Práva obetí – podľa krajín

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

Za obeť trestného činu ste považovaný, ak ste v dôsledku konania, ktoré sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov považuje za trestný čin, utrpeli ujmu akéhokoľvek druhu, ako je násilný čin alebo poškodenie či odcudzenie vášho majetku. Ako obeť trestného činu máte podľa právnych predpisov určité práva pred trestným konaním, počas neho aj po ňom.

Trestné konanie v Portugalsku prebieha v dvoch fázach: vyšetrovanie a súdne konanie. Počas vyšetrovania polícia a prokuratúra vyšetrujú prípad a pokúšajú sa získať dôkazy na identifikovanie osoby, ktorá trestný čin spáchala. Ak existuje dostatok dôkazov na usvedčenie podozrivej osoby zo spáchania trestného činu, prokuratúra predloží vec súdu na súdne konanie. Súd následne preskúma získané dôkazy a rozhodne o tom, či podozrivú osobu oslobodí alebo odsúdi.

Pre viac informácií kliknite na ďalej uvedené odkazy

1 - Moje práva ako obete trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 07/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.