Práva obetí – podľa krajín

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

Za obeť trestného činu sa považujete vtedy, ak ste utrpeli ujmu v dôsledku konania, na ktoré sa podľa trestného poriadku vzťahuje trestnoprávna sankcia. Stáva sa to napríklad vtedy, keď utrpíte zranenie alebo dôjde k ujme na majetku v dôsledku jeho zničenia alebo krádeže. Ako obeť trestného činu máte podľa zákona práva v priebehu súdneho konania a po jeho ukončení. Takisto máte nárok na rôzne formy pomoci a podpory, ako aj na náhradu a nápravu škody vzniknutej v dôsledku spáchania trestného činu.

Konanie v trestných veciach v Poľsku pozostáva z prípravného konania a súdneho konania. Prípravné konanie predchádza súdnemu konaniu. Jeho cieľom je zistiť skutočnosti týkajúce sa spáchaného trestného činu a určiť páchateľa. Úlohou polície a prokuratúry je zhromaždenie dôkazov. Ak je dôkazový materiál zhromaždený políciou a prokuratúrou dostatočný, proti páchateľovi sa vznesú obvinenia. V opačnom prípade sa prípad odloží. Prokuratúra zostaví obvinenie, ktoré podlieha preskúmaniu súdom.

V priebehu súdneho konania súd skúma zhromaždený dôkazový materiál s cieľom zistiť vinu obvinenej osoby. Obvinená osoba, ktorá je uznaná vinnou za skutky, zo spáchania ktorých bola obvinená, podlieha trestu podľa zákona. V opačnom prípade je zbavená obvinenia.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií:

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 20/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.