Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.
Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Práva obetí – podľa krajín

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

Práva obetí v Škótsku

Ako obeť trestného činu máte isté práva.

Máte aj nárok na emocionálnu a praktickú podporu počas celého procesu a takisto môžete mať nárok na náhradu škody spôsobenej trestnou činnosťou.

V Škótskom kódexe pre obete sa stanovujú vaše práva, spôsob, ako ich uplatniť, ako aj osoby, na ktoré sa môžete obrátiť so žiadosťou o pomoc a poradenstvo. Kódex obsahuje informácie o týchto právach:

  • právo na minimálne štandardy služby - ako s vami budú zaobchádzať organizácie trestného súdnictva
  • právo na informácie - ako budete informovaní o vašom prípade a otázky, ktoré môžete položiť
  • právo na účasť - právo, aby rozumeli vám a aby ste aj vy chápali, čo sa deje, a právo povedať súdu o tom, ako vás trestný čin poznačil
  • právo na ochranu a ochranu súkromia - pocit bezpečia a ochrana pred zastrašovaním
  • právo na podporu - bez ohľadu na to, či trestný čin oznámite polícii alebo nie
  • právo na náhradu škody a výdavkov - napríklad cestovných výdavkov, straty zárobku alebo náhradu škody, ak ste utrpeli ujmu.

Máte aj právo sťažovať sa, ak nie ste spokojný s tým, ako s vami organizácia zaobchádza.

Na stránke mygov.scot nájdete viac informácií o tom, aké sú vaše práva v jednotlivých fázach trestného konania, ak ste sa stali obeťou trestného činu, vrátane oznámenia trestného činu, vyšetrovania a trestného stíhania, súdneho konania a krokov, ktoré nasledujú po vynesení rozsudku.

Takisto si môžete prečítať o pomoci a podpore pre obete trestných činov.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Posledná aktualizácia: 30/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.