Práva obetí – podľa krajín

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

Som obeťou trestného činu. Na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Obetiam trestných činov a ich najbližším príbuzným poskytujú podporu mimovládne organizácie, ktoré dostávajú dotácie na tento účel z Fondu na podporu obetí a postpenitenciárnu starostlivosť. Dotácie poskytuje ministerstvo spravodlivosti.

Obete sú informované o dostupnosti tejto pomoci predtým, ako poskytnú svoju prvú výpoveď.

Zoznam všetkých organizácií, ktoré získali dotácie pre obete a ich najbližších príbuzných a informácie (v poľštine) o tom, na čo sa pomoc vzťahuje, možno nájsť na webovom sídle ministerstva spravodlivosti https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/ v sekcii Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji.

Horúca linka pre podporu obetí

V súčasnosti v Poľsku nie je k dispozícii štátna horúca linka pre podporu obetí. K dispozícii však horúca linku pre obete domáceho násilia.

Je podpora obetí bezplatná?

Podpora obetí sa poskytuje bezplatne.

Aké druhy podpory môžem dostať od štátu alebo orgánov?

Orgány poskytujú obetiam informácie o miestach, odkiaľ môžu získať podporu.  Niektoré kategórie obetí majú nárok na bezplatnú právnu pomoc na základe ich veku a finančnej situácie. Obete trestných činov majú právo na lekársku pomoc v zmysle všeobecných pravidiel.

Aké typy podpory môžem dostať od mimovládnych organizácií?

Mimovládne organizácie financované z Fondu na podporu obetí a postpenitenciárnu starostlivosť poskytujú právnu, psychologickú pomoc a finančnú pomoc, napr. potravinové poukážky alebo pomoc s nákladmi na potraviny a oblečenie, spodnú bielizeň, obuv, čistiace prostriedky a výrobky na osobnú hygienu, dočasné ubytovanie alebo útulok, vzdelávanie a odbornú prípravu, opatrenia na úpravu bytu alebo domu na účely potrieb obetí trestného činu a s cestovnými nákladmi.

Ďalším typom podpory je financovanie služieb tlmočníka vrátane tlmočníka posunkovej reči.

Lekárska pomoc zahŕňa pokrytie nákladov na zdravotnú starostlivosť, lieky a lekárske vybavenie potrebné na liečbu poškodenia zdravia v dôsledku trestného činu.

Posledná aktualizácia: 20/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.