Práva obetí – podľa krajín

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Ako môžem trestný čin oznámiť?

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, môžete to oznámiť na polícii (alebo prokurátorovi) ústne alebo písomne. Môžete takisto požiadať inú osobu, aby za vás oznámila trestný čin, ale tejto osobe musíte poskytnúť písomné splnomocnenie. Písomné a podpísané splnomocnenie sa pripojí k spisu.

Trestný čin môže oznámiť jeden z manželov v mene druhého manžela alebo dospelé dieťa v mene rodičov. Ak dieťa, ktoré je stále maloletým, oznámi trestný čin, oznámenie môže podať zástupca dieťaťa alebo so súhlasom takéhoto zástupcu.

Ak sa rozhodnete oznámiť trestný čin ústne, musíte ísť na policajnú stanicu. Príslušník polície, ktorý prijal vaše oznámenie, ho zapíše do správy a požiada vás, aby ste ju podpísali. Písomné oznámenia musia byť takisto podpísané.

Vaše oznámenie musí obsahovať vaše meno, zamestnanie, adresu vášho bydliska a podrobný opis toho, čo sa stalo. Ak poznáte totožnosť páchateľa, musíte poskytnúť všetky informácie, ktoré o ňom máte, ako aj všetky dôkazy týkajúce sa udalosti. V priebehu vyšetrovania trestného činu môžete poskytnúť aj doplňujúce informácie k tomuto prípadu.

Ak nehovoríte alebo nerozumiete rumunsky, môžete podať oznámenie v jazyku, ktorému rozumiete, a toto oznámenie sa justičnému orgánu preloží. V tomto prípade môžete požiadať, aby každé predvolanie, ktoré dostanete, bolo vyhotovené v jazyku, ktorému rozumiete.

Ak ste obeťou domáceho násilia, môžete požiadať o vydanie predbežného ochranného príkazu políciou alebo požiadať príslušný súd o vydanie ochranného príkazu. To znamená, že musíte vyplniť štandardnú žiadosť, ktorá sa podáva okresnému súdu (judecătoria) s právomocou podľa miesta vášho bydliska. Žiadosť možno podať osobne alebo, ak s tým súhlasíte, osobou zo sociálnych služieb, ktorá sa zaoberá násilím v rodine, alebo prokurátorom alebo policajtom.

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Po vašom oznámení policajné orgány postúpia prípad prokurátorovi a pridelí sa mu jedinečné číslo.

Po oznámení trestného činu môžete skontrolovať priebeh vášho prípadu prostredníctvom písomnej žiadosti na tento účel, pričom uvediete adresu v Rumunsku alebo emailovú adresu alebo adresu na elektronický prenos správ, kde by mali orgány zaslať informácie.

Ak sa prokurátor rozhodne podať návrh na začatie súdneho konania, máte právo nahliadnuť do spisu v priestoroch súdu počas súdneho konania. Okrem toho budete predvolaný, aby ste sa dostavili na súd.

Mám nárok na právnu pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Aké sú podmienky?

Ak ste poškodená osoba, máte nárok na poskytnutie právnej pomoci alebo na zastúpenie.

a) Počas trestného konania mate nárok na pomoc právneho zástupcu podľa vlastného výberu, ktorého si zaplatíte. V prípade odsúdenia páchateľa budete môcť od neho vymáhať výdavky vynaložené na vášho právneho poradcu.

b) Ak si želáte, môžete sa počas trestného konania nechať zastúpiť, pokiaľ vaša prítomnosť nie je povinná alebo prípadne ak to prokurátor, sudca alebo súd považujú za nevyhnutné (napr. na účely výsluchu).

c) V určitých prípadoch je možné počas trestného konania poskytnúť právnu pomoc bezplatne:

 • ak sa prokurátor alebo sudca domnieva, že nie ste schopní sa sám obhajovať a nemáte zaplateného právneho poradcu,
 • ak ste maloletá osoba a ešte ste nezískali plnú spôsobilosť na právne úkony (z titulu manželstva alebo súdneho rozhodnutia),
 • na požiadanie, ak ste sa stali obeťou niektorého z týchto trestných činov: pokus o vraždu a pokus o mimoriadne závažnú vraždu, ublíženie na zdraví, úmyselné trestné činy s následkom ublíženia na zdraví obete (význam ublíženia na zdraví sa definuje v Trestnom zákonníku), znásilnenie, sexuálny útok, sexuálny styk s maloletou osobou a sexuálne zneužitie maloletých osôb,
 • na požiadanie, ak ste manžel, rodič alebo iná osoba závislá od obete, ktorá zomrela v dôsledku vraždy, mimoriadne závažnej vraždy alebo iného úmyselného trestného činu,
 • na požiadanie, ak ste sa stali obeťou iných trestných činov, ako sú uvedené, a ak váš mesačný príjem určený na člena rodiny nie je vyšší ako zákonom stanovená hrubá minimálna mzda. Žiadosť o bezplatnú právnu pomoc by sa mala podať na súde, v ktorého pôsobnosti máte bydlisko.

V takýchto prípadoch je bezplatná právna pomoc k dispozícii len v prípade, ak ste oznámili trestný čin polícii alebo prokurátorovi do 60 dní od spáchania trestného činu alebo, ak ste nemohli oznámiť trestný čin, do 60 dní od konca okolností, ktoré vám zabránili oznámiť trestný čin. Ak ste nemohli trestný čin oznámiť, 60 dní plynie od dátumu, keď sa zistí koniec okolností, ktoré vám bránili oznámiť trestný čin.

Ak chcete získať bezplatnú právnu pomoc, musíte podať žiadosť prokurátorovi alebo prípadne súdu, ktorý podnikne požadované kroky. Bezplatná právna pomoc je vám k dispozícii až do konca trestného konania.

Mám nárok na náhradu výdavkov (v súvislosti s účasťou na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Aké sú podmienky?

Môžete žiadať náhradu svojich právnych výdavkoch. Súd rozhodne o tom, aká časť vašich výdavkov sa musí uhradiť a kto ju uhradí.

Ak sa zúčastníte konania ako poškodená osoba alebo občiansky účastník (ak je prípustná vaša občianskoprávna žaloba prípustná) a obžalovaný sa uzná za vinného (aj keď z určitých dôvodov nie je odsúdený na výkon trestu), zaviaže sa uhradiť vaše právne výdavky.

Môžem podať opravný prostriedok, ak je môj prípad uzavretý ešte pred tým, ako sa dostane na súd?

Ak sa prokurátor rozhodne uzavrieť prípad bez toho, aby ho predložil na súd, môžete sa odvolať proti jeho rozhodnutiu do 20 dní od doručenia kópie jeho rozhodnutia. Vaše odvolanie musíte podať nadriadenému prokurátorovi.

Ak nadriadený prokurátor zamietne vaše odvolanie, proti rozhodnutiu nadriadeného prokurátora sa môžete odvolať sudcovi prejudiciálnej komory príslušného súdu.

Môžem sa zúčastniť na súdnom konaní?

Na súdnom konaní sa môžete zúčastniť napríklad:

ako obeť (poškodená osoba)

Ak ste utrpeli zranenia spôsobené trestným činom, môžete sa zúčastniť na konaní ako obeť a máte nárok na niekoľko procesných práv, ako sa uvádza nižšie.

ako svedok

Ak sa nechcete zúčastniť na trestnom konaní ako poškodená osoba, mali by ste informovať justičný orgán, ktorý sa zaoberá vašim prípadom a ktorý v prípade, ak to považuje za potrebné, vás môže stále predvolať, aby ste boli vypočutý ako svedok. Ak ste predvolaný, aby ste boli vypočutý ako svedok, musíte sa dostaviť a oznámiť všetko, čo o udalosti viete.

ako občiansky účastník

Ak chcete uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej trestným činom, musíte podať občianskoprávnu žalobu, čím sa stanete občianskym účastníkom v trestnom konaní.

Vo všeobecnosti sú súdne pojednávania prístupné verejnosti a môžete sa na nich zúčastniť bez ohľadu na vaše postavenie v konaní. Súd sa však môže rozhodnúť uskutočniť neverejné pojednávanie, ak existujú dostatočné dôvody pre toto rozhodnutie. V takom prípade sa budete môcť zúčastniť, len ak ste poškodená osoba alebo občiansky účastník.

Vaša prítomnosť v súdnej sieni je povinná len vtedy, ak ste predvolaný na výsluch (napríklad ako svedok).

Aká je moje oficiálna úloha v súdnom systéme? Môžem napríklad byť (alebo sa môžem rozhodnúť byť): obeťou, svedkom, občianskym účastníkom alebo súkromným žalobcom?

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, môžete mať v súdnom systéme jedno z týchto postavení:

obeť (poškodená osoba)

Ak ste utrpeli zranenia spôsobené trestným činom, môžete sa zúčastniť na konaní ako obeť a máte nárok na niekoľko procesných práv, ako sa uvádza nižšie.

Občiansky účastník

Ak chcete uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej trestným činom, môžete podať občianskoprávnu žalobu, čím sa stanete občianskym účastníkom v trestnom konaní.

Svedok

Ak sa nechcete zúčastniť na trestnom konaní ako poškodená osoba, mali by ste informovať justičný orgán, ktorý sa zaoberá vašim prípadom a ktorý v prípade, ak to považuje za potrebné, vás môže stále predvolať, aby ste boli vypočutý ako svedok. V tomto prípade budete predvolaný na výsluch a budete požiadaný o poskytnutie podrobných informácií o udalosti. Vaša prítomnosť počas výsluchu je povinná vždy, keď ste na tento účel predvolaný.

Aké sú potom moje práva a povinnosti?

Ak sa zúčastníte trestného konania ako poškodená osoba alebo občiansky účastník, máte niekoľko procesných práv:

V štádiu vyšetrovania trestného činu:

 • máte nárok na náhradu škody spôsobenej trestným činom. Na tento účel je nutné, aby ste sa stali občianskym účastníkom v trestnom konaní alebo aby ste podali samostatnú občianskoprávnu žalobu. Občianskym účastníkom sa môžete stať kedykoľvek v priebehu trestného vyšetrovania.
  Aby ste sa stali občianskym účastníkom v konaní, musíte požiadať buď ústne príslušníka polície alebo prokurátora, alebo podať písomnú žiadosť príslušníkovi polície alebo prokurátorovi, ktorí sa vašim prípadom zaoberajú. V žiadosti by malo byť uvedené, akého odškodnenia sa domáhate, dôvody a súvisiace dôkazy.
  Počas prvého výsluchu vás prokurátor alebo príslušník polície informujú o tom, že sa môžete stať občianskym účastníkom v konaní.
 • máte nárok žiadať náhradu právnych výdavkov. Súd rozhodne o tom, aká časť vašich výdavkov sa musí uhradiť a kto ju uhradí.
  Ak sa zúčastníte konania ako poškodená osoba alebo občiansky účastník (ak je prípustná vaša občianskoprávna žaloba prípustná) a obžalovaný sa uzná za vinného (aj keď z určitých dôvodov nie je odsúdený na výkon trestu), zaviaže sa uhradiť vaše právne výdavky.
 • máte nárok získať informácie o priebehu vyšetrovania a v prípade, ak sa prokurátor rozhodne nepostúpiť prípad súdu, aj kópiu tohto rozhodnutia. Za týmto účelom musíte podať žiadosť príslušníkovi polície alebo prokurátorovi, ktorý sa zaoberá vašim prípadom, a uviesť adresu v Rumunsku, e-mailovú adresu alebo adresu inej elektronickej schránky na správy na účely zaslania informácií. Ak sa prokurátor rozhodne postúpiť prípad súdu na súdne konanie, budete predvolaný na súd.
 • máte nárok na tlmočnícke a prekladateľské služby, ak nehovoríte alebo nerozumiete rumunsky. Počas trestného konania budete mať k dispozícii bezplatné služby tlmočníka, ak nehovoríte rumunsky.
 • počas trestného konania máte nárok na pomoc advokáta. V osobitných prípadoch (napríklad, keď sa prokurátor domnieva, že nie ste schopní sa sám obhajovať alebo ste maloletou osobou a ešte ste nezískali plnú spôsobilosť na právne úkony, ak ste obeťou niektorých trestných činov, ak váš príjem je nižší ako určitá hranica atď. – pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku), máte nárok na bezplatnú právnu pomoc.
 • máte nárok nechať sa zastúpiť počas trestného konania, pokiaľ vaša prítomnosť nie je povinná alebo prípadne, ak to prokurátor, sudca alebo súd považujú za nevyhnutné (napr. na účely výsluchu).
 • vy alebo váš právny poradca môžete nahliadnuť do spisu. Nahliadnutie do vášho spisu však bude podliehať osobitným pravidlám, ktoré oznámi podateľňa úradu prokurátora.
 • máte nárok byť predvolaný na výsluch príslušníkom polície alebo prokurátorom, ktorí sa vašim prípadom zaoberajú. Počas výsluchu môžete požiadať, aby vás sprevádzal váš zákonný zástupca, ak nejakého máte, a osoba, ktorú si vyberiete a ktorej prítomnosť počas výsluchu považujete za užitočnú. Justičný orgán môže zamietnuť vašu žiadosť len z oprávnených dôvodov.
  Keď oznámite trestný čin, ktorý bol proti vám spáchaný, justičný orgán vás musí hneď vypočuť. Ak to nie je možné, mali by ste byť vypočutý čo najskôr po oznámení trestného činu.
  Ak ste obeťou domáceho násilia, znásilnenia alebo iných druhov sexuálneho útoku, zlého zaobchádzania s maloletými osobami, obťažovania, sexuálneho obťažovania, ako aj v akýchkoľvek iných prípadoch, keď je potrebné chrániť vaše súkromie, môžete požiadať o vypočutie osobou rovnakého pohlavia, ako ste vy. Justičný orgán môže zamietnuť vašu žiadosť len z oprávnených dôvodov.
 • máte nárok predložiť dôkazy a akékoľvek iné tvrdenia týkajúce sa vyriešenia prípadu. Môžete to urobiť počas výsluchu alebo v samostatnej žiadosti podanej justičnému orgánu, ktorý váš prípad rieši.
 • ak bol páchateľ vzatý do väzby a potom prepustený, máte právo byť informovaný o jeho prepustení. Počas vášho prvého výsluchu budete o tomto práve informovaný a spýtajú sa vás, či chcete byť o prepustení páchateľa informovaný.
 • proti úkonom uskutočneným v súvislosti s vaším prípadom sa môžete odvolať. Odvolanie sa podáva prokurátorovi, ktorý prípad rieši, ak úkon vykonal príslušník polície, alebo nadriadenému prokurátorovi, ak úkon vykonal prokurátor, ktorý sa vašim prípadom zaoberá.
  Ak sa odvoláte proti rozhodnutiu prokurátora o ukončení trestnej veci a vaše odvolanie sa zamietne, môžete sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu sudcovi predbežnej komory.

Počas konania pred súdom:

 • máte nárok na náhradu škody spôsobenej trestným činom. Na tento účel je nutné, aby ste sa stali občianskym účastníkom v trestnom konaní alebo aby ste podali samostatnú občianskoprávnu žalobu.
  Ak ste sa zúčastnili na vyšetrovaní trestného činu ako občiansky účastník, môžete si zachovať rovnaké postavenie ako v priebehu súdneho konania.
  Ak ste sa zatiaľ nezúčastnili na vyšetrovaní trestného činu ako občiansky účastník, môžete sa stále stať občianskym účastníkom v súdnom konaní pred začatím vyšetrovania. Ak ste predvolaný na prvé súdne pojednávanie, budete o tejto skutočnosti informovaný.
  Môžete ústne požiadať o to, aby ste sa stali občianskym účastníkom v súdnom konaní ústne na súde, alebo podať v tomto zmysle písomnú žiadosť. V žiadosti by malo byť uvedené, akého odškodnenia sa domáhate, dôvody a súvisiace dôkazy.
 • máte nárok žiadať náhradu právnych výdavkov. Súd rozhodne o tom, aká časť vašich výdavkov sa musí uhradiť a kto ju uhradí.
  Ak sa zúčastníte konania ako poškodená osoba alebo občiansky účastník (ak je prípustná vaša občianskoprávna žaloba prípustná) a obžalovaný sa uzná za vinného (aj keď z určitých dôvodov nie je odsúdený na výkon trestu), zaviaže sa uhradiť vaše právne výdavky.
 • máte nárok na tlmočnícke a prekladateľské služby, ak nehovoríte alebo nerozumiete rumunsky. Počas trestného konania budete mať k dispozícii bezplatné služby tlmočníka, ak nehovoríte rumunsky.
 • počas trestného konania máte nárok na pomoc advokáta. V osobitných prípadoch (napríklad, keď sa prokurátor domnieva, že nie ste schopní sa sám obhajovať alebo ste maloletou osobou a ešte ste nezískali plnú spôsobilosť na právne úkony, ak ste obeťou niektorých trestných činov, ak váš príjem je nižší ako určitá hranica atď. – pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku), máte nárok na bezplatnú právnu pomoc.
 • máte nárok nechať sa zastúpiť počas trestného konania, pokiaľ vaša prítomnosť nie je povinná alebo prípadne, ak to prokurátor, sudca alebo súd považujú za nevyhnutné (napr. na účely výsluchu).
 • vy alebo váš právny poradca môžete nahliadnuť do spisu. Nahliadnutie do vášho spisu však bude podliehať osobitným pravidlám, ktoré oznámi podateľňa súdu.
 • máte nárok byť počas súdneho konania vypočutý. Súd vás predvolá na pojednávanie a bude vám klásť otázky týkajúce sa trestného činu. Budete požiadaný, aby ste si spomenuli na všetko, čo si o udalosti pamätáte.
 • máte právo klásť otázky obžalovanému, svedkom a znalcom počas ich vypočúvania.
 • máte nárok podávať námietky a robiť závery týkajúce sa trestných vecí v tomto prípade.
 • máte nárok predložiť dôkazy a akékoľvek iné tvrdenia týkajúce sa vyriešenia prípadu.
 • ak bol páchateľ vzatý do väzby alebo odsúdený na výkon trestu, máte nárok byť informovaný o jeho prepustení. Ak ste pri vašom prvom výsluchu počas vyšetrovania trestného činu, keď ste boli informovaný o práve byť informovaný o prepustení páchateľa, o uplatnenie tohto práva nepožiadali, môžete oň stále požiadať v priebehu súdneho konania ústne pred súdom alebo písomne.
 • ak bude rozhodnutie k dispozícii, oznámi sa vám a máte právo sa proti nemu odvolať.
Poškodená osoba alebo občiansky účastník, alebo svedok v trestnom konaní má niekoľko povinností vyplývajúcich z potreby justičných orgánov zistiť v danom prípade pravdu a vyvodiť voči páchateľovi zodpovednosť:
 • povinnosť dostaviť sa pred príslušníka polície, prokurátora alebo sudcu vždy, keď vás predvolajú vypovedať.
 • povinnosť vypovedať o všetkom, čo vo vzťahu k udalosti viete; mali by ste si byť vedomý toho, že ak pred justičným orgánom uvediete nepravdivé informácie, môžete byť obvinený a odsúdený za krivú prísahu. Ako manžel alebo blízky príbuzný podozrivého/obžalovaného môžete odmietnuť urobiť vyhlásenie. Môžete takisto odmietnuť odpovedať, ak sa otázky týkajú služobného tajomstva, ktoré musíte zachovávať, v prípadoch, keď je to pre justičné orgány záväzné.
 • povinnosť informovať justičné orgány o akejkoľvek zmene adresy, aby vás mohli predvolať a zaslať vám akékoľvek budúce oznámenia týkajúce sa konania.
 • musíte mať slušné správanie a preukázať náležitú úctu k vážnosti pojednávania. V opačnom prípade súd môže nariadiť, aby ste boli vylúčený zo súdnej siene.
V priebehu vyšetrovania trestného činu a počas súdneho konania máte nárok na ochranné opatrenia, ak sa súdne orgány domnievajú, že by ste mohli byť v nebezpečenstve alebo ak ste sa stali obeťou niektorého trestného činu, ktorý by mohol mať vplyv na vaše súkromie alebo dôstojnosť.

Je veľmi dôležité, aby ste vedeli, že ak sa súdne orgány domnievajú, že v dôsledku informácií, ktoré ste poskytli, alebo z iných príčin by ste mohli byť v nebezpečenstve alebo by to mohlo mať vplyv na vaše súkromie alebo dôstojnosť, môžu buď na vašu žiadosť, alebo z vlastnej iniciatívy (ex officio), prijať určité opatrenia na zabezpečenie vašej ochrany, ako napríklad:

 • poskytnutie sledovania alebo ochrany vášho bydliska alebo dočasného bývania,
 • poskytnutie sprievodu a ochrany pre vás alebo pre členov vašej rodiny počas cestovania,
 • ochrana údajov o vašej totožnosti,
 • vaše vypočúvanie prostredníctvom audiovizuálnych prostriedkov s deformáciou vášho hlasu a vzhľadu bez požiadavky na vašu prítomnosť, ak ostatné opatrenia nie sú postačujúce,
 • vedenie súdneho zasadnutia počas vášho výsluchu v tajnosti,

Ak to sudca považuje za nevyhnutné pre vašu ochranu počas súdneho konania, môže rozhodnúť o tom, že pojednávanie bude neverejné. Aj vy môžete požiadať sudcu, aby vyhlásil pojednávanie za neverejné.

V priebehu súdneho konania môže súd okrem toho zakázať akékoľvek uverejňovanie textov, kresieb, fotiek alebo obrázkov, ktoré by mohli odhaliť vašu totožnosť.

Ak ste svedok, máte nárok aj na iné osobitné prostriedky na ochranu svedka. Ak sa domnievate, že ste v nebezpečenstve, mali by ste informovať príslušníka polície, prokurátora alebo sudcu a poskytnúť im čo najviac informácií.

Môžem počas súdneho konania predniesť vyhlásenie alebo predložiť dôkazy? Aké sú podmienky?

Áno. Ak ste sa rozhodli zúčastniť súdneho konania, prokurátor/príslušník polície aj sudca vás môžu vypočuť ako poškodenú osobu alebo ako občianskeho účastníka.

Prokurátor alebo príslušník polície vás predvolajú, aby ste na účely vypočutia boli prítomný v priestoroch polície alebo prokuratúry, a počas súdneho konania budete predvolaný vypovedať v rámci konania.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Počas vyšetrovania trestného činu vám môžu byť poskytnuté informácie o stave konania v danom prípade a kópia podrobného rozhodnutia prokurátora týkajúceho sa vhodnosti postúpenia prípadu na súd. Za týmto účelom musíte podať žiadosť príslušníkovi polície alebo prokurátorovi, ktorý sa zaoberá vašim prípadom, a uviesť adresu v Rumunsku, e-mailovú adresu alebo adresu inej elektronickej schránky na správy na účely zaslania informácií.

Počas súdneho konania budete predvolaný na prvé pojednávanie a informovaný o tom, že sa môžete stať občianskym účastníkom v konaní. Nedostanete žiadne ďalšie predvolania na ďalšie pojednávanie. Dostavením sa na súdne pojednávania alebo nahliadnutím do spisu získate informácie o stave konania v danom prípade a o ďalších termínoch pojednávania. Budete však predvolaný vždy, keď budete musieť byť vypočutí.

Kópia rozhodnutia sa vám doručí, hneď ako bude k dispozícii.

Ak nerozumiete rumunsky, zápisnica z rozhodnutia (správa z rozsudku súdu bez rozsiahleho odôvodnenia) sa vám doručí v jazyku, ktorému rozumiete. Odôvodnenie sa vám poskytne v rumunčine a môžete využiť tlmočnícke služby, ktoré sú k dispozícií, aby vám to preložili.

Budem môcť získať prístup k súdnym spisom?

Áno, vy alebo váš právny poradca môžete nahliadnuť do spisu. Aby ste to mohli urobiť, musíte ísť do podateľne prokuratúry alebo súdu, kde sa váš spis uchováva, a v tejto súvislosti podať žiadosť.

Nahliadnutie do vášho spisu však bude podliehať osobitným pravidlám, ktoré vám oznámia na podateľni.

Máte nárok na poskytnutie informácií o podmienkach a postupe, ktorým sa riadi prijatie svedka do programu na ochranu svedkov.

Posledná aktualizácia: 04/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.