Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Práva obetí – podľa krajín

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Za obeť trestného činu budete považovaný, ak ste utrpeli fyzickú, morálnu alebo materiálnu ujmu v dôsledku incidentu, ktorý predstavuje trestný čin podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov. Za obete trestného činu sa považujú aj rodinní príslušníci osoby zosnulej v dôsledku trestného činu, ktorí utrpeli ujmu v dôsledku smrti tejto osoby.

Ako obeti trestného činu vám zákon udeľuje určité práva pred trestným konaním, počas neho a po ňom.

Trestné konanie v Rumunsku pozostáva z dvoch fáz: vyšetrovania trestného činu a súdneho konania. Počas fázy vyšetrovania sa prípadom zaoberajú trestné vyšetrovacie orgány pod dohľadom prokurátora, pričom zhromažďujú dôkazy s cieľom nájsť páchateľa. Po ukončení vyšetrovania polícia zašle spis prípadu prokurátorovi spolu so všetkými získanými údajmi a dôkazmi. Po prevzatí spisu prokurátor prípad preskúma a rozhodne, či prípad prejde do fázy súdneho konania, alebo či sa uzavrie.

Po predložení dokumentácie súdu senát preskúma skutočnosti a vypočuje zúčastnené osoby s cieľom preukázať vinu obžalovaného. Po preukázaní viny je páchateľovi uložený trest. Ak súd považuje obžalovaného za nevinného, je prepustený.

Kliknutím na nižšie uvedené odkazy nájdete informácie, ktoré potrebujete:

1 – Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 – Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 – Moje práva po súdnom konaní

4 – Náhrada škody

5 – Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 25/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.