Práva obetí – podľa krajín

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Za obeť trestného činu budete považovaný, ak ste utrpeli fyzickú, morálnu alebo materiálnu ujmu v dôsledku incidentu, ktorý predstavuje trestný čin podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov. Za obete trestného činu sa považujú aj rodinní príslušníci osoby zosnulej v dôsledku trestného činu, ktorí utrpeli ujmu v dôsledku smrti tejto osoby.

Ako obeti trestného činu vám zákon udeľuje určité práva pred trestným konaním, počas neho a po ňom.

Trestné konanie v Rumunsku pozostáva z dvoch fáz: vyšetrovania trestného činu a súdneho konania. Počas fázy vyšetrovania sa prípadom zaoberajú trestné vyšetrovacie orgány pod dohľadom prokurátora, pričom zhromažďujú dôkazy s cieľom nájsť páchateľa. Po ukončení vyšetrovania polícia zašle spis prípadu prokurátorovi spolu so všetkými získanými údajmi a dôkazmi. Po prevzatí spisu prokurátor prípad preskúma a rozhodne, či prípad prejde do fázy súdneho konania, alebo či sa uzavrie.

Po predložení dokumentácie súdu senát preskúma skutočnosti a vypočuje zúčastnené osoby s cieľom preukázať vinu obžalovaného. Po preukázaní viny je páchateľovi uložený trest. Ak súd považuje obžalovaného za nevinného, je prepustený.

Kliknutím na nižšie uvedené odkazy nájdete informácie, ktoré potrebujete:

1 – Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 – Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 – Moje práva po súdnom konaní

4 – Náhrada škody

5 – Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 04/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.