Práva obetí – podľa krajín

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu?

Obete môžu odvolať proti rozhodnutiu vo verejnej obžalobe, ak vystupovali ako pomocný žalobca.

Ak trestné konanie proti páchateľovi bolo podmienečne zastavené a rozhodnutie vynesie súd, poškodený sa môže voči nemu odvolať aj v prípade, keď nevystupuje ako pomocný žalobca.

Obete sa môžu odvolať proti rozsudku v súkromnej obžalobe, pretože v týchto prípadoch vystupujú ako žalobca.

Aké sú moje práva po vynesení rozsudku?

Ak páchateľ má nariadené nahradiť škodu, súd poskytne obeti kópiu rozsudku. Ak páchateľovi, ktorému je uložený podmienečný trest odňatia slobody, nenahradí škodu, obeť môže požiadať o výkon rozsudku.

Ak trestné konanie proti páchateľovi bolo podmienečne zastavené, obeť má nárok zúčastniť sa na pojednávaní na obnovu konania.

Mám nárok na podporu alebo ochranu po súdnom konaní? Na ako dlho?

Po ukončení konania obete majú nárok na ochranu a podporu, ak je ohrozený ich život alebo zdravie alebo život alebo zdravie ich najbližších príbuzných. Ochrana a podpora sa poskytuje, pokiaľ trvá nebezpečenstvo.

Aké informácie mi budú poskytnuté po odsúdení páchateľa?

Súd poskytne obeti informácie uvedené v rozsudku – na aký trest bol páchateľ odsúdený, aká je dĺžka trvania trestu a či bol trest podmienečne pozastavený a aké povinnosti vrátane náhrady škody boli uložené páchateľovi.

Bude mi oznámené, keď páchateľ bude prepustený (vrátane predčasného alebo podmienečného prepustenia), alebo keď utečie z väzenia?

Obete môžu požiadať, aby im boli poskytnuté informácie o prepustení páchateľa z väzenia. Obeti bude oznámené, keď páchateľ bude prepustený z väzenia po odpykaní trestu, keď páchateľovi bude povolené odpykať si trest pod elektronickým monitorovaním, alebo keď utečie z väzenia, keď mu bude udelené povolenie na opustenie väzenia alebo na podmienečné alebo dočasné prepustenie.

Budem účastný v prípade rozhodnutí o prepustení alebo podmienečnom prepustení? Môžem sa napríklad vyjadriť alebo podať odvolanie?

Obete sa nezúčastňujú na pojednávaniach o podmienečnom prepustení a nemôžu sa odvolať proti týmto rozhodnutiam.

Posledná aktualizácia: 20/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.