Práva obetí – podľa krajín

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Ak sa stanem obeťou trestného činu, na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

Môžete sa obrátiť na Generálne riaditeľstvo pre sociálnu prácu a ochranu dieťaťa [Direcţia generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC )], do ktorého právomoci patríte podľa svojho domicilu alebo miesta pobytu (t. j. podľa toho, kde v súčasnosti bývate), alebo sa môžete obrátiť priamo na súkromného alebo verejného poskytovateľa sociálnych služieb, ktorý je povinný písomne informovať príslušné generálne riaditeľstvo.

Môžete sa obrátiť na rôzne inštitúcie podľa kategórie, do ktorej patrí váš prípad:

Národná agentúra pre rovnosť príležitostí žien a mužov [Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați (ANES)]

Ponúka rôzne druhy služieb, napríklad:

  • bezplatnú a anonymnú linku pomoci pre obete domáceho násilia; telefónne stredisko je nepretržite k dispozícii, 0800 500 333,
  • špecializované sociálne služby na miestach núdzového príjmu obetí domáceho násilia,
  • poradenstvo, informácie a usmernenie pre obete domáceho násilia.

Kontakt:

Adresa: Intrarea Camil Petrescu nr. 5, Sector 1, Bucureşti

Telefón: +40 213130059

E-mail: secretariat@anes.gov.ro

http://www.anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

Národná agentúra pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi [Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANITP)] patriaca pod ministerstvo vnútra

Sieť odvolacích súdov zahŕňa 15 regionálnych stredísk. Pri každom stredisku pôsobí odvolací súd.

Ponúkajú rôzne druhy služieb, napríklad:

  • linku pomoci pre občanov, ktorá je k dispozícii nepretržite na poskytovanie informácií a príjem oznámení o všetkých možných prípadoch obchodovania s ľuďmi: linka pomoci 0800 800 678 (vnútroštátne bezplatné telefónne číslo) alebo +40 213133100 (v prípade volaní zo zahraničia). Pracovný čas: od pondelka do piatka od 08.00 hod. do 16.00 hod.,
  • informujú príslušné orgány o všetkých možných prípadoch obchodovania s ľuďmi,
  • poskytujú pomoc obetiam prostredníctvom 15 regionálnych centier.

Kontakt:

Adresa: Str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, Sector 1, Bucureşti

Tel.: +40 213118982 / 0213133100
Fax: +40 213190183

E-mail: anitp@mai.gov.ro
Webové sídlo: https://anitp.mai.gov.ro/english/

Národná agentúra pre zamestnanosť [Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)] patriaca pod ministerstvo práce a sociálnej spravodlivosti

Agentúra ANOFM prostredníctvom svojich územných štruktúr poskytuje profesionálne služby v oblasti zamestnanosti a odbornej prípravy registrovaným uchádzačom o zamestnanie vrátane osôb, ktoré boli obeťami trestných činov, najmä obetiam obchodovania s ľuďmi.

Kontakt:

Str. Avalanşei, nr. 20 – 22, sector 4, Bucureşti, 040305

Tel.: +40 213039831
Fax: +40 213039838

E-mail: anofm@anofm.ro
Webové sídlo: https://www.anofm.ro/

Generálny inšpektorát rumunskej polície [Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR)]

V pohraničných krajoch má výlučné územné štruktúry, ktoré na žiadosť ANITP poskytujú podporu s cieľom pomôcť obetiam zúčastniť sa na špecifických fázach trestného konania.

Polícia vás môže informovať o právach, ktoré ako obeť máte.

Špecializované štruktúry IGPR takisto poskytujú fyzickú ochranu počas konania.

Národný úrad pre ochranu práv detí a osvojenie [Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA)] patriaci pod ministerstvo práce a sociálnej spravodlivosti

ANPDCA je inštitúcia, ktorá zodpovedá za monitorovanie uplatňovania a presadzovania právnych predpisov na ochranu práv detí a práv v oblasti osvojenia, ako aj za koordinovanie práce, ktorú v tejto oblasti vykonávajú verejní alebo súkromní poskytovatelia.

Systém ochrany dieťaťa je decentralizovaný, keďže Generálne riaditeľstvá pre sociálnu prácu a ochranu dieťaťa [Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC)] patria pod župné zastupiteľstvá alebo pod miestnu samosprávu v rámci Bukurešti.

Generálne riaditeľstvá DGASPC poskytujú rôzne služby, napríklad: hodnotenie prípadov násilia páchaného na deťoch a poskytovanie/sprostredkovanie reakčných služieb na základe plánu, komplexné hodnotenie v prípade detí so zdravotným postihnutím, komplexné hodnotenie v prípade iných osôb so zdravotným postihnutím, nepohotovostnú ambulantnú sociálnu starostlivosť, linku pomoci v oblasti sociálnej starostlivosti, sociálne služby v oblasti predchádzania domácemu násiliu a obchodovaniu s ľuďmi, špecializované sociálne služby v rôznych inštitúciách.

Kontakt: http://www.copii.ro/

Mimovládne organizácie (MVO)

V oblasti obchodovania s ľuďmi (kliknite na jednotlivé odkazy):

V oblasti predchádzania domácemu násiliu a boja proti nemu (kliknite na jednotlivé odkazy):

V oblasti ochrany práv detí:

Zachráňme deti (Salvați copiii)

Adresa: Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, 010899, Bucureşti, ROMANIA

Tel.: +40 213166176

https://www.salvaticopiii.ro/;

Sociálne alternatívy (Alternative Sociale)

Șoseaua Nicolina Nr. 24, Bl. 949, parter, Iaşi, 700722

Telefón: +40 332407178

https://www.alternativesociale.ro/

Telefónna linka podpory pre obete

Osoby, ktoré utrpeli zranenia v dôsledku trestného činu, sa môžu obrátiť aj na políciu prostredníctvom jednotného vnútroštátneho čísla tiesňového volania – 112.

Bezplatná a anonymná linka pomoci pre obete domáceho násilia; telefónne stredisko je nepretržite k dispozícii, 0800 500 333.

Telefónna linka Národnej agentúry pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi: 0800 800 678 – vnútroštátne bezplatné telefónne číslo a +40 213133100 – pre volania zo zahraničia. Pracovný čas: od pondelka do piatka od 08.00 hod. do 16.00 hod.

Linka pomoci deťom: 116111 (bezplatné číslo). Pracovný čas: od pondelka do nedele: od 08.00 hod. do 00.00 hod.

Je podpora pre obete bezplatná?

V zmysle uplatniteľného rumunského práva majú obete trestných činov nárok na bezplatnú ochranu a pomoc.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Pozri odpovede uvedené pri predchádzajúcich otázkach.

Posledná aktualizácia: 04/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.