka, ktorému rozumiete, pokiaľ ide o tieto informácie:

 • písomné potvrdenie o oznámení trestného činu;
 • ak je na účely vypočúvania alebo súdneho pojednávania nevyhnutné vidieť konkrétny dokument, ktorý vám bol poskytnutý, kópiu príslušných častí dokumentu;
 • dokument, ktorý vás informuje o dátume, čase a mieste súdneho konania; a
 • výsledok trestného konania, ak ste takto oprávnení podľa tohto kódexu, a aspoň stručné dôvody rozhodnutia, ak sú k dispozícii.

[1] Ste oprávnení na to, aby ste mohli oznámiť trestný čin v jazyku, ktorému rozumiete, alebo s potrebnou jazykovou pomocou, ak nehovoríte po anglicky.

Ako príslušný orgán zabezpečí, aby so mnou zrozumiteľne komunikoval (ak som v detskom veku; ak mám zdravotné postihnutie)

Podľa Charty obetí s vami poskytovatelia služieb musia komunikovať v jednoduchom a dostupnom jazyku, pričom musia prijať vhodné opatrenia (napr. EasyRead, Braillovo písmo alebo využívanie služieb registrovaného sprostredkovateľa) s cieľom pomôcť vám zrozumiteľne komunikovať. Pri zvažovaní vhodných opatrení musia poskytovatelia služieb brať do úvahy všetky relevantné osobné charakteristiky, ktoré môžu mať vplyv na vašu schopnosť zrozumiteľne komunikovať.

K dispozícii je široká škála brožúr s informáciami v jednoduchom jazyku v rôznych formátoch.

Služby na podporu obetiam

Kto poskytuje podporu obetiam?

V článku 76 Charty obetí sa poskytuje obetiam nárok na prístup k službám na podporu obetiam bez ohľadu na to, či oznámili trestný čin polícii alebo nie. Charta sa vzťahuje na Službu podpory obetiam NI a Službu pre mladých svedkov NSPCC. V prípade NSPCC sa nároky uplatňujú len vtedy, ak má osoba v detskom veku alebo mladistvá osoba poskytnúť dôkazy na súde. Ostatné podporné služby NSPCC môžu byť k dispozícii mimo rozsahu pôsobnosti charty, napríklad v rámci služieb detskej linky.

Odkáže ma polícia automaticky na služby na podporu obetiam?

Keď oznamujete trestný čin, polícia vám vysvetlí, že automaticky postúpi vaše údaje službám na podporu obetiam. Ste oprávnení požiadať políciu, aby neposkytla vaše údaje službám na podporu obetiam.

Ako je chránené moje súkromie?

Ak je to potrebné na zdieľanie informácií podľa Charty obetí, poskytovatelia služieb tak musia urobiť účinne a v súlade so svojimi povinnosťami podľa zákona o ochrane údajov z roku 1998 a iných príslušných právnych predpisov.

Musím trestný čin oznámiť ešte pred tým, než získam prístup k službám na podporu obetiam?

Nie – ste oprávnení na to, aby vám bol poskytnutý prístup k službám na podporu obetiam kedykoľvek, či už ste oznámili trestný čin alebo nie, a po ukončení vyšetrovania a stíhania.

Osobná ochrana, ak som v ohrození

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Ak obeť oznámi trestný čin poskytovateľovi služieb zodpovednému za vyšetrovanie trestných činov, poskytovateľ služieb musí zabezpečiť, aby sa situácia obete individuálne posúdila s cieľom identifikovať akékoľvek osobitné potreby ochrany a určiť, či a do akej miery obeti prospejú osobitné ochranné opatrenia alebo osobitné opatrenia v priebehu vypočúvania alebo osobitné opatrenia pri poskytovaní dôkazov.

Povaha posúdenia bude závisieť od všetkých okolností vrátane závažnosti trestného činu a stupňa zjavnej ujmy, ktorú obeť utrpela. Posúdenie musí zohľadňovať osobné charakteristiky obete, jej názory a povahu a okolnosti trestného činu.

Ak poskytovateľ služieb v dôsledku individuálneho posúdenia identifikoval obeť ako osobu s osobitnými potrebami ochrany a ktorej by v priebehu vypočúvania prospeli osobitné ochranné opatrenia, poskytovateľ služieb zodpovedný za vyšetrovanie trestného činu musí tiež zabezpečiť aby, v súlade s prevádzkovými a praktickými obmedzeniami, boli k dispozícii tieto opatrenia:

 • ak je to možné, zabezpečiť, aby rovnaká osoba viedla všetky vypočúvania obete, pokiaľ by to neohrozilo riadny priebeh vyšetrovania;
 • že vypočúvanie sa v prípade potreby uskutoční v priestoroch navrhnutých alebo upravených na tento účel;
 • že vypočúvanie sa vykoná s pomocou odborníkov, ktorí sú na tento účel vyškolení; a
 • že v prípadoch sexuálneho násilia, násilia založeného na rodovej príslušnosti alebo domáceho násilia sa obetiam poskytne možnosť, aby ich vypočúvanie viedla osoba rovnakého pohlavia. Ak je to možné, každá takáto žiadosť by sa mala schváliť, pokiaľ by nebolo pravdepodobné, že by to ohrozilo riadny priebeh vyšetrovania.

V prípade nepravdepodobnej možnosti, že osoba podozrivá zo spáchania trestného činu utečie z väzby, hneď ako sa polícia dozvie o úteku alebo jej tento útek oznámi väznica, vám vždy, keď to bude možné, oznámi tento útek a všetky opatrenia prijaté na vašu ochranu, ak sa posúdi, že osoba podozrivá zo spáchania trestného činu predstavuje výrazné riziko vášho ohrozenia.

Kto mi môže poskytnúť ochranu?

Ak obeť oznámi trestný čin poskytovateľovi služieb zodpovednému za vyšetrovanie trestných činov, musí zabezpečiť, aby sa situácia obete individuálne posúdila s cieľom identifikovať akúkoľvek osobitnú ochranu. Vo väčšine prípadov to bude polícia.

Bude niekto posudzovať môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšie riziko ohrozenia zo strany páchateľa?

Všetky obete trestných činov sú oprávnené na to, aby im bolo poskytnuté posúdenie zo strany polície s cieľom identifikovať všetky požadované potreby alebo podporu vrátane toho, či a do akej miery by im prospeli osobitné opatrenia. Dĺžka a obsah tohto posúdenia závisí od závažnosti trestného činu a vašich individuálnych potrieb. Posúdenie zohľadní vaše osobné charakteristiky, povahu a okolnosti trestného činu a vaše názory. Čím viac informácií budete môcť poskytnúť počas posudzovania, tým bude úroveň podpory prispôsobenejšia vašim individuálnym potrebám.

Bude niekto posudzovať môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšie riziko ohrozenia zo strany trestnoprávneho systému (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Všetky obete trestných činov sú oprávnené na to, aby im bolo poskytnuté posúdenie zo strany polície s cieľom identifikovať všetky požadované potreby alebo podporu vrátane toho, či a do akej miery by im prospeli osobitné opatrenia. Dĺžka a obsah tohto posúdenia závisí od závažnosti trestného činu a vašich individuálnych potrieb. Posúdenie zohľadní vaše osobné charakteristiky, povahu a okolnosti trestného činu a vaše názory. Čím viac informácií budete môcť poskytnúť počas posudzovania, tým bude úroveň podpory prispôsobenejšia vašim individuálnym potrebám.

Aká ochrana je k dispozícii pre veľmi zraniteľné obete?

Ste oprávnení na to, aby vám podľa Charty obetí boli poskytnuté zvýšené nároky ako zraniteľnej obeti [1] ak je pravdepodobné, že kvalita vašich dôkazov bude ovplyvnená, pretože trpíte:

 • problémami súvisiacimi s duševným zdravím;
 • ťažkosťami s učením alebo komunikačnými ťažkosťami;
 • neurologickými poruchami; alebo
 • telesným postihnutím.

[1] To je založené na kritériách uvedených v článku 16 uznesenia o dôkazoch v trestných konaniach (Severné Írsko) z roku 1999, aby mohol súd určiť oprávnenosť svedka na osobitné opatrenia.

Som maloletý/á – mám osobitné práva?

Ste oprávnení na to, aby vám podľa Charty obetí boli poskytnuté zvýšené nároky ako zraniteľnej obeti, [1] ak máte v čase spáchania trestného činu menej ako 18 rokov. To zahŕňa oprávnenosť na osobitné opatrenia, ak poskytujete dôkazy na súde.

[1] To je založené na kritériách uvedených v článku 16 uznesenia o dôkazoch v trestných konaniach (Severné Írsko) z roku 1999, aby mohol súd určiť oprávnenosť svedka na osobitné opatrenia.

Môj rodinný príslušník zomrel kvôli trestnému činu – aké sú moje práva?

Blízki príbuzní zosnulej osoby sú oprávnení na to, aby im podľa Charty obetí boli poskytnuté služby ako obetiam najzávažnejšieho trestného činu.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu – aké sú moje práva?

Hovorca rodiny pre obete trestných činov so zdravotným postihnutím alebo pre obete, ktoré boli v dôsledku trestného činu tak vážne zranené, že nemôžu komunikovať.

Ak máte zdravotné postihnutie alebo ste boli v dôsledku trestného činu tak vážne zranení, že nemôžete komunikovať, vy alebo vaši blízki príbuzní ste oprávnení na to, aby ste mohli vymenovať hovorcu rodiny, ktorý bude pôsobiť ako jednotný kontaktný bod na prijímanie služieb podľa Charty obetí.

Rodič alebo opatrovník obete, ktorá je mladšia ako 18 rokov.

Ak ste obeťou, ktorá je mladšia ako 18 rokov, vy, a spravidla váš rodič alebo opatrovník, ste oprávnení na to, aby vám boli poskytnuté služby podľa Charty obetí. [1]

[1] Pokiaľ proti vášmu rodičovi alebo opatrovníkovi nie je vedené vyšetrovanie alebo nebol políciou obvinený v súvislosti s trestným činom, alebo ak na základe odôvodneného stanoviska príslušného poskytovateľa služieb nie je vo vašom najlepšom záujme, aby vášmu rodičovi alebo opatrovníkovi boli poskytnuté takéto služby.

Môžem získať prístup k mediačným službám? Za akých podmienok? Budem v priebehu mediácie v bezpečí?

Cieľom restoratívnej spravodlivosti je pokúsiť sa pomôcť napraviť škody (vrátane duševných a emocionálnych škôd) spôsobené trestným činom. Všetky postupy restoratívnej spravodlivosti sú úplne dobrovoľné – nemusíte sa na nich zúčastňovať – ​​a v rámci nich pomáhajú vyškolení sprostredkovatelia. Restoratívna spravodlivosť môže zahŕňať priamy a nepriamy kontakt medzi vami a páchateľom. Môže byť v písomnej alebo verbálnej podobe alebo zahŕňať skutočné stretnutie. Všetky strany majú možnosť povedať, čo sa stalo, a vysvetliť vplyv trestného činu. Predtým s vami príslušný poskytovateľ služieb vykoná prípravu s cieľom uistiť sa, že cítite podporu.

Zavedú sa vhodné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že čokoľvek, na čom sa na základe vášho súhlasu zúčastníte, bude bezpečné; vyškolený sprostredkovateľ bude počas každého vášho stretnutia s páchateľom vždy prítomný. Ak páchateľ priznal svoju vinu a je ochotný zúčastniť sa na stretnutí alebo s vami komunikovať, možno budete môcť páchateľovi vysvetliť, aký vplyv na vás mal tento incident. Následne sa môžete rozhodnúť požiadať o ospravedlnenie alebo sa dohodnúť na činnosti, ktorú musí páchateľ vykonať ako súčasť nápravy spôsobenej ujmy.

Kde môžem nájsť zákon, v ktorom sa stanovujú moje práva?

Charta obetí bola Ministerstvom spravodlivosti predložená Zhromaždeniu Severného Írska podľa článku 31 ods. 2 zákona o spravodlivosti (Severné Írsko) z roku 2015.

Charta obetí stanovuje služby, ktoré sa majú poskytnúť obetiam trestných činov v Severnom Írsku zo strany hlavných organizácií pôsobiacich v oblasti trestného súdnictva a zo strany ostatných organizácií s príslušnými funkciami. Tieto organizácie sa označujú ako „poskytovatelia služieb“.

Nároky stanovené v Charte obetí sa vzťahujú na všetky obete bez ohľadu na ich bydlisko.

Posledná aktualizácia: 14/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Ako môžem oznámiť trestný čin?

Mali by ste v prvom rade oznámiť trestný čin polícii.

Môžete to urobiť viacerými spôsobmi:

Núdzový stav: Na núdzovom čísle 999 alebo 18000 pre používateľov textových telefónov. Núdzový stav je stav, kedy bolo zapríčinené vážne zranenie alebo prebieha páchanie trestného činu a na mieste sú osoby podozrivé z páchania trestného činu.

Núdzová služba prostredníctvom SMS: Polícia prevádzkuje systém registrácie núdzových SMS správ s cieľom pomôcť osobám s určitým postihnutím kontaktovať ju v núdzovom stave. Táto služba tiež umožňuje polícii postúpiť žiadosti o pomoc hasičským a záchranným službám. Služba je k dispozícii len zaregistrovaným používateľom, ktorí vyplnili formulár žiadosti (ďalšie podrobnosti a formulár žiadosti sú k dispozícii na webovom sídle polície Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.psni.police.uk/).

Nenúdzový stav: Ak incident nie je naliehavý, zavolajte na telefónne číslo 101.

Trestný čin spáchaný z nenávisti: Ak incident nie je naliehavý, zavolajte na telefónne číslo 101, následne stlačte číslo 2.

Toto je ďalší spôsob oznamovania trestného činu uvedeného v tomto oddiele.

Oznamovanie trestného činu treťou stranou: Ak naozaj nechcete alebo nemôžete oznámiť trestný čin sami, môže ho za vás oznámiť niekto iný, ako napríklad rodinný príslušník alebo člen dobrovoľníckej organizácie. Tieto osoby uskutočnia prvotný kontakt s políciou. Aj napriek tomu by ste sa do konania mohli zapojiť neskôr.

Zavolajte na vašu miestnu policajnú stanicu: Ak incident nie je naliehavý, môžete ho tiež oznámiť na vašej miestnej policajnej stanici počas otváracích hodín.

Trestný čin sa tiež môže oznámiť týmito spôsobmi:

Prostredníctvom charitatívnej organizácie Crimestoppers: Ak nechcete uviesť svoje meno, môžete anonymne oznámiť trestný čin tým, že zavoláte na bezplatnú telefónnu linku pomoci patriacej charitatívnej organizácii Crimestoppers na číslo 0800 555 111. Táto služba nie je súčasťou polície.

Incident, ku ktorému došlo v prístave alebo na letisku: Ak došlo k incidentu v priestoroch medzinárodného letiska Belfast alebo v prístave Belfast, mali by ste sa obrátiť na Policajný zbor medzinárodného letiska Belfast na telefónnom čísle 028 9448 4400 (prídavná voľba 4412)/mobil 077 1081 9183 alebo na Políciu prístavu Belfast na telefónnom čísle 028 9055 3000. Ak dôjde k veľkému alebo závažnému incidentu, akým je vražda, teroristický čin alebo ozbrojená lúpež, tieto môžu byť oznámené aj Policajnej službe Severného Írska. Incidentmi, ku ktorým došlo na mestskom letisku Belfast, sa bude zaoberať Policajná služba Severného Írska prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných čísel.

Policajný ombudsman: Ak si myslíte, že bol spáchaný trestný čin príslušníkom polície, mali by ste to oznámiť policajnému ombudsmanovi, ktorý túto vec vyšetrí a môže adresovať riaditeľovi verejnej prokuratúry odporúčania na začatie trestného stíhania.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Ak ste obeťou trestného činu, ste oprávnení na to, aby vám zo strany polície boli bez zbytočného odkladu poskytnuté informácie týkajúce sa týchto informácií a vysvetlenie dôvodov, ak bola osoba podozrivá zo spáchania trestného činu:

 • zatknutá;
 • obvinená;
 • prepustená bez toho, aby bolo proti nej vznesené obvinenie;
 • prepustená na policajnú kauciu, alebo ak sa zmenili alebo zrušili podmienky policajnej kaucie.

Ste oprávnení na to, aby vám zo strany polície boli bez zbytočného odkladu poskytnuté informácie týkajúce sa týchto informácií, ak polícia tieto informácie získala:

 • dátum, čas a miesto konania prvého súdneho pojednávania;
 • v prípade, že je osoba podozrivá zo spáchania trestného činu prepustená na policajnú kauciu, aby sa dostavila na súd, akékoľvek podmienky kaucie a akékoľvek zmeny týchto podmienok kaucie.

Som oprávnený/á na to, aby mi bola poskytnutá právna pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Obete a svedkovia nie sú stranami v trestnom konaní, a preto nie sú oprávnení na to, aby im v Severnom Írsku bola poskytnutá právna pomoc.

Môžem si uplatňovať náhradu výdavkov (vynaložených na účasť na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Ak ste boli požiadaní o to, aby ste sa zúčastnili na súde s cieľom poskytnúť dôkazy, možno budete musieť uhradiť výdavky, akými sú vaše cestovné náklady. Môžete požiadať o vrátenie týchto peňazí. To podlieha lehotám uplatňovania nároku na vrátenie peňazí a štandardným sadzbám na cestovné náklady a náklady na stravu, ako aj maximálnym denným sumám zodpovedajúcim strate zárobkov. Náhrada výdavkov sa nevypláca za predloženie vyhlásenia o trestnom čine polícii.

Podrobné informácie o tom, ako a za akých podmienok môžu byť výdavky hradené prokuratúrou a o sadzbách, ktoré sa uplatňujú, môžete nájsť na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html.

Môžem sa odvolať, ak sa môj prípad uzavrie pred tým, než postúpim vec súdu?

V prípade, že prokuratúra rozhodne, že nebude pokračovať v stíhaní a vy s tým nesúhlasíte, ste oprávnení na to, aby ste mohli požiadať o preskúmanie rozhodnutia prokuratúry.

Právo na preskúmanie rozhodnutia prokuratúry nepokračovať v stíhaní sa uplatňuje bez ohľadu na druh trestného činu alebo potenciálny stupeň súdu. Ak rozhodnutie nepokračovať v stíhaní nebolo prijaté riaditeľom verejnej prokuratúry a toto rozhodnutie nemôže preskúmať vyšší orgán, preskúmanie môže vykonať riaditeľ verejnej prokuratúry. Ďalšie podrobnosti o práve na preskúmanie a o tom, ako funguje, nájdete na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ppsni.gov.uk/.

Môžem sa zapojiť do súdneho konania?

Ak viete niečo o incidente, môžete byť požiadaní, aby ste na súde poskytli dôkazy potrebné na stíhanie alebo obhajobu.

Aká je moja oficiálna úloha v systéme súdnictva? Napríklad, som alebo sa môžem rozhodnúť byť: obeťou, svedkom, občianskou stranou alebo súkromným žalobcom?

Na účely Charty obetí je „obeťou“:

 • osoba, ktorá utrpela ujmu vrátane fyzickej, mentálnej alebo emocionálnej ujmy alebo majetkovej ujmy priamo spôsobenú trestným činom.
 • blízky príbuzný osoby, ktorej smrť bola priamo spôsobená trestným činom.

Ak viete niečo o incidente, môžete byť požiadaní, aby ste na súde poskytli dôkazy potrebné na stíhanie alebo obhajobu. Ak poznáte jednu z osôb zapojených do prípadu, môžete byť požiadaní, aby ste poskytli dôkazy v postavení svedka, spravidla zo strany obhajoby. V každom prípade môžu byť vaše dôkazy rozhodujúce pre zabezpečenie odsúdenia alebo oslobodenia osoby obžalovanej zo spáchania trestného činu.

Aké sú moje práva a povinnosti v tejto úlohe?

V Charte obetí sa stanovujú nároky obetí. Je k dispozícii tu: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice-ni.gov.uk/publications/victim-charter.

Ak ste boli svedkami trestného činu, ale nie ste obeťou, môžete získať prístup k službám podľa Charty svedkov. Je k dispozícii tu: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Môžem počas súdneho konania predložiť vyhlásenie alebo poskytnúť dôkazy? Za akých podmienok?

Ak viete niečo o incidente, môžete byť požiadaní, aby ste na súde poskytli dôkazy potrebné na stíhanie alebo obhajobu. Ak poznáte jednu z osôb zapojených do prípadu, môžete byť požiadaní, aby ste poskytli dôkazy v postavení svedka, spravidla zo strany obhajoby.

Ak ste obeťou trestného činu, v osobnom vyhlásení obete (VPS) sa vám poskytne možnosť vysvetliť svojimi vlastnými slovami, aký vplyv mal na vás tento trestný čin, či už fyzický, emocionálny, finančný alebo iný. To sa líši od vyhlásenia svedka o tom, čo sa v tom čase stalo, ako napríklad o tom, čo ste videli alebo počuli.

Ste oprávnení na to, aby vám bola poskytnutá možnosť predložiť VPS po tom, ako bolo prijaté rozhodnutie stíhať niekoho za trestný čin.

Na základe VPS získavate hlas v rámci trestného konania. Nemali by ste však vyjadrovať svoje názory na osobu obžalovanú zo spáchania trestného činu, ​​akékoľvek iné alebo údajné trestné činy alebo na akýkoľvek trest, ktorý si myslíte, že by mal byť uložený. Je to preto, lebo tieto názory nie sú prípustné na súde. Pred tým, než predložíte vyhlásenie sudcovi, prokuratúra odstráni všetky informácie, ktoré by v ňom nemali byť obsiahnuté.

Osobné vyhlásenie obete sa použije na súde, ak je osoba obžalovaná zo spáchania trestného činu uznaná za vinnú alebo priznala svoju vinu. Toto vyhlásenie bude vidieť prokurátor, osoba obžalovaná zo spáchania trestného činu, jej právny zástupca a sudca. Ak je osoba odsúdená za trestný čin, súd musí pri určovaní trestu zohľadniť príslušné časti osobného vyhlásenia obete. V niektorých prípadoch nemusí byť možné brať do úvahy vyhlásenie, ak súd prejednáva vec veľmi rýchlo, napríklad ak dôjde k včasnému priznaniu viny alebo sa vec prejednáva na prvom súdnom pojednávaní.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Ste oprávnení na:

 • to, aby ste boli informovaní o výsledku akéhokoľvek pojednávania o kaucii (akékoľvek podmienky kaucie a akékoľvek zmeny týchto podmienok kaucie) s uvedením dôvodov bez zbytočného odkladu.
 • to, aby ste boli informovaní o dátume, mieste a výsledku všetkých trestných súdnych pojednávaní týkajúcich sa prípadu zo strany vašej Jednotky starostlivosti o obete a o svedkov.
 • to, aby ste boli informovaní, ak bol vydaný zatykač na osobu podozrivú zo spáchania trestného činu, a o výsledku pojednávania, ak bola osoba podozrivá zo spáchania trestného činu opätovne zatknutá. Ak bola osoba podozrivá zo spáchania trestného činu opätovne zatknutá po vydaní zatykača, obvykle sa dostaví na súd krátko potom;
 • v prípadoch, ak osoba podozrivá zo spáchania trestného činu nepriznala svoju vinu, to, aby ste mohli prediskutovať všetky potreby, ktoré môžete mať, s Jednotkou starostlivosti o svedkov, a podľa potreby sa mohli obrátiť na príslušnú podpornú skupinu alebo agentúru.

Ak ste svedkom počas súdneho konania, ste oprávnení na:

 • to, aby ste mohli požiadať zamestnancov súdu o vstup do budovy súdu prostredníctvom samostatného vchodu od vchodu, ktorý využíva na vstup osoba podozrivá zo spáchania trestného činu a jej rodina a priatelia;
 • ak to okolnosti dovolia, to, aby ste sa mohli stretnúť s prokurátorom PPS a položiť mu otázky týkajúce sa súdneho procesu. Uvedú, ak to bude možné, ako dlho budete pravdepodobne musieť čakať pred poskytnutím dôkazov;
 • ak je to možné, to, aby vám bolo poskytnuté vysvetlenie zo strany prokurátora PPS, ak dôjde k prieťahom v konaní, o dni a o tom, ako dlho bude pravdepodobne potrebné čakať;
 • to, aby ste mohli čakať a sedieť v oddelenom priestore od priestoru, v ktorom čaká a sedí osoba podozrivá zo spáchania trestného činu a jej rodina a priatelia – súd zabezpečí, aby sa to vykonalo, ak je to možné;
 • to, aby boli prijaté akékoľvek osobitné opatrenia, ktoré sú pre vás určené, ak boli tieto nariadené súdom;
 • to, aby vám bolo poskytnuté kontaktné miesto na súde, aby ste mohli zistiť, čo sa deje v súvislosti s prípadom počas pojednávania.
Posledná aktualizácia: 14/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Môžem sa odvolať proti rozsudku?

Obete nemajú právo odvolať sa proti odsudzujúcemu rozsudku pre páchateľa alebo trestu, ktorý bol páchateľovi uložený.

Aké sú moje práva po tom, ako je páchateľ uznaný za vinného?

Po ukončení súdneho konania ste oprávnení na:

 • náhradu akýchkoľvek výdavkov, o ktorých rozhodol PPS, ak ste sa zúčastnili súdu, aby ste poskytli dôkazy;
 • to, aby ste boli zo strany Jednotky starostlivosti o obete a o svedkov informovaní o výsledku súdneho konania vrátane, ak je k dispozícii, stručného súhrnu dôvodov rozhodnutia;
 • to, aby vás Jednotka starostlivosti o obete a o svedkov priviedla k službám na podporu obetí v prípade, kedy je to vhodné a kedy sú k dispozícii.

i) Ak je podaná žiadosť na Korunný súd s cieľom odvolať sa proti odsudzujúcemu rozsudku alebo trestu na Magistrátnom súde.

Ste oprávnení na to, aby vám zo strany vašej Jednotky starostlivosti o obete a o svedkov boli poskytnuté informácie týkajúce sa týchto informácií:

 • akékoľvek oznámenie o odvolaní, ktoré bolo podané;
 • dátum, čas a miesto akéhokoľvek pojednávania;
 • výsledok tohto odvolania vrátane akýchkoľvek zmien pôvodného rozsudku.

Taktiež ste oprávnení na:

 • to, aby ste na súde mohli čakať a sedieť v oddelenom priestore od priestoru, v ktorom čaká a sedí odvolateľ a jeho rodina a priatelia. Súd zabezpečí, aby sa to vykonalo, ak je to možné;
 • to, aby vám bolo poskytnuté kontaktné miesto na Korunnom súde;
 • to, aby vám boli poskytnuté informácie o službách na podporu obetiam v prípade, kedy je to vhodné a kedy sú k dispozícii.

ii) Ak je podaná žiadosť o odvolanie proti odsudzujúcemu rozsudku alebo rozsudku na odvolacom súde, alebo sa podá návrh alebo odvolanie na Najvyšší súd Spojeného kráľovstva v trestnej veci v právnej otázke.

Ste oprávnení na to, aby vám zo strany vašej Jednotky starostlivosti o obete a o svedkov boli poskytnuté informácie týkajúce sa týchto informácií:

 • to, aby ste boli informovaní o tom, že odvolateľovi bolo povolené odvolať sa;
 • to, aby vám boli poskytnuté informácie o dátume, čase a mieste akéhokoľvek pojednávania;
 • to, aby ste boli informovaní o tom, ak má byť odvolateľ prepustený na kauciu pred odvolaním alebo ak sa podmienky kaucie zmenili;
 • to, aby vám boli poskytnuté aktualizované informácie o akýchkoľvek zmenách v dátumoch pojednávaní;
 • to, aby vám bolo poskytnuté kontaktné miesto pre Úrad pre odvolania v trestných prípadoch alebo kontaktné miesto pre zamestnancov najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva;
 • to, aby ste boli informovaní o výsledku odvolania. To zahŕňa akékoľvek zmeny pôvodného rozsudku.
 • to, aby ste na súde mohli čakať a sedieť v oddelenom priestore od priestoru, v ktorom čaká a sedí odvolateľ a jeho rodina a priatelia. Zamestnanci súdu zabezpečia, aby sa to vykonalo, ak je to možné. Odvolateľ sa zriedkavo zúčastňuje na pojednávaniach na Najvyššom súde. Prijmú sa osobitné opatrenia, ktoré budú určené pre vás, ak bude odvolateľ prítomný a vy si nebudete želať sedieť v súdnej sieni;
 • to, aby ste mohli požiadať Úrad pre odvolania v trestných prípadoch alebo zamestnancov Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva o kópiu rozsudku súdu vo veci, hneď ako sa tento rozsudok uverejní.

Po udelení povolenia na odvolanie, ak ste pozostalým blízkym príbuzným, v oprávnenom prípade máte právo na to, aby vám bolo umožnené stretnutie s PPS s cieľom vysvetliť vám povahu odvolania a priebeh súdneho konania.

Komisia na preskúmanie trestných vecí

Po obdržaní žiadosti od páchateľa vykoná Komisia na preskúmanie trestných vecí preskúmanie odsudzujúcich rozsudkov a trestov uložených v dôsledku spáchania trestného činu zo strany páchateľa. Komisia môže postúpiť odsudzujúci rozsudok alebo trest na nové odvolanie, ak existujú nové informácie alebo nové argumenty, ktoré by mohli znamenať, že odsudzujúci rozsudok nie je bezpečný alebo trest je príliš dlhý. Komisia dostáva každoročne približne 1000 žiadostí od odsúdených osôb a postupuje 30 až 40 prípadov na nové odvolanie. Pri preskúmavaní veci Komisia posúdi potenciálny vplyv na vás a rozhodne, či by vám mala oznámiť výsledok. Komisia zaznamená dôvody svojich rozhodnutí, pokiaľ ide o formu kontaktu s vami, a vo vhodných prípadoch oznámi tieto rozhodnutia polícii.

 • Ste oprávnení na to, aby vám Komisia oznámila výsledok, ak sa domnieva, že existuje odôvodnený predpoklad na to, aby vás upozornila na preskúmanie.
 • Ak sa Komisia rozhodne, že je vhodné vás kontaktovať v priebehu preskúmavania, oznámi vám, že prijala žiadosť a že vo veci prebieha preskúmavanie. V nadväznosti na preskúmanie Komisia rozhodne, či by odsudzujúci rozsudok alebo trest mala postúpiť na súdy a oznámi vám svoje rozhodnutie, pokiaľ ste výslovne nepožiadali, aby ste neboli informovaní.
 • Ak sa Komisia rozhodne, že nie je vhodné vás kontaktovať počas preskúmania, ale potom sa rozhodne postúpiť odsudzujúci rozsudok alebo trest na súdy, predpokladá sa, že vás bude o postúpení informovať.

Som oprávnený/á na to, aby mi po súdnom konaní bola poskytnutá podpora alebo ochrana? Na ako dlho?

 • Ste oprávnení na to, aby vám bol poskytnutý prístup k službám na podporu obetiam kedykoľvek, či už ste oznámili trestný čin alebo nie, a po ukončení vyšetrovania a stíhania.

Aké informácie dostanem v prípade odsúdenia páchateľa?

 • Ste oprávnení na to, aby vám zo strany Jednotky starostlivosti o obete a o svedkov boli poskytnuté informácie o rozsudku, ktorý bol vynesený proti osobe podozrivej zo spáchania trestného činu (ak bola odsúdená). To zahŕňa krátke vysvetlenie významu a účinku odsudzujúceho rozsudku.
 • Ste oprávnení na to, aby vaša vec bola postúpená na PPS, ktorý vám odpovie na akékoľvek otázky, ktoré by ste mohli mať v súvislosti s rozsudkom, a na ktoré vám Jednotka starostlivosti o obete a o svedkov nedokáže odpovedať.
 • Okrem vyššie uvedených nárokov, ak ste pozostalým blízkym príbuzným, v oprávnenom prípade máte právo aj na to, aby vám bolo umožnené stretnutie so zástupcom PPS, ktorý vám vysvetlí vynesený rozsudok. Toto stretnutie sa spravidla koná na súde.

Budem informovaný/á o tom, či bol páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia) alebo utiekol z väznice?

Ak je páchateľ odsúdený na trest odňatia slobody, obmedzený na prevoz do nemocnice alebo pod dozorom probačného výboru, ste oprávnení na to, aby vám zo strany Jednotky starostlivosti o obete a o svedkov boli poskytnuté informácie o prístupe k príslušnému systému informácií pre obete po odsúdení páchateľa. Ste tiež oprávnení na to, aby ste mohli požiadať Jednotku informácií pre obete, aby vám poskytla určité informácie. Jednotka, ktorú spravuje probačný výbor pre Severné Írsko, koordinuje jednotnú službu obetiam, ktorá zahŕňa všetky tri systémy informácií pre obete. Týmito tromi systémami sú systém informácií pre obete týkajúcich sa prepustenia väzňov (PRVIS), systém informácií pre obete poskytovaný probačným výborom pre Severné Írsko a systém informácií pre obete páchateľov trpiacich duševnými poruchami. Týkajú sa:

 • mladistvých páchateľov, ktorým bol Korunným súdom uložený trest zodpovedajúci doživotnému trestu odňatia slobody, ktorí boli odsúdení za závažný trestný čin alebo ktorí boli odsúdení na väzbu v Stredisku pre mladistvých páchateľov (v prípade, že mladistvý páchateľ dovŕšil vek 18 rokov). Väzenský systém sa vzťahuje aj na dospelých páchateľov (18 a viac rokov), ktorí boli odsúdení na šesť mesiacov odňatia slobody alebo viac;
 • páchateľov, ktorí dostali trest, ktorý zahŕňa dozor probačného výboru pre Severné Írsko; a
 • páchateľov, ktorí podliehajú príkazu na hospitalizáciu s príkazom na obmedzenie.

Systém informácií pre obete týkajúcich sa prepustenia väzňov (PRVIS)

Ak sa zaregistrujete do tohto systému, ste oprávnení na to, aby vám zo strany Jednotky informácií pre obete boli bez zbytočného odkladu (ak táto jednotka bola informovaná o rozhodnutí alebo výsledku) poskytnuté informácie o:

 • roku a mesiaci, v ktorom sa očakáva, že väzeň bude prepustený z väzby alebo bude oprávnený na to, aby sa mohla zvažovať možnosť, že bude dočasne prepustený;
 • zvažovaní možnosti dočasného prepustenia väzňa;
 • akomkoľvek rozhodnutí prijatom v súvislosti s dočasným prepustením; a
 • akýchkoľvek známych podmienkach prepustenia väzňa alebo podmienkach uložených na dočasné prepustenie a o akomkoľvek porušení týchto podmienok, ktoré vedie k opätovnému vzatiu väzňa do väzby, pokiaľ zdieľanie informácií niekoho neohrozí alebo ak neexistuje zistené riziko poškodenia páchateľa, ktoré by vzniklo v dôsledku týchto opatrení.

V prípade väzňov, ktorým bol uložený doživotný trest odňatia slobody, výkon trestu na neurčité obdobie alebo výkon trestu na predĺžené obdobie, ktorí podliehajú úvahám o prepustení komisármi pre posúdenie podmienečného prepustenia, ste oprávnení na to, aby vám zo strany Jednotky informácií pre obete boli poskytnuté informácie o tom, že sa zvažuje možnosť prepustenia väzňa. Tiež budete oprávnení na to, aby ste mohli vyjadriť svoje názory na prepustenie pred komisármi pre posúdenie podmienečného prepustenia (prostredníctvom Jednotky informácií pre obete) predtým, než sa začne zvažovať možnosť prepustenia takéhoto väzňa. Ste oprávnení na to, aby ste mohli byť informovaní o rozhodnutí, ktoré prijali komisári pre posúdenie podmienečného prepustenia, a ak má byť väzeň prepustený, ste oprávnení na to, aby ste mohli byť informovaní o opatreniach týkajúcich sa povolenia na prepustenie, ktoré sa uplatňujú.

Ste tiež oprávnení na to, aby ste mali možnosť predložiť stanoviská Jednotke informácií pre obete alebo aby boli zaregistrované obavy, ktoré máte v súvislosti s vašou osobnou bezpečnosťou, a aby tieto obavy boli považované za súčasť procesu posudzovania, ak páchateľ požiada o dočasné prepustenie alebo sa má prepustiť na základe udelenia povolenia.

Po tom, ako došlo k prepusteniu páchateľa, môžete byť o tomto prepustení informovaní len veľmi príležitostne. V prípade veľmi nepravdepodobnej možnosti, že páchateľ prípadu, do ktorého ste zapojení, utečie z väzby, budete oprávnení na to, aby ste o tom boli bez zbytočného odkladu informovaní políciou alebo väzenskou službou, pokiaľ zdieľanie informácií neohrozí niekoho alebo ak neexistuje zistené riziko poškodenia páchateľa, ktoré by vzniklo v dôsledku týchto opatrení. Ste tiež oprávnení na to, aby vám zo strany polície alebo väzenskej služby boli poskytnuté informácie o akýchkoľvek opatreniach, ktoré boli následne prijaté na vašu ochranu.

Systém informácií pre obete poskytovaný probačným výborom pre Severné Írsko

Ak sa zaregistrujete do tohto systému, ste oprávnení na to, aby vám zo strany Jednotky informácií pre obete boli bez zbytočného odkladu (ak táto jednotka bola informovaná o rozhodnutí alebo výsledku) poskytnuté informácie o:

 • tom, ako sa má prípad spravovať;
 • druhu a dĺžke trvania dozoru, ktorému bude páchateľ podliehať, a o jeho všeobecných podmienkach (vrátane akejkoľvek zmeny);
 • akýchkoľvek dodatočných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na dozor, vrátane prípadov, keď sa tieto podmienky rôznia;
 • počte hodín verejnoprospešných prác, ak sa týka tohto páchateľa; a
 • akýchkoľvek ďalších rozsudkoch týkajúcich sa prípadu.

Ste tiež oprávnení na to, aby ste si zvolili spôsob, akým tieto informácie dostanete (napríklad osobne, telefonicky alebo písomne) a mohli diskutovať o akýchkoľvek obavách, ktoré môžete mať, so zamestnancom Jednotky informácií pre obete. V niektorých prípadoch vám táto jednotka tiež poskytne možnosť vyjadriť svoje názory a obavy v rámci správy obete, aby ich mohli zohľadniť komisári pre posúdenie podmienečného prepustenia.

Systém informácií pre obete páchateľov trpiacich duševnými poruchami

Tento systém poskytuje informácie o akýchkoľvek obdobiach trvania povolenia neprítomnosti v nemocnici, ktoré sa zvažujú v súvislosti s páchateľom a o jeho podmienečnom alebo definitívnom prepustení z nemocnice. Ak sa zaregistrujete do tohto systému, ste oprávnení na to, aby vám zo strany Jednotky informácií pre obete boli bez zbytočného odkladu (ak táto jednotka bola informovaná o rozhodnutí alebo výsledku) poskytnuté informácie o:

 • tom, že sa má zvážiť obdobie trvania povolenia neprítomnosti v nemocnici;
 • tom, že počas nasledujúcich niekoľkých týždňov sa má udeliť povolenie neprítomnosti v nemocnici alebo páchateľ má byť prepustený z nemocnice spolu so všetkými všeobecnými podmienkami, ktoré sú pre vás relevantné; a
 • všetkých relevantných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na páchateľa opúšťajúceho nemocnicu.

Ste tiež oprávnení na to, aby ste mali možnosť písomne ​​predložiť svoje stanoviská Jednotke informácií pre obete o tom, ako navrhované povolenie neprítomnosti v nemocnici alebo povolenie na prepustenie z nemocnice môže ovplyvniť vašu bezpečnosť alebo pohodu, a tiež o tom, aké podmienky sa môžu vzťahovať na páchateľa pri opúšťaní nemocnice.

Posledná aktualizácia: 14/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 - Náhrada škody

Aký je proces uplatňovania náhrady škôd proti páchateľovi?  (napr. súdny spor, občianskoprávne nároky, konanie o pristúpení)

Ak ste obeťou násilného trestného činu, môžete požiadať o odškodnenie. Pokiaľ neexistujú dostatočné dôvody na to, aby ste tak neurobili, mali by ste incident oznámiť polícii čo najskôr po tom, ako k nemu došlo, a predložiť žiadosť o odškodnenie do dvoch rokov (od dátumu incidentu, ktorý spôsobil zranenie). Od tejto dvojročnej lehoty sa môže upustiť, ak Služby pre vyplácanie odškodnenia usúdia, že existuje dostatočný dôvod na oneskorenie a že je to v záujme spravodlivosti. Ďalšie informácie o odškodnení obetí násilných trestných činov môžete nájsť na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Odškodnenie nariadené súdom

Magistrátny súd môže nariadiť povinnosť vyplatiť odškodnenie až do výšky 5 000 GBP za poplatok. Korunný súd má neobmedzené právomoci, ale mal by brať do úvahy prostriedky páchateľa.

Príkazy na vyplatenie odškodnenia budú v takej výške, akú súd považuje za vhodnú, berúc do úvahy všetky dôkazy a vyjadrenia obžaloby a obhajoby.

Súdy prikladajú značnú dôležitosť vypracovávaniu príkazov na vyplatenie odškodnenia a ak nenariadia takýto príkaz, musia uviesť dôvody.

Súd nariadil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody/odškodnenie. Ako sa ubezpečím, že páchateľ mi ho vyplatí?

Vykonávanie príkazov na vyplatenie odškodnenia prináleží súdom.

Ak páchateľ nevyplatí odškodnenie, môže mi štát vyplatiť zálohu?  Za akých podmienok?

Nie – v Severnom Írsku neexistuje žiadna predbežná platba odškodnenia, ktorého vyplatenie bolo nariadené súdom.

Som oprávnený/á na odškodnenie od štátu?

Môžete byť oprávnení podľa systému odškodnenia obetí trestných činov, ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Som oprávnený/á na odškodnenie, ak páchateľ nie je odsúdený?

Podľa systému odškodnenia obetí trestných činov môžete byť aj napriek tomu oprávnení na vyplatenie odmeny, aj keď osoba, ktorá na vás zaútočila, nie je známa alebo nie je odsúdená. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Som oprávnený/á na núdzovú platbu, kým čakám na rozhodnutie o mojom nároku na vyplatenie odškodnenia?

Ak Služby pre vyplácanie odškodnenia rozhodnú, že ste oprávnení na platbu, ale následne nemôžu prijať konečné rozhodnutie, môžu zvážiť uskutočnenie priebežnej platby. Ak nie je schopný prijať konečné rozhodnutie, pravdepodobne to bude preto, že čaká, kým sa nepochopí dlhodobý vplyv ujmy, ktorú ste utrpeli.

Posledná aktualizácia: 14/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Som obeťou trestného činu, na koho sa mám obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Služba podpory obetiam NI poskytuje informácie o podporných službách vo vašom okolí. Pozri Chartu obetí a Chartu svedkov. Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.victimsupportni.com/

Linka dôvery pre obete

Informačná služba pre obete zahŕňa informačnú linku pre obete: +44 808 168 9293.

Je podpora obetí bezplatná?

Áno.

Aké druhy podpory môžem získať od štátnych služieb alebo orgánov?

Polícia a Jednotka starostlivosti o obete a o svedkov vám musia poskytnúť informácie o tom, kde a ako získať radu alebo podporu, vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti, akejkoľvek odbornej pomoci (ako je psychologická pomoc) a alternatívnemu ubytovaniu.

Aké druhy podpory môžem získať od mimovládnych organizácií?

Mnohé mimovládne organizácie a charitatívne organizácie poskytujú pomoc obetiam trestných činov, podporu v oblasti poradenstva, poradenstvo a ďalšie všeobecné a špecializované služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Posledná aktualizácia: 14/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.