Práva obetí – podľa krajín

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu súdu?

Súdne konanie sa skončí rozhodnutím súdu (rozsudkom), ktoré môže viesť k: odsúdeniu alebo oslobodeniu obžalovaného, upusteniu od potrestania alebo k jeho odloženiu alebo k ukončeniu trestného konania. Rozhodnutie sa oznámi na verejnom súdnom pojednávaní. Ak ste sa zúčastnili na súdnom konaní ako obeť a/alebo poškodený, kópia súdneho rozhodnutia sa vám doručí poštou.

Ak nie ste spokojný so súdnym rozhodnutím, môžete sa proti nemu odvolať. Odvolanie môžete podať len vtedy, ak ste sa zúčastnili na súdnom konaní ako obeť alebo poškodený.

Môžete sa odvolať aj ako svedok, ale len vo vzťahu k náhrade zákonných výdavkov a náhrad, na ktoré máte nárok.

Ak ste obeťou alebo poškodeným, lehota na podanie odvolania je 10 dní od doručenia kópie rozhodnutia.

Ak ste vystupovali ako svedok, môžete podať odvolanie hneď po vynesení rozhodnutia o zákonných výdavkoch a náhradách, ale najneskôr do 10 dní od rozhodnutia, ktorým sa o prípade rozhodlo, alebo prípadne od oznámenia rozhodnutia o zákonných výdavkoch a náhradách.

Odvolanie sa musí podať v písomnej forme a musí byť podpísané. Odvolania sa podávajú rovnakému súdu, proti ktorého rozhodnutiu sa odvolávate.

Po doručení odvolania ho súd postúpi súdu vyššieho stupňa, ktorý je spôsobilý zaoberať sa ním. Kópia súdneho rozhodnutia bude obsahovať informácie o tom, kedy a kde môžete podať odvolanie.

Aké sú moje práva po odsúdení páchateľa?

Rozsudok nadobudne účinnosť po vyčerpaní všetkých možností na odvolanie. Vaše postavenie v konaní sa skončí po nadobudnutí účinnosti rozsudku. Ak ste počas konania boli zaradení do programu na ochranu svedkov, môžete ho naďalej využívať, kým súd nerozhodne, že už nie ste v nebezpečenstve.

Mám po skončení súdneho konania nárok na podporu alebo ochranu? Na aké dlhé obdobie?

Niektoré podporné opatrenia sa poskytujú počas súdneho konania alebo počas pevne stanoveného obdobia, zatiaľ čo iné sa poskytujú na základe osobitných potrieb obete.

Bezplatná právna pomoc obetiam trestných činov sa poskytuje počas celého súdneho konania.

Obete obchodovania s ľuďmi môžu využiť obdobie na uzdravenie a reflexiu v trvaní najviac 90 dní, počas ktorých majú právo na psychologické poradenstvo, lekársku a sociálnu pomoc, lieky, stravu a na požiadanie ubytovanie v chránených centrách alebo domoch, pričom sú informované o uplatniteľných súdnych a administratívnych postupoch.

Cudzí štátni príslušníci, v prípade ktorých existuje vážne podozrenie, že sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, môžu takisto využiť obdobie na uzdravenie a reflexiu v trvaní najviac 90 dní, počas ktorých sa im na žiadosť justičného orgánu vydá povolenie zostať na území Rumunska, pričom ich možno ubytovať vo vyhradených zariadeniach. Počas obdobia na uzdravenie alebo po ňom možno vydať aj dočasné povolenie na pobyt na území Rumunska.

V prípade obetí domáceho násilia sa vydáva ochranný príkaz najviac na šesť mesiacov.

V prípade svedka zaradeného do programu na ochranu svedkov môže platnosť ochranného opatrenia pokračovať aj po skončení súdneho konania, ale keď sa konanie skončí, systém sa prehodnotí a prispôsobí novej situácii. O dĺžke trvania tejto ochrany rozhodne súd.

Aké informácie mi budú poskytnuté, ak je páchateľ odsúdený?

Ak ste po odsúdení páchateľa požiadali o prístup ku kategóriám informácií, ako je druh a dĺžka trvania trestu (rozsudok sa vydá na verejnom zasadnutí a následne sa vám doručí), informácie v prípade úteku, informácie v prípade prepustenia za akýchkoľvek podmienok, tieto informácie vám môžu byť poskytnuté.

Budem informovaný o tom, ak bude páchateľ prepustený (vrátane predčasného alebo podmieneného prepustenia) alebo unikne z väzenia?

Áno, budete informovaný o prepustení páchateľa alebo o jeho úteku z väzenia, ak ste o to na vyzvanie justičných orgánov požiadali. Pozri uvedenú odpoveď.

Budem sa podieľať na rozhodnutí o podmienečnom prepustení alebo podmienenom treste? Môžem napríklad predniesť vyhlásenie alebo podať odvolanie?

Vaša úloha v trestnom konaní sa skončí, keď rozhodnutie súdu (o odsúdení alebo oslobodení obžalovaného, upustení od výkonu trestu alebo o jeho odložení, alebo o zastavení trestného stíhania) nadobudne právoplatnosť.

Na postupe prepustenia páchateľa alebo jeho podmienečného prepustenia sa nebudete podieľať.

Posledná aktualizácia: 04/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.