Práva obetí – podľa krajín

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

Aký proces sa používa uplatnenie nároku na náhradu škody zo strany páchateľa? (napr. súdny prípad, občianskoprávne konanie o náhradu škody, adhézne konanie)

Obete trestných činov si môžu nárokovať náhradu škody zo strany páchateľa nasledujúcimi spôsobmi:

  1. môžu začať súdne konanie proti páchateľovi pred civilným súdom; občianskoprávne konanie podlieha zaplateniu súdnych poplatkov; občianskoprávne konanie sa môže začať bez ohľadu na to, či bola obžaloba podaná na súd, ale môže byť pozastavené až do konečného rozhodnutia vyneseného v rámci trestného konania; ak žaloba predložená obeťou je úspešná, výkon rozsudku má na starosti orgán presadzovania práva, t. j. exekútor (komornik);
  2. v priebehu trestného konania obete môžu požiadať, aby žalovanému bolo uložené kompenzačné opatrenie (środek kompensacyjny) – povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť náhradu; alternatívne súd môže nariadiť úhradu dodatočných škôd (nawiązka); požiadavka obete bude uznaná len v prípade odsúdenia páchateľa;
  3. ak páchateľ je odsúdený a dostal podmienečný trest väzenia, súd mu môže nariadiť náhradu škody vyplývajúcej z trestného činu;
  4. ak je konanie podmienečne zastavené, súd musí páchateľovi nariadiť náhradu škody v plnej výške alebo čiastočne.

Súd nariadil páchateľovi zaplatiť mi náhradu škôd/kompenzáciu. Ako zaistím, aby páchateľ zaplatil?

  1. Ak súd nariadi páchateľovi nahradiť škodu a páchateľ dobrovoľne neuposlúchne, obeť sa môže uchýliť k exekučnému konaniu pod vedením exekútora.
  2. Ak páchateľovi súd udelí podmienečný trest odňatia slobody, alebo konanie proti nemu je podmienečne zastavené a páchateľ nenahradí škodu, môžu sa prijať opatrenia na výkon trestu alebo pokračovanie v konaní. Tieto opatrenia, najmä reálna hrozba väzby, obvykle podnietia páchateľov, ktorí aj v prípade, keď presadzovanie práva je neefektívne, nejakým spôsobom nájdu finančné prostriedky na uspokojenie nárokov obetí. Na prijatie takýchto opatrení stačí, aby obeť oznámila súdu alebo probačnému úradníkovi (kurator sądowy), že páchateľ si nesplnil svoju povinnosť.

Ak páchateľ neplatí, môže mi štát zaplatiť zálohu? Za akých podmienok?

Obeť nemôže získať platbu od štátu, ak páchateľ nenahradí škodu.

Obeť môže využiť núdzovú pomoc financovanú z Fondu na podporu obetí a postpenitenciárnu starostlivosť poskytovanú organizáciám, ktoré sa špecializujú na pomoc obetiam trestných činov.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Obete najzávažnejších trestných činov a ich najbližšími príbuznými majú nárok na osobitné dávky vyplatené zo štátnej pokladnice. Toto platí pre osoby s miestom bydliska v Poľsku alebo inom členskom štáte EÚ, ktoré v dôsledku trestného činu utrpeli vážne zranenie alebo poškodenie zdravia v trvaní viac než 7 dní a najbližším príbuzným osôb, ktoré zomreli v dôsledku trestného činu.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Nárok na náhradu škody máte aj v prípade, keď páchateľ nie je odsúdený.

Mám nárok na núdzovú platbu, pokým čakám na rozhodnutie o mojom nároku na náhradu škody?

Obete, ktoré majú nárok na náhradu môžu získať zábezpeku, t. j. jednorazovú platbu pred uzavretím prípadu. Táto suma sa môže použiť sčasti na pokrytie nákladov na liečbu, rekonvalescenciu alebo pohreb.

Posledná aktualizácia: 20/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.