Práva obetí – podľa krajín

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávna žaloba, adhézne konanie)

Nárok na náhradu škody od páchateľa trestného činu si môžete uplatniť tak, že sa zapojíte do trestného konania ako poškodený. Tento postup by ste mali začať pred začiatkom vyšetrovania. O tomto práve vás musia informovať justičné orgány. Občianskoprávnu žalobu v trestnom konaní môžete podať buď ústne, alebo písomne. Musíte však uviesť škody, ktorých náhrady sa domáhate, dôvody a dôkazy, na ktorých si váš nárok zakladáte.

Táto žaloba sa môže podať na prokuratúre alebo na súde, ktoré sa podstatou veci budú zaoberať.

Rozsudok súdu bude takisto zahŕňať odškodnenie, ktoré nariadil súd voči páchateľovi.

S cieľom uplatniť si nárok na náhradu škody môžete na občianskom súde podať samostatnú žalobu aj napriek tomu, že nemáte postavenie občianskeho účastníka v trestnom konaní.

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

Pokiaľ existuje rozsudok, ktorý zaväzuje páchateľa zaplatiť náhradu škody, musí tak urobiť bez toho, aby ste museli podniknúť ďalšie kroky. Ak páchateľ nezaplatí, môžete požiadať o vykonanie rozsudku.

Na tento účel musíte súdnemu exekútorovi predložiť rozsudok, ktorým sa vám priznáva odškodnenie. Súdny exekútor bude konať vo veci výkonu súdneho rozhodnutia a povie vám, ako máte ďalej postupovať.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Štát vám môže vyplatiť odškodnenie za určitých podmienok.

Ak je páchateľ platobne neschopný alebo nezvestný, odškodnenie vám môže zaplatiť štát za predpokladu, že podáte žiadosť o finančnú náhradu. Žiadosť by ste mali podať do jedného roka. Dátum, od ktorého začne plynúť lehota, závisí od riešenia nariadeného justičnými orgánmi.

Ak je páchateľ neznámy a v prípade, že ste nezískali plnú náhradu od poisťovateľa, žiadosť o finančnú náhradu by ste mali podať do troch rokov od spáchania trestného činu.

Môžete podať žiadosť o preddavkovú platbu finančnej náhrady. Za týmto účelom by ste mali najprv podať žiadosť o finančnú náhradu, ako bolo uvedené. O preddavkovú platbu je možné požiadať v žiadosti o finančnú náhradu alebo dodatočne do 30 dní. Na preddavkovú platbu máte nárok za predpokladu, že ste v neistej finančnej situácii.

Ak sa vaša žiadosť o náhradu škody alebo odškodnenie zamietne, preddavok, ktorý ste prijali, musíte vrátiť. Žiadosť o finančnú náhradu by sa mala podať na súde, v ktorého pôsobnosti máte bydlisko.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Áno. Pozri uvedenú odpoveď.

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Ak vám trestný súd neprizná občianskoprávny nárok, môžete podať samostatnú žalobu na občiansky súd s cieľom domáhať sa náhrady škody.

Ak trestný súd rozhodne, že nedošlo k spáchaniu trestného činu alebo že ho nespáchala osoba, voči ktorej ste podali oznámenie, na trestnom súde ani v rámci samostatnej občianskoprávnej žaloby nebudete mať nárok na náhradu škody/odškodnenie, pretože rozhodnutie trestného súdu nadobúda pred občianskoprávnym súdom právoplatnosť res judicata.

Ak nie ste občianskym účastníkom v trestnom konaní, môžete počas trestného konania alebo aj po jeho skončení podať na občiansky súd samostatnú žalobu, na ktorú sa vzťahuje všeobecná premlčacia lehota.

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojej žiadosti o náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

Áno, za určitých podmienok môžete podať žiadosť o preddavkovú platbu finančnej náhrady. Pozri odpoveď na otázku o preddavkových platbách.

Posledná aktualizácia: 04/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.